ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดดเดี่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดดเดี่ยว*, -โดดเดี่ยว-

โดดเดี่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดดเดี่ยว (v.) be solitary See also: be isolated, be lonely, be alone Syn. สันโดษ, ลำพัง
โดดเดี่ยว (adv.) alone See also: solitarily, single-handed Syn. คนเดียว, เดียวดาย, ลำพัง, เดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่, วังเวง
โดดเดี่ยวเดียวดาย (adv.) solitarily See also: single-handed, alone Syn. เดียวดาย, โดดเดี่ยว, ลำพัง, เปล่าเปลี่ยว, อ้างว้าง, ว้าเหว่, เงียบเหงา
English-Thai: HOPE Dictionary
alone(อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together)
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool)
deserted(ดิเซิร์ท'ทิด) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ถูกลืม,ไร้คนอยู่,โดดเดี่ยว, Syn. abandoned
desolate(เดส'ซะลิท) adj. โดดเดี่ยว,ว่างเปล่า,อ้างว้าง,ไร้ผู้คน,หดหู่ใจ. vt. ทำให้อ้างว้าง,ทำให้ไร้ผู้คน,ทอดทิ้ง,ทำให้หดหู่ใจ, See also: desolator n.ดูdesolate, Syn. abandoned
desolation(เดสซะเล'เชิน) n. ความโดดเดี่ยว,ความอ้างว้าง,การไร้ผู้คน,ความเสียใจ,การเศร้าโศก,ที่ที่ถูกทอดทิ้ง, Syn. ruin
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful,-A. cheerful
glen(เกลน) n. หุบเขาแคบเล็ก ๆ ที่อยู่โดดเดี่ยว
insular(อิน'ซะลาร์) adj. เกี่ยวกับเกาะหรือหมู่เกาะ,ซึ่งอยู่บนเกาะ,กลายเป็นเกาะ,โดดเดี่ยว,ใจแคบ,เกี่ยวกับชาวเกาะ. n. ชาวเกาะ., See also: insularism,insularity n., Syn. insulated
insulate(อิน'ซะเลท) vt. ปกคลุมด้วยฉนวน,ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว,แยกตัวโดดเดี่ยว
insulator(อิน'ซะเลเทอะ) n. ฉนวน,ผู้อยู่โดดเดี่ยว
ivory towerสถานที่ที่แยกอยู่ต่างหาก,สถานที่โดดเดี่ยว,ความคิดที่โดดเดี่ยว., See also: ivory-towerish adj.
last(ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
lone(โลน) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,อ้างว้าง,ไม่มีคนอยู่,หงอยเหงา,วังเวง,โสด, See also: loneness n. ดูlone, Syn. isolated,solitary
lonely(โลน'ลี) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,หงอยเหงา,วังเวง,ไม่มีคนอยู่,ที่ไกลคน., See also: lonelily adv. ดูlonely loneliness n. ดูlonely
lorn(ลอร์น) adj. ถูกทอดทิ้ง,โดดเดี่ยว,สันโดษ, See also: lornness n. ดูlorn, Syn. desolate
privacy(ไพร'วะซี) n. ความโดดเดี่ยว,ความสันโดษ,การอยู่คนเดียว,ความลับ, Syn. seclusion
quarantine(ควอ'เรินทีน) vt.,n. (การ) กักไว้ (อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่หลายของเชื้อโรค) ,สถานที่กักกันดังกล่าว,แยกออก,ทำให้อยู่โดดเดี่ยว, See also: quarantinable adj.
sequester(ซีเควส'เทอะ) vt. ทำให้ตัดขาด,ทำให้สันโดษ,ทำให้โดดเดี่ยว,แยกออก,แยกจาก,ยกเลิก,เพิกถอน,อายัด,ริบทรัพย์,ยึดทรัพย์, See also: sequestrable adj., Syn. i separate
recluse(เรค'ลูส) adj.,n. (ผู้) อยู่อย่างสันโดษ,ปลีกตัวจากสังคม,โดดเดี่ยว, See also: reclusive adj., Syn. hermit,solitary,
remote(รีโมท') adj. ไกล,ไกลพ้น,ลึกลับ,นานมาแล้ว,ยาวนาน,โดดเดี่ยว,ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง,ห่าง ๆ ,ห่างเหิน,เมินเฉย, See also: remotely adv. remoteness n., Syn. far apart
retiring(รีไท'เออะริง) adj. ซึ่งปลดเกษียณ,เหนียมอาย,นิ่งเงียบ,โดดเดี่ยว, Syn. withdrawing
separate(เซพ'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกัน,แบ่งสรร,แยกแยะ,วินิจฉัย,สกัด,กระจายออก,ไม่ต่อเนื่อง,เด่นชัด,ชัดเจน,กระจาย,โดดเดี่ยว,อิสระ,เฉพาะบุคคล,เอกเทศ,เดียวดาย, (วิญญาณ) หลุดออกจากกาย n. สิ่งที่แยกออก,ลูกหลาน., See also: separateness n.
single(ซิง'เกิล) adj. เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว,โดดเดี่ยว,รายตัว,เฉพาะคน,ใจซื่อ,บริสุทธิ์ใจ,จริงใจ,ไม่แบ่งแยก,เป็นเอก,ใช้ได้กับทั้งหมด,ไปเที่ยวเดียว,เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น,เจาะจง,คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว,สิ่งเดียว,อันเดียว
singleness(ซิง'เกิลนิส) n. ความเป็นเอกเทศ,การเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความโดดเดี่ยว,ความเจาะจง
sole(โซล) adj. เพียงคนเดียว,อันเดียว,คนเดียว,โดดเดี่ยว n. ฝ่าเท้า,พื้นรองเท้า,ส่วนพื้น
solely(โซล'ลี) adv. แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว,โดดเดี่ยว,เพียงหนึ่งเท่านั้น,เท่านั้น,โดยเอกเทศ
solitary(ซอล'ลิเทอรี) adj. โดดเดี่ยว,อันเดียว,สันโดษ,ไม่มีเพื่อน,เปลี่ยว,เงียบสงัด n. ผู้ที่อยู่คนเดียว,ผู้ที่อยู่สัน-โดษ,การขังเดี่ยว, See also: solitarily adv. solitariness n. solitary confinement การขังเดี่ยว
solitude(ซอล'ลิทูด) n. การอยู่โดดเดี่ยว,ความสันโดษ,ความอ้างว้าง,สถานที่วังเวง., See also: solitudinous adj. solitudinarian n., Syn. privacy
solo(โซ'โล) n. เพลงร้องเดี่ยว,เพลงบรรเลงเดี่ยว,การแสดงเดี่ยว,ลูกเดี่ยว,การเล่นไพ่คนเดียว,การบินเดี่ยว adj.,adv. เดี่ยว,โดดเดี่ยว,ไม่มีเพื่อน,เปลี่ยว,ลำพัง,อ้างว้าง vi. แสดงเดี่ยว,ร้องเดี่ยว,บรรเลงเดี่ยว pl. -solos,-soli
y chromosomeโครโมโซมเพศที่มียีน (genes) ที่เป็นตัวกำหนดลักษณะเฉพาะของเพศชาย (ในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่) ปรากฎโดดเดี่ยวและพบในผู้ชายเท่านั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
alone(adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา
aloof(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,โดยลำพัง
desolate(adj) อ้างว้าง,โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน,ว่างเปล่า,แห้งแล้ง
forlorn(adj) ถูกทอดทิ้ง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,สิ้นหวัง
insular(adj) ซึ่งอยู่บนเกาะ,โดดเดี่ยว,ที่เป็นเกาะ
lone(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,โดด,โทน,อ้างว้าง
loneliness(n) ความโดดเดี่ยว,ความสันโดษ,ความอ้างว้าง,ความวังเวง
lonely(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,อ้างว้าง,วังเวง
lorn(adj) ถูกละทิ้งไป,สันโดษ,โดดเดี่ยว
privacy(n) ความเป็นส่วนตัว,ความสันโดษ,ความสงบ,ความโดดเดี่ยว
recluse(adj) สันโดษ,โดดเดี่ยว,ปลีกตัวจากสังคม
singleness(n) ความโสด,ความเป็นเอกเทศ,ความโดดเดี่ยว,การอยู่ตามลำพัง
singly(adv) ทีละอย่าง,โดยลำพัง,ข้างเดียว,เดียวดาย,โดดเดี่ยว
sole(adj) เพียงผู้เดียว,เดียว,โดดเดี่ยว,เพียงลำพัง
solely(adv) เท่านั้น,เพียงลำพัง,โดดเดี่ยว,แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว
solitary(adj) เปลี่ยว,อยู่ลำพัง,สันโดษ,โดดเดี่ยว,อ้างว้าง
solitude(n) ความสันโดษ,ความเปล่าเปลี่ยว,ความอ้างว้าง,ความโดดเดี่ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
isolateแยกเดี่ยว, โดดเดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isolationismลัทธิแยกอยู่โดดเดี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isolationการแยกเชื้อ, การตรวจแยกเชื้อ, แยก, ระบบแยก, การแยก, การอยู่อย่างโดดเดี่ยว, การแยกตนเอง [การแพทย์]
lone pair electronsอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว, เวเลนซ์อิเล็กตรอนคู่ใดคู่หนึ่งของอะตอมซึ่งไม่ได้มีส่วนในการสร้างพันธะ  แต่มีความสำคัญในการทำให้อะตอมนั้น ๆ  มีจำนวนอิเล็กตรอนครบตามกฎออกเทต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
isolate (adj.) โดดเดี่ยว Syn. alone Ops. together
isolated (adj.) โดดเดี่ยว Syn. alone, lonely, solitary Ops. together
lone (adj.) โดดเดี่ยว See also: คนเดียว Syn. alone
only one (adj.) โดดเดี่ยว Syn. single
sequester (vi.) โดดเดี่ยว See also: แยกตัวออกมา, สันโดษ Syn. separate, isolate
sole (adj.) โดดเดี่ยว Syn. only one, single
solitary (adj.) โดดเดี่ยว See also: ลำพัง Syn. alone, lonely, sole, only Ops. attended, social
unfrequented (adj.) โดดเดี่ยว See also: ซบเซา, ไม่ค่อยมีคน Syn. lonely, quiet, solitary
cabin fever (n.) สภาพกดดันทางจิตใจที่เกิดจากการอยู่โดดเดี่ยว
isolation (n.) ความโดดเดี่ยว Syn. seclusion, solitude, desolation
isolationism (n.) ลัทธิการอยู่โดดเดี่ยว See also: ลัทธิโดดเดี่ยว
remote place (n.) สถานที่โดดเดี่ยว See also: ที่สงบเงียบ, สถานที่สันโดษ Syn. hermitage
seclusion (n.) สถานที่โดดเดี่ยว See also: ที่สงบเงียบ, สถานที่สันโดษ Syn. remote place, hermitage
seclusive (adj.) แยกตัวโดดเดี่ยว (ทางวรรณคดี) See also: เก็บตัว, อยู่อย่างสันโดษ
seclusiveness (n.) การแยกตัวโดดเดี่ยว
sequester (vt.) ทำให้โดดเดี่ยว See also: แยก, แยกจาก, ยกเลิก, เพิกถอน, อายัด, ยึดทรัพย์ Syn. seclude
solitude (n.) การอยู่โดดเดี่ยว See also: การอยู่ลำพัง Syn. isolation, privacy, withdrawal
solitude (n.) การอยู่โดดเดี่ยว See also: การอยู่ลำพัง Syn. isolation, seclusion
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're never lonelyคุณไม่เคยโดดเดี่ยวเลย
I was alone but not lonelyฉันอยู่ตามลำพังแต่ก็ไม่โดดเดี่ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Without the groups' strength, the solitary is condemned.ไม่มีพวก อยู่ โดดเดี่ยว จะประสบชะตากรรม
Something about you screamed single... and lonely.คุณดูเหงา โดดเดี่ยว มันร่ำร้องออกมาซะดังเชียว
Told you not to answer it. - i'll deal with it later. - the messes are piling up.เรื่องยุ่งๆ ทับถมกันเต็มไปหมด โดดเดี่ยว ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย สมบูรณ์แบบ
* I'm always somewhere else *# และเธอต้องอยู่ โดดเดี่ยว #
I was scared, alone, and I was too old to raise you.ย่ากลัว โดดเดี่ยว และแก่จนเลี้ยงหลานไม่ไหว
When I found her, alone, starving and terrified, I protected her.เมื่อฉันเจอเธอ โดดเดี่ยว หิวและหวาดระแวง ฉันปกป้องเธอ
Hanging around a derelict library with you, your poorly-socialized guard dog, and Bear here?โดดเดี่ยว ถูกทอดทิ้ง ห้องสมุดกับคุณ สังคมที่สงสารของคุณกับ สุนัขรักษาความปลอดภัย แล้วก็มีแบร์ด้วย?
Alone... amongst the masked and anonymous.โดดเดี่ยว ท่ามกลางคนที่ใส่หน้ากากและคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
Isolated. Single-access road.โดดเดี่ยว มีถนนเข้าถึงเส้นเดียว
Loner, loser and complicated wreck.โดดเดี่ยว ล้มเหลว และสติแตก หวัดดี
Loner, invisible, [cell phone ringing] Outcast, boiling rage-- son of a bitch!โดดเดี่ยว ไร้ตัวตน ถูกขับไล่ อารมณ์รุนแรง ไอ้บ้าเอ๊ย!
Alone... with her demons.โดดเดี่ยว.. กับปีศาจตัวน้อยของเธอ
Alone in the dark.โดดเดี่ยวอยู่ในความมืด
An indifferent autumn sky.ในฤดูใบไม้ร่วงอันโดดเดี่ยว
To lie down somewhere, anywhere, and die alone.นอนลงที่ไหนก็ได้ ตรงไหนก็ได้ เพื่อตายอย่างโดดเดี่ยว
We're all alone in the world.เราต่างอยู่โดดเดี่ยวบนโลก
In the roar of an engine, he lost everything and became a shell of a man a burnt out, desolate man a man haunted by the demons of his past.เขาสูญเสียทุกอย่างไปบนถนน... ...กลายเป็นคนเพียงเปลือก... ...บ้านแตกสาแหรกขาด โดดเดี่ยว...
It saps the courage to think you may be suffering alone.มันทำลายความกล้าหาญ เมื่อรู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยว
They are not alone.พวกเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว
#A pair of lonely ones #สองชีวิต ที่เคยโดดเดี่ยว
I felt so sorry for you last night. You looked so lost and lonely.ฉันรู้สึกเศร้ากับคุณจริง ๆ เมื่อคืนนี้ คุณดูโดดเดี่ยว และอ้างว้างมากเลย
You know, you're alone a lot. You start inventing things.ก็แบบว่า, อยู่คนเดียว โดดเดี่ยวมาก ๆ เข้า ก็เลยเรื่องแต่งเรื่องในจินตนาการ
I sleep alone these days, too, but I am not about to advertise it.เค้าเองก็นอนโดดเดี่ยวเหมือนกัน แต่เค้าก็ไม่เคยป่าวประกาศเลยนะ
You're like a slave... and always alone.เธอจะเป็นเหมือนทาส... และโดดเดี่ยวเสมอ.
You're alone here.แกโดดเดี่ยวอยู่ที่นี่
A prince alone in a strange land, armed only with my sword, taking on the world for love.เจ้าชายผู้โดดเดี่ยวในต่างแดน กับดาบเล่มนึง เดินทางทั่วโลก ตามหารักแท้
Hunt had always been a loner and his thoughts and dreams were not those of other men.ฮันท์ อยู่โดดเดี่ยวเสมอ สิ่งที่เขาใฝ่ฝันมักจะแตกต่างจากคนอื่น
This one, this one, this one, 14 days solitary!แต่คราวนี้คนนี้คนนี้ 14 วันโดดเดี่ยว!
I'll take walks. I'll disappear. Please, I feel so isolated.ฉันจะเดิน และจะหายไปเลย ขอร้องฉันรู้สึกโดดเดี่ยว
Show her a good time. Make sure she don't get lonely.แสดงของเธอเป็นเวลาที่ดี ตรวจดูให้แน่ใจว่าเธอไม่ได้โดดเดี่ยว
And centuries of isolation had convinced themราปานุย นับศตวรรษที่อยู่โดดเดี่ยวทำให้พวกเขา...
It'd be pretty lonely being the last one left.คงโดดเดี่ยวถ้าต้องเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่
I feel fear, cold, alone.ฉันรู้สึกกลัว. เหน็บหนาว... โดดเดี่ยว
Now, if you'll excuse me, I wish to live out the remainder of my lonely life in peace.ถ้าคุณจะขอโทษละก็... ให้ฉันได้ใช้ชีวิตที่ โดดเดี่ยวที่เหลือ อย่างสงบเถอะ
I know you've been hurt, but it's just possible she's been as lost and alone as you.กระหม่อมรู้ว่าพระองค์เจ็บปวด แต่มันเป็นไปได้ เธอหายไป และโดดเดี่ยวเหมือนกับพระองค์
We were scared and alone.เราหวาดกลัวและโดดเดี่ยว
And did the fever take his five children?เขาเจอมั้ยที่โรคร้าย ฆ่าลูกเขาไป 5 คน เปล่า แต่ตอนจบเขาก็โดดเดี่ยว
You are not alone.คุณจะไม่โดดเดี่ยว ท่ามกลางผู้คน
I don't know my dad.แล้วเราก็ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป
Fear of loneliness, fear of failure, fear of the unknown.กลัวที่จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว กลัวความล้มเหลว กลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดดเดี่ยว
Back to top