ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unespected

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unespected*, -unespected-

unespected ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unespected (adj.) ทันทีทันใด See also: ฉับพลัน Syn. sudden

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unespected
Back to top