ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เที่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เที่ยว*, -เที่ยว-

เที่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เที่ยว (v.) travel See also: make a trip, tour, wander, journey, voyage, roam Syn. ท่องเที่ยว, เตร็ดเตร่
เที่ยว (n.) trip See also: time Syn. รอบ
เที่ยว (clas.) time See also: sortie, trip, run
เที่ยว (v.) search for See also: scout around, look for
เที่ยว (n.) time Syn. ครั้ง
เที่ยวกลับ (n.) return trip See also: return journey Ops. ขาไป
เที่ยวงาน (v.) go around the fair See also: go out for enjoyment, stroll about for festival, roam about the fair, visit the fair
เที่ยวตรวจ (v.) patrol See also: reconnoitre, cruise
เที่ยวตะลอน (v.) roam See also: wander, ramble, rove, range, walk all around, be busy running, go about (/here and there) Syn. เที่ยว, เที่ยวร่อน, เที่ยวเตร่, เตร็ดเตร่
เที่ยวบิน (n.) flight See also: run
เที่ยวผู้หญิง (v.) wench See also: go a wench, go whoring, go gallivanting, visit prostitutes, have sex with a prostitute Syn. เที่ยวโสเภณี
เที่ยวร่อน (v.) roam See also: wander, ramble, rove, range, walk all around, be busy running, go about (/here and there) Syn. เที่ยว, เที่ยวตะลอน, เที่ยวเตร่, เตร็ดเตร่
เที่ยวหา (v.) look for See also: go around looking for, search (for), seek for Syn. ตามหา
เที่ยวเตร่ (v.) loaf See also: wander, saunter, stroll, loiter
เที่ยวเล่น (v.) loaf See also: stroll, saunter, dawdle
เที่ยวแรก (n.) first trip See also: first time, first Syn. รอบแรก
เที่ยวโสเภณี (v.) wench See also: go a wench, go whoring, go gallivanting, visit prostitutes, have sex with a prostitute
เที่ยวไป (v.) travel privately See also: visit unofficially Syn. ท่องเที่ยว, เดินทาง
เที่ยวไป (v.) wander See also: roam, ramble, rove Syn. ไป
English-Thai: HOPE Dictionary
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine,survey
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ,ผู้ส่งข่าวสาร,ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
couture(คูเที่ยว') n. อาชีพหรือการงานของนักออกแบบหรือขายเสื้อผ้าอาภรณ์สตรี
couturier(คูเที่ยว'เรีย) n. นักออกแบบทำหรือขายเสื้อผ้าอาภรณ์สตรี, Syn. couturier
cruiser(ครู'เซอะ) n. เรือลาดตระเวณ,เรือนำเที่ยว,คนที่เดินทางไปเรื่อย
divagate(ดี'วะเกท) vt. ท่องเที่ยวทั่วไป,เถลไถล,หลงทาง,พูดนอกเรื่อง., See also: divagation n.
doodle(ดู'เดิล) vt. ,vi. เขียนหรือวาดอย่างเปะปะ,เขียนหรือวาดขยุกขยิกอย่างใจเหม่อลอย,ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์,
errant(เออ'เรินทฺ) adj. พเนจร,ท่องเที่ยว,เดินทาง,จารึก,หลงทาง,ออกนอกทาง,เดินผิดทาง, See also: errantry n. ดูerrant
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น,การเดินทางพิเศษ,การเที่ยว,คณะผู้เดินทาง,การเบี่ยงเบน,การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion
expatiate(เอคซฺเพ'ชิเอท) vt. ขยายความ,สาธก,ถก, ท่องเที่ยว,เดินเตร่. -expatiation n., Syn. expand
fare(แฟรฺ) {fared,faring,fares} n. ค่าโดยสาร,โภชนาอาหาร. vi. กินอาหาร,มีประสบการณ์,ปรากฎ,ไป,ท่องเที่ยว., See also: farer n., Syn. food,get on
gadabout(แกด'อะเบาทฺ) n. คนที่ชอบเที่ยวเตร่ (โดยเฉพาะ ด้วยความ อยากรู้อยากเห็น หรือชอบนินทา)
gallivant(แกล'ละเวินทฺ) vi. เที่ยวไป,เที่ยวเตร่,เที่ยวหาดความสำราญ., Syn. galavant, See also: gallavanter n.
gleeman(กลี'มัน) n. นักร้องอาชีพที่เที่ยวเดินไปมา
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop,cut
hire(ไฮ'เออะ) vt.,n. (การ) เช่า,จ้าง,ว่าจ้าง,ให้เช่า,ออกเที่ยวรับจ้าง,จ่ายเงินค่าจ้าง. -Phr. (for hire ให้เช่า), See also: hirable,hireable adj. hirer n.
hireling(ไฮ'เออลิง) n. คนรับจ้าง,ทหารรับจ้าง. adj. รับจ้าง,ออกเที่ยวรับจ้าง
itinerate(ไอทิน'นะเรท) vt. เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง,เร่ร่อน,ท่องเที่ยว,เดินทางและทำงานในที่ต่าง ๆ, See also: itineration n.
jaunt(จอนทฺ,จานทฺ) {jaunted,jaunting,jaunts} vi.,n. (การ) เดินทางในระยะสั้น,ท่องเที่ยวในระยะสั้น., See also: jauntingly adv. ดูjaunt, Syn. tour
knight-errant(ไนท'เทอ'รันท) n., อัศวินผู้ชอบท่องเที่ยวผจญภัย pl.knights-errant
maraud(มะรอด') v. เที่ยวปล้นสะดม n. การปล้นสะดม., See also: marauder n.
mess(เมส) n. ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,สถานการณ์ที่ลำบากใจ,บุคคลที่กำลังมีเรื่องยุ่ง. vt. ทำยุ่ง,ทำให้สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ. vi. ร่วมรับประทานอาหาร,ทำสกปรกหรือทำยุ่ง. -Phr. (mess around (about) เที่ยวยุ่ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์)
nomad(โน'แมด,นอม'แมด) n. ผู้ร่อนเร่,ผู้ท่อง เที่ยวไปมา. adj., See also: nomadic. nomadism n., Syn. gypsy
nomadic(โนแมด'ดิค) adj. ร่อนเร่ไปในที่ต่าง ๆ ,ท่องเที่ยว
nosey(โน'ซี) adj. สอดรู้สอดเห็น,เที่ยวค้น., See also: nosily adv. nosiness n.
nosy(โน'ซี) adj. สอดรู้สอดเห็น,เที่ยวค้น., See also: nosily adv. nosiness n.
outing(เอา'ทิง) n. การออกนอกบ้าน,การออกไปเที่ยว,กิจกรรมนอกบ้าน,ทะเลนอกฝั่ง,การแข่งขันทางกีฬา,การซ้อมการควบม้าหรือแข่งเรือ, Syn. excursion
passenger linern. เรือเมล์,เรือโดยสาร,เที่ยวบิน
picnic(พิค'นิค) n. vi.,n. (การ) ไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทานกลางแจ้ง., See also: picnicker n.
pilgrim(พิล'กริม) n. ผู้แสวงบุญ,ผู้จาริกแสวงบุญ,พระธุดงค์,คนธุดงค์,ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
poster(โพส'เทอะ) n. ใบประกาศ,ป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ,โปสเตอร์,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว
prowl(เพราลฺ) vi. เที่ยวออกหากิน. vi. เดินด้อม ๆ มอง ๆ n. การเที่ยวออกหากิน,การเดินด้อม ๆ มอง ๆ -prowlingly adv., Syn. stalk,hunt
pry(ไพร) vi.,n. เที่ยวค้น,ลอดมอง,จ้องมอง,สอดส่องดู,สอดรู้สอดเห็น vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก. n. เครื่องงัด,คานงัด,การงัด, Syn. peer,peep
ramble(แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว,เดินเตร่,เดินเล่น,ท่องเที่ยว,คุยเรื่อยเปื่อย,เขียนเรื่อยเปื่อย,ขึ้นเปะปะ,เลื้อยไปทั่ว, Syn. wander,stroll,stray
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว,ผู้เดินเตร่,ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย,สิ่งที่ขึ้นเปะปะ,กุหลาบเลื้อย
ranger(เรน'เจอะ) n. เจ้าหน้าที่สำรวจของกรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่เฝ้าป่าหรืออุทยาน,ผู้ท่องเที่ยว,ทหารเฉพาะกิจสำหรับสงครามกองโจรหรือการจู่โจมอย่างกะทันหัน, See also: rangership n.
revel(เรฟ'เวิล) vi.,n. (การ) ชอบมาก,มีความสุขมาก,หลง,สนุกสนาน,เที่ยวสำมะเลเทเมา,ครึกครื้น,งานสนุกสนานและอึกทึกครึกโครม, See also: reveler n. reveller n. revelment n. revelry n., Syn. delight,festivity ###A. dislike
revelry(เรฟ'เวลรี) n.,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity
roam(โรม) vi. ท่องเที่ยว,ท่องเที่ยวไปเรื่อย,เดินเตร่ vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่ n. การท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวไปเรื่อย,การเดินเตร่, See also: roamer n., Syn. wander,rove,ramble
English-Thai: Nontri Dictionary
cruiser(n) เรือประพาส,เรือท่องเที่ยว,เรือนำเที่ยว,เรือลาดตระเวน
errant(vi) ท่องเที่ยว,จาริก,เดินทางผิด,หลงทาง,กระทำผิด
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
excursion(n) การเที่ยว,การเดินทางท่องเที่ยว,การไปเที่ยว
excursive(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง,นอกเรื่อง,นอกประเด็น
gadabout(n) คนชอบเที่ยวเตร่
go(vi) ไป,เดิน,ล่องไป,เที่ยวไป,วิ่ง,แล่น,เคลื่อนไหว,ก้าวหน้า,เจริญ
itinerant(adj) ท่องเที่ยวไป,ธุดงค์,จาริก
itinerary(adj) เกี่ยวกับการท่องเที่ยว,เกี่ยวกับการเดินทาง
jaunt(n) การเดินทางสั้นๆ,การไปเที่ยว,การท่องเที่ยว
junket(n) นมข้นหวาน,การไปเที่ยว
KNIGHT-knight-errant(n) อัศวินที่เที่ยวเผชิญภัย
meander(vi) คดเคี้ยว,วกวน,ท่องเที่ยวไป,เร่รอน
migrant(adj) ท่องเที่ยวไป,ซึ่งอพยพ,เกี่ยวกับการย้ายถิ่น
migrate(vi) ท่องเที่ยวไป,อพยพ,ย้ายถิ่น,โยกย้าย,อยู่ไม่เป็นที่
migration(n) การท่องเที่ยวไป,การอพยพ,การย้ายที่อยู่,การย้ายถิ่น
migratory(adj) ท่องเที่ยวไป,อพยพ,ซึ่งย้ายถิ่น,ร่อนเร่,พเนจร
moonlight(n) แสงจันทร์,การหาลำไพ่,การทำงานกลางคืน,การเที่ยวกลางคืน
nomad(adj) พเนจร,เร่ร่อนไป,ท่องเที่ยวไป
nomadic(adj) พเนจร,เร่ร่อนไป,ท่องเที่ยวไป
packet(n) หีบห่อ,เครื่องหลังทหาร,เป้,เที่ยวเรือ,กล่องเล็กๆ
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป
pry(vi) สอดส่อง,จ้องมอง,ลอบมอง,เที่ยวค้น
ranger(n) คนเฝ้าป่า,ตำรวจท้องถิ่น,ผู้ท่องเที่ยวไป
revel(n) ความครึกครื้น,การสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
revelry(n) ความครึกครื้น,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
roam(vi) ท่องเที่ยว,เที่ยวไป,เดินเตร่
rove(vi) เร่ร่อน,ท่องเที่ยวไป,พเนจร
run(n) ทางน้ำไหล,การวิ่ง,การเดินเครื่อง,ทิศทาง,เที่ยวเรือ
sightseeing(adj) เยี่ยมชม,เที่ยวชมสถานที่,ชมทิวทัศน์
sightseer(n) ผู้เยี่ยมชม,นักท่องเที่ยว
tour(n) การท่องเที่ยว,การทัศนาจร,การเตร็ดเตร่,การตระเวน
tourist(n) นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
travel(n) การเดินทาง,การท่องเที่ยว,การทัศนาจร,ทางเลื่อน
traveler(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
traveller(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
wayfarer(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว
wayfaring(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,เกี่ยวกับการเดินทาง
yacht(n) เรือเที่ยว,เรือสำราญ,เรือยอชท์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amazing Thailand, 1998-1999ปีท่องเที่ยวไทย, 2541-2542 [TU Subject Heading]
Cruise shipsเรือท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Current Account บัญชีเดินสะพัด บัญชีการชำระเงินระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนที่เป็นสินค้าได้แก่ สินค้าออก และสินค้าเข้า ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นการบริการ อันได้แก่ รายการต่างๆ ทางด้านการค้าบริการ เช่น การท่องเที่ยว การธนาคาร การประกันภัย การขนส่ง เป็นต้น บัญชีเดินสะพัดเป็นส่วนสำคัญของบัญชีดุลการชำระเงิน [สิ่งแวดล้อม]
Description and travelภูมิประเทศและการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Guide bookหนังสือนำเที่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Heritage tourismการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
junk mailเมลขยะ, อีเมลที่ส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ส่งผลให้เกิดการรบกวนผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Nightclubsสถานที่เที่ยวกลางคืน [TU Subject Heading]
Package toursการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย [TU Subject Heading]
Safarisการท่องเที่ยวแบบซาฟารี [TU Subject Heading]
Sightseeing businessธุรกิจนำเที่ยว [TU Subject Heading]
spamสแปม, การใช้ระบบส่งอีเมลในการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ให้กับผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เช่น การส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ผ่านระบบอีเมล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
touch screenจอสัมผัสจอภาพซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลอย่างเดียว แต่สามารถรับคำสั่งได้ด้วย วิธีการคือใช้นิ้วจิ้มหรือสัมผัสลงตรงจุดที่เป็นคำสั่งที่ต้องการเลือกให้ทำหน้าที่แทนการใช้เมาส์เลื่อนเคอร์เซอร์มายังตำแหน่งนั้น จอสัมผัสนั้นใช้ง่าย และมักจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับติดในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารชี้ทาง หรือแนะนำนักท่องเที่ยว ดังที่เห็นติดตั้งอยู่ตามโรงแรม และสนามบิน [คอมพิวเตอร์]
Tour bus linesการเดินรถท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Tourismอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Tourist camps, hostels, etc.สถานที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Travelการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Travel agentsบริษัทนำเที่ยว [TU Subject Heading]
Trail ทางเดินเท้า ทางเดินเล็กๆ ที่วกเวียนไปมาในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นทางเดินที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริเวณที่เป็นจุดเด่นตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด การเดินทางไกลตามทางเดินเท้าในป่านับเป็น วิธีการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scour (vi.) เที่ยวค้นคว้า See also: เสาะหา Syn. search, seek
sightsee (vi.) เที่ยวชม See also: เยี่ยมชม Syn. roam, tour
flight (n.) เที่ยวบิน
red-eye (n.) เที่ยวบินกลางคืน (ซึ่งทำให้นอนไม่พอ)
nose about (idm.) เที่ยวสองส่อง (โดยเฉพาะเรื่องคนอื่น) Syn. poke about
poke about (idm.) เที่ยวสองส่อง (โดยเฉพาะเรื่องคนอื่น) Syn. nose about
pry about (idm.) เที่ยวสองส่อง (โดยเฉพาะเรื่องคนอื่น) Syn. nose about, poke about
gallivant off (phrv.) เที่ยวเตร่ See also: เที่ยวหาความสำราญ
swan (vi.) เที่ยวเตร่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เตร็ดเตร่, พเนจร Syn. wander, roam
gad (vi.) เที่ยวเตร็ดเตร่ See also: พเนจร, ร่อนเร่ไปทั่ว Syn. rove, wander
wench (vi.) เที่ยวโสเภณี See also: มีความสัมพันธ์ทางเพศกับโสเภณี
see the sights (idm.) เที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว
aimless wander (n.) การเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากจุดหมาย
Babylon (n.) เมืองบาบิลอน (สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงนิวยอร์ก)
beauty mark (n.) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว Syn. beauty spot
beauty spot (n.) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว Syn. beauty mark
cabin cruiser (n.) เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Syn. cruiser
caravanning (n.) การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด
cicerone (n.) คนนำเที่ยวที่อธิบายถึงประวัติของสถานที่
cosmopolitan (adj.) ซึ่งท่องเที่ยวไปทั่วโลก See also: ซึ่งคุ้นเคยกับหลายประเทศหลายวัฒนธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The flight is delayedเที่ยวบินนั่นเลื่อนเวลาออกไป
Do you like travelling?คุณชอบการเดินทางท่องเที่ยวไหม
I really enjoy going outฉันชอบออกไปเที่ยวข้างนอกจริงๆ
I usually hang out with my familyฉันมักจะออกไปเที่ยวกับครอบครัว
Who do I hang out with?ใครที่ฉันออกไปเที่ยวด้วยงั้นหรือ?
One country I would like to visit is Franceประเทศหนึ่งที่ฉันอยากจะไปเที่ยวคือ ฝรั่งเศส
So I would like to visit there one dayดังนั้นฉันจึงอยากจะไปเที่ยวที่นั่นสักวัน
I don't want you wandering off into the streetsฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปเที่ยวเตร่บนท้องถนน
No form, no visiting the villageไม่มีแบบฟอร์ม ก็ไปเที่ยวหมู่บ้านนั่นไม่ได้
This is a pretty popular tourist placeนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาก
Is it like a good place for travelling?มันเป็นที่ที่เหมาะสำหรับไปเที่ยวไหม?
No, we're a travel bookshopไม่มี เราเป็นร้านขายหนังสือท่องเที่ยว
We only sell travel booksเราขายแต่หนังสือท่องเที่ยวเท่านั้น
She guided the tourists around the castleเธอนำนักท่องเที่ยวชมรอบๆ ปราสาท
We are planning a tour to Italy this summerพวกเรากำลังวางแผนไปเที่ยวอิตาลีกันหน้าร้อนนี้
Would you like to go out with me?คุณอยากจะออกไปเที่ยวกับฉันไหม?
She doesn't want to go out with meเธอไม่ต้องการออกไปเที่ยวกับฉัน
He asked her to go out with himเขาขอให้เธอออกไปเที่ยวกับเขา
You wouldn't go out with a guy like meคุณคงจะไม่ออกไปเที่ยวกับผู้ชายอย่างผมหรอก
Would you like to go out one evening?คุณอยากออกไปเที่ยวตอนเย็นกันสักครั้งไหม?
Let's go out and have some funออกไปเที่ยวหาความสำราญกันเถอะ
A lot of people visit the festivalผู้คนจำนวนมากไปเที่ยวงานเทศกาลนั้น
Do you often go to that festival?คุณไปเที่ยวงานเทศกาลนั้นบ่อยไหม?
I went to that festival when I was youngerฉันไปเที่ยวงานเทศกาลนั้นเมื่อตอนเป็นเด็ก
Look, do you want to hang out?ฟังนะ คุณอยากออกไปเที่ยวด้วยกันไหม?
Why did you want to hang out with me?ทำไมคุณถึงอยากจะไปเที่ยวกับฉัน?
There's nothing of this in the guidebookสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือนำเที่ยวเลย
It's a place where your mom and I used to hang out a lotมันเป็นที่ที่แม่และพ่อเคยออกมาเที่ยวด้วยกันหลายครั้ง
I wish you'd come for a little visit and let me walk you aroundฉันปรารถนาให้คุณมาเยี่ยมสักนิดและให้ฉันพาคุณเดินเที่ยวชม
She has invited me to spend the Christmas vacation with herเธอได้เชิญฉันให้มาเที่ยววันหยุดคริสต์มาสต์ด้วยกัน
It's fun to hang out with youสนุกดีที่ได้มาเที่ยวกับเธอ
They must have been going out for a whileพวกเขาคงจะออกไปเที่ยวกันช่วงหนึ่ง
If my girlfriend goes around other guys, I'd go nutsถ้าแฟนของฉันเที่ยวไปป้วนเปี้ยนกับชายอื่นล่ะก็ ฉันก็คงจะคลั่ง
You need to learn to go out and enjoy the single lifeเธอต้องเรียนรู้ที่จะออกไปเที่ยวและสนุกสนานกับชีวิตโสดบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, drink, party. Just do it with other people.ใช่ แค่กิน ดื่ม เที่ยว เหมือนชาวบ้านเขาทำๆกัน
And from there, he took the 2:30 to Weybridge, changed at Clapham Junction, asked a a passing mallard the way to Buckingham Palace, swam up The Thames, out through the plughole and gave the cook, Mama and Mrs. Whittaker quite a shock.จนไปถึงทะเลเซาธ์แฮมตั้น ตอนเที่ยงพอดี และจากนั้นเขาก็นั่งรถ เที่ยว 14.30 ไปเวย์บริดจ์ เปลี่ยนรถที่แยกแคลปแฮม แล้วถามทาง ไปวังบัคกิ้งแฮมจากคุณเป็ดที่ผ่านมา
=Passengers taking the 12.15pm flight,=ผู้ที่จะเดินทางไปคานาซาวะ เที่ยว 12.15 น.
Dinner date. Not date date.นั้นมันไปทานอาหารค่ำ มันไม่ใช่ เที่ยว เที่ยวหนะ
Define "date date."นิยามคำว่า เทียว เที่ยว หน่อย
He used to drink from sundown to sunup, visit three brothels a night, gamble away his father's money.ก่อนนี้เขาเอาแต่ดื่มโต้รุ่ง เที่ยว 3 ซ่องต่อคืน ผลาญเงินพ่อกับการพนัน
The trip to King's Landing is long, Lady Brienne, and you won't be travelling on summer roads.เที่ยว King's Landing ให้นานๆนะ Lady Brienne และเจ้าจะไม่เดินทางบนถนนในช่วงฤดูร้อน
Please don't spend time on useless things - dating, playing games, drinking and body-building.เที่ยว, เล่นเกมส์ ดื่ม ลดน้ำหนัก
A night out is exactly what you need to lift your spirits.เที่ยวกลางคืนนี่แหละจะทำให้เธอร่าเริงขึ้น
The last time I was there he was showing me the machines they use to sterilize their tools... and he asked me out.เที่ยวก่อน เขาให้ฉันดู เครื่องฆ่าเชื้ออุปกรณ์
Let's have fun traveling the world.เที่ยวกันให้สนุกไปเลย
Hang with you, party with you.เที่ยวกับคุณ ปาร์ตี้กับคุณ
I will never, ever, ever fucking feed in public where people can see me and report me to the goddamn authorities.เที่ยวกินเลือดใครในที่สาธารณะ ที่ที่คนอื่นจะมองเห็น แล้วรายงานฉัน ต่อผู้กุมอำนาจเฮงซวยพวกนั้นอีก
Leaving tonight for Minneapolis St. Paul to La Paz, Bolivia.เที่ยวคืนนี้ จากมินนาโพลิส, เซ้นท์ พอล ไป ลาเปส, โบลิเวีย
Enjoy the festival, Malcolm.เที่ยวงานให้สนุก มัลคอล์ม
Of answering a question with another question?เที่ยวตอบคำถามด้วยการ ตั้งคำถามย้อน?
Move around with a virus infected person?เที่ยวตะลอนไปทั่วกับคนติดเชื้อไวรัสพิฆาตเนี้ยะนะ
The next train leaves in two hours and 43 minutes.เที่ยวถัดไป อีกสองชั่วโมง 43 นาที
What about the next?เที่ยวถัดไปล่ะ เป็นไง
So I think this is the safest way to get out of town.เที่ยวทั่วกับรถเขียว/ คิดว่านี่ปลอดภัยที่สุดที่จะออกจากเมือง
You're making the rounds. Simon says you brought him soup.เที่ยวทำดีกับใครต่อใครไปทั่ว ไซม่อนบอกว่าคุณเอาซุ้ปไปให้
Hey,it's gonna be different this time.เที่ยวนี้คงไม่เหมือนเดิม
This excursion would bring the kids from Saint Petersburg up to the McDouglas caves.เที่ยวนี้จะนำเด็ก จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กถึง ถ้ำแมกดักลัส
You guys must be way down on your recruiting quarter for the month.เที่ยวนี้โควต้ารับคนของคุณคงต่ำมากละสิท่า
Flight 069 to Paris.เที่ยวบิน 069 ไปปารีส...
Flight 209er, come in.เที่ยวบิน 209 ตอบด้วย
Flight 209er, this is Denver flight control.เที่ยวบิน 209 นี่ห้องควบคุมการบินเดนเวอร์
Flight 209 now arriving at gate eight.เที่ยวบิน 209 มาถึงประตู 8 แล้วค่ะ
Flight 209er, clear for vector 324.เที่ยวบิน 209 เคลียร์สำหรับเวคเตอร์ 324
Flight 209er to Denver, climbing to cruise at 42,000.เที่ยวบิน 209 เรียกเดนเวอร์ กำลังไต่ระดับบินไปที่ 42,000
Flight 38, Aero Moscow.เที่ยวบิน 38 แอร์มอสโคว
Flight 502 to Paris will be boarding in five minutes.เที่ยวบิน 502 สู่ปารีส จะออกเดินทางใน 5 นาทีค่ะ
WOMAN (over P.A.): Flight 535, nonstop service to Seattle is now ready for boarding.เที่ยวบิน 535 ยินดีบริการเที่ยวบินตรงไปยัง ซีแอ๊ทเทิ้ล
Capitol Limited.เที่ยวบิน 6.30 แคปปิตอล ลิมิเต็ด
Flight 862 service to London is now boarding.เที่ยวบิน 862 ไปยังลอนดอนกำลังจะออกแล้ว
Flight 89 from Columbus has just arrived at Gate 17.เที่ยวบิน 89 จากโคลัมบัส กำลังเทียบท่าที่ประตู17
Flight OZ 133, 15:00 Name:เที่ยวบิน OZ 133 เวลา 15.00 น.
It was just a... it was a rough flight.เที่ยวบิน มันค่อนข้างแย่หน่ะ
Flight is hitting the red line.เที่ยวบินก็กดปุ่มสายสีแดง
That red eye to Central City.เที่ยวบินกลางคืนไป เซ็นทรัลซิตี้

เที่ยว ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
散歩[さんぽ, sanpo] Thai: เดินเที่ยวเล่น English: stroll
旅先[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination
遊ぶ[あそぶ, asobu] Thai: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน) English: to visit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เที่ยว
Back to top