ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unaware

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unaware*, -unaware-

unaware ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unaware (adj.) ซึ่งไม่รู้ตัวมาก่อน See also: ซึ่งไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ซึ่งไม่ตระหนักมาก่อน Syn. inattentive, oblivious Ops. attentive, mindful, watchful
unaware of (adj.) ซึ่งไม่ตระหนักถึง See also: ซึ่งไม่นึกถึง Syn. unconscious of Ops. aware of
unawareness (n.) ความไม่คาดคิดมาก่อน Syn. ignorance, nescience
unawares (adv.) อย่างไม่รู้ตัว Syn. off-guard, surprisingly, abruptly
unawares (adv.) อย่างไม่ตั้งใจ Syn. unexpectedly Ops. predictably
English-Thai: HOPE Dictionary
unaware(อันอะแวร์') adj. ไม่รู้ตัว,ไม่ได้คาด-คิดมาก่อน,ไม่รู้,ฉับพลัน,ไม่ได้เตือนมาก่อน., See also: unawarely adv. unawareness n.
unawares(อันอะแวรฺซ') adv. อย่างไม่รู้ตัว,อย่างไม่คาดคิดมาก่อน,อย่างไม่รู้,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่ได้เตือนมาก่อน, Syn. by surprise
English-Thai: Nontri Dictionary
unaware(adj) ไม่ทันรู้ตัว,ไม่ทราบ,มิได้คาดไว้
unawares(adv) โดยไม่ทันรู้ตัว,โดยมิได้คาดไว้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่รู้เรื่อง (v.) be unaware of See also: be unknowing, be ignorant of
ไม่รู้ไม่เห็น (v.) be unaware of See also: be unknowing, be ignorant of Syn. ไม่รู้เรื่อง
หารู้ไม่ (conj.) unawarely See also: heedlessly, unconsciously
ลืมตัว (v.) be unaware See also: to be unconscious, to be ignorant
เผลอตัว (v.) be unaware See also: to be unconscious, to be ignorant Syn. ลืมตัว
เผลอไผล (v.) be unaware See also: be forgetful, be off one´s guard, let one´s mind wonder for a moment Syn. เผลอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you so blind, you two psychologists, that you're unaware that we're on the verge of a grave crisis?พวกเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ รู้ว่าการค้นพบของเธอ ทําให้เกิดเรื่องวิกฤติ
In puberty's ambush, maidens bloom, all unaware of impending doomในการซุ่มโจมตีของวัยที่เริ่มสามารถผสมพันธุ์ได้, ดอกไม้เด็กผู้หญิง,\ Nall ที่ไม่รู้ตัวของเคราะห์ร้ายใกล้เข้ามา
They listen to the radio, drink tea, unaware they will lose their libertyพวกเขาฟังวิทยุ ดื่มชา พวกเขาขาดอิสระภาพโดยไม่รู้ตัว
We were unaware of the university policy, so that's why the little fib.เรายังไม่ได้แจ้งนโยบายมหาวิทยาลัย เลยดูเหมือนโกหกหน่อยๆ
I was unaware that the Wachootoo were biters!ความรุนแรงไม่อยู่ในวิสัยของฉัน... ...แต่ถ้าแกวอนนักล่ะก้อ ได้เลย น้องสาว
Still she came, unaware of the suspicion that preceded her.เธอมาอย่างเงียบๆ โดยไม่ตระหนักถึง ความเคลือบแคลงที่เธอต้องเผชิญ
What I'm unaware of... is why you're giving me a vocabulary lesson... when you should be questioning your witness.แต่ดิฉันไม่ทราบว่า ทำไมคุณมาสอนศัพท์กฏหมาย ในขณะที่ต้องสอบพยาน
And the public was totally unaware it was actually happening as a process was being engaged.มันเกิดขึ้นโดยมีกระบวนการศาลเข้ามาเกี่ยวข้อง
See my badge? I was unaware any of my girls needed arresting.ฉันไม่เห็นรู้ ว่ามีนักเรียนคนไหนต้องถูกจับ
And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns and then it was Yves Saint Laurent who showed cerulean military jackets.และเธอช่างไม่รู้เอาซะเลยว่า... ในปี 2002 ออสการ์ เดอ ลาเรนทา ทำคอลเล็คชั่นเสื้อคลุมสีฟ้า แล้วอีฟ แซงค์โลรองห์ ยังเคยโชว์เสื้อทหารสีฟ้า
"Striving to survive, Still unaware of what they are"มุ่งมั่นที่จะอยู่รอด ยังไม่รู้ตัวเองว่ามันเป็นอะไร
If,by alone,you mean that he was unaware that the cia-- oh,shut up.ถ้าคำว่าลงมือกระทำคนเดียวของคุณหมายความว่า เค้าไม่ได้ระวังที่ CIA เงียบไปเลย

unaware ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
不自觉[bù zì jué, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, 不自觉 / 不自覺] unaware; unconscious of sth
不觉察[bù jué chá, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄔㄚˊ, 不觉察 / 不覺察] unaware
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不意] unexpectedly; unawareness; unpreparedness

unaware ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無自覚[むじかく, mujikaku] (adj-na,n) unaware or unmindful of; unconsciousness
白河夜船;白川夜船;白川夜舟(iK)[しらかわよふね;しらかわよぶね, shirakawayofune ; shirakawayobune] (exp) (1) being fast asleep (and totally unaware of what is going on around one); (2) know-it-all manner
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P)
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it
何時しか[いつしか, itsushika] (adv) before one knows; unnoticed; unawares
知らず知らず(P);知らず識らず;不知不識[しらずしらず, shirazushirazu] (adv) unconsciously; unwittingly; unawares; (P)

unaware ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่รู้[v. exp.] (mai rū) EN: not know ; do not know ; be unknown ; be unaware FR: ignorer ; ne pas savoir ; ne pas être au courant
ไม่ยักรู้[v. exp.] (mai yak rū) EN: it's news to ; be unaware of FR: apprendre que
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful FR:
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be unconscious ; be unaware ; be forgetful ; be absent-minded FR:
เผลอตัว[v.] (phloē tūa) EN: be unaware ; to be unconscious ; to be ignorant FR: s'oublier
ที่ต่ำที่สูง[xp] (thī tam thī) EN: unmindful of one's own place ; unaware of one's place or social standing FR:
โดยไม่รู้ตัว[adv.] (dōi mai rūt) EN: unconsciously ; unawarely FR: inconsciemment ; sans le savoir
ไม่ทันรู้ตัว[X] (maithan rūt) EN: unawares ; without warning FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unaware
Back to top