ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แถว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แถว*, -แถว-

แถว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แถว (n.) column See also: row, line, string, file Syn. แนว
แถว (clas.) column See also: row, line, file, rank
แถว (n.) vicinity See also: neighborhood, area, district, environs, locality Syn. แถบ, ละแวก, บริเวณ
แถว (n.) area See also: neighborhood, region, zone, vicinity Syn. แถว, แถบ
แถวหน้า (adj.) first- class See also: topflight, crack Syn. ชั้นหนึ่ง, แนวหน้า, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นแนวหน้า Ops. ชั้นต่ำ, ชั้นเลว
แถวหน้า (n.) front Syn. ข้างหน้า Ops. ด้านหลัง
แถวหน้ากระดาน (n.) line of troops See also: line formation
แถวหลัง (n.) backside See also: rear, behind Syn. ข้างหลัง, ตอนหลัง, ข้างท้าย Ops. ด้านหน้า
แถวเดียวกัน (v.) be straight Syn. แนวเดียวกัน, ระดับเดียวกัน,
English-Thai: HOPE Dictionary
programmable logic arrayแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้ใช้ตัวย่อว่า PLA (อ่านว่า พีเอแอล) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมขนาดใหญ่ (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
align(อะไลนฺ') vt. จัดให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นแถวเดียวกัน, ปรับ, กลายเป็นเดียวกันหรือเส้นตรง, เข้าร่วม.
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
anatolian(แอนนะโท' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับ Anatolia, ภาษาหรือประชาชนที่อยู่แถว Anatolia, Syn. Anatolic
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange,apparel)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
bookend(บุค'เอนดฺ) n. ที่หนีบค้ำแถวหนังสือให้ตั้งตรง, Syn. bookend
breadlinen. แถวที่รอคอยรับแจกอาหาร
browachen. โรคปวดแถวบริเวณขมับ
browagen. โรคปวดแถวบริเวณขมับ
buckbrigaden. แถวคนส่งถังน้ำดับไฟ
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
colonnade(คอล'ละเนด) n. แถวเสาระเบียง,แถวต้นไม้, Syn. arcade
column(คอล'ลัมน์) เสา,เสากลม,เสาหิน,ส่วนที่เป็นลำ,สิ่งที่เป็นลำ,แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง,กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง,คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned,columnated adj.
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
crucifer(ครู'ซะเฟอะ) n. ผู้แบกหรือถือกางเขนในแถวขบวนทางศาสนาคริสต์,
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
data structureโครงสร้างข้อมูลหมายถึง รูปแบบของการจัดระเบียบของข้อมูล ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ ศัพท์ต่าง ๆ ในเรื่องของโครง สร้างของข้อมูลที่คุ้นหู มีอยู่หลายคำ เช่น เขตข้อมูล (field) , แถวลำดับ (array) , ระเบียน (record) , ต้นไม้ (tree) , รายการโยง (linked list) เป็นต้น
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile
deploy(ดิพลอย') {deployed,deploying,deploys} v. แปรแถวเป็นแถวหน้ากระดาน,จัดให้เหมาะสม,เคลื่อนหรือวางให้เหมาะสม, See also: deployment n. ดูdeploy -S.arrange
diagonal(ไดแอก'กะเนิล) adj.,n. (เส้น,แถว) ทแยงมุม,ขวาง,เฉ
digit punchการเจาะตัวเลขหมายถึง การเจาะตัวเลขลงในบัตรคอมพิวเตอร์ โดยเจาะรูในช่องของแถวใดแถวหนึ่ง ตั้งแต่แถวที่ 0-9 โดยเจาะ 1 รูต่อ 1 คอลัมน์ เช่นถ้าจะเจาะเลข 7 ก็เจาะที่แถวที่มีเลข 7 ส่วนการเจาะตัวอักษรหรืออักขระพิเศษต่าง ๆ จะต้องเจาะ 2-3 รูในหนึ่งคอลัมน์ รูหนึ่งที่แถวบนเหนือแถวตัวเลข (zone punch) และอีกรูหนึ่งหรือสองรูที่แถวที่มีตัวเลข (digit punch) เรียกว่า รหัสฮอลเลอริทมีความหมายเหมือน numeric punchดู zone punch เปรียบเทียบ
dismiss(ดิสมิส') vt. ไล่ออก,เลิก,บอกให้เลิกแถว,ไม่พิจารณา,แย้งกลับ,ไม่รับฟ้อง,ยกฟ้อง., See also: dismissible adj. ดูdismiss dismissive adj. ดูdismiss
distich(ดิส'ทิช) n. หน่วย2แถวของโคลงกลอนฉันท์กาพย์,คำคู่,สัมผัสคู่
drag and dropลากแล้วปล่อยลากไปวางหมายถึง การใช้เมาส์ลากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ภาพหรือข้อความทั้งบล็อก) บนจอภาพ ไปวางไว้ยังตำแหน่งใหม่ โดยต้องกำหนด (select) ให้คอมพิวเตอร์รู้ก่อน แล้วจึงใช้เมาส์ลากไป การลากด้วยเมาส์นั้น จะต้องกดนิ้วชี้บนปุ่มซ้ายของเมาส์แช่ไว้ ในขณะที่ลากเมาส์เพื่อนำไปวางในที่ ๆ ต้องการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะยกนิ้วออกจากเมาส์ได้ ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) อาจลากไปได้ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์
dressing(เดรส'ซิง) n. การแต่งตัว,การตกแต่ง,สิ่งที่ตกแต่ง,เครื่องชูรส,ซอสอาหาร,เครื่องยัดไส้,สิ่งที่ใช้แต่งบาดแผล,ปุ๋ย,จัดแถว,ดุ,ด่า
drum printerเครื่องพิมพ์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์แบบกดตัวพิมพ์ผ่านผ้าหมึกพิมพ์ ตัวพิมพ์จัดเรียงเป็นแถวบนพื้นผิวทรงกระบอกหมุนวนอยู่ตลอดเวลา การพิมพ์แบบนี้ จะพิมพ์ไปทีละตัว เช่นพิมพ์ตัว A ทุกตัวที่มีอยู่ในบรรทัดหนึ่ง ๆ เมื่อกดพิมพ์ตัว A หมุนผ่านช่องพิมพ์เสร็จแล้ว ก็จะพิมพ์ตัว B ต่อไปตามลำดับจนหมดตัวอักษร ซึ่งหมายถึงกระบอกตัวพิมพ์หมุนรอบตัวมันเองครบหนึ่งรอบ
east(อีสทฺ) n.,adj. ทิศตะวันออก,ภาคตะวันออก, -Phr. (the East ประเทศแถวตะวันออกไกลหรือกลาง), See also: eastness n. ดูeast
emplacementn. ที่ตั้งปืนใหญ่,แท่นปืน,การวางแถว,การวางเข้าที่,การจัดวาง, Syn. position
form(ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น
formation(ฟอร์เม'เชิน) n. การสร้าง,การวัดขนาดแถว,สิ่งที่สร้างขึ้น. -al adj., Syn. evolution
four(ฟอร์,โฟร์) n.,adj. สี่ -Phr. (on all fours คลาน) . -Phr. (a fourเรือกรรเชียง4) . -Phr. (form foursจัดเป็น4แถว)
gegenschein(เก'กันไชน) n. แถวแสงรูปวงรีที่ปรากฎบนท้องฟ้าในกลางคืน, Syn. counterglow
hereabout(เฮีย'ระเบาทฺ) adv. รอบที่นี้,ที่ใกล้เคียง,อยู่แถวนี้., Syn. hereabouts
eighty column cardบัตร 80 คอลัมน์บัตรทำด้วยกระดาษ มีไว้ใช้สำหรับบรรจุข้อมูล โดยปกติจะต้องมีรูปร่างและขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด (71/8 นิ้ว +31/4 นิ้ว) จะต้องทำด้วยกระดาษชนิดพิเศษที่มีความต้านทานความชื้นสูง และมีความต้านทานสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในอากาศ ในการบรรจุข้อมูลนั้น ใช้วิธีเจาะรูตามคอลัมน์ของบัตรซึ่งจะมี 80 คอลัมน์ (จึงเรียกกันว่า บัตร 80 คอลัมน์) แต่ละคอลัมน์มี 12 แถว ในการเจาะนั้นรูหนึ่งรูในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวเลข (0-9) และรูสองรูหรือมากกว่าในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร (A-Z) หรือ อักขรพิเศษอื่น ๆ เมื่อใส่บัตรเข้าเครื่อง รูเหล่านี้จะถูกแปรงไฟฟ้าปัดผ่าน ทำให้เครื่อง สามารถอ่านข้อมูลเข้าไปได้ บัตรคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันมากคือ บัตรที่ ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Hermann Hollerith) แห่งบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) เป็นผู้คิดขึ้น บางทีจึงนิยมเรียกกันว่า บัตรไอบีเอ็ม (IBM card) หรือ บัตรฮอลเลอริท (Hollerith card) ดู card ประกอบ
esc key(แป้นพิมพ์) แป้นหลีกมาจากคำว่า ESCape key ซึ่งเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escape keyแป้นหลีกเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (บนแป้นมักจะมี ESC) มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
file(ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
English-Thai: Nontri Dictionary
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
column(n) เสาหิน,เสาปูน,แนว,แถวตอน,ปล่อง,คอลัมน์
cue(n) สัญญาณ,ไม้แทงบิลเลียด,คำบอกบท,บท,แถว,หางเปีย
dismiss(vt) ปล่อยไป,ไล่ออก,เลิก(แถว),ยกฟ้อง,ยกเลิก
file(n) แฟ้ม,ตะไบ,แถวตอน,ที่เก็บเอกสาร
forefront(n) สิ่งที่อยู่หน้าสุด,หัวแถว,ตอนหน้า,แถวหน้า,ส่วนหน้า
formation(n) การสร้าง,การก่อรูป,ขบวน,แถว,แนว
hereabout(adv) แถวๆนี้,แถบนี้,ใกล้ๆกันนี้
line(n) เส้นตรง,แนว,เส้นทาง,แถว,สายโทรศัพท์,สายโลหิต,บรรทัด,เชือก
marshal(n) จอมพล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,นายอำเภอ,คนคุมการเดินแถว,คนจัดงาน
procession(n) ขบวน,แถว,ขบวนแห่
processional(adj) เป็นขบวน,เป็นแถว,เกี่ยวกับขบวนแห่
progression(n) ความเจริญ,การดำเนิน,อันดับ,ขบวน,ทิวแถว
queue(n) คิว,แถว,ผมเปีย
range(n) เทือกเขา,แถว,แนว,ทุ่งเลี้ยงสัตว์,หม้อน้ำ,วิถีกระสุน
rank(n) ตำแหน่ง,แถว,ยศ,ขบวน,ชั้น
row(n) แนว,แถว,การทะเลาะวิวาท,การพายเรือ
string(n) สาย,เชือก,เส้น,ฝูง,แถว,บรรทัด,ทาง
swath(n) แนว,แถว,แถบ
thereabout(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereabouts(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
tier(n) ขั้น,หลั่น,แนว,ชั้น,แถว,ระดับ
train(n) รถไฟ,บริวาร,ชุด,แถว,แนว,ขบวน
whereabouts(adv) แถวไหน,ที่ไหน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arrayแถวลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rowแถว, แนวนอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
annulate๑. มีแอนนูลัส๒. มีกลุ่มเซลล์ผนังหนา, มีแถวเซลล์ผนังหนา [อับสปอร์ของเฟิร์นและมอสส์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
back bench; bench, backที่นั่งแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lineupชี้ตัวผู้ต้องสงสัยโดยให้เรียงแถว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multifariousมีหลายแถว [ใบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
PLA (programmable logic array)พีแอลเอ (แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
queueคิว, แถวคอย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
queuing theoryทฤษฎีแถวคอย, ทฤษฎีคิว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
seriateเรียงเป็นแถว, เรียงเป็นชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
town houseบ้านแถว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mediterranean Originแถวเมดิเตอร์เรเนียน [การแพทย์]
Alley Cropping การปลูกพืชสลับแนว การปลูกพืชเป็นแถวสลับกันระหว่างพืชล้มลุกกับ พืชยืนต้น เช่น การปลูกกระถินยักษ์เป็นแนว 2 แถว และปลูกข้าวโพด 10 แถว โดยให้แถวของพืชที่ปลูกเป็นไปตามแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]
matrixเมทริกซ์, จำนวนที่จัดเป็นแถวและหลัก เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยเขียนอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
palisade cellเซลล์แพลิเซด, เซลล์ที่เรียงตัวกันเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบ อยู่ถัดจากชั้นเอพิเดอร์มิสด้านบนของใบพืช เซลล์พาลิเสดมีรูปร่างค่อนข้างยาว ภายในมีคลอโรพลาสต์จำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
periodคาบ, กลุ่มธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในแถวเดียวกันตามแนวนอนในตารางธาตุ  ธาตุใดอยู่ในคาบที่เท่าใดก็จะมีจำนวนระดับพลังงานในอะตอม เท่ากับเลขที่ของคาบนั้น เช่น K, Ca และ Br อยู่ในคาบที่ 4 แสดงว่าแต่ละธาตุมีจำนวนระดับพลังงานในอะตอม 4 ระดับ ได้แก่ n = 1, n = 2, n = 3  และ n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rangeพิสัยกลุ่มของเซลล์ในสเปรดชีดที่ระบุแถว หรือคอลัมน์ หรือส่วนของเวิร์กชีตที่กำหนดให้ เช่น A2..C4 ใช้กำหนดกลุ่มของเซลล์เริ่มจาก A2 จนถึง C4 [คอมพิวเตอร์]
Row housesบ้านแถว [TU Subject Heading]
Town House ตึกแถว อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่ สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
transpose of a matrixเมทริกซ์สลับเปลี่ยน, เมทริกซ์ที่ได้จากการเขียนเมทริกซ์ A ใหม่โดยนำสมาชิกในแถวที่ 1 ของ A ทั้งแถวมาเรียงกันเป็นหลักที่หนึ่งของเมทริกซ์ใหม่ และนำสมาชิกในแถวที่ 2 ของ A  ทั้งแถวมาเรียงเป็นหลักที่สองของเมทริกซ์ใหม่และต่อ ๆ ไป เมทริกซ์ที่ได้เรียกว่าทรานสโพสของ A เขียนแทนด้วยสัญลัก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Windrow Composting การหมักปุ๋ยกองแถว การนำขยะมากองเป็นแถวเพื่อหมักให้เป็นปุ๋ยมี การกลับเป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้อากาศ หรือใช้วิธีพ่นอากาศเข้าไปตามแถว [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cue (n.) แถว See also: คนที่เข้าแถวเพื่อรอกระทำบางสิ่งบางอย่าง, คนที่เข้าคิว Syn. queue
file (n.) แถว See also: แถวที่เรียง, คอลัมน์ Syn. column, line, row
line (n.) แถว See also: คิว, แนว Syn. row
range (n.) แถว See also: ลำดับ Syn. row
rank (n.) แถว See also: ขบวน Syn. column, line, row
row (n.) แถว See also: แผง, ทิว, แนว Syn. column, line
string (n.) แถว See also: ทาง Syn. line, row
column (n.) แถว (ในแนวตั้ง) Syn. roll
cordon (n.) แถวของตำรวจหรือทหารที่ล้อมเพื่อป้องกัน
be at attention (idm.) แถวตรง (ทางทหาร) See also: ยืนตรง Syn. stand at
bring someone to attention (idm.) แถวตรง (ทางทหาร) See also: ยืนตรง Syn. stand at
forefront (n.) แถวหน้า See also: ตอนหน้า, ส่วนหน้า, หัวแถว Syn. beginning, fore, front Ops. back, rear
array (vt.) จัดระเบียบแถว Syn. marshal
back bench (n.) ที่นั่งแถวหลังที่สำรองไว้ให้สมาชิกสามัญในสภาล่าง Ops. front bench
block (n.) ช่วงตึก, [แถวติดต่อกันของอาคาร]
boardwalk (n.) ทางไม้กระดาน โดยเฉพาะแถวชายหาด
bookend (n.) ที่ตั้งหนังสือ (ทำให้หนังสือตรงเป็นแถว)
catch crop (n.) พืชโตเร็วที่ปลูกแซมระหว่างแถวของพืชอื่น Syn. quick-growing crop
curbstone (n.) หินกรวดที่โรยเป็นแถว (สำหรับทำทางเดินเท้า)
dress up (phrv.) จัดแถวให้ตรง (ทางทหาร) See also: ทำให้แถวตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I love the nature around thereฉันชอบธรรมชาติแถวนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There were no white gangs in Venice Beach... before Cameron Alexander and Derek Vinyard hooked up.ไม่เคยมีแก้งค์คนขาว แถว เวนีส บีช ก่อนเคเมอรอน อาเล็กซานเดอร์ และ เดเร็ด วินยาร์ด รวมหัวกัน
I entered this world on the Champs Elysées, 1959.ฉันเกิดมายังโลกใบนี่ แถว ชอง ซีลิเซ, ปี 1959
You know, something stinks around here.รู้ไหม ฉันได้กลิ่นไม่ดี แถว ๆ นี้
Well, there's a few places in the Richmond we haven't hit yet.ก็ได้ ยังมีอีกสองสามที่ แถว Richmond ที่เรายังไม่ได้ไป
There should be an outlet somewhere near here.น่าจะมีทางออกสักช่อง แถว ๆ นี้
Row d is not fired. Row c is fired.แถว D ไม่ได้ถูกไล่ออก แถว C ต่างหากที่ถูกไล่ออก
Oh, it's Brooklyn Heights someplace, let me check.โอ แถว ๆ บรู๊คลีน ขอเช็คก่อน
I think was in Denmark, it rained fish... because the sun dehydrated the water.ผมคิดว่า แถว ๆ เดนมาร์ก ฝนตกเป็นปลา เพราะแสงอาทิตย์ ดูดเอาน้ำระเหยขึ้นมา
They went to sleep in a motel outside cascade.เขาไปหาที่นอน แถว ๆ น้ำตก
And all major sister faults in the Bay Area.รวมไปถึงรอยบรรจบย่อยต่าง ๆ แถว เบย์ แอเรีย ด้วย
With Darbys testimony, Ames will go to death row.ด้วย พยาน Darbys \ ชื่อ จะ ไป แถว ตาย
Uh,I am going to need you to make a list of everyone who's been in or around your home in the past 6 months.เอ่อ ฉันอยากให้คุณเขียนชื่อทุกคน ที่เคยเข้ามาหรือมาด้อม ๆ มอง ๆ แถว ๆ นี้ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
Move your ass!จัดแถว จัดเป็น 2 แถว ตามผมมา
I'm gonna say that that means two rows up, six stones over from where we dug.ผมว่ามันหมายถึง ขึ้นไปอีก 2 แถว ขึ้นไปอีก 6 หลุมจากที่เราขุด
Jerry does night construction on the Strip.เจอร์รี่ทำงานก่อสร้างตอนกลางคืน แถว ๆ ถนนเวกัส
From the Upper East Side would ever go, ever,"พิมพ์ ที่ของคนยาจก แถว อัพเพอร์ อีสท์ ไซด์
Oh, thank God you're here, there is a bridge and tunnel smell over by the babies that's stressing me out.โอ้ ขอบคุณมาก เธอมาแล้ว มีกลิ่นสะพานกับถ้ำ แถว ๆ ลูกเดี้ยน เดี้ยนเครียดมาก ๆ
We're preparing a new line for the Eleventh at the water supply junction.แนวท่อใหม่สำหรับรุ่น 11 แถว ๆ ชุมสายประปา
You see those yellow oval spots on the male's neck?คุณเห็นจุดสีเหลืองรูปไข่ แถว ๆ คอของตัวผู้ไหม
Tell you what. Remember section 101, row C, and you can bring me my money right to my seat.เอางี้ จำที่นั่งพี่ไว้ 101, แถว C
I think I'm getting that stomach thing that's going around.รู้สึกว่าจะเกี่ยวกับท้อง แถว ๆ นี้แหละ
She worked at the Fox Hole Gentleman's Club in Pinecrest.- แถว เอฟ-17 ค่ะ - ขอบคุณนะ
He works at a tattoo parlour on Broadway.เขาทำงาน รับจ้าง ทำรอยสัก แถว บรอด์เวย์
Copy that. 9808, Row F.เข้าใจล่ะ, 9808 แถว F คุณล้อฉันเล่นหรอ? มะ ไม่, ไม่ ขอโทษนะ คือ..
It's on a laundry van with Jersey plates.อยู่ใน ร้าน ซักรีด แถว เจอร์ซีย์ นะ
I met him, you know, around.ผมเจอเขา แถว ๆ นี้น่ะ
We found the hijacked car, abandoned, at the corner of Quimby and Aspen terrace.เราพบการปล้นรถยนต์ ถูกทิ้งไว้ ที่มุมถนน Quimby แถว Aspen terrace
He abandoned his car at Quimby and Aspen terrace.เขาทิ้งรถไว้ ที่มุมถนน Quimby แถว Aspen terrace
Neighborhood isn't what it used to be.แถว ๆ นี้ ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว
How 'bout uh, let's meet somewhere in publicแถว ๆ เอ่อ มาพบฉันที่ไหนซักแห่งแถว ๆ ชุมชน
Line number 3, officer conti -แถว 3 เจ้าหน้าที่ คอนติ
Column 4-8, the continental United States, excluding Alaska and Hawaii.แถว 4-8 อยู่ในทวีบอเมริกา ยกเว้นลาสก้าและฮาวาย
Row A. A-B-C-D--แถว A A... B... C...
Row F, container number 9808.แถว F, ตู้คอนเทนเนอร์เลขที่ 9808
There's no parking near hospitals.แถว รพ.ไม่มีที่จอดซะด้วย
I don't know where, but...แถวๆ นี้ ฉันไม่รู้ว่าที่ไหน แต่...
Over by an old line we don't use any more.แถวๆ รถไฟสายเก่า ที่เราไม่ได้ใช้แล้ว
Near saratoga. In New York. No, they can't!แถวๆซาราโตกา ในนิวยอร์ค / ไม่ได้นะ!
There is an ethnic group, the Chraumah, in the Near East.แถวๆตะวันออกกลาง มีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งชื่อชนเผ่า ชาเรามาห์
It was right there like he was trying to avoid the bridge.แถวๆนั้นน่ะ มันพยายามหลีกเลี่ยงสะพาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แถว
Back to top