ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

explosion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *explosion*, -explosion-

explosion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explosion (n.) การระเบิด Syn. blast, blowup, burst
English-Thai: HOPE Dictionary
explosion(เอคซฺโพล'เชิน) n. การระเบิด,เสียงระเบิด,การปะทุ,การบันดาลอารมณ์อย่างกะทันหัน
English-Thai: Nontri Dictionary
explosion(n) การระเบิด,การปะทุ,เสียงระเบิด,การบันดาลโทสะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
explosionภัยการระเบิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explosion การระเบิด การเกิดความดันอย่างกระทันหัน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพียงแต่เป็นการปลดปล่อยความดันสูงให้ลดลงมาอย่างกระทันหัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การปะทุ (n.) explosion See also: burst, blast, blow
การระเบิด (n.) explosion See also: burst, blast, blow Syn. การปะทุ
เปรี้ยงปร้าง (adv.) onomatopoeia from the sound of thunder or an explosion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The four defendants in front... are charged with 11 counts in relation to the explosion of the Guildford pub... and the murders of five people.สี่จำเลยในหน้า ... จะมีค่ากับ 11 นับในความสัมพันธ์ การระเบิดของผับ Guildford ... และฆ่าของห้าคน
...the apparent suicide note of the terrorist now believed responsible for the explosion in Florida this week.จดหมายลาตายที่ชัดเจนของ การก่อการร้ายที่เชื่อว่า ขณะนี้ผู้รับผิดชอบ สำหรับการระเบิดใน ฟลอริด้าในสัปดาห์นี้
And so there was an explosion of railroads who got large federal subsidies of land.และยังมีการสร้างรางรถไฟขนานใหญ่ ซึ่งได้ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลกลางมากมาย
Because of the explosion on 12 one of our men is missing.เป็นเพราะการระเบิดที่ชั้น 12 / เจ้าหน้าที่ของเราคนหนึ่งหายตัวไป
They've ruled the explosion an accident.พวกเขาบอกว่า ระเบิดนั้นเกิดจาก อุบัติเหตุ
I don't believe that safe house explosion was an accident.ฉันไม่เชื่อว่า safe house จะเกิดระเบิดจาก อุบัติเหตุ
Just pretend like the ferry explosion never happened today, okay?หรือ ทุกเวลา,ทุกสี่งทุกอย่าง ทั้งหมด, จะช่วยเราได้มาก.
This utility shaft here acts like a chimney, draws the thermal components into the engine room, which ignites the fuel vapor, causing a secondary explosion of far greater magnitude.โอ้,เหรอ.โอคราโอม่า ซิติ้. ใช่.ถูกต้อง. เที่ยงวันนี้,ผมหวังว่าหลักฐานและผลการชันสูตร
Two nights before the explosion is seven hours from now?We're gonna naiI this son of a bitch.
Because somebody heard an explosion and called us.เพราะมีคนได้ยินเสียงระเบิด แล้วก็โทรหาเรา
The second that heart rate monitor flatlines or you move out of range, an explosion will go off in that collar.อันที่สองนั้นเป็นหน้าจอ เเสดงอัตราการเต้นของหัวใจ หรือเกินค่าของมัน ปลอกคอจะระเบิด
There was an explosion in the terminal.เกิดระเบิดขึ้นในอาคาร

explosion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
空中核爆炸[kōng zhōng hé bào zhà, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 空中核爆炸] air nuclear explosion; nuclear airburst
爆炸[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 爆炸] explosion; to explode; to blow up; to detonate
[hōng, ㄏㄨㄥ, 轰 / 轟] explosion; bang; boom; rumble; strike (by thunder or a bomb)
核爆炸地球物理效应[hé bào zhà dì qiú wù lǐ xiào yìng, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 核爆炸地球物理效应 / 核爆炸地球物理效應] geophysical effects of nuclear explosion
地下核爆炸[dì xià hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 地下核爆炸] nuclear underground burst; underground nuclear explosion
地面核爆炸[dì miàn hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 地面核爆炸] surface nuclear explosion
试爆[shì bào, ㄕˋ ㄅㄠˋ, 试爆 / 試爆] trial explosion; nuclear test

explosion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスプロージョン[, ekusupuro-jon] (n) explosion
エクスプロージョンショット[, ekusupuro-jonshotto] (n) explosion shot
カンブリア爆発[カンブリアばくはつ, kanburia bakuhatsu] (n) Cambrian explosion (of life)
ハリファックス大爆発[ハリファックスだいばくはつ, harifakkusu daibakuhatsu] (n) The Halifax Explosion (Dec. 6, 1917)
原子爆発[げんしばくはつ, genshibakuhatsu] (n) atomic explosion
核爆発[かくばくはつ, kakubakuhatsu] (n) nuclear explosion
火山爆発[かざんばくはつ, kazanbakuhatsu] (n) volcanic explosion
爆音[ばくおん, bakuon] (n) (sound of an) explosion or detonation; roar (of a machine); (P)
空発[くうはつ, kuuhatsu] (n,vs) explosion without effect; wasted bullets
黒い雨[くろいあめ, kuroiame] (n) heavily polluted, radioactive rain sometimes following an atmospheric nuclear explosion (esp. that of Hiroshima)
急増[きゅうぞう, kyuuzou] (n,vs) rapid increase; proliferation; surge; explosion; (P)
消し飛ばす[けしとばす, keshitobasu] (v5s,vt) (See 消し飛ぶ) to scatter away; to blast away; to blow away (via explosion)
爆心地[ばくしんち, bakushinchi] (n) centre of explosion; center of explosion; hypocentre; hypocenter; ground zero
爆発[ばくはつ, bakuhatsu] (n,vs) explosion; detonation; eruption; (P)
爆破[ばくは, bakuha] (n,vs) destructive blast; explosion; blow up; (P)
破裂[はれつ, haretsu] (n,vs) explosion; rupture; break off; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
防爆形[ぼうばくがた, boubakugata] explosion proof

explosion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหตุระเบิด[n. exp.] (hēt raboēt) EN: explosion FR: explosion [f]
การปะทุ[n.] (kān pathu) EN: explosion ; outburst FR: explosion [f] ; éruption [f]
การปะทุของเทคโนโลยี[n. exp.] (kān pathu k) EN: FR: explosion technologique [f]
การระเบิด[n.] (kān raboēt) EN: explosion ; burst ; blast ; blow FR: explosion [f] ; déflagration [f]
เกิดเหตุระเบิด[v. exp.] (koēt hēt ra) EN: an explosion happened FR: il s'est produit une explosion ; une explosion s'est produite
เกิดระเบิดที่...[v. exp.] (koēt raboēt) EN: an explosion happened at … (+ place) FR: il s'est produit une explosion à … (+ lieu)
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ทำให้เกิดการระเบิด[xp] (patikiriyā ) EN: nuclear explosion FR: explosion nucléaire [f]
เสียงระเบิด[n. exp.] (sīeng raboē) EN: blast of an explosion FR: explosion [f] ; détonation [f]
ทำให้เกิดระเบิด[v. exp.] (thamhai koē) EN: cause an explosion FR: provoquer une explosion ; causer une explosion ; déclencher une explosion
เปรี้ยงปร้าง[X] (prīengprāng) EN: boom ; bang ; [sound of thunder or an explosion] FR:

explosion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards
Bevölkerungsexplosion {f}population explosion
Explosion {f} | Explosionen
Explosionsschutz {m}explosion protection
Sprengplattierung {f} (Metallurgie)explosion cladding
explosionsgeschützt {adj}explosion-proof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า explosion
Back to top