ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

substructure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *substructure*, -substructure-

substructure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P)

substructure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โครงสร้างพื้นฐาน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis FR: infrastructure [f] ; structure de base [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า substructure
Back to top