ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เยาะเย้ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เยาะเย้ย*, -เยาะเย้ย-

เยาะเย้ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เยาะเย้ย (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน
เยาะเย้ยถากถาง (v.) ridicule See also: satirize, mock, jeer at Syn. เย้ยหยัน, ค่อนขอด, แดกดัน
English-Thai: HOPE Dictionary
cynic(ซิน'นิค) n. ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, See also: Cynic n. ลัทธิที่เชื่อว่าคุณความดีของมนุษย์นั้นอยู่ที่การควบคุมตัวเอง adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, Syn. pessimist
cynical(ซิน'นิเคิล) adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, See also: cynicalness n. ดูcynical, Syn. skeptical ###A. optimistic -Conf. sceptical
derision(ดิริส'เชิน) n. การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก,สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ,ขี้ปาก
derisive(ดิไร'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเยาะเย้ย,เกี่ยวกับการดูถูก, See also: derisiveness n., Syn. derisory
dor(ดอ) n. การเยาะเย้ย,การล้อเลียน
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
gibe(ไจบฺ) {gibed,gibing,gibesว vi. เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียด, See also: giber n. gibingly adv., Syn. jibe
gird(เกิร์ด) {girded,girding,girds} v. คาด,รัก,พัน,ผูก,มัด,ล้อม,โอบ,ตระเตรียม,เยาะเย้ย,เสียดสี. n. คำเยาะเย้ย,คำเสียดสี
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
laugh(ลาฟ) {laughed,laughing,laughs} vi. หัวเราะ,ยิ้ม vt. หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย. n. การหัวเราะ -Phr. (laugh off พูดจาเยาะเย้ยเยาะ) ., See also: laughter n., Syn. chuckle,snicker
mock(มอค) v. เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้าทาย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ,สิ่งจำลอง,สิ่งเลียนแบบ,สิ่งล้อเลียน,การเลียนแบบ,สิ่งไม่บังควร, Syn. defy
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย,สิ่งที่เยาะเย้ย,การเลียนแบบ,สิ่งที่ไม่เพียงพอ,สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule
quip(ควิพ) n. คำคม,คำเยาะเย้ย,สำนวน,โวหาร,คำตบลตะแลง,การพูดคำดังกล่าว,การกระทำที่แปลกประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด., See also: quipster n., Syn. jest,gibe,sally
ridicule(ริด'ดะคิว) vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,หยอกล้อ, See also: ridiculer n.
sarcasm(ซาร์'คัสซึม) n. การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี,การหัวเราะเยาะเย้ย., Syn. irony,satire
sardonic(ซารุดอน'นิค) adj. ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี,เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะเย้ย,พูดกระทบกระแทก., See also: sardonically adj. sardonicism n., Syn. scornful
satirise(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
satirist(แซท'เทอริสทฺ) n. ผู้เหน็บแนม,ผู้เสียดสี,ผู้เย้ยหยัน,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
satirize(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
scoff(สคอฟ) vi.,n. (การ) พูดเยาะเย้ย,การล้อเลียน,เสียดสี, See also: scoffer n. scoffingly adv., Syn. sneer,jeer,fleer
sneer(สเนียร์) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,เหน็บแนม., See also: sneering adj., Syn. scoff,mock,gibe,jeer
sneeze(สนีซ') vi. จาม,แสดงการดูถูกโดยการย่นจมูก -Phr. (sneezze at เยาะเย้ย เย้ยหยัน), See also: sneeze n. sneezy adj.
squib(สควิบ) vi.,vt.,n. (การ) พูดหรือเขียนล้อเล่น,พูดหรือเขียนเยาะเย้ย,จุดประทัด,ยิงประทัด,ประทัด,เกิดเสียงประทุ,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและไม่สม่ำเสมอ., Syn. lampoon
target(ทาร์'กิท) n. เป้า,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,โล่กลม,เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย, Syn. mark,bull's-eye,victim
taunt(ทอนทฺ',ทานทฺ) vt.,n. (การ) เหน็บแนม,หัวเราะเยาะ,สบประมาท,ยั่วยุ,เยาะเย้ย., See also: taunter n. tauntingly adv.
twit(ทวิท) vt.,n. (การ) หยอกล้อ,ล้อเล่น,ดุ,ด่า,เยาะเย้ย,เหน็บแนม,ตำหนิ., See also: twitingly adv., Syn. taunt,tease,ridicule
English-Thai: Nontri Dictionary
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง
deride(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,ดูถูก
derision(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
ironic(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
ironical(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
jeer(vi) เยาะเย้ย,โห่,หัวเราะเยาะ
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม
laughable(adj) น่าหัวเราะ,น่าเยาะเย้ย,น่าเย้ยหยัน
mock(vt) เยาะเย้ย,ล้อเลียน,ยั่ว,หลอกลวง
mocker(n) ผู้เยาะเย้ย,ผู้ล้อเลียน,สิ่งจำลอง
mockery(n) การเยาะเย้ย,การล้อเลียน,การจำลอง
quip(n) คำเสียดสี,คำเยาะเย้ย,คำคม
ridicule(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,หยอกล้อ,ยั่วเย้า
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
sarcastic(adj) เสียดสี,ถากถาง,เหน็บแนม,พูดเยาะเย้ย
sardonic(adj) ถากถาง,เยาะเย้ย,เสียดสี,เหน็บแนม,แดกดัน
satirical(adj) เสียดสี,เปรียบเปรย,เหน็บแนม,ถากถาง,เยาะเย้ย
satirize(vt) เหน็บแนม,เสียดสี,ถากถาง,เยาะเย้ย
scoff(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การเสียดสี,การถากถาง
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
sneer(vi) เยาะเย้ย,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,ดูถูก
taunt(n) การเยาะเย้ย,การเหน็บแนม,การสบประมาท,การยั่วยุ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cynical (adj.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, เหน็บแนม Syn. sarcastic, scornful
flout (vi.) เยาะเย้ย See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม Syn. mock, disdain, scorn Ops. praise, esteem
gibe (vi.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ Syn. sneer, ridicule
gibe (vt.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, แดกดัน, หัวเราะเยาะ Syn. sneer, ridicule
gibe at (phrv.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เสียดสี Syn. jibe at, laugh at
guy (vt.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน Syn. mock
jape (vt.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ล้อ Syn. mock, make fun of
jibe (vi.) เยาะเย้ย See also: พูดเสียดสี, ถากถาง Syn. gibe, jeer, scoff Ops. laud, praise
make fun of (vt.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ล้อ Syn. mock
mock (vi.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก Syn. scorn, ridicule, scoff Ops. praise, honour, applaud
mock (vt.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก Syn. scorn, ridicule, scoff Ops. praise, honour, applaud
ridicule (vt.) เยาะเย้ย See also: ล้อเลียน, ยั่วเย้า, เยาะหยัน Syn. laugh at, mock, sneer
sardonic (adj.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, เหน็บแนม Syn. cynical, sarcastic, scornful
taunt with (phrv.) เยาะเย้ย
cynic (n.) ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง
derisive (adj.) เกี่ยวกับการเยาะเย้ย See also: เกี่ยวกับการดูถูก Syn. ridiculous
derisively (adv.) อย่างเยาะเย้ย Syn. ridiculously
flout (vt.) แสดงการเยาะเย้ย See also: แสดงการเหยียดหยาม Syn. mock, scoff Ops. respect
flout (n.) คำพูดเยาะเย้ย See also: คำพูดเหยียดหยาม, การดูหมิ่น Syn. insult, gibe Ops. respect, praise
gibe (vi.) คำพูดเยาะเย้ย See also: คำถากถาง, คำแดกดัน, คำล้อเลียน Syn. mockery, ridicule Ops. praise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So what you're seeing here is a continuation of the mocking that followed.เพราะฉะนั้นเรื่องที่เธอได้ยินคือ ความต่อเนื่อง ของการ เยาะเย้ย ที่กล่าวมา
Our God, our faith, our values, our very lifestyle.เยาะเย้ยค่านิยมเรา แบบแผนชีวิตของพวกเรา
(MOCKING GROWL) (GROWLING)เยาะเย้ยคำราม) คำราม)
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น
It's been 200 years since an Indian cocked a snook at the British Empire and got away with it.200 ปีแล้วที่เคยมีคนอินเดียเยาะเย้ย สหราชอาณาจักรและรอดอยู่ได้
We mock what we don't understand.คนเรามักเยาะเย้ย ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ
Don't patronize me, please.อย่าเยาะเย้ยผมเลย ได้โปรด
I think a suspended sentence is unlikely.หัวหน้า ผมไม่ได้พยายามเยาะเย้ยคุณนะ
And they did it with all of you laughing in their face.และพวกเขาทำมันท่ามกลาง เสียงหัวเราะเยาะเย้ยของคุณ
(Men shouting and jeering)(ตะโกนชายและพูดเยาะเย้ย)
Love and optimism versus cynicism and sex!ความรักและมองในแง่ดีเมื่อเทียบกับการเยาะเย้ยถากถางและเพศ!
Oh, yes. Another gibe, another joke at my expense.โอ้ใช่ เยาะเย้ยอีกเรื่องตลกที่ค่าใช้จ่ายของฉันอีก
The irony is that most of the stores... destroyed during the riots were owned by black people.คำเยาะเย้ย / ส่วนใหญ่ได้ยินมาจากที่ร้านค้า... . ร้านนั่นถูกทำลายในขณะที่เกิดจลาจล / แล้วก็มีคนดำเป็นเจ้าของ
You were always the popular one, and Shelley was the brainy one Lily was the fun one and Paige was the sexy one, and I was the big, fat one.-จะเยาะเย้ยฉันใช่ไหม -ฉันพูดจริง ทำไมละ? ทำไมฉันจะ, ทำไมผู้หญิงอ้วนๆจะทำไม่ได้?
Look... we've never beaten Beechwood, okay?(เสียงเยาะเย้ย) ฟังนะ เราไม่เคยชนะบีชวู้ด เข้าใจไหม ?
You want to humiliate me some more?อยากจะเยาะเย้ยฉันอีกละซิ
Go ahead.Humiliate me some more,please.เอาเลย เยาะเย้ยซะให้พอใจ,ตามสบาย
At least my death Would be ironic.อย่างน้อยการตายของผมจะถูกเยาะเย้ย
Maybe you got slapped around one too many times for lunch money on your way to the bus.บางทีนายอาจจะถูกเยาะเย้ยบ่อยมากเกินไป ถึงเงินค่าอาหารกลางวันที่ได้ไปขึ้นรถบัส
I don't know if you're kidding or being ironic, because chipmunks don't talk.รู้อะไรมั้ย? ผมไม่รู้ว่าคุณล้อเล่นรึเปล่า หรือกำลังเยาะเย้ย เพราะว่ากระรอกพูดไม่ได้
They mock us. They mock our...พวกเขาเยาะเย้ยเรา, เยาะเย้ยพระเจ้า เยาะเย้ยศรัทธาเรา
They mock our humility and our piousness.พวกเขาเยาะเย้ยความเป็นมนุษย์ และความเลื่อมใสของเรา
That's right, now he's listening.ตอนนี้คุณกำลังเยาะเย้ยผมมากกว่า กำลังสอนให้ผมรู้วิธีจัดการกับมัน
Claire, this isn't a great time.เอ่อ,นั่นมันเยาะเย้ยกันนะ
But despite that, they persevered and emerged such winners that the world applauded them.พวกเขาถูกเยาะเย้ย แต่นอกเหนือจากนั้น พวกเขาบากบั่น และพาตัวเองกลายเป็นผู้ชนะ ที่โลกต่างก็ยกย่องพวกเขา
AND THAT HE'S UNWANTED AND OBSOLETE IN THEIR LIVES.ในฐานะสามี เขารู้สึกเหมือนถูกดูถูกและเยาะเย้ยจากภรรยา ใช่ ถูกล่ะ ต้องดีแน่ๆ
Are you here to gloat? over what?เธอมาที่นี่เพื่อเยาะเย้ยเหรอ เรื่องอะไร
Familiar with the concept of sarcasm.รู้สึกคุ้นกับคำเยาะเย้ย
This is a message to ridicule me.นี่เป็นข้อความ เยาะเย้ยฉันหรือ
For whatever reason, I didn't.สำหรับบางเรื่องพี่อาจจะไม่รู้ พี่มักจะเยาะเย้ย...
You think sarcasm's appropriate, do you?นายคิดว่าเยาะเย้ยแบบนั้นมันดีสำหรับนายแล้วเหรอ?
You here to laugh at me?คุณมาที่นี่เพื่อเยาะเย้ยฉันหรอ
Well, I can understand why you're a bit cynical, but I'm giving him another chance.แม่เข้าใจว่าทำไมลูกถึงชอบเยาะเย้ยถากถางบ้าง แต่แม่จะให้โอกาสเขาอีกซักครั้ง
Your character went bankrupt, suffered total public humiliation.บทของนายเป็นคนล้มละลาย เจ็บปวดจากคำเยาะเย้ยของสังคม
Laugh at the crazy drunk guy, but I know what I saw.หัวเราะเยาะเย้ยคนเมา แต่ฉันรู้ว่าตัวเองเห็นอะไร
It simulated a mock anthrax attackมันกระตุ้นการเยาะเย้ยเรื่องแอนแทรกซ์
To more humiliation And ridicule.อาจเป็นการทำให้เด็กๆ โดนเยาะเย้ย ถาถถาง
We've come from behind, Dismissed and ridiculed by everyone,เราถูกทุกคนมองข้าม และเยาะเย้ย
And when the results come back clean, you can shove this up my ass anytime you want.และเมื่อผลตรวจกลับมาแล้ว นายจะมาเยาะเย้ยฉันเมื่อไหร่็ก็ได้
Was it just to taunt you?มันแค่อยากเยาะเย้ยคุณรึ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เยาะเย้ย
Back to top