ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เศร้าโศก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เศร้าโศก*, -เศร้าโศก-

เศร้าโศก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เศร้าโศก (v.) feel depressed See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue Syn. โศกเศร้า, โศก, โศกศัลย์
English-Thai: HOPE Dictionary
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bleeding(บลีด'ดิง) n. การหลั่งเลือด,จิตที่เศร้าโศก adj. เลือดออก
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่
desolation(เดสซะเล'เชิน) n. ความโดดเดี่ยว,ความอ้างว้าง,การไร้ผู้คน,ความเสียใจ,การเศร้าโศก,ที่ที่ถูกทอดทิ้ง, Syn. ruin
despond(ดิสพอนดฺ') vt. เศร้าโศกเนื่องจากความหมดหวังหรือหมดกำลังใจ, See also: desponder n., Syn. despair
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
dolor(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dolorous(โด'ละรัส) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดความเศร้าหรือความเจ็บปวด,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: dolorousness n. ดูdolorous, Syn. sorrowful,miserable
dolour(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dyspeptic(ดิสเพพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อย,เศร้าโศก,กลัดกลุ้ม,บูดบึ้ง
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
grief-stricken(กรีฟ'สทริคเคิน) adj. เสียใจ,สลดใจ,เศร้าโศก, Syn. heart-sick,desolate
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ,เศร้าโศก,ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief,sorrow
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
heartstricken(ฮาร์ท'สทริคเคิน) adj. เศร้าโศก,เสียใจ,ช้ำใจ., Syn. heartstruck., Syn. appalled
mourn(มอร์น) vi.,vt. ไว้ทุกข์,อาลัย,เศร้าโศก,เสียใจ,คร่ำครวญ, Syn. deplore,lamen
mournful(มอร์น'ฟูล) adj. เศร้าโศก,เสียใจ,เกี่ยวกับการไว้ทุกข์ให้คนตาย,มืดมน,ไม่สดใส., See also: mournfully adv. mournfulness n., Syn. sorrowful ###A. cheerful
sad(แซด) adj. เสียใจ,เศร้า,เศร้าโศก,สลดใจ,ตรอมใจ,โทมนัส,ทำให้เสียใจ, (สี) มืดหรือมัว,เลว., Syn. sorrowful
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow
sepulchral(ซีพัล'ครัล) adj. เกี่ยวกับสุสาน,เกี่ยวกับหลุมฝังศพ,เป็นสุสาน,ในการฝังศพ,เหมือนสุสาน,เศร้าโศก, Syn. funereal,dismal
shrill(ชริล) adj.,vi,vt.,n.,adv. (ร้อง) เสียงแหลม,เสียงกรีดร้อง,เสียงหลง,เสียงสูง,ซึ่งทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,รุนแรง,เศร้าโศก,โหยหวน., See also: shrillness n. shrilly adv.
sorriness(ซอ'รินิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความน่าเสียใจ,ความเศร้าโศก
sorrow(ซอ'โร) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความระทมทุกข์,ความเศร้าโศก, See also: sorrower n., Syn. woe,sadness
sorrowful(ซอ'ระฟูล) adj. เสียใจ,เศร้าใจ,ระทมทุกข์,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: ness n., Syn. sad
woe(โว) n. ความเศร้าโศก,ความทุกข์,ความลำบาก,ความเสียใจ -interj. การอุทานแสดงความเศร้าโศก,ความทุกข์หรือความเสียใจ
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก,เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.
woeful(โว'ฟูล) adj. เศร้าโศก,ระทมทุกข์,เสียใจ,ละห้อย,เคราะห์ร้าย,มีคุณภาพเลว,ยากเข็ญ, See also: woefully adj. woefulness, n. woefulness n., Syn. wretched,unhappy
English-Thai: Nontri Dictionary
lugubrious(adj) เศร้าโศก,เศร้าสร้อย,โศกสลด
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
dolorous(adj) โศกเศร้า,เศร้าโศก,เสียใจ,ระทมทุกข์
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
funereal(adj) เกี่ยวกับการฝังศพ,เศร้าหมอง,เศร้าโศก,เศร้า,เหมือนงานศพ
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
grievance(n) ความเศร้าโศก,ข้อข้องใจ,ความไม่พอใจ
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
grievous(adj) เศร้าโศก,ทุกข์,สาหัส,มหันต์,ร้ายแรง,หนัก
joyless(adj) ไม่ยินดี,ทุกข์,เศร้าโศก,ไม่สนุกสนาน,ไม่ร่าเริง
lament(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้า,ความเสียใจ
lamentation(n) ความเศร้าโศก,การคร่ำครวญ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
melancholy(adj) เศร้าโศก,หดหู่ใจ
mourn(vt) เศร้าโศก,อาลัย,ไว้ทุกข์,เสียใจ
mournful(adj) เศร้าโศก,โศกเศร้า,เสียใจ
mourning(n) การไว้ทุกข์,ความเศร้าโศก,การไว้อาลัย
regret(n) ความโทมนัส,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
sorrow(n) ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความทุกข์ใจ
sorrowful(adj) เสียใจ,เศร้าโศก,เศร้าใจ,ทุกข์ใจ
sorry(adj) น่าสลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,เศร้าโศก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Griefความเศร้าโศก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dolorous (adj.) เศร้าโศก See also: เสียใจ
grieve (vi.) เศร้าโศก See also: เสียใจ Syn. distress, torment Ops. comfort
heart-stricken (adj.) เศร้าโศก See also: เสียใจ, ช้ำใจ Syn. dismay, grief, remorse
mope (vi.) เศร้าโศก See also: เศร้าซึม, หดหู่ใจ Syn. fret, grieve, despond, droop
mourn (vi.) เศร้าโศก See also: เสียใจ, ไว้อาลัย, ไว้ทุกข์ Syn. sorrow, grieve, regret, deplore Ops. celebrate, rejoice
mournful (adj.) เศร้าโศก See also: เสียใจ Syn. sorrowful, sad, grievous, doleful Ops. cheerful, joyous
pine (vi.) เศร้าโศก See also: เศร้า, เสียใจ Syn. fret
pine over (phrv.) เศร้าโศกกับ See also: เสียใจกับ Syn. languish for, languish over
bewail (vt.) เศร้าโศกเสียใจ See also: เสียใจ, ร้องไห้, โศกเศร้าถึง, คร่ำครวญ Syn. grieve, lament, mourn
aggrieve (vt.) ทำให้เศร้าโศก
break up (phrv.) ทำให้เศร้าโศก Syn. break down, crack up, crock up
dolor (n.) ความเศร้าโศก See also: ความเสียใจ, ความเศร้าใจ
dolorously (adv.) อย่างเศร้าโศก See also: อย่างเสียใจ
dolour (n.) ความเศร้าโศก See also: ความเสียใจ
elegiac (adj.) โดยแสดงความเศร้าโศก See also: โดยแสดงความเสียใจ Syn. mournful, sorrowful
elegiac (n.) บทกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ
elegy (n.) บทกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ See also: คำกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ Syn. lament, requiem, threnody
gloominess ( n.) ภาวะเศร้าโศก See also: ภาวะจิตใจห่อเหี่ยว, ความหดหู่ Syn. sadness Ops. happiness, joy
grief (n.) ความเศร้าโศก See also: ความอาลัย, ความเสียใจ Syn. sorrow Ops. pitilessness
griever (n.) คนเศร้าโศก See also: คนคร่ำครวญ Syn. lamemter, weeper
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Calm down, don't be so sadสงบหน่อย อย่าเศร้าโศกมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could never cause you grief.ข้าก็ไม่อยากเป็นสาเหตุให้ท่านเศร้าโศกหรอกนะ
Unfortunately, she kept her illness from me until all I could do was mourn her.โชคไม่ดี, ที่เธอเก็บอาการป่วย ไม่ให้พ่อเห็น จนกระทั่ง สิ่งเดียวที่พ่อทำได้ คือเศร้าโศกถึงเธอ.
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition mustแล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ
My child, let me not have the grief of seeing you unable to respect your partner in life.ลูกของพ่อ อย่าทำให้พ่อต้องเศร้าโศกที่เห็นลูก ไม่ยอมนับถือคู่ชีวิตของลูก
"Little Tree's downcast. Seems he lost his aardvark. ""ความเศร้าโศกของลิตเติ้ลทรี ดูเหมือนว่าเข้าทำตัวอาร์ดวาร์คหายนะ"
"... melancholy settled down upon his spirit."... ความเศร้าโศก เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเขา
I understand your rage and grief... but I beg you not to kill our lady.ผมเข้าใจความโกรธและความเศร้าโศกของคุณ... แต่ฉันขอให้คุณที่จะไม่ฆ่าผู้หญิงของเรา
And yet, she herself is still in silent agony, in faraway East Africa.นั่นทำให้พ่อเธอหมดความเชื่อถือในตัวเธอ แต่ทว่าเธอก็ยังยอมปวดร้าวตามลำพัง เศร้าโศกกับหลุมศพของทหารออกรบ...
Go now and rest for you are weary with sorrow and much toil.พวกเจ้าเหน็ดเหนื่อยกับความเศร้าโศก และตรากตรำมามากแล้ว
For me, the grief is still too near.สำหรับข้าแล้ว ความเศร้าโศกนั้นยังไม่จางหายไปเลย
Why speak of all your sadness or of life's painful woesอย่าพร่ำบ่นถึงความเศร้าโศก หรือความเจ็บปวดใดในชีวิต
I don't like to see one of our guests so gloomy.ฉันไม่อยากจะเห็นแขกของฉัน เศร้าโศกเลยค่ะ
And in view of the tragedy,มันเห็นได้แม้ว่ายังเศร้าโศกอยู่
Well, I'm going to have another talk with the grieving widow.เอาล่ะ ฉันจะกลับไปพูดกับแม่หม้าย ที่กำลังเศร้าโศกเสียใจมากอีกรอบ
Parting is such sweet sorrow. When you're a loser.เติมเต็มความหวานเจือเศร้าโศก ยามที่คุณแพ้
The reason why the King of Gu-Da wept was because she had borne many children.เหตุผลว่าทำไมกษัตริย์ถึงทรงเศร้าโศก เพราะว่าเธอถือกำเนิดบุตรหลายคน
You look so much like your father and just looking at you reminds me of the sad past.คุณช่างดูคล้ายกับท่านพ่อเป็นอย่างมาก และดูเหมือนจะเป็นเครื่องเตือนความเศร้าโศกครั้งก่อนของฉัน
But the other frog missed his friend, of course, saddened by his loss, but he kept right on going, persevering, swimming, persevering, sim- persevering, swimming with determi...แต่กบอีกตัวนึง แน่นอนล่ะ ว่ามันก็คิดถึงเพื่อนของมัน เศร้าโศกจากการสูญเสียเพื่อน
Best not wallow in our grief.อย่างน้อยก็ไม่ต้องเศร้าโศก
Slash through all those regrets and fears and anything else that lives in the past or the future.ตัดผ่านทุกความเศร้าโศก ความหวาดกลัวพวกนั้น และอะไรก็ตามที่ยังคงอยู่ ในอดีตหรือว่าอนาดต
Many, many years ago, in a sad, faraway land, there was an enormous mountain made of rough, black stone.นานแสนนานมาแล้ว, ในดินแดนอันเศร้าโศก, ที่แสนห่างไกล, มีภูเขาขนาดมหึมา เป็นหินขรุขระ, สีดำ.
"We do not like to see you so sad..."พวกเราไม่อยากเห็นท่านเศร้าโศก...
You will never see the tiniest bit of regreคุณจะไม่มีวันได้เห็น ความเศร้าโศก แม้เพียงเล็กน้อย
With a grieving mother as a witness,มีแม่ผู้เศร้าโศกมาเป็นพยาน
Clearly,grief becomes la slater.เห็นได้ชัด ความเศร้าโศกได้กลายเป็นนักล่า
Are we all in mourning?มีเรื่องเศร้าโศกอะไรกัน?
I'm sorry I've been annoying about telling you to speak your country's language.ที่ถูกทรมานน่าเศร้าโศกพูดภาษาท้องถิ่นของคุณ
Ahjussi, I need some money. Hey, why can't you understand that?ชีวิต, ความเศร้าโศก, ความโดดเดี่ยว, ความล้มเหลว, ความโกธร, การทรยศ, ความรักและน้ำปลา
I guess that makes you the damsel in distress, huh, handsome?ข้าเดาว่ามันคงทำให้เจ้าเศร้าโศก ว่าไง สุดหล่อ?
The situation is even more desperate... because Simon is ill and needs daily medication.จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น นำมาซึ่งความเศร้าโศกยิ่งขึ้น เนื่องจากไซมอนกำลังป่วย และจำเป็นต้องได้รับยาทุกวัน พ่อแม่ของเขา...
But I'm done.เริ่มแรก โลกจะเศร้าโศก
I would remove her abilities and end her suffering.ว่าผมจะกำจัดความสามารถและยุติความเศร้าโศกของเธอ
I'm going to regret giving You a key.ฉันรู้สึกว่าคุณกำลังเศร้าโศกเสียใจ แล้วจะให้กุญแจนั้น
There's a very full crowd here today, which i believe is part of the natural outpouring of grief over losing someone so innocent.วันนี้มีผู้คนมาชุมนุมกันมากมาย ซึ่งผมเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรู้สึกเศร้าโศก ที่เราได้สูญเสียเด็กน้อยที่ยังไม่ทันรู้เดียงสาไป
Everyone's so concerned about the grieving widow,ทุกคนรู้สึกเป็นห่วงกับแม่ม่ายที่แสนเศร้าโศกคนนี้
You spread misery because you can't feel anything else.นายแผ่กระจายความเศร้าโศก นายไม่สามารถรู้สึกอย่างอื่นได้
All the pain and all the grief.ความเจ็บปวดและความเศร้าโศกทั้งมวล
I trust you can tell us how such a tragedy could have occurred.ข้าเชื่อว่ามันจะบอกเหตุผลกับเรา ในเรื่องที่เศร้าโศกที่เกิดขึ้นนี้
They say in a mining village, there are aggrieved ghosts drifting around.พวกเขาพูดกันในหมู่บ้างเหมืองฯ, ว่ามีผีที่เศร้าโศกเร่ร่อนอยู่โดยรอบ
"lts struggles and its sorrows, its joys and its miseries are mine.การดิ้นรนต่อสู้ ความเศร้าโศกเสียใจ ความสุขสม และความทุกข์ระทมนั้น เป็นของข้าพเจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เศร้าโศก
Back to top