ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instrusion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instrusion*, -instrusion-

instrusion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instrusion (n.) การบุกรุก (คำทางการ) Syn. irruption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instrusion
Back to top