ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pithecanthropus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pithecanthropus*, -pithecanthropus-

pithecanthropus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Pithecanthropus (n.) โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งในยุคดึกดำบรรพ์ See also: มีชีวิตอยู่ในช่วง 400, 000 ถึง 500, 000 ปีมาแล้ว Syn. Australopithecus

pithecanthropus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピテカントロプス[, pitekantoropusu] (n) pithecanthropus (lat
ピテカントロプスエレクトゥス[, pitekantoropusuerekutousu] (n) Pithecanthropus erectus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pithecanthropus
Back to top