ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

caring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *caring*, -caring-

caring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
caring (adj.) ที่ห่วงใยผู้อื่น Syn. affection, kindness Ops. dislike
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
To be honest, I wish you'd stop caring about meพูดตามตรงนะฉันอยากให้เธอเลิกกังวลเกี่ยวกับฉันเสียที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So slavery for example or other forms of tyranny are inherently monstrous but the individuals participating in them may be the nicest guys you could imagine benevolent friendly nice to their children even nice to their slaves caring about other people.เช่น ระบบทาส หรือระบบทรราชอื่น ๆ มันมีความวิปริตแฝงอยู่ภายใน แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนร่วม
Remember what I said about not caring if I lived or died?ที่ข้าตอบไปเมื่อกี๊ ว่าข้าไม่กลัวตายน่ะ
And you, Ji-won you're really a caring daughter.แล้วเธอล่ะ จีวอน เธอทำหน้าที่ลูกสาวหรือยัง
Oh-Yi, you're definitely thinking of not caring anymore right?โอยิ เจ้ากำลังคิดจะเลิกสนใจแล้วใช่ไหม?
Who's caring about only himself?ใครดูแลเกี่ยวกับตัวเองเท่านั้น?
Timmy, I think it's nice that you're caring so much about Mrs. Henderson.ทิมมี่จ๊ะ ก็เป็นการดีนะ ที่ลูกรู้จักเป็นห่วงเป็นใยคุณนายแฮนเดอร์สัน
But, you know, for me caring for children has been the joy of my life.แต่สำหรับฉัน การเลี้ยงเด็กเป็นชีวิตจิตใจของฉัน
It's time for you to stop being the perfect, caring husband, because I am fine.ได้เวลา.. ที่คุณ.. จะเลิกทำตัว เป็นสามืที่น่ารัก
Just because I'm not caring and sharing like you want...แค่ฉันไม่ใช่พวก คอยเอาใจใส่ หรือคอยแชร์ความรู้สึกอย่างที่นายต้องการ...
Not caring about him and looking after other people...แทนที่จะดูแลเขา กลับไปดูคนอื่น
Well, that doesn't make caring for an infant any less tiring.Well, that doesn't make caring for an infant any less tiring.
You're a kind and caring soul.เธอมีใจอาทร และเมตตาจิต

caring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知心[zhī xīn, ㄓ ㄒㄧㄣ, 知心] caring; intimate
深情款款[shēn qíng kuǎn kuǎn, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄢˇ ㄎㄨㄢˇ, 深情款款] loving; caring; adoring
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than

caring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人を人とも思わない[ひとをひとともおもわない, hitowohitotomoomowanai] (exp) disdaining everybody; not caring an ounce about other people's feelings
介意[かいい, kaii] (n,vs) worrying about; caring about
加養[かよう, kayou] (n,vs) caring for the sick; taking care of oneself
加餐[かさん, kasan] (n) caring for one's health
愛玩;愛翫;愛がん[あいがん, aigan] (n,vs) caring for (esp. a pet or a small object); cherishing; being fond of; prizing; treasuring
気にもしない[きにもしない, kinimoshinai] (exp,adj-i) (See 気にする) not care; not caring
介護[かいご, kaigo] (n,vs,adj-no) nursing; care; caregiving; caring; (P)
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted
気にしない[きにしない, kinishinai] (exp,adj-i) (See 気にする) not caring; not giving a damn
気味が悪い[きみがわるい, kimigawarui] (exp,adj-i) creepy (feeling); uneasy (feeling); bad (feeling); giving one the creeps; hideous; scaring; weird
鹿威し[ししおどし, shishiodoshi] (n) (See 添水) water-filled bamboo tube which clacks against a stone when emptied; device for scaring birds from gardens

caring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอื้ออาทร[adj.] (eūa āthøn) EN: caring ; solicitous (of) FR:
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
ทะยาทะแยแส[adj.] (thayāthayaē) EN: generous ; concerned about ; interested in ; caring FR:
อนาทร[adj.] (anāthøn) EN: unkind ; uncaring FR:

caring ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rabenvater {m}uncaring father
Rabeneltern {pl}uncaring parents

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า caring
Back to top