ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชื่อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชื่อม*, -เชื่อม-

เชื่อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชื่อม (v.) unite See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile Syn. ผูกพัน
เชื่อม (v.) affect See also: connect, involve, link, relate to Syn. เกี่ยว, เชื่อมโยง
เชื่อม (v.) be contiguous See also: adjoin, border Syn. ติด Ops. ห่าง, แยก
เชื่อม (v.) link up See also: join together, piece together Syn. ต่อ
เชื่อม (v.) seal Syn. ประสาน Ops. แยก
เชื่อม (v.) join See also: connect, link, attach, combine, cohere Syn. ติดตั้ง
เชื่อม (v.) solder See also: weld, fuse together Syn. ต่อ, ประสานรอย
เชื่อม (v.) join See also: link, connect, weld, cement, solder, unite, attach, fasten Syn. ต่อ, ผสาน
เชื่อม (v.) strengthen See also: tighten, reinforce, fortify, support, promote, intensify Ops. ตัด
เชื่อมตรง (v.) on line
เชื่อมั่น (adv.) confidently See also: certainly, surely Syn. มั่นอกมั่นใจ, แน่ใจ
เชื่อมั่น (v.) be confident See also: be full of confidence, be assured of, be certain, believe firmly, be convinced Syn. มั่นอกมั่นใจ, แน่ใจ
เชื่อมั่น (v.) believe in See also: have faith in Syn. ศรัทธา, เลื่อมใส, ไว้ใจ Ops. ลบหลู่
เชื่อมั่นในตัวเอง (adj.) self-confident See also: self-assured Syn. มั่นใจในตัวเอง
เชื่อมโยง (v.) affect See also: connect, involve, link, relate to Syn. เกี่ยว, เชื่อม
English-Thai: HOPE Dictionary
on-lineเชื่อมตรงในสายหมายถึง การเชื่อมอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) เข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ผ่านทางสายเคเบิลหรือด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้มีการทำงานร่วมกัน เป็นต้นว่า เครื่องถอนเงินด่วน (ATM) จะต้อง "เชื่อมตรง" กับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ธนาคารสำนักงานใหญ่ จึงสามารถประมวลผลให้ได้ว่า บัญชีของเรามีเงินเท่าใด ถอนแล้วเหลือเงินอีกเท่าใด ดู off line เปรียบเทียบ
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
anastomose(อะแนส' ทะโมส) vt., vi. เชื่อมต่อ, ทำให้เชื่อมต่อกัน (connect by anastomosis)
anastomosis(อะแสทะโม' ซิส) n., (pl. -ses) การสร้างทางเชื่อมระหว่างอวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะหรือช่องว่าง -anastomotic adj. (connection between parts)
antimalarial(แอนทีมาเล' เรียล) adj., n. ซึ่งต้านเลื้อมาเลเรีย ยาต้านเชื้อมาเลเรีย
apophyge(อะพอฟ'ไฟจี) n. ส่วนโค้งเล็ก ๆ ที่เชื่อมลำเสากับฐาน, Syn. apophysis.
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน,การเชื่อมประกบ,กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน,ข้อต่อ,ปล้อง,ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint)
associate(อะโซ'ชีเอท) vt.,vi. เกี่ยวเนื่อง,เข้าร่วม,มีส่วนร่วม,เชื่อมสัมพันธ์กัน,คบค้าสมาคม.
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
associationism(อะโซชีเอ'เชินนิสซึม) n. ลัทธิเชื่อมโยง -associationist adj.,n.
associative(อะโซ'ชิเอทิฟว) adj. ร่วมกันเชื่อมโยง (pertaining to association)
attached(อะแทชดฺ') adj. ติดกับ,เชื่อมกับ,มัดกับ,มีผนังติดกัน, Syn. connected,bound)
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
between(บิทวีน') prep.,adv. ระหว่าง,ในระหว่าง,อยู่กลาง,ระหว่างระยะ,เชื่อม,สัมพันธ์กับ,คั่นกลาง,ระคน, See also: betweenness n., Syn. amidst,mid,betwixt -Conf. between each
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,การเข้าปกหนังสือ,การเย็บเล่มหนังสือ,การทำให้ท้องผูก,สายมัด,สายพัน,ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น,ผูกพัน, Syn. compelling
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
boat trainn. ขบวนรถไฟที่วิ่งเชื่อมติดกับเรือเพื่อถ่ายผู้โดยสาร
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bondingn. การผนึก,การเชื่อม,การบัดกรี,การเชื่อมกำบัง
braze(เบรซ) {brazed,brazing,brazes} vt. ทำด้วยทองเหลือง,ปกคลุมหรือประดับด้วยทองเหลือง,ใช้ทองแดงหรือสังกะสีเชื่อม
bregman. จุดเชื่อมระหว่างรอยประสานกึ่งกลางกับรอยประสานกับรอยประสานส่วนหน้าของกะโหลกศีรษะ
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน,สิ่งเชื่อมประสาน,ดั้ง,ดั้งจมูก,ดั้งแว่นตา,หอบังคับการเรือ,ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม,ข้าม,ทอดข้าม,ผ่านพ้น (อุปสรรค) ,เชื่อมต่อ,ข้ามให้พ้น, Syn. span
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
candy(แคน'ดี) {candied,candying,candies} n. ลูกกวาด,ขนม v. เชื่อมน้ำตาล,ทำให้หวาน, Syn. sweet
carrick bendn. n. ปมเงื่อนเชื่อมต่อเชือกสองเส้น
catabiosis(แค็ททะไบโอ'ซิส) n. การที่เซลล์เชื่อม
caulk(คอค) {caulked,caulking,kaulks} vt. อุด,ปิด,สมานเชื่อมรู., Syn. calk
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
centronics portช่องเซ็นโทรนิกส์ หมายถึง ช่องทางเข้า/ออกที่เดิมใช้เสียบสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องพิมพ์เซ็นโทรนิก ปัจจุบันใช้หมายถึงเพียงช่องขนาน (pararell port) ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ดู pararell port เปรียบเทียบ
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ
clinker-builtadj. ต่อเกล็ด,ต่อช้อนกัน,เชื่อมช้อนกัน
coalesce(โคอะเลส') {coalesced,coalescing,coalesces} v. รวมกัน,เชื่อมกัน,ต่อกัน, See also: coalescence n. ดูcoalesce coalescent adj. ดูcoalesce, Syn. unite-A. separate
coapt(โคแอพท) {coapted,coapting,coapts} vt. เชื่อมติดกัน,ปะให้เชื่อมติดกัน
cohere(โคเฮียร์') {cohered,cohering,coheres} vi. เกาะติด,เกาะกัน,สอดคล้อง,เชื่อมโยง,เห็นด้วย., Syn. adhere
cascade(แคส'เคด) {cascaded,cascading,cascades} n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน,น้ำตกเป็นหลั่น ๆ ,การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ ,การเชื่อมโยง,ใบพะเนียด vt.,vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก,ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได, Syn. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง (tile) ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง (คอมพิวเตอร์) ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
articulation(n) การพูดชัดแจ้ง,การเชื่อม,การประกบ,ปล้อง,ข้อต่อ
bonding(n) การเชื่อม,การบัดกรี,การผนึก
caulk(vt) ปิดรู,ชันยาเรือ,อุดรูรั่ว,สมาน,เชื่อมรู
cement(n) ปูนซีเมนต์,เครื่องเกาะ,เครื่องเชื่อม
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
coalesce(vi) รวมกัน,เชื่อมต่อกัน
coalescence(n) การรวมกัน,การเชื่อมต่อกัน
cohere(vi) ติดกัน,ต่อกัน,เกาะกัน,เชื่อมโยง
coherence(n) การติดต่อกัน,การเชื่อมโยง,การเกี่ยวพัน
coherent(adj) ติดต่อกัน,เชื่อมโยงกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน
confide(vi,vt) เชื่อมั่น,ไว้ใจ,บอกความลับ,ปรับทุกข์
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
confident(adj) แน่ใจ,มั่นใจ,เชื่อใจ,เชื่อมั่น,ไว้ใจ
conjoin(vt) ประสานกัน,เชื่อมกัน,รวมกัน,ต่อกัน
conjugate(adj) เชื่อมต่อกัน,ผัน
conjugation(n) การผันคำกริยา,การเชื่อมต่อกัน,การรวมกัน
conjunctive(adj) ซึ่งร่วมกัน,ซึ่งเชื่อมต่อ,ซึ่งกำหนดหน้าที่ต่อ
contiguity(n) ความใกล้ชิด,การประชิด,การเชื่อมติด,การติดต่อกัน
contiguous(adj) ใกล้ชิด,ติดกัน,ติดต่อกัน,เชื่อมติด,ประชิด
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
convince(vt) ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้แน่ใจ,ทำให้เชื่อ,ทำให้สำนึก
coupling(n) หัวต่อรถ,เครื่องต่อ,เครื่องพ่วง,การเชื่อมต่อ
diffidence(n) ความไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ความขวยเขิน,ความประหม่า,ความขี้อาย
diffident(adj) ไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ขวยเขิน,ประหม่า,ขี้อาย
electroplate(vt) เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า,ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
fusion(n) การเชื่อม,การรวมกัน,การผสม,การหลอมละลาย
hermetical(adj) ปิดแน่น,ผนึกแน่น,เชื่อม
intercommunicate(vi) สื่อสารถึงกัน,ติดต่อถึงกัน,เชื่อมถึงกัน
joint(adj) รวมกัน,ชุมนุมกัน,เชื่อมโยง
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล
link(n) เครื่องเชื่อม,ห่วง,ข้อลูกโซ่,เครื่องประสาน,เครื่องต่อ
orthodox(adj) ซึ่งเชื่อมั่นในศาสนา,ที่ถูกต้อง,ที่เป็นทางการ,ดั้งเดิม
orthodoxy(n) ความเชื่อมั่นในศาสนา,ความเชื่อดั้งเดิม
reliability(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ
reliance(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ,ความเชื่อถือ
rely(vi) วางใจ,ไว้ใจ,เชื่อมั่น,อาศัย,พี่งพา
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง
SELF-self-reliance(n) ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความไว้ใจตัวเอง
sirup(n) น้ำอ้อย,น้ำเชื่อม
solder(vt) บัดกรี,เชื่อมติดกัน,ประสาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adnateเชื่อมติด [โครงสร้างต่างกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
linkเชื่อมโยง, โยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
monadelphousเชื่อมติดกลุ่มเดียว [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
A.C. welding generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมกระแสสลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
anastomosisการเชื่อมประสาน, การต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anvilทั่ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arcอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
argon-arc torch; TIG torchหัวเชื่อมทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
armแขนยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
back-up dieดายเสริม, ดายสอด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backfireไฟย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backhand welding; backward welding; rightward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backingแผ่นรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
baseline๑. เส้นหลักล่าง๒. เส้นเชื่อมฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beadแนวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bell butt jointรอยต่อชนปากบานนอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bend specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานดัดโค้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
blacksmith weldingการเชื่อมทุบด้วยมือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
blowholeโพรงแก๊ส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
blowpipe๑. คันเชื่อมแก๊ส๒. คันตัดแก๊ส [มีความหมายเหมือนกับ cutting blowpipe] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bolsterตัวจับยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
braze metalโลหะประสาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bunsen type air-acetylene blowpipeคันเชื่อมอากาศ-อะเซทิลีนแบบบุนเซน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
burdenชั้นฟลักซ์หลอม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butt jointรอยต่อชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cathodeแคโทด [มีความหมายเหมือนกับ filament] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cohesionความเชื่อมแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
collar๑. รอยเชื่อมวงแหวน [มีความหมายเหมือนกับ fillet]๒. รอยเชื่อมวงรอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
commissureแนวเชื่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
concretion๑. นิ่ว [มีความหมายเหมือนกับ calculus]๒. การเชื่อมผิดปรกติ๓. กระบวนการทำให้แข็งขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coneกรวยไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
confidence intervalช่วงความเชื่อมั่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjunctionการเชื่อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conjunctive proposition; conjunction; conjunctive statementประพจน์เชื่อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
connected graphกราฟเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connectionการเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
connectiveตัวเชื่อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
consumable electrodeลวดเชื่อมสิ้นเปลือง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
controlled atmosphere brazingการแล่นประสานควบคุมบรรยากาศ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
copulaส่วนต่อ, ส่วนเชื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commitmentเชื่อมั่นในคุณค่า [การแพทย์]
Interrelated Processเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอน [การแพทย์]
Accuracyความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ [การแพทย์]
adjacentจุดยอดประชิด, จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด (adjacent vertices) ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aggregation การเกิดเม็ดดิน กระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Anastomosesการเชื่อมติดต่อถึงกัน, การติดต่อระหว่างหลอดเลือด [การแพทย์]
Anastomosisการเชื่อมโยงกัน, เส้นเลือดฝอยประสานติดต่อ, ประสานกัน, การเชื่อมกัน [การแพทย์]
Assemblyการเชื่อมต่อ, การเจริญเต็มวัย [การแพทย์]
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
Bridgingการเชื่อมกัน [การแพทย์]
chordคอร์ด, ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดสองจุดใด ๆ บนเส้นรอบวงหรือเส้นโค้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Clod ; Soil Clod ดินก้อน มวลดินซึ่งแตกตัวเป็นก้อนขนาดต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นจากการไถพรวน หรือขุด เมื่อดินแห้งหรือเปียกเกินไป กำเนิดของดินก้อนจึง ตรงข้ามกับเม็ดดิน (aggregate) ซึ่งเกิดจากการเกาะตัว เป็นก้อนโดยแรง และสารเชื่อมตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Competenceความสามารถ,ความเชื่อมั่น [การแพทย์]
Bionic Eyeตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลางความหมายเดียวกับ Retinal Prosthesis หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
Confidenceความเชื่อมั่นความมั่นใจและเชื่อมั่น [การแพทย์]
Confidence intervalsช่วงความเชื่อมั่น [TU Subject Heading]
conglomerateหินกรวดมน, หินตะกอนชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรวดชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะมนเชื่อมติดกันอยู่ด้วยตัวประสานจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนต เหล็กออกไซด์ ซิลิกาหรือดินกรวดที่เป็นส่วนประกอบนี้อาจเป็นหินหรือแร่ซึ่งมุมและเหลี่ยมถูกลบหายไปหมดเนื่องจากการพัดพาและเสียดสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
connected graphกราฟเชื่อมโยง, กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันในกราฟ G จะมีแนวเดิน u [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Continuityการเชื่อมโยง [การแพทย์]
Cough Syrupsยาแก้ไอน้ำเชื่อม,ยาแก้ไอ [การแพทย์]
edgeเส้นเชื่อม, เส้นที่เชื่อมระหว่างจุดยอดสองจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Fuseการเชื่อม,ฟิวส์,รวม [การแพทย์]
Gametocyte Rateอัตราเชื้อมีเพศ [การแพทย์]
HUBอุปกรณ์รวมสายสัญญาณอาจจะเชื่อมต่อกับแผงสำหรับรับสายสัญญาณ (Patch Panel) [คอมพิวเตอร์]
incidentเกิดกับ, เส้นเชื่อม e ของกราฟเกิดกับ (incident) จุดยอด v ถ้าจุดยอด v เป็นจุดปลายจุดหนึ่งของเส้นเชื่อม e [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Isthmusส่วนที่เชื่อม, ส่วนคอด, อิชมัส, คอมดลูก, ช่องแคบ, คอคอด, บริเวณอิสธ์มัส [การแพทย์]
Linkageความผูกพัน, การเชื่อมต่อ [การแพทย์]
mainboardเมนบอร์ด, แผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ อาจเรียกกว่า มาเธอร์บอร์ด หรือโมโบ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยช่องสำหรับติดตั้งซีพียูไบออส ชิปเซ็ต ช่องสำหรับติดตั้งหน่วยความจำ สายสัญญาณ และบัสต่างๆ ขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมภายใน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Malarial Infectionภาวะติดเชื้อมาลาเรีย [การแพทย์]
Manhole บ่อตรวจ บ่อที่ติดตั้งเป็นระยะในระบบท่อระบาย เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมท่อ และลงไปบำรุงรักษาท่อ [สิ่งแวดล้อม]
Mediaสื่อ, ตัวกลางหรือตัวเชื่อม หรือพาหนะที่ทำให้สารเดินทางจากจุดต้นกำหนดหรือจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
molassesกากน้ำตาล, ของเหลวข้นคล้ายน้ำเชื่อมมีสีน้ำตาลเข้ม  เป็นของเหลือจากการตกผลึกแยกเอาน้ำตาลบางส่วนออกแล้วในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ผงชูรส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Monologueไม่มีการเชื่อมโยงในเนื้อเรื่องที่พูดกัน [การแพทย์]
LAN cardการ์ดแลน, อุปกรณ์ที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายตัวนำสัญญาณ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและส่งข้อมูลกับระบบเครือข่ายได้ ในอดีตเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ต่อเพิ่มเข้ากับเมนบอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันมักจะถูกประกอบรวมไปในเมนบอร์ด เนื่องจากความต้องการเชื่อมต่อเ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Library cardบัตรห้องสมุดบัตรห้องสมุด (Library card) เป็นบัตรกระดาษหรือบัตรพลาสติกขนาดเล็กที่ออกให้โดยห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืมวัสดุต่างๆ ของห้องสมุดได้ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี วีดิทัศน์ หนังสือเสียง เป็นต้น และเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนจะออกบัตรห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ในการขอทำบัตรห้องสมุดนี้ผู้ใช้ต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์ประกอบในการขอทำบัตรห้องสมุดเพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน โดยบัตรห้องสมุดของห้องสมุดประชาชนในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนกับบัตรเครดิต ซึ่งบัตรแต่ละใบจะมีบาร์โค้ดเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดจะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งพนักงานห้องสมุดจะสามารถให้ยืมวัสดุของห้องสมุด ต่ออายุการยืม และตรวจสอบรายการการยืมได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
join (vt.) เชื่อม See also: ต่อ, โยง, ประสาน Syn. connect, link, cement Ops. separate, divide
link (vt.) เชื่อม See also: ต่อ, ประสาน Syn. bond, league, conjoin, fasten, bind, tie, pin
link (vi.) เชื่อม See also: ต่อ, ประสาน Syn. bond, league, conjoin, fasten, bind, tie, pin
link up (phrv.) เชื่อม See also: ต่อเข้าด้วยกัน
weld (vi.) เชื่อม See also: เชื่อมต่อ, เชื่อมโลหะ, บัดกรี Syn. fuse, join
weld (vt.) เชื่อม See also: เชื่อมต่อ, เชื่อมโลหะ, บัดกรี Syn. fuse, join
link to (phrv.) เชื่อมกับ See also: โยงกับ, ต่อกับ
link with (phrv.) เชื่อมกับ Syn. link together
articulate (vi.) เชื่อมต่อ See also: ประกบ Syn. join, fit together, combine
articulate (vt.) เชื่อมต่อ See also: ประกบ
connect (vt.) เชื่อมต่อ Syn. join, unite, combine, attach
connect (vi.) เชื่อมต่อ
join on (phrv.) เชื่อมต่อ See also: รวมเข้าด้วยกัน, ทำให้ติดกัน
link together (phrv.) เชื่อมต่อ
yoke (vt.) เชื่อมต่อ
weld together (phrv.) เชื่อมต่อ (โลหะ) See also: บัดกรี, เชื่อมเข้าด้วยกัน
ankylose (vi.) เชื่อมต่อกัน
ankylose (vt.) เชื่อมต่อกัน
interconnect (vi.) เชื่อมต่อกัน See also: ต่อเข้าด้วยกัน Syn. connect, join
interconnect (vt.) เชื่อมต่อกัน See also: ต่อเข้าด้วยกัน Syn. connect, join
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I trust nothing is wrongฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรผิด
I still can't believe itฉันยังคงไม่อยากจะเชื่อมันเลย
I refuse to believe itฉันขอไม่เชื่อมัน
Why is that so hard to believe?ทำไมมันถึงยากที่จะเชื่อมากนัก
If you honestly believe that love is out there, it will comeถ้าคุณเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่ามีความรักอยู่ที่นั่น ความรักมันก็จะมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Connects to a hallway, then goes out to a parking garage.เชื่อมกับทางเดิน และออกไปที่ลานจอดรถ
Bonding. Catch.เชื่อมความสัมพันธ์ รับนะ
Bond over our mutual loathing of my brother.เชื่อมความเกลียดชังที่มีต่อน้องชายของฉันร่วมกัน
Put me on the grid. I need Kuze to find me.เชื่อมฉันเข้าระบบ ให้คูเซ่เจอตัวฉัน
So we lose 12 to zero, and that's a bridge?เชื่อมด้วยการแพ้ 12-0 เนี่ยนะ
First direct link between Washington and Moscow.เชื่อมตรงระหว่างวอชิงตัน กับมอสโกเครื่องแรก
Hubble telescope engaged. Upgrade fully functional.เชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลแล้ว ชุดอัพเกรดทำงานได้ตามปกติ
Had a pretty nasty one, actually, when I was in the eighth grade.เชื่อมต่อกัน เหมือนอย่างตอนนี้ ที่จริงแล้วผมไม่เคยเชื่อมสัมพันธ์กับใคร
Another link in the chain.เชื่อมต่อกันดังลูกโซ่
30 magnetometers in a spoked array should do it.เชื่อมต่อกันน่าจะใช้ได้
The quake opened that up, now it's a connecting passage.เชื่อมต่อกันเป็นทางผ่านไป
Join me... at my side.เชื่อมต่อกับฉัน ... ... เคียงข้างฉัน
Hooked it up to two car batteries.เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่รถสองคัน
It's rejecting the signal to connect the Dummy System! It's no good, resetting it doesn't help!เชื่อมต่อดัมมี่ซิสเตมไม่ได้
Uplink to satellite. Reboot to original military specs.เชื่อมต่อดาวเทียม รีบูทเข้าสู่ระบบปฏิบัติทางทหาร
Satellite link up engageเชื่อมต่อดาวเทียมเรียบร้อยแล้ว
Accessing satellites and plotting the last 12 months of thermogenic occurances now.เชื่อมต่อดาวเทียมแสดงเป็นพิกัดเหตุการณ์อุณหภูมิในรอบ 12 เดือน
Connect the plasma conduits and standby to relay on my mark!เชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟพลาสม่า และการสแตนด์บายในการถ่ายทอดเครื่องหมายของฉัน!
CELL PHONE IP ACCESS POSSIBLEเชื่อมต่อทางโทรศัพท์มีอถือ
Docking clamps engaged.เชื่อมต่อท่าจอดยานเรียบร้อย
Proximal end attached.เชื่อมต่อปลายด้านใกล้ศูนย์กลางแล้ว
Power core active. Quantum sync...เชื่อมต่อพลังควอนตัมหลัก...
147. Start sniffing connections.เชื่อมต่อระบบดมกลิ่นได้
Pull up a satellite feed, cover us from there.เชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียม ให้ครอบคลุมพวกเราที่นั่น
Networking power grid.เชื่อมต่อสัญญาณไฟ.. !
Attempting cell phone link to moving target.เชื่อมต่อสัญญานมือถือ ไปยังเป้าหมายที่เคลื่อนไหว
Are we at the bridge yet? WOMAN:เชื่อมต่อสัญญานรึยัง ?
It's all synched up?เชื่อมต่อหมดแล้วเหรอ
Free wireless access for all local schools nd community groups.เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นกับกลุ่มชุมชนทั้งหมด
Device connected.เชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว
Connecting... the pet acellular grafts to the chin/cheek incisions .เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ผ่านการปลูกถ่ายอวัยวะสัตว์ ที่เย็บติดระหว่างคางและแก้ม
And then break in when they access it.เชื่อมต่อเข้ามา ก็จะติดเข้าไป
Dial faster.เชื่อมต่อเร็วกว่านี้สิ
All ready to connect. Shall we?เชื่อมต่อได้แล้ว เริ่มเลยมั้ยครับ?
And get us home.เชื่อมต่อไปที่โลกได้
Believe me when I tell you that war is easier than dating.เชื่อมผมเถอะ ว่าสงครามน่ะมันง่ายกว่าการออกเดทซะอีก
Once the connection's made, it should only be a few minutes.เชื่อมระบบเข้าไปไม่กี่นาที ก็เรียบร้อยแล้ว
Connection check to backup brain okay.เชื่อมระบบไปยังส่วนสมอง เรียบร้อย
Repatch the main AC to the hard drives and stand by to broadcast.เชื่อมวงจรไฟฟ้าหลักเข้ากับตัว hard drive และเตรียมพร้อมกระจายสัญญาณ
Bound or not, you are my sister.เชื่อมวงเวทย์หรือไม่ เธอเป็นน้องสาวของฉัน

เชื่อม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
リンク[りんく, rinku] Thai: การเชื่อมต่อ English: link
接続[せつぞく, setsuzoku] Thai: การเชื่อมต่อ(เข้าเครือข่าย) English: connection (vs)
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
連絡[れんらく, renraku] Thai: การเชื่อมต่อ English: junction (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชื่อม
Back to top