ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

australopithecus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *australopithecus*, -australopithecus-

australopithecus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Australopithecus (n.) โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งในยุคดึกดำบรรพ์ See also: มีชีวิตอยู่ในช่วง 400, 000 ถึง 500, 000 ปีมาแล้ว Syn. Pithecanthropus

australopithecus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウストラロピテクス;オーストラロピテクス[, ausutoraropitekusu ; o-sutoraropitekusu] (n) Australopithecus (lat

australopithecus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ออสตราโลพิเทคัส ; ออสเตรโลพิเทคัส[n. prop.] (Østrālōphit) EN: Australopithecus FR: australopithèque [m] ; Australopithecus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า australopithecus
Back to top