ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fortify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fortify*, -fortify-

fortify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fortify (vt.) สร้างป้อมปราการ See also: จัดการป้องกัน Syn. barricade, entrench
fortify (vt.) เสริมความแข็งแกร่ง See also: ทำให้แข็งแรง, เสริมกำลัง
fortify (vt.) เพิ่มคุณค่าอาหาร
fortify (vt.) ให้กำลังใจ See also: เสริมกำลังใจ
fortify against (phrv.) ทำให้แข็งแรงเพื่อ (ป้องกันการโจมตี เช่น ขุดสนามเพลาะ, ป้อม, กำแพง)
fortify with (phrv.) ทำให้แข็งแรงด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
fortify(ฟอร์'ทิไฟ) {fortified,fortifying,fortifies} vt. ทำให้แข็งแรง,จัดการป้องกัน,สร้างสิ่งป้องกันข้าศึก,เพิ่มวิตามิน,เพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์. vi. สร้างสิ่งป้องกัน, See also: fortifiable adj. fortifier n. fortifyingly adv. -S...
English-Thai: Nontri Dictionary
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง,สร้างป้อมปราการ,เตรียมป้องกัน,เสริมกำลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've gotta fortify the corners of the moat firstนายต้องสร้างป้อม ตรงมุมคูน้ำรอบปราสาทก่อน
No matter how you fortify it this place is too close to the Tug and open to attack.ต่อให้นายทำป้อมปราการ แต่ที่นี่อยู่ใกล้แม่น้ำทั๊กเกินไป เปิดโล่งให้จู่โจมได้ง่าย
I'll be sure to fortify them.ฉันจะได้ป้องกันมันให้ดี
May David find his bliss and bring us home back safely. May Kenny and Casey fortify their sibling bond over the warm glow of our devoted hearts.อาจจะ kenny และเคซี่ย์จัดการพันธบัตรพี่น้องของพวกเขามากกว่า ความอบอุ่นของหัวใจ devouted ของเรา
No. We fortify the island.ไม่ เราจะสร้างป้อมคุ้มกันเกาะ
Fortify the palace guard.คุ้มกันปราสาทอย่างหนาเเน่น
I'm not done, I have to fortify!ผมยังไม่เสร็จเลย ผมต้องสร้างป้อมก่อน
How can we justify fortifying our security here in the senate.เราจะยอมรับให้มี การรักษาความปลอดภัย แต่ในสภาได้ยังไง
We're fortifying Argos with the third regiment.เราต้องเสริมกำลังเมืองอาร์โกส ด้วยพลทหารกองที่สาม
There's gotta be a place not just where we hole up, but that we fortify,มันจะต้องมีอยู่ซักที่ ที่ไม่ได้มีไว้แค่ให้เราซ่อนตัว แต่เป็นที่ให้เราสร้างชีวิตได้
There are halls beneath halls within this Mountain, places we can fortify.มีสนนราคาอยู่ภายใต้ การประชุมภูเขานี้ แฟลตที่สามารถเสริม สร้างความเข้มแข็งการป้องกัน
When Dig said he was fortifying the club,เวลาดิ๊กพูดว่าเขาเคยให้กำลังใจกับสโมสร

fortify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国境を固める[こっきょうをかためる, kokkyouwokatameru] (exp,v1) to fortify the frontier
腹を拵える;腹をこしらえる[はらをこしらえる, harawokoshiraeru] (exp,v1) to have a meal (before doing something); to fortify oneself with a meal
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure
固め(P);堅め[かため, katame] (adj-na,n) (1) hardening; fortifying; (2) (固め only) pledge; vow; (3) (固め only) defense; defence; guarding; (P)
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
腹ごしらえ;腹拵え[はらごしらえ, haragoshirae] (n,vs) having a meal (before doing something); fortifying oneself with a meal

fortify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
เสริมสร้าง[v.] (soēmsāng) EN: reinforce ; strengthen ; support ; fortify FR: renforcer ; fortifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fortify
Back to top