ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

privacy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *privacy*, -privacy-

privacy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
privacy (n.) ความเป็นส่วนตัว Syn. separation
privacy (n.) ความลับ Syn. concealment
privacy (n.) ความสันโดษ See also: ความโดดเดี่ยว, การอยู่คนเดียว Syn. solitude, isolation
English-Thai: HOPE Dictionary
privacy(ไพร'วะซี) n. ความโดดเดี่ยว,ความสันโดษ,การอยู่คนเดียว,ความลับ, Syn. seclusion
English-Thai: Nontri Dictionary
privacy(n) ความเป็นส่วนตัว,ความสันโดษ,ความสงบ,ความโดดเดี่ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
privacyภาวะเฉพาะส่วนตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Privacy, Right ofสิทธิส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นส่วนตัว (n.) privacy See also: isolation, seclusion, retirement Ops. ความเป็นสาธารณะ, ความเป็นส่วนรวม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hmph, no more privacy than a goldfish.ฮึ่มความเป็นส่วนตัวไม่เกินปลา ทอง
You should be entitled to as much privacy as you want, but why stop writing?คุณมีสิทธิมีความเป็นส่วนตัว ได้ตามใจชอบ แต่ทำไมต้องเลิกเขียนหนังสือ
There are principles at stake. Having a proper British household with some privacy is one.นี่หรือคือหลักพันธะสัญญา.ของความถูกต้องเหมาะสมในส่วนหนึ่ง ของสัญญาแห่งราชอาณาจักร
Well, I am a grown man of 54... 49, and he's eight. What I read in the privacy of...ผมมันผู้ใหญ่วัย 54-49 แกเพิ่ง 8 ขวบ แล้วผมจะอ่านอะไรในห้อง
The poems of the privacy of the night.เป็นภาพแห่งฝันร้าย / บทกวีแห่งความเดียวดายยามค่ำคืน
Oh, I think to continue would be an unwarranted invasion of my husband's privacy and,โอ้ ฉันคิดว่าถ้าทำต่อไป จะเป็นการล่วงล้ำเรื่องส่วนตัวของเค้าเกินไป
Could you give us some privacy for, like, one second?เราขอคุยกันส่วนตัวแป๊บนึงนะ
I'm sorry. Doctor-patient privacy in room.ผมเสียใจครับ หมอขออยู่กับคนไข้ส่วนตัวครับ.
The sharemates' privacy is important.ความส่วนตัวของเพื่อนร่วมห้องสำคัญอะ
I need a laptop, a secure landline, and some privacy would be helpful.แล็ปท๊อป สายสัญญาณที่ปลอดภัย แล้วห้องเงียบๆที่เป็นส่วนตัว
So if you have anything you want to ask me, as long as we're in the privacy of our own home,please,ask away.ดังนั้น ถ้าลูกมีอะไรอยากจะถามพ่อ ตราบใดที่เราอยู่ในที่ส่วนตัว ในบ้านเราเอง เชิญถามมาได้เลยเถอะ
They have no expectation of privacy in those rooms.พวกเขาไม่ได้คาดคิดถึงความเป็นส่วนตัวในห้องพวกนี้

privacy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐私权[yǐn sī quán, ˇ ㄙ ㄑㄩㄢˊ, 隐私权 / 隱私權] privacy right
隐私[yǐn sī, ˇ ㄙ, 隐私 / 隱私] privacy
隐逸[yǐn yì, ˇ ㄧˋ, 隐逸 / 隱逸] privacy

privacy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プライバシー保護[プライバシーほご, puraibashi-hogo] (n) privacy protection
プライバシ保護[プライバシほご, puraibashi hogo] (n) {comp} privacy protection
プライバシー(P);プライバシ;プライバシイ;プライヴァシー[, puraibashi-(P); puraibashi ; puraibashii ; puraivashi-] (n) privacy; (P)
内密[ないみつ, naimitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy
内緒(P);内証;内所[ないしょ(P);ないしょう(内証), naisho (P); naishou ( nai shou )] (n,adj-no) (1) secrecy; confidentiality; privacy; secret; (2) one's circumstances (esp. fiscal); (3) (ないしょう only) {Buddh} inner realization; personal enlightenment; (4) (内所 only) kitchen; (P)
隠密[おんみつ, onmitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy; spy; detective
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プライバシ[ぷらいばし, puraibashi] privacy
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection

privacy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การรักษาความลับ[n. exp.] (kān raksā k) EN: confidentiality ; privacy ; anonymity FR: anonymat [m]
ความเป็นส่วนตัว[n.] (khwām pen s) EN: privacy FR: intimité [f] ; vie privée [f]
ความสันโดษ[n.] (khwām sandō) EN: solitude ; retirement ; privacy ; seclusion FR: solitude [f]
ภาวะเฉพาะตัว[n. exp.] (phāwa chaph) EN: privacy FR:
สิทธิเฉพาะส่วนตัว[n. exp.] (sitthi chap) EN: right of privacy FR:

privacy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Privatsphäre {f}; private Lebenssphäre | Eingriff in die Privatsphäreprivacy | attack on privacy
Briefgeheimnis {n}privacy of letters

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า privacy
Back to top