ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indifferently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indifferently*, -indifferently-

indifferently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indifferently (adv.) อย่างเรื่อยๆ See also: อย่างไม่สนใจ Syn. apathetically
indifferently (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างสะเพร่า, อย่างเลินเล่อ
indifferently (adv.) อย่างเฉื่อยๆ See also: อย่างไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ Syn. quietly

indifferently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบขอไปที[adv.] (baēp khøpai) EN: half-heartedly ; indifferently ; sloppily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indifferently
Back to top