ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reconnoitre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reconnoitre*, -reconnoitre-

reconnoitre ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reconnoitre (vi.) ลาดตระเวน See also: สอดแนม, สำรวจ Syn. inspect, observe, survey
reconnoitre (vt.) ลาดตระเวน See also: สอดแนม, สำรวจ Syn. inspect, observe, survey
English-Thai: HOPE Dictionary
reconnoitre(รีคะนอย'เทอะ) vt.,vi. ลาดตระเวน,สอดแนม,สำรวจ,ตรวจสอบ, See also: reconnoitrer,reconnoiterer n., Syn. survey
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've merely made a preliminary reconnoitre, which has yielded a very approximate figure.ภูเขาของคุณเลย เราเพียงแต่... ปักหลักพื้นฐานไว้เท่านั้น ซึ่งมันให้
On such occasions, the proud man steps forth to meet you not with cordiality, but with the suspicion of one who reconnoitres an enemy...ในโอกาสเช่นนั้น ชายที่ทะนงตน จะกล้าเข้ามาหา ไม่ใช่อย่างเป็นมิตร แต่ด้วยความไม่ไว้วางใจของผู้ซึ่ง กำลังสำรวจศัตรู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reconnoitre
Back to top