ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reinforce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reinforce*, -reinforce-

reinforce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reinforce (vt.) เพิ่มกำลังทางทหาร See also: เสริมกำลังทหาร
reinforce (vt.) ทำให้แข็งแกร่งขึ้น See also: เสริม, สนับสนุน Syn. strengthen, support
reinforce with (phrv.) เสริมด้วย See also: ทำให้แข็งแรง
reinforce with (phrv.) สนับสนุนด้วย See also: ส่งเสริมด้วย
reinforce with (phrv.) ให้รางวัล (เพื่อกระตุ้น)
reinforced concrete (n.) โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
reinforcement (n.) การสนับสนุน See also: การเสริม Syn. coating, pillar, support
English-Thai: HOPE Dictionary
reinforce(รีอินฟอร์ส') vt. เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,สนับสนุน,ทำให้แข็งแรง,ทำให้ได้ผลยิ่งขึ้น,เพิ่ม,เสริม, Syn. strengthen,reenforce
reinforced concreten. คอนกรีตเสริมเหล็ก
reinforcement(รีอินฟอร์ส'เมินทฺ) n. การเสริมกำลัง,สิ่งที่ใช้เสริมกำลัง,กองกำลังเสริม,กองกำลังสนับสนุน
English-Thai: Nontri Dictionary
reinforce(vt) เสริมกำลัง,เพิ่มกำลัง,บำรุงกำลัง
reinforcement(n) กองหนุน,การเพิ่มกำลัง,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reinforce; reinforcementการเสริมกำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinforcementการเพิ่มความแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforcementการเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สร้างเสริม (v.) reinforce See also: strengthen, support, fortify Ops. ทำลาย
สร้างเสริม (v.) reinforce See also: strengthen, support, fortify Ops. ทำลาย
หนุนเนื่อง (v.) reinforce See also: augment
เสริมกำลัง (v.) reinforce See also: strengthen, supplement
เสริมสร้าง (v.) reinforce See also: strengthen, support, fortify Syn. สร้างเสริม Ops. ทำลาย
เสริมสร้าง (v.) reinforce See also: strengthen, support, fortify Syn. สร้างเสริม Ops. ทำลาย
คอนกรีตอัดแรง (n.) reinforced concrete
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll reinforce them later. If you find any keys, hang on to them.แล้วค่อยมาตอกเสริมทีหลัง ถ้าใครเจอกุญแจ ก็เก็บเอาไว้ด้วย
Just get it up. We'll reinforce it later.รีบตอกให้เสร็จ เดี๋ยวค่อยตอกย้ำอีกที
Good. Perhaps he can reinforce us.ดี บางทีเขาอาจช่วยเราได้
The reason I've asked for such a large funding increase is to reinforce the facility so I can deal with these prisoners.เหตุผลที่ผมขอทุนไปมากขนาดนั้น ก็เพื่อเอามาเสริมเรื่องต่างๆ จะได้ใช้รับมือกับนักโทษได้
If we take away what they cherish the Springboks, their national anthem we just reinforce the cycle of fear between us.เพราะถ้าเรากำจัดสิ่งที่พวกเค้าชื่นชมทิ้งไป.. อย่างทีมสปริงบอกซ์.. หรือเพลงประจำชาติอันเก่า..
The more time juma has to reinforce his position, the more difficult it'll be to take the building and to save lives.มีเวลาให้จูม่าสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้น ก็จะมีความลำบากมากที่จะจู่โจม และช่วยชีวิตคน
Republic commanders send Jedi Master Luminara Unduli and her Padawan Barriss Offee to reinforce the attack.ผู้บัญชาการจากสาธารณรัฐจึงได้ส่ง อาจารย์เจไดลูมินาร่า อันดูลิ และพาดาวันของเธอ บาร์ริสส์ ออฟฟี ไปทำการสนับสนุนการโจมตี
If that happens, they might pull Hanneken, put him up north to reinforce the 5th and the 1st Marines.ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง.. หน่วยของฮานนาเค่นจะตามไปสมทบ กองกำลังก็จะต้องขึ้นเหนือไปร่วมกับ หน่วยนาวิกโยธินที่ 5 และ 1..
We shall reinforce our fleet along the Hydian Way.เราจะสนับสนุนกองยานของเรา ตลอดไฮเดี่ยนเวย์
If we could examine their composition we might be able to synthesise them to reinforce our Clone armour.ถ้าเราสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของมัน เราอาจจะนำมาสังเคราะห์ เพื่อใช้เพิ่มความแข็งแกร่งให้เกราะของโคลนได้
Well, we need to put up electrified bars over the windows Reinforce the door.เราต้องติดแท่งไฟฟ้าไว้ เหนือหน้าต่าง เสริมประตู
Used to reinforce bones and compound fractures.มันถูกใช้เพื่อเสริมสร้างกระดูกที่หัก

reinforce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玻璃钢[bō li gāng, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄍㄤ, 玻璃钢 / 玻璃鋼] glass-reinforced plastic; fiberglass
弹尽援绝[dàn jìn yuán jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽援绝 / 彈盡援絕] out of ammunition and no hope of reinforcements (成语 saw); in desperate straits
增援[zēng yuán, ㄗㄥ ㄩㄢˊ, 增援] reinforce
援兵[yuán bīng, ㄩㄢˊ ㄅㄧㄥ, 援兵] reinforcement
钢化玻璃[gāng huà bō li, ㄍㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, 钢化玻璃 / 鋼化玻璃] reinforced glass
钢筋水泥[gāng jīn shuǐ ní, ㄍㄤ ㄐㄧㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ, 钢筋水泥 / 鋼筋水泥] reinforced concrete
钢筋混凝土[gāng jīn hùn níng tǔ, ㄍㄤ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄨˇ, 钢筋混凝土 / 鋼筋混凝土] reinforced concrete
钢骨水泥[gāng gǔ shuǐ ní, ㄍㄤ ㄍㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ, 钢骨水泥 / 鋼骨水泥] reinforced concrete

reinforce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
増強[ぞうきょう, zoukyou] (n,vs) augment; reinforce; increase; (P)
強化[きょうか, kyouka] (n,vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P)
応援[おうえん, ouen] (n,vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P)
肋筋[ろっきん, rokkin] (n) stirrup (in reinforced concrete construction)
肩当て[かたあて, kataate] (n) shoulder reinforcement; epaulet
躯体[くたい, kutai] (n,adj-no) (1) body; skeleton; framework; (2) reinforced concrete skeletal soundness
鉄筋コンクリート[てっきんコンクリート, tekkin konkuri-to] (n) reinforced concrete; ferroconcrete

reinforce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนุนเนื่อง[v.] (nunneūang) EN: reinforce FR:
สร้างเสริม[v.] (sāngsoēm) EN: promote ; better ; reinforce FR:
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
เสริมให้แข็งแรงขึ้น[v. exp.] (soēm hai kh) EN: reinforce FR: renforcer
เสริมกำลัง[v. exp.] (soēm kamlan) EN: reinforce ; strengthen ; beef up ; supplement FR: renforcer
เสริมแรง [n. exp.] (soēm raēng) EN: reinforce FR: renforcer
เสริมสร้าง[v.] (soēmsāng) EN: reinforce ; strengthen ; support ; fortify FR: renforcer ; fortifier
การเน้นย้ำ[n. exp.] (kān nēn yam) EN: emphasis ; reinforcement FR:
การระดมกำลัง[n. exp.] (kān radom k) EN: reinforcements FR:
การเสริม[n.] (kān soēm) EN: expansion ; adjunction ; reinforcement FR:
การเสริมแรง [n. exp.] (kān soēm ra) EN: reinforcement FR: renforcement [m]
การเสริมแรงทางบวก[n. exp.] (kān soēm ra) EN: positive reinforcement FR:
การเสริมแรงทางลบ[n. exp.] (kān soēm ra) EN: negative reinforcement FR:
คอนกรีตอัดแรง[n. exp.] (khønkrīt at) EN: reinforced concrete FR:
คอนกรีตเสริมเหล็ก[n. exp.] (khønkrīt so) EN: ferro-concrete ; reinforced concrete FR: béton armé [m]

reinforce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beton {m} | bewehrter Beton | unbewehrter Betonconcrete | statically reinforced concrete | unreinforced concrete
Faserverbundwerkstoff {m}fibre reinforced composite
Flankenverstärkung {f}sidewall reinforcement
Baustahlmatte {f}reinforcement mat; reinforcement steel mesh
Seitenwandverstärkung {f}sidewall reinforcement
Abstand {m} | Abstand von Bewehrungsstäbenspacing | spacing of reinforcement bars
Zugbewehrung {f}tensile reinforcement
Abreißbewehrung {f}top reinforcement
Lauffläche {f} (Reifen) | gewebeverstärkte Lauffläche | Gewebeverstärkung in der Lauffläche | gewickelte Laufflächetread (tyre) | fabric reinforced tread | tread ply | strip winding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reinforce
Back to top