ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เอาใจใส่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เอาใจใส่*, -ไม่เอาใจใส่-

ไม่เอาใจใส่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เอาใจใส่ (v.) overlook See also: disregard, ignore, neglect, skip Syn. ไม่นำพา
ไม่เอาใจใส่ (v.) neglect See also: abandon, desert, forsake Syn. ละเลย, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง, ไม่รับผิดชอบ Ops. ดูแล, ใส่ใจ, เอาใจใส่
ไม่เอาใจใส่ (adv.) unsolicitously for Syn. ทิ้งขว้าง, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี
ไม่เอาใจใส่ (v.) leave off See also: abandon, forsake Syn. ทิ้งขว้าง, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี Ops. ดูแล, เอาใจใส่
ไม่เอาใจใส่ (v.) abandon See also: leave off, cast off, unsolicitous for, forsake, pay no attention Syn. ทิ้งขว้าง, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี Ops. ทะนุถนอม, ดูแลเอาใจใส่
ไม่เอาใจใส่ (adv.) ignore See also: neglect, pay no attention to Syn. เพิกเฉย
ไม่เอาใจใส่ (v.) be indifferent See also: ignore, be unconcerned, without taking any interest, take no heed, be disinterested Syn. วางเฉย, เพิกเฉย Ops. เอื้อเฟื้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
culpa(คัล'พะ) n. การไม่เอาใจใส่ความผิด,บาป -pl. culpae
disregardvt.,n. (การ) ไม่สนใจ,มองข้าม,ไม่เอาใจใส่,ไม่นำพา, Syn. neglect,ignore
heedless(ฮีด'เลส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,ไม่เอาใจใส่., See also: heedlessly adv. heedlessness n., Syn. reckless
neglect(นิเกลคทฺ') vt.,n. (การ) ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,ทอดทิ้ง., See also: neglectedness n. neglectter, neglector n.
philistine(ฟิล? ลิสทีน,-ไทน์) n. ชาวป่าผู้ไม่รู้จักความเจริญ,ผู้ไม่เอาใจใส่ในศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์,ผู้ไร้วัฒนธรรม,ผู้ต่อต้านวัฒนธรรม. adj. ไร้วัฒนธรรม,ต่อต้านวัฒนธรรม,ไม่รู้จักความเจริญ,ไม่เอาใจใส่ในศิลปะ
regardless(รีการ์ด'ลิส) adj.,adv. ไม่ระมัดระวัง,ไม่คำนึงถึง,ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ, See also: regardlessness n., Syn. heedless,thoughtless
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่เอาใจใส่,ประมาท,ไม่คิดถึงคนอื่น,ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless
unmindful(อันไมด'ฟูล) adj. ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,เมินเฉย,ไม่ตระหนักใจ,ไม่ระมัดระวัง.
English-Thai: Nontri Dictionary
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
ignore(vt) ไม่เอาใจใส่,เพิกเฉย,ทอดทิ้ง
mindless(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ,ไม่ตั้งใจ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ
nonchalant(adj) เมินเฉย,ไม่ตื่นเต้น,ไม่ไยดี,ไม่เอาใจใส่
unheeded(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่ระวัง,ถูกมองข้าม
unmindful(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่จดจำ,เลินเล่อ,เมินเฉย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disregard (vt.) ไม่เอาใจใส่ See also: ไม่สนใจ, ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย Syn. ignore, neglect
heedless (adj.) ไม่เอาใจใส่ See also: เลินเล่อ, ประมาท Syn. careless, incautious, thoughtless Ops. careful, cautious, thoughtful
disregard (n.) ความไม่เอาใจใส่ See also: ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย Syn. neglect
heedlessly (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท Syn. carelessly, incautiously, thoughtlessly Ops. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully
incautiously (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท Syn. carelessly, thoughtlessly Ops. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully
indifferent (adj.) ซึ่งไม่เอาใจใส่ See also: ซึ่งไม่สนใจ Syn. uncaring, unconcerned, uninterested Ops. caring, concerned, interested
indifferently (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างสะเพร่า, อย่างเลินเล่อ
lightly (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างสะเพร่า, อย่างเลินเล่อ Syn. indifferently
negligence (n.) ความไม่เอาใจใส่ See also: ความประมาท, ความหละหลวม, การละเลย, การไม่เอาใจใส่ Syn. carelessness
thoughtlessly (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท Syn. carelessly, incautiously Ops. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully
uncaring (adj.) ซึ่งไม่เอาใจใส่ See also: ซึ่งไม่สนใจ Syn. unconcerned, uninterested Ops. caring, concerned, interested
unmindful (adj.) ซึ่งไม่เอาใจใส่ See also: ไม่สนใจ, เมินเฉย Syn. unaware Ops. careful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I blame those Forsters!ฉันตำหนิพวกฟอสเตอร์นั่น ฉันมั่นใจว่าพวกเขาต้องมีการไม่เอาใจใส่แน่
Your negligence has damaged this company's reputation.ความไม่เอาใจใส่ของนายมันทำลายชื่อเสียงของบริษัทของเรา
If he's not careful, he's gonna suffer.ถ้าเขาไม่เอาใจใส่ เขาอาจจะต้องทุกข์ใจ
And you'll go on with your lives ignoring the signs all around you.และเราก็ใช้ชีวิตต่อไป โดยไม่เอาใจใส่กับสัญญาณรอบตัว
Right now, you might feel okay and that you can handle things fine on your own, but sometimes, if you're not looking, grief can sneak up and bite youตอนนี้ คุณคงรู้สึกโอเคกับมัน และคุณสามารถจัดการหลายอย่างได้ดีด้วยตัวเอง แต่บางครั้ง ถ้าคุณไม่เอาใจใส่ ปัญหาก็จะคืบคลานเข้ามากัดกินคุณได้
And that is thanks to your negligence.และก็ขอขอบคุณสำหรับความไม่เอาใจใส่ของคุณ
Your negligenceความไม่เอาใจใส่ของคุณ
It is not to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, discreetly, advisedly, and solemnly.มันไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การไม่ตักเตือนหรือการไม่เอาใจใส่ แต่โดยแสดงความเคารพนับถือ อย่างสุขุมรอบคอบ อย่างพิจารณาแล้ว และ เอาจริงเอาจัง
Toss it around without a care in the world.โยนทิ้งทั่ว โดยไม่เอาใจใส่โลก
♪ Careful daughter ♪ของชายผู้ไม่เอาใจใส่อะไรเลย
♪ A careless man's careful daughter ♪ของชายผู้ไม่เอาใจใส่อะไรเลย
No, Don, there's another guy.อย่าไม่เอาใจใส่คนอื่น
You've got to find Higashida and do whatever it takes to squeeze 500 million out of him.เพราะนายไม่เอาใจใส่การตกแต่งบัญชี ซึ่งปกติแล้วไม่มีทางสังเกตเห็นกันได้ง่ายๆ
How many more must die because of your negligence?จะให้มีอีกสักกี่คนที่ต้องตาย... เพราะความไม่เอาใจใส่ของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เอาใจใส่
Back to top