ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hereupon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hereupon*, -hereupon-

hereupon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hereupon (adv.) โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ Syn. hereon
hereupon (adv.) ในเรื่องนี้ (คำทางการ) See also: ในจุดนี้, ในกรณีนี้
English-Thai: HOPE Dictionary
hereuponadv. พร้อมกันนี้,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
hereupon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว,พร้อมกันนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The money will remain in escrow until I return and the winner of the contest enters his or her password into the encryptor whereupon the entire sum will be wired to any bank account in the world you nominate.เงินจะอยู่ในกองกลาง จนกว่าจะมอบคืน ..ผู้ชนะจะป้อนรหัสส่วนตัวใส่ลงในเครื่องของเรา.. เงินรวมทั้งหมด
Close down the road until the ambulance crew arrives, whereupon we should open a single lane of traffic and ease congestion.ปิดถนนจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึง เปิดไว้หนึ่งเลนให้รถวิ่งได้สะดวก
Thereupon.เธกเธฑเธ™เน€เธ›เน‡เธ™เธญเธฐเน„เธฃเธ—เธตเนˆเนเธšเธšเธงเนˆเธฒ เธœเธกเน„เธกเนˆเธฃเธนเน‰เธˆเธฐเธซเธฒเธ„เธณเนƒเธซเธ™เธกเธฒเธญเธ˜เธดเธšเธฒเธขเธˆเธฃเธดเธ‡เน
Warlow would accompany me to Governor Burrell's research facility, whereupon he would feed all the vampires in that white room some of his blood.วาร์โลว์ ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อย ไปดูโรงงานของผู้ว่าเบอเรล หลังจากที่เขาได้เลี้ยงแวมไพร์ทั้งหมด

hereupon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, 立刻] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once
于是[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, 于是 / 於是] thereupon; as a result; consequently; thus; hence
[nǎi, ㄋㄞˇ, 迺] thereupon
[yuán, ㄩㄢˊ, 爰] thus; thereupon; following on from that; hence; where?; to change (into); ancient unit of weight and money; surname Yuan

hereupon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すると[, suruto] (conj) thereupon; hereupon; (P)
そんで[, sonde] (conj) (col) (See 其れで) and; thereupon; because of that
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that
其れで[それで, sorede] (conj) (uk) and; thereupon; because of that; (P)
其処で[そこで, sokode] (conj) (uk) so; accordingly; now; then; thereupon; therefore; (P)
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P)
所が[ところが, tokoroga] (conj) (uk) even so; however; still; whereupon; even though; nevertheless; on the contrary; as a matter of fact; despite; (P)
所へ[ところへ, tokorohe] (exp) (uk) thereupon; shortly thereafter

hereupon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then FR: puis ; ensuite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hereupon
Back to top