ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ทันใด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทันใด, -ทันใด-

*ทันใด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทันทีทันใด (adv.) promptly See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away Syn. ทันทีทันควัน, ฉับพลัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น, บัดนั้น Ops. เนิ่นนาน
ทันใด (adv.) suddenly See also: at that moment, at once, promptly, quickly, instant, right away Syn. เดี๋ยวนั้น, ฉับพลัน, ทันที, ทันใดนั้น, ทันทีทันใด
ทันใดนั้น (adv.) instantly See also: immediately, abruptly, at once, promptly, suddenly Syn. ทันทีทันใด, ในทันทีนั้น, เดี๋ยวนั้น, บัดดลนั้น
โดยทันทีทันใด (adv.) immediately See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น
ในทันทีทันใด (adv.) suddenly See also: all of a sudden, abruptly, all at once, unexpectedly
English-Thai: HOPE Dictionary
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
chance-medleyn. การทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทันใด
hair triggerไกปืนที่ไวหรือเบามาก,ทันทีทันใด,ไวมาก
instant(อิน'สเทินทฺ) adj.,adv. รีบด่วน,เร่งด่วน,ชั่วประเดี๋ยว,ทันทีทันใด,ของเดือนนี้., Syn. immediate
instantaneous(อินสทันเท'เนียส) adj. ทันทีทันใด,ฉับพลัน., See also: instantaneity n., Syn. immediate
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous
offhanded(ออฟ'แฮนดิด) adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ทันทีทันใด
overnight(โอ'เวอะไนทฺ) adv.,adj. ค้างคืน,ตลอดคืน,เมื่อคืน,ในคืนก่อน,กลางคืน,รวดเร็ว,ทันทีทันใด,ในเวลาอันสั้น
overtake(โอเวอะเทค') vt. ตามทัน,โจมตีอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด. vi. ผ่านพาหนะอื่น
prompt(พรอมพฺทฺ) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,โดยพลัน,ทันทีทันใด, (เงิน) จ่ายได้ทันที. vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สนับสนุน,ถือหาง,บอกบท. vi. บอกบท. n. เวลาจำกัดในการชำระหนี้,การกระตุ้น,การให้กำลังใจ,การบอกบท,สิ่งเตือนใจ., See also: promptness n.
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
short(ชอร์ท) adj. สั้น,เตี้ย,ต่ำ,ย่อ,ตื้น,ลุ่น,ห้วน,ระยะสั้น,สังเขป,ใกล้,ไม่นาน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่ถึง,ไม่พอ,ไม่ดีพอ,อ่อน,น้อย,เปราะ,บอบบาง (เสียง) ,ไม่เน้น, short of น้อยกว่า,เลวกว่า,ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง,ฉับพลัน,สั้น ๆ ,ย่อ ๆ ,โดยสังเขป,ใกล้,ย่น,ไม่ถึง
sudden(ซัด'เดิน) adj.,adv. ทันที,ทันใด,ฉับพลัน,กะทันหัน,รวดเร็ว,โดยปัจจุบัน,อย่างไม่มีการเตือนมาก่อน. n. การ (เรื่องที่) เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน, See also: suddenly adv. suddenness n., Syn. swift,guick
thereuponadv. หลังจากนั้นทันที,ทันทีทันใดที่,เกี่ยวกับสิ่งนั้น,พอเช่นนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,เหตุฉะนั้น., Syn. promptly
sympathetic(ซิมพะเธท'ทิค) adj. เห็นอกเห็นใจ - เป็นระบบประสาทที่มีใยประสาทมาจากไขสันหลังส่วนอก และเอว แต่มี center อยู่ในไขสันหลัง เป็นระบบประสาทที่มักใช้ในผู้ที่ใช้พลังงานทันทีทันใด หรือในขณะตื่นเต้น สู้รบ หรือป่วยไข้ ทำให้ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว หลอดลมขยายตัว หลอดเลือดหดตัวเล็กน้อย ความดันเลิอดสูงขึ้น เหงื่อออกมาก อุณหภูมิร่างกายเพิ่มมากขึ้น กระเพาะปัสสาวะยืดอออก การบีบตัวของมดลูกลดลง ต่อมขับฮอร์โมนน้อยลง, Syn. kindly,kind
English-Thai: Nontri Dictionary
abrupt(adj) ฉับพลัน,ผลุนผลัน,ปุบปับ,ทันทีทันใด
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
offhand(adj,adv) เฉพาะหน้า,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
forthwith(adv) ทันทีทันใด,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่รีรอ
immediate(adj) ทันทีทันใด,ปัจจุบัน,ใกล้ชิด,ถัดมา,โดยกะทันหัน,ฉับพลัน
instant(adj) ด่วน,ปัจจุบัน,ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจเดียว,ชั่วพริบตา
instantaneous(adj) ชั่วขณะ,ในพริบตาเดียว,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
instantly(adv) ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจ,บัดดล,ทันใดนั้น
prompt(adj) ฉับพลัน,โดยทันที,รวดเร็ว,ทันทีทันใด
sudden(adj) ฉับพลัน,ทันทีทันใด,กะทันหัน,รวดเร็ว,ปัจจุบันทันด่วน
suddenly(adv) โดยฉับพลัน,ทันใดนั้น,โดยกะทันหัน,อย่างรวดเร็ว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incapacitation, Suddenตนเกิดไร้ความสามารถที่จะทำอะไรได้ทันทีทันใด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abrupt (adj.) ทันทีทันใด See also: ฉับพลัน Syn. sudden, unespected
all at once (idm.) ทันทีทันใด
all of a sudden (idm.) ทันทีทันใด See also: อย่างปุบปับ, ในทันทีทันใด
all of a sudden (idm.) ทันทีทันใด See also: ทันที
at once (adv.) ทันทีทันใด Syn. how, instantly
at once (idm.) ทันทีทันใด Syn. immediately
at once (adv.) ทันทีทันใด See also: โดยฉับพลัน Syn. immediately
at the drop of a hat (idm.) ทันทีทันใด See also: ทันที
blowup (n.) การระเบิดอารมณ์ในทันทีทันใด Syn. outburst, explosion
directly (adv.) ทันทีทันใด Syn. how, at once, instantly
espy (vt.) เห็นในทันทีทันใด (คำทางการ) See also: สังเกตเห็นในทันทีทันใด Syn. notice, observe, sight
explode (vi.) เกิดขึ้นในทันทีทันใด
explode (vi.) เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
flip (vi.) โกรธหรืออารมณ์เสียทันทีทันใด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. snap
forthwith (adv.) โดยทันทีทันใด (คำทางการ) See also: ทันที, ไม่รีรอ Syn. immediately, instantaneously, instantly
hereon (adv.) โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ (คำโบราณ) Syn. hereupon
hereupon (adv.) โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ Syn. hereon
immediate (adj.) ทันทีทันใด See also: ฉับพลัน, ปุบปับ, รวดเร็ว, กะทันหัน, ปัจจุบันทันด่วน Syn. instant, prompt, sudden Ops. later
immediately (adv.) โดยทันทีทันใด See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างปุบปับ Syn. instantaneously, instantly Ops. later
knee-jerk (adj.) ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด (คำสแลง) See also: ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า
"And all at once the trouble started.♪ ฉับพลันทันใดก็เกิดปัญหา ♪
She groaned, her breath catching as he suddenly yanked her hair like a rider pulling on a horse 's mane.เธอร้องคราง ลมหายใจของเธอเสียงดัง... ...และทันใดนั้นเขาก็ดึงผมเธอ เหมือนยามที่นักขี่ม้าดึงบังเหียน
You are her fantasy.คุณอยู่ที่จินตนาการของเธอ ทันใดนั้นคุณ ...
I was just trying to do my job, and then things happened.ฉันแค่พยายามจะทำงานของฉัน และทันใดนั้น... มันก็เกิดขึ้น
... thenquicklyheadssouth towards the promised land?... แล้วก็ทันใดนั้นก็กดเจ้านั้น เข้าไปในดินแดนของเราในทันที?
Pretty tail walks by, suddenly he moves like a cheetah. And that tiger...เจ้าหางสวยเดินผ่านมา, ทันใดนั้นเขาขยับกายคล้ายเสือชีต้า และเสือนั่น...
It was all forgotten until a few weeks later when suddenly his big toe started... curling in.มันก็ไม่เป็นไรหรอก จนกระทั่งหลายอาทิตย์ต่อมา นิ้วของเขาก็เกิดบวมขึ้นทันทีทันใด บวนฉึ่งเลย
It was still snowing hard, and I heard a noise at the mouth of the cave like a bear... and it grabbed me and picked me up, and I fought, but I was so weak and cold... all I could do was knock the bear's hood off.ผมเห็นหิมะตกหนักมาก และเสียงลมที่ลอดผ่านเขา มันเหมือนเสียงของหมี ทันใดนั้น หมีตัวนึงก็จับตัวผมไว้ ผมขัดขืนเต็มที่ แต่ผมอ่อนแรงและหนาวสั่นมาก
So imagine, you're sitting at home watching television and suddenly a commercial will flash onto the screen, and a voice will say:ลองนึกดู แค่คุณนั่งอยู่กับบ้าน ดูทีวี ทันใดนั้นก็ตัดเข้าสู่โฆษนา มีเสียงพูด
He kept picking and picking, until he fell into the fish tank by accident.มันโดนจับอยู่ แล้วทันใดนั้น มันก็ตกลงไปในชามใส่ปลา หุหุ
He's never a romantic but today after some romantic time suddenly he threw his body on me.แต่วันนี้หลังจากช่วงโรแมนติก ทันใดนั้น เขาก็คร่อมตัวบนตัวชั้น
Momo slowly followed the bird across the porch but suddenly the bird stopped a few stepsโมโม่ ก็ตามนกน้อยข้ามระเบียงไปอย่างช้าๆ แต่ทันใดนั้น นกน้อยก็หยุดเดิน
You know, you're going down one path, and all of a sudden, then you realize, like, oh, no, no, no, this is the-- this the wrong path.รู้ไหม๊,คุณกำลังยอมรับทางนึง,และ ทันใดนั้น,ต่อมาคุณก็เข้าใจ,ใช่ โอ้,ไม่,ไม่,ไม่,นี่คือ นี่คือส่วนที่ผิดพลาด
As I said, I was just walking along when, suddenly, out of absolutely nowhere, this car mows me over.เหมือนที่ผมบอก ผมเดินไปคนเดียว แล้ว ทันใดนั้น มาจากไหนไม่รู้จริงๆ รถก็พุ่งมาชนผม
A walking generalized anxiety disorder with rapid cycling issues, precipitous abandonment, a tendency toward hypomania, possibly, who's magnifying all over the place!ผู้ป่วยโรคกังวลทั่วไปที่มีภาวะอาการกำเริบรวดเร็ว และหายไปแบบทันทีทันใด เป็นได้ว่ามีความโน้มเอียงของภาวะอารมณ์คลั่งสุขเล็กน้อย ซึ่งเป็นคนที่ทำให้ทุกๆ ที่มันดูดีไปหมด!
But suddenly, the students were gathering, outside, the teacher is pounding on the door.แต่ ทันใดนั้น นักเรียนรวมกลุ่มกัน ข้างนอก ครูกำลังเคาะประตูอยู่
I see people that go their whole entire lives without believing in anything and then suddenly on their death bed there's all the idea of...ฉันเห็นผู้คนผ่านพ้นมา ทั้งชีวิตโดยที่ไม่เชื่อในสิ่งใดเลย แต่ทันใดนั้นบนเตียงที่พวกเขาตาย พวกเขาจินตนาการเกี่ยวกับ...
You think you may not need a vacuum sealer, but suddenly the Chief of Surgery is coming over with her husband for salmon kabobs, and voila, Saturday's party turns into Sunday's picnic.เธออาจจะคิดว่าเธอไม่ต้องมี เครื่องห่อสูญญากาศ แต่ทันใดนั้นหัวหน้าศัลยแพทย์แวะมาหา พร้อมกับสามี เพื่อมาชิมแซลมอนเสียบไม้ย่าง
And suddenly, anything is possible.หยั่งรากลึกสู่ก้นบึ้งของหัวใจ และทันทีทันใด ทุกอย่างก็มีความเป็นไปได้
Can't be a good old boy chopping from 6:00 to 6:00.ไม่สามารถเป็นสามีที่ดี ทำได้ทันทีทันใด6: 00เป๊ๆ
'Cause one minute you're working with people, and then you're friends with them and then you're whatever, and then suddenly there's all this pressure to define what you are, like it's all black-and-white.You're either this or you're that.แล้วคุณก็เป็นเพื่อนกับพวกเขา แล้วคุณก็เป็นนู่นเป็นนี่ แล้วทันใดนั้น ก็มีแรงกดดันการจำกัดความสิ่งที่คุณเป็น มันทุกอย่างเป็นขาวกับดำ คุณไม่ใช่หรือคุณใช่
Some straight like you, giant stick up his ass all a sudden at age, what, 60, he's just gonna break bad?คนซื่อตรงอย่างคุณ ไม่หาเรื่องเข้าตัวเขาหรอก... ในทันทีทันใด อะไร อายุ 60 เขาเพิ่งจะมาใจแตกเสียคนงั้นเหรอ
So we just keep running up the tab until we owe everything to everybody and suddenly think...ดังนั้น เราจึงสะสมเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเราเป็นหนี้ทุกคน ในทุกอย่าง ทันใดนั้นก็คิดได้ว่า นั่นมัน...
Last thing I remember is I'm about to stake your brother, and then you grabbed me.สิ่งสุดท้ายที่ผมจำได้ คือผมจะไปปักอกน้องชายคุณ แล้วทันใดนั้นคุณก็มา กระชากผมไป มันก็แค่นั้น
You said that you caused the blackout, and then that you didn't mean to.คุณพูดว่าคุณเป็นสาเหตุ ทำให้เกิดเหตุการณ์หมดสติ แล้วทันใดคุณบอกว่า ไม่ได้หมายความอย่างนั้น เหมือนจะกลบเกลื่อนเรื่อง
Waiting for a chance to get out here then suddenly they need a US Marshal?รอโอกาศที่จะมาที่นี่ แล้วทันใดนั้น พวกเขาก็ต้องการนายตำรวจ ผมโชคดี มีผู้ป่วยหนี นั่นเป็นข้ออ้างที่ดี
Senator, I think you're in a position, senator, regarding Northmoor... where you had better decide whether you're on the cross... or banging in the nails.คุณไม่ได้นอนหลับ ใช่ไหม ? เปล่า ผมนอนไม่หลับ ผมเริ่มหลับและทันใดก็สะดุ้งตื่น มันมีบางสิ่งอยู่ในความมืด
We just need to have fun.[ทันใดนั้น] [ทันใดนั้น] [จับได้หนึ่งตัว]
And then you and I can hold hands in public.- และทันใดนั้นคุณและฉัน จับมือถือแขนกันในที่สาธารณะ
We wait for the night manager to show up, and then we -เรากำลังรอคอยให้ผู้จัดการกะกลางคืน กลับมาทำงานแล้วทันใดนั้น เราก็--
# And suddenly your face appears ## ทันใดนั้น ใบหน้าเธอปรากฏ... #
# All at once, I saw him there ## ทันใดนั้น ฉันก็เห็นเขา #
# Then, suddenly, a shot rang out ## ทันใดนั้น เสียงปืนดังลั่น #
Just a little gas in the tank, and suddenly... everything is interesting.มันแค่ลมอากาศเล็กในถัง และทันทีทันใด... ทุกอย่างมันช่างน่าทึ่ง
Okay. Suddenly she's a mogwai. You're being ridiculous.โอเค ทันใดนั้นเธอ ก็คือ"ตัวมักวัย" คุณต้องนั่งขำแน่ๆ
They have to be in the right order, though, and then you're both part of the equation--both of you are part of the equation, yeah.เรียงความลำดับที่ถูกต้อง และทันใดคุณจะได้ทั้งสองส่วน มาสมดุลกัน.. ทั้งสองส่วนของคุณ จะมาสมดุลกัน ใช่ๆ
Their toxins get in your system... you're hallucinating your worst nightmares and you OD.พิษของพวกมันจะเข้าสู่กระแสเลือด ทันใดนั้นนายจะประสาทหลอน ฝันร้ายอย่างที่สุด หลังจากนั้นไม่นานนายก็ม่อง
I followed them, but then I started sneezing up there.ฉันตามพวกเขาไป แต่ในทันใด ฉันก็เริ่มจามในป่านั้น
When the concrete set, the bone was still there, but somehow it disappeared in the meantime.ตอนที่คอนกรีตแข็งตัว กระดูกยังอยู่ตรงนี้ แต่ทันใด มันก็หายไป ในช่วงเวลาหนึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ทันใด*
Back to top