ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hereon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hereon*, -hereon-

hereon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hereon (adv.) โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ (คำโบราณ) Syn. hereupon
English-Thai: HOPE Dictionary
hereonadv. บนนี้,จากนี้,ถึงเรื่องนี้
English-Thai: Nontri Dictionary
hereon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,จากนี้,ถึงเรื่องนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hereon
Back to top