ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irruption

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irruption*, -irruption-

irruption ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irruption (n.) การบุกรุกเข้าไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง See also: การรุกล้ำ Syn. invasion, incursion
English-Thai: Nontri Dictionary
irruption(n) การบุกรุก,การระเบิด,การไหลบ่า,การจู่โจม

irruption ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุก[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun FR: attaquer ; envahir ; faire irruption
ถลัน[v.] (thalan) EN: dash ; rush ; force one's way ; push one's way in ; enter stubbornly ; intrude regardless of consequences FR: se précipiter ; faire irruption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irruption
Back to top