ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โครง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โครง*, -โครง-

โครง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โครง (n.) structure See also: construction, frame, framework Syn. โครงสร้าง, โครงร่าง
โครงกระดูก (n.) skeleton See also: anatomical structure, complex body part, bodily structure, body structure Syn. กระดูก
โครงการ (n.) project See also: plan, task, scheme Syn. แผน, แผนการ
โครงการวิจัย (n.) research project See also: research plan Syn. แผนการวิจัย
โครงข่าย (n.) network See also: system Syn. เครือข่าย, ข่ายงาน, วงจรข่าย
โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล (n.) integrated services digital network See also: ISDN
โครงงาน (n.) project Syn. เค้าโครง, โครงร่าง, โครง
โครงจมูก (n.) bridge See also: top of a nose, ridge of a nose, bone of a nose Syn. กระดูกจมูก
โครงร่าง (n.) framework See also: frame, structure, plan Syn. เค้าโครง, ขอบข่าย, แผนงาน
โครงสร้าง (n.) structure See also: construction, organization, arrangement Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
โครงสร้างพื้นฐาน (n.) infrastructure See also: basic structure, substructure, foundation, basis Syn. องค์ประกอบพื้นฐาน, ส่วนประกอบพื้นฐาน
โครงสร้างรองรับ (n.) foundation See also: base, groundwork
โครงสร้างสังคม (n.) social structure See also: social organization Syn. รูปแบบทางสังคม
โครงสร้างไวยากรณ์ (n.) grammatical structure Syn. รูปแบบไวยากรณ์
โครงหน้า (n.) face See also: visage, appearance, countenance, look Syn. รูปหน้า, หน้าตา
โครงเรือ (n.) keel See also: keel of a boat
โครงเรื่อง (n.) plot See also: story line Syn. เค้าเรื่อง, พล็อตเรื่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
atomic structureโครงสร้างของอะตอม
axial skeletonโครงกระดูกของศีรษะและลำตัว
data structureโครงสร้างข้อมูลหมายถึง รูปแบบของการจัดระเบียบของข้อมูล ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ ศัพท์ต่าง ๆ ในเรื่องของโครง สร้างของข้อมูลที่คุ้นหู มีอยู่หลายคำ เช่น เขตข้อมูล (field) , แถวลำดับ (array) , ระเบียน (record) , ต้นไม้ (tree) , รายการโยง (linked list) เป็นต้น
integrated services digitโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลใช้ตัวย่อว่า ISDN (อ่านว่า ไอเอสดีเอ็น) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
angularity(แองกิวลา' ริที) n. ภาวะที่เป็นมุม, มุมแหลม, โครงร่างที่เป็นมุม (angular outlines)
architecture(อาร์คิเทค'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง,สิ่งปลูก สร้าง,ผลงานทางสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง.
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
atomy(แอท'ทัมมี) n. อะตอม, ปรมาณู, ละออง, คนแคระ, โครงกระดูก, กระดูกใต้รักแร้
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
bedstead(เบด'สเทด) n. โครงเตียง
belfry(เบล'ฟรี) n. หอระฆัง,โครงไม้สำหรับแขวนระฆัง, See also: belfried adj. มีหอระฆัง
bier(เบียร์) n. โครงโลงศพ,ที่ตั้งศพ,เชิงตะกอน, Syn. bier
bilge keeln. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
bilge piecen. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง
bobbinn. หลอดด้าย,กระสวย,หลอดสายไฟ,โครงสายม้วน
bricknoggingn. กำแพงอิฐ,นั่งร้าน,โครงไม้
buck(บัค) n. กวางตัวผู้,มั่งตัวผู้,กระต่ายตัวผู้,ม้าตัวผู้,แกะตัวผู้,แพะตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,ชาย,ชายหนุ่ม,นิโกรชาย,อินเดียแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรียญ,เจ้าชู้,เพื่อนยาก
cadre(คา'ดระ,แคด'รี) n. ฝ่ายบริหาร,นายทหารฝ่ายเสนาธิการ,โครงงาน,ขอบข่ายของงาน
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง
carcase(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
cad1. abbr. coronary artery disease 2. (แคด) ย่อมาจาก computer aided design แปลตรง ๆ ได้ว่า การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
carcass(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton
casing(เค'ซิง) n. หีบ,กล่อง,สิ่งหุ้มห่อ,วัตถุสำหรับหุ้มห่อ,โครง,ท่อ,ท่อเหล็ก,ไส้วัวควายที่ใช้ทำไส้กรอก, Syn. wrapper,cover
chassis(แ?ส'ซิส) n.โครงรถยนต์ที่รวมทั้งเครื่องยนต์และล้อ,โครงช่วงล่าง,โครงลำเครื่องบิน,ฐานะเครื่องวิทยุ,ร่างกาย,รูปร่าง -pl. chassis
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.
cogitation(คอจจิเท'เชิน) n. การพิจารณา,แผนงาน,โครงการ,การรับรู้,สิ่งที่ถูกรับรู้
compages(คัม'เพจีซ) n. ส่วนประกอบ,โครงกระดูก,องค์ประกอบของส่วนผสม
conception(คันเซพ'เชิน) n. การคิด,สร้างมโนคติ,ภาวะตั้งครรภ์,การริเริ่ม,การตั้งต้น,อำนาจความคิด,แบบแผน,โครงการ., See also: conceptive adj. ดูconception, Syn. ideation,idea,view
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง,สัณฐาน,รูปร่างภายนอก,องค์ประกอบ,กลุ่มดวงดาว,ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement,set
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
computer architectureหมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้
English-Thai: Nontri Dictionary
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
bedstead(n) โครงเตียงนอน
bone(n) กระดูก,อัฐิ,โครงกระดูก,ก้าง
build(n) โครงร่าง,รูปร่าง,ร่าง,แบบ
carcase(n) ซากศพ,โครง
carcass(n) ซากศพ,โครง
casing(n) วงกบประตู,กรอบ,โครง,ท่อ,หีบ
chassis(n) เพลารถ,โครงรถยนต์
clotheshorse(n) ราวตากผ้า,โครงตากผ้า
contour(n) รูปร่าง,เส้นโครงร่าง
contrivance(n) การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์,โครงการ,อุบาย
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
device(n) แผนการ,อุบาย,โครงการ,อุปกรณ์,เครื่องมือ
diagram(n) แผนภาพ,แปลน,โครงการ,แผนผัง
fabric(n) องค์ประกอบ,สิ่งทอ,ผ้า,โครงสร้าง,ตัวตึก
frame(n) โครง,รูปร่าง,โครงร่าง,กรอบ,สะดึง,องค์ประกอบ
framework(n) โครง,โครงร่าง,เค้าโครง,วงกบ,กรอบ,โครงประกอบ
sketch(n) โครงเรื่อง,ภาพร่าง,ละครสั้นๆ,ต้นร่าง,ปกิณกะ
layout(n) แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
plan(n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนที่,แบบ,หนทาง
plot(n) ที่ดิน,แผนการ,ร่าง,อุบาย,โครงการ,แผนผัง
profile(n) รูปด้านเสี้ยว,โครงร่าง,รูปภายนอก
program(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
programme(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
project(n) โครงการ,แผนงาน,แผนการ
prospectus(n) ระเบียบการ,หนังสือแสดงโครงการ
rib(n) เส้นใบไม้,ซี่โครง,คิ้ว,กระดูกงูเรือ,โครงร่ม
rudiment(n) พื้นฐาน,มูลฐาน,ความรู้เบื้องต้น,เค้าโครง
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด
schemer(n) ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,ผู้ออกอุบาย
shelf(n) ชั้น,หิ้ง,โครง,สันดอน,โขดหิน,สันปันน้ำ
silhouette(n) ภาพเงา,เค้าโครง,โครงร่าง
skeletal(adj) เกี่ยวกับโครงร่าง,เกี่ยวกับโครงกระดูก
skeleton(n) โครงร่าง,โครงกระดูก,ซี่โครง,โครง
sketchbook(n) สมุดโครงเรื่อง,สมุดร่าง
splint(n) เฝือก,แผ่นไม้บาง,โครงสานกระจาด
stirrup(n) โครงค้ำ,โกลน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
axial skeletonโครงกระดูกแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
configurationโครงแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cowlโครงกระจังหน้ารถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
data structureโครงสร้างข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
integrated services digital network (ISDN)โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (ไอเอสดีเอ็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plotโครงเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
projectโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shingle structure; imbricate structureโครงสร้างหินแบบซ้อนเกย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
skeletonโครงร่าง, โครงกระดูก, โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
structureโครงสร้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superstructureโครงสร้างส่วนบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tire carcass; carcass; tire casing; tyre carcass; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tyre carcass; carcass; tire carcass; tire casing; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adherentชิดกัน [โครงสร้างต่างกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adnateเชื่อมติด [โครงสร้างต่างกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)อาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
asternal rib; rib, abdominal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coherent; conniventชิดกัน [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
connivent; coherentชิดกัน [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
costal-ซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cryptalgalหินสาหร่าย, โครงสร้างสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
DARPANET (Defense Advanced Research Projects Agency Network)ดาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Defense Advanced Research Projects Agency Network (DARPANET)เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (ดาร์พาเน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flail chestภาวะซี่โครงรวน, ภาวะอกรวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypochondriac๑. ใต้ชายโครง [มีความหมายเหมือนกับ subcostal]๒. ผู้คิดว่าตนป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intercostal-ระหว่าง(กระดูก)ซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ISDN (integrated services digital network)ไอเอสดีเอ็น (โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network๑. ข่ายงาน, เครือข่าย, โครงข่าย๒. วงจรข่าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
packet switching network (PSN)ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล (พีเอสเอ็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
perestroikaการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
PERT (programme evaluation and review technique)เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plyชั้นโครงสร้างยางรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
PSN (packet switching network)พีเอสเอ็น (ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
skeletal-โครงร่าง, -โครงกระดูก, -โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
SQL (structured query language)เอสคิวแอล, ซีเควล (ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stitch๑. เย็บ๒. รอยเย็บ๓. การเย็บ๔. อาการเจ็บชายโครงรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
structural basinแอ่งโครงสร้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
structured query language (SQL)ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล, ซีเควล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unitized body; integral construction; monocoque; unitary construction; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic structureโครงสร้างอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Center Cubic, Bodyโครงสร้างเรียงตัวแบบเซ็นเตอร์คิวบิค [การแพทย์]
Cloverleaf Type Structureโครงสร้างคล้ายใบถั่ว [การแพทย์]
Computer organizationโครงสร้างคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
configurationโครงแบบ [คอมพิวเตอร์]
Crumb Structure โครงสร้างแบบก้อนกลมพรุน โครงสร้างของดินที่อนุภาคดินมาจับตัวกัน เป็นก้อนกลม ๆ และมีความพรุนสูง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1-5 มิลลิเมตร [สิ่งแวดล้อม]
Data structure (Computer science)โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Dimensional Conformation, Threeโครงสร้างสามมิติ [การแพทย์]
Enclave projectโครงการที่กำหนดเงื่อนไข (ในการชำระเงินกู้) [เศรษฐศาสตร์]
Frameworkโครงประกอบ [การแพทย์]
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
latticeโครงผลึก, แลตทิซ, การจัดเรียงตัวแบบ 3 มิติของอะตอมหรือไอออนในผลึก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Link, Crossโครงสร้างโยงใยประสานกัน [การแพทย์]
Plots, theme, etc.โครงเรื่อง, แก่นของเรื่อง, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Project Apollo (U.S.)โครงการอะพอลโล (สหรัฐอเมริกา) [TU Subject Heading]
repetition structureโครงสร้างแบบวนซ้ำ, โครงสร้างการทำงานที่มีการทำงานในบางคำสั่งหรือบางชุดของคำสั่งซ้ำกันมากกว่าหนึ่งรอบขึ้นไป โดยการวนซ้ำนี้จะต้องมีการตัดสินใจร่วมอยู่ด้วยเสมอ เพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะตัดสินใจว่าเมื่อใดจะวนซ้ำ หรือเมื่อใดจะถึงเวลาหยุดการวนซ้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sequential structureโครงสร้างแบบลำดับ, โครงสร้างการทำงานแบบเป็นขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาจะทำงานตามคำสั่งที่เขียนไว้ตามลำดับ ตั้งแต่คำสั่งแรก ไปจนถึงคำสั่งสุดท้าย โดยที่คำสั่งในที่นี้อาจเป็นคำสั่งเดี่ยวๆ หรือเป็นคำสั่งเชิงซ้อนที่มีหลายคำสั่งย่อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Skeletonโครงกระดูก [TU Subject Heading]
Structuralismโครงสร้างนิยม [TU Subject Heading]
Theatre Missile Defenceโครงการต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล
Third Country Training Programโครงการฝึกอบรมประเทศที่สาม
Trussesโครงถัก [TU Subject Heading]
Aliphatic อะลิฟาทิก สารประกอบอินทรีย์ซึ่งอะตอมของคาร์บอนมีโครง สร้างแบบลูกโซ่เปิด ประกอบด้วยพาราฟิน โอเลฟิน และ อะเซทิลีนไฮโดรคาร์บอนและอนุมูล [สิ่งแวดล้อม]
Amorphousอะมอร์ฟัส โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Analoguesสารที่มีโครงสร้างคล้ายอินสุลิน, สารคล้ายคลึง [การแพทย์]
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน รอยคดโค้งที่ชั้นหินเอียงเทออกจากศูนย์กลางของ โครงสร้าง ชั้นอายุมากที่สุดจะอยู่ตรงแกน และหินที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ถัดออกมา ทางด้านข้าง โดยทั่วไปชั้นหินโค้งรูปประทุนมีลักษณะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Assimilation การผสมกลมกลืน การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Architectureสถาปัตยกรรมโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Building Blockหน่วยโครงสร้าง [การแพทย์]
Buttressแนวโครงสร้าง [การแพทย์]
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Chicleยางธรรมชาติสายพันธุ์หนึ่งที่มีลักษณะโครงสร้างโมเลกุลเป็น ทรานส์-1,4 พอลิไอโซพรีน (trans-1,4 polyisoprene) โดยปกติใช้ทำผลิตภัณฑ์ประเภทหมากฝรั่ง [เทคโนโลยียาง]
Conformationคอนฟอร์เมชัน,ลักษณะของโครงสร้าง,การจัดรูปร่าง,การลงรอยกันได้,โครงสร้าง,คอนฟอร์เมชั่น,อณู [การแพทย์]
Coreแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, บริเวณส่วนกลางเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ประกอบด้วย เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แท่งควบคุม สารหน่วงนิวตรอน และโครงสร้างที่รองรับอุปกรณ์ต่างๆ [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
frame (n.) โครง See also: ฉาก
carcass (n.) โครง (เช่น โครงเรือ)
exoskeleton (n.) โครงกระดูก See also: โครงตึก, โครงสร้าง Syn. skeletal frame
ribcage (n.) โครงกระดูก
skeletal frame (n.) โครงกระดูก See also: โครงตึก, โครงสร้าง Syn. exoskeleton
skeleton (n.) โครงกระดูก See also: โครงตึก, โครงสร้าง Syn. skeletal frame, exoskeleton
Australopithecus (n.) โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งในยุคดึกดำบรรพ์ See also: มีชีวิตอยู่ในช่วง 400, 000 ถึง 500, 000 ปีมาแล้ว Syn. Pithecanthropus
Peking Man (n.) โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งในยุคดึกดำบรรพ์ See also: มีชีวิตอยู่ในช่วง 400, 000 ถึง 500, 000 ปีมาแล้ว Syn. Pithecanthropus, Australopithecus
Pithecanthropus (n.) โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งในยุคดึกดำบรรพ์ See also: มีชีวิตอยู่ในช่วง 400, 000 ถึง 500, 000 ปีมาแล้ว Syn. Australopithecus
design (n.) โครงการ See also: แผนการ Syn. plan, project, scheme
scenario (n.) โครงการ See also: แผนการ Syn. plan
enterprise (n.) โครงการที่เสี่ยง Syn. affair, venture
Medicaid (n.) โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล Syn. Medicare
Medicare (n.) โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล Syn. Medicaid
LAN (abbr.) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ เช่น ในอาคารเดียวกัน คอมพิวเตอร์เหล่านาจะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟแวร์ช่วยด้วย (คำย่อของ local area network)
interstate (n.) โครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่างๆ โดยเฉพาะในอเมริกา Syn. interstate highway
interstate highway (n.) โครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่างๆ โดยเฉพาะในอเมริกา
layout (n.) โครงงาน See also: แผนงาน Syn. plan, sketch
bodywork (n.) โครงด้านนอกของรถ
grillwork (n.) โครงตาข่าย See also: ขัดแตะ Syn. lattice work
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They've been working on this project since last yearพวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
KA-program is brilliant bull-shit, but I'm officially off-duty, so you can tell the rest of your little story to one of my colleagues.โครง การ เค เอ โคตรอัฉริยะ ตอแหล เลย ตอนนี้ ชั้นหมดเวลางานแล้ว เพราะฉนั้น คุณเล่านิทานที่เหลือให้เพื่อนร่วมงานของชั้นฟังต่อก็แล้วกันนะ
The skeleton has been reassembled, quite amateurishly.โครงกระดูก ถูกแยกออกแล้วเอามาประกอบใหม่แบบคนที่ขาดทักษะ
"Her skeleton will lie in the Chamber forever."โครงกระดูกของเธอ จะอยู่ในห้องนี้ชั่วนิรันดร์
This skeleton, it can't be any more than...โครงกระดูกนี่ มันไม่น่าจะมีอายุเกิน..
Not even the smallest sample.โครงกระดูกนี้จะต้องออกจากที่นี่
Ember's ancestor's bones on her side.โครงกระดูกบรรพบุรุษ ของเอมเบอร์อยู่ข้างเธอ
What's left? - There are loose ends.โครงกระดูกพร้อมจะขนย้ายได้หรือยัง เออ..
Normal skeleton sheik--โครงกระดูกหัวหน้าเผ่า
If the casket was compromised and allowed in oxygen and moisture... skeletonization could have occurred.โครงกระดูกอาจเป็นอย่างที่เห็นได้ มันเป็นเรื่องเหนือจินตนาการของเรา ที่กระดูกของเคนเนดี้ถูกนำเข้ามาอยู่ที่นี่จริงๆ
The bodies in the caverns... Who are they?โครงกระดูกในถ้ำเป็นของใคร
How about the backpack frames and the tent poles?โครงกระเป้ได้มั้ย.. แล้วก็ไม้ค้ำเต๊นท์?
The Avengers Initiative was scrapped, I thought.โครงกา รอเวนเจอร์ ล่มไปแล้ว ถูกมั้ย
"Project Iceman"?โครงการ "มนุษย์น้ำแข็ง" งานลับ เซคเตอร์เซเว่น
Paul Young, phase two... where we figure out what you are doing with your life, set some new goals.โครงการ 2 ... .. เราจะหาว่าคุณจะทำอะไรกับชีวิตของคุณ
Project Insight requires insight.โครงการ Insight ต้องใช้ความเข้าใจ
What was the cost of this star wars system?โครงการ Star Wars ใช้งบไปเท่าไหร่?
What is Project Wildfire?โครงการ Wildfire คืออะไร
The project, however, ends violently.โครงการ จบลง ด้วยความเสียหายรุนแรง
The scylla project was a choice assignment, so I took it.โครงการ ซิลล่าเป็นงานที่ได้รับมอบหมายมา ผมก็รับมัน แค่นั้น
Our Seok Ran Music City project...โครงการ ซุกรัน เมืองแห่งคนตรี
The Ponzi scheme wasn't Olivia's idea.โครงการ พอนซี่ ไม่ใช่ความคิดของโอลิเวียร์
The Avengers Initiative was shut down.โครงการ อเวนเจอร์ส ถูกปิดไปแล้วนะ
PROJECT: FIRESTORMโครงการ ไ.ฟ.ร์.ส.ต.ร.อ.ม.
"Projects" as you would call it.โครงการ" คงเป้นคำที่คุณใช้
Skeleton is pretty banged up.โครงการกระดูก มีความเสียหายมาก
Some stupid real estate development for the poor.โครงการก่อสร้างงี่เง่า สำหรับสำหรับพวกเร่ร่อน
I'm due at the unveiling of my latest construction project-- a cathedral in Barcelona.โครงการก่อสร้างล่าสุดของผม วิหารในบาร์เซโลน่า
Mark young's projects.โครงการของ มาร์ค ยัง
A U.S. military program named Tin Man.โครงการของกองทัพสหรัฐ ชื่อมนุษย์กระป๋อง
Your project... it was to give towards the energy research?โครงการของคุณ ... ได้โดยตรง พลังงานวิจัย?
Bringing the wounded back to hospitals.โครงการของคุณ ... ได้โดยตรง พลังงานวิจัย?
You're not much of a partier, are you, Craven?โครงการค้นคว้าล่วงหน้าของตัวแทน กระทรวงกลาโหม
Jerry's warehouse project.โครงการคลังสินค้าของเจอรี่
A project conceived in deadly competition made us recognize our community.โครงการคิดในการแข่งขันร้ายแรง ทำให้เรารับรู้ในชุมชนของเรา
Witness protection, right?โครงการคุ้มครองพยานเหรอ?
Excuse me, sir.โครงการช่วยเหลือผู้ติดอนุพันธ์ฝิ่น
"Family Assistance Program." Raised a few thousand dollars. To Africa one of those places as well ...โครงการช่วยเหลือผู้หญิง พวกเขาระดมทุนได้พันกว่าเหรียญให้กับประเทศยากจน
Our wiretapping programme intercepted a phone call to a Bureau cell phone.โครงการดักฟังโทรศัพท์ของเรา ได้ดักฟังสายที่โทรเข้า มือถือของสำนักงาน
Double-0 program is prehistoric.โครงการดับเบิ้ลโอมันไดโนเสาร์
My plans for the evening got held up at customs.โครงการตอนเย็นของฉัน คือต้องอยู่กับลูกค้าน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โครง
Back to top