ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉย*, -เฉย-

เฉย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉย (v.) be still See also: be indifferent, be silent, keep one´s peace, be apathetic, be unconcerned Syn. นิ่ง, เฉยเมย, ไม่แยแส Ops. ลุกลี้ลุกลน, กระตือรือร้น
เฉย (adv.) quietly See also: silently Syn. นิ่ง, สงบ
เฉย (adv.) quietly See also: silently Ops. อึกทึก, ครึกโครม
เฉย (v.) be quiet See also: be silent, be calm Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ Ops. โวยวาย, เอะอะโวยวาย, กระโตกกระตาก
เฉยชา (adj.) indifferent See also: cold, still, ignorant, unconcerned, detached Syn. เย็นชา, เฉยเมย, ไม่ยินดียินร้าย
เฉยเมย (v.) be indifferent See also: disregard, remain inactive, sit by, be unconcerned, be passive Syn. ละเลย, เพิกเฉย Ops. ใส่ใจ, สนใจ
เฉยเมย (adj.) indifferent See also: unconcerned, passive Syn. ละเลย, เพิกเฉย Ops. ใส่ใจ, สนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
blench(เบลนชฺ) {blenched,blenching,blenches} vt. หดตัว,ถอยหลัง vi. เมินเฉย vi.,vt. ทำให้ขาว,สีตก,ทำให้ซีด, Syn. blanch,shrink
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
callous(แคล'ลัส) adj. แข็ง,ด้าน,ไม่รู้สึก,ไม่สนใจ,เมินเฉย,ตายด้าน,ไม่เห็นอกเห็นใจ
calm(คาล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ภาวะนิ่งเฉย,ภาวะไร้ลมพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย,อย่างเย็นชา
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
cold fishผู้ที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัว,ผู้ที่เมินเฉย
cold shouldern. ความเย็นชา,กิริยาเมินเฉย
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
data packetกลุ่มข้อมูลกลุ่มหมายถึง ข้อมูลจำนวนหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวเดียวกัน ใช้ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล (data communication) เช่น packet switching บางทีใช้ packet เฉย ๆ ก็ได้
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว,ไม่สนใจ,เมินเฉย, Syn. impartial,indifferent
dormancy(ดอร์'มันซี) n. ภาวะที่ไม่เคลื่อนที่,สภาพที่อยู่เฉย ๆ ,ภาวะที่ซุ่มอยู่
dormant(ดอร์'เมินทฺ) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่เคลื่อนที่,สงบ,ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน,แฝง,ไม่เปิดเผย,ยังไม่ระเบิด (ภูเขาไฟ), See also: dormancy n. ดูdormant, Syn. quiet,inactive ,static
dry(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
easiness(อี'ซิเนส) n. ความง่ายดาย,ความไร้กังวล,ความเมินเฉย,ความไม่สนใจ, Syn. comfort
expletiven. คำอุทานที่หยาบคาย,คำเฉย,สิ่งผนวก.
ice(ไอซฺ) n. น้ำแข็ง,ท่านที่เฉยเมย,สินบน,ไอศกรีม -v. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง,เปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,คลุมด้วยสิ่งที่คล้ายน้ำแข็ง adj. ทำด้วยน้ำแข็ง, Syn. frozen water
icicle(ไอ'ซิเคิล) n. เสาน้ำแข็ง,คนที่เฉยเมย, See also: icicled adj.
icily(ไอ'ซิลี) adv. เมินเฉย,เฉยเมย,จืดชืดมาก, Syn. freezingly
icy(ไอ'ซี) adj. เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,คล้ายน้ำแข็ง,เย็นเยือก,หนาว,สั่น,ไร้ความรู้สึก,เย็นชืด,จืดชืด,เมินเฉย, Syn. frigid,cold,chilled
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
impassible(อิมพาซ'ซะเบิล) adj. ไม่รู้สึกเจ็บปวด,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน,ไม่มีอารมณ์,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เมินเฉย,เย็นชา., See also: impassibility n. impassibly adv.
impassive(อิมแพส'ซิฟว) adj. ไม่มีอารมณ์,ใจเย็น,เมินเฉย,สงบใจ,ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน., See also: impassiveness, impassivity n., Syn. insensitive,
inaction(อิคแอค' เชิน) n. ความขี้เกียจ, การไม่ทำอะไร, การไม่ดำเนินกิจการ, การอยู่เฉย ๆ, Syn. idleness, immobility, rest)
inactive(อินแอค' ทิฟว) adj. เฉื่อยชา, อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร, ขี้เกียจ, ไม่เคลื่อนไหว., See also: inactively adv. inactivity, inactiveness n., Syn. inert, motionless, idle
inarticulate(อินอาร์ทิค' คิวเลท) adj. พูดไม่เก่ง, พูดไม่เป็น, นิ่งเฉย, น้ำท่วมปาก, พูดไม่ออก, ไม่เชื่อมต่อกัน., See also: inarticulately adv. inarticulateness n., Syn. unintelligble
indifference(อินดิฟ' เฟอเรินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่แยแส, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง, Syn. carelessness, unconcern ###A. concern
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary ###A. concerned, avid)
insensibility(อินเซนซะบิล'ลิที) n. การไร้ความรู้สึก,การไร้ความรู้สึกสงสาร,ความเมินเฉย,ความตายด้าน, Syn. indifference ###A. sensibility
lassitude(แลส'ซิทูด) n. ความอ่อนเพลีย,ความเหน็ดเหนื่อย,ความเซื่องซึม,ความเมินเฉย
kbย่อมาจาก kilobyte มีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ (210) บางทีก็ใช้ตัวย่อ ว่า K เฉย ๆ ใช้เป็นหน่วยวัดความจุของอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูล เช่น หน่วยความจำ จานบันทึก 1 ไบต์จะเก็บได้ 1 ตัวอักขระ (หรือช่องว่าง) ถ้าพูดว่าจานบันทึกนี้มีความจุ 720 เคไบต์ ก็แปลว่า เก็บข้อมูลได้ไม่เกิน (720x1024) 737,280 ตัวอักขระ หรือถ้าบอกว่าหน่วยความจำขนาด 64 เคไบต์ ก็แปลว่า มีความจุ (64x1024) 65,536 ตัวอักขระ
English-Thai: Nontri Dictionary
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
chill(adj) เย็นเยือก,หนาว,หนาวสั่น,เฉยเมย
cold(adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
connivance(n) การยินยอมในที,การทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้,ความเมินเฉย
connive(vi) ยินยอมในที,เอาหูไปนาเอาตาไปไร่,หลิ่วตา,เมินเฉย
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์
disinterested(adj) ไม่สนใจ,ไม่นำพา,เมินเฉย,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่แยแส,ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี
dormant(adj) ไม่เคลื่อนที่,นอนอยู่,คงที่,อยู่เฉยๆ,สงบเงียบ
ice(n) น้ำแข็ง,ความเย็นชา,ความเฉยเมย,สินบน
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น,ไร้ความรู้สึก
icy(adj) เหมือนน้ำแข็ง,เยือกเย็น,ไม่ต้อนรับขับสู้,เมินเฉย
idle(adj) เกียจคร้าน,อยู่เฉยๆ,ไร้ผล,ไม่มีธุระ
ignore(vt) ไม่เอาใจใส่,เพิกเฉย,ทอดทิ้ง
impassible(adj) ไม่มีความรู้สึก,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เฉย,เย็นชา
inaction(n) ความเฉื่อยชา,ความเกียจคร้าน,การอยู่เฉย
inactive(adj) อยู่เฉย,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน
inarticulate(adj) ไม่แจ่มแจ้ง,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,นิ่งเฉย
indifference(n) ความเฉยเมย,ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส
indifferent(adj) เฉยเมย,ไม่แยแส,ไม่สนใจ
indolent(adj) อยู่เฉยๆ,เกียจคร้าน
insensibility(n) การหมดความรู้สึก,ความตายด้าน,ความเมินเฉย
lassitude(n) ความอ่อนเพลีย,ความเมื่อยล้า,ความเฉยเมย,ความเหนื่อย
listless(adj) ทอดอาลัย,กระสับกระส่าย,เหงาหงอย,ไม่กระตือรือร้น,เฉยเมย
lukewarm(adj) อุ่น,ไม่เต็มใจ,ไม่กระตือรือร้น,เมินเฉย
mere(adj) เท่านั้น,แท้ๆ,เป็นเพียง,เฉยๆ,บริสุทธิ์,อุดมสมบูรณ์
merely(adv) เป็นเพียง,เท่านั้น,เฉยๆ,ง่ายๆ,บริสุทธิ์
negligence(n) ความเพิกเฉย,ความละเลย,การทอดทิ้ง
negligent(adj) ทอดทิ้ง,ละเลย,เพิกเฉย
nonchalance(n) ความเพิกเฉย,ความเมินเฉย
nonchalant(adj) เมินเฉย,ไม่ตื่นเต้น,ไม่ไยดี,ไม่เอาใจใส่
overleap(vt) กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เพิกเฉย
passive(adj) ไม่โต้ตอบ,อยู่เฉยๆ,ซึ่งถูกกระทำ
phlegm(n) เสมหะ,เสลด,ความเฉื่อยชา,ความวางเฉย
phlegmatic(adj) เฉื่อยชา,วางเฉย,เฉยชา,อืดอาด
quiescence(n) ความสงบ,ความนิ่ง,ความเฉยเมย
quiescent(adj) สงบ,นิ่ง,เฉยเมย,เฉื่อยชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blunted affect; affect, flat(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indifferentคงเฉย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lying byเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิทั้งที่อยู่ในที่นั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neglectเพิกเฉย, ละเลย, ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flatเฉยชา,แบนราบ [การแพทย์]
Indifferentเฉยเมย [การแพทย์]
Apatheticซึมเฉย [การแพทย์]
Apathyไม่ยินดียินร้าย, เฉยเมยไร้อารมณ์ใดๆทั้งสิ้น, อาการเฉยเมย, เฉยเมย, อารมณ์เฉยชา, ความเฉยเมยเซื่องซึม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aloofness (n.) การวางเฉย See also: ความไม่สนใจ, การไม่แยแส Ops. union
blind side (n.) จุดที่ถูกเพิกเฉย See also: จุดที่ถูกมองข้าม
blind spot (n.) จุดที่ถูกเพิกเฉย See also: จุดที่ถูกมองข้าม Syn. blind side
cold shoulder (sl.) อาการเมินเฉย See also: อาการไม่ใส่ใจ Syn. the cold shoulder
detachment (n.) การวางเฉย See also: ความไม่สนใจ, การไม่แยแส Syn. aloofness Ops. union
dolce (n.) การอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไร See also: ความสบาย Syn. dolce
get away from (phrv.) เพิกเฉยต่อ See also: ไม่สนใจ, เลี่ยง
ignore (vi.) ทำเพิกเฉย See also: ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำละเลย, มองข้าม, ไม่สนใจ Syn. disregard, overlook
inattentive (adj.) เพิกเฉย See also: ซึ่งละเลย, ซึ่งไม่เอาใจใส่ Syn. careless, heedless, negligent Ops. attentive, care, heedful
inattentiveness (n.) ความเพิกเฉย See also: ความไม่เอาใจใส่, ความไม่สนใจ, ความละเลย Syn. carelessness, heedlessness Ops. attentiveness, care, heed
keep silent (phrv.) นิ่งเฉย Syn. calm
nonchalance (n.) ความเมินเฉย See also: ความไม่ใส่ใจ, ความไม่แยแส Syn. apathy, indifference, unconcern
nonchalant (adj.) ซึ่งเมินเฉย See also: ซึ่งไม่ใส่ใจ, ซึ่งไม่แยแส Syn. unconcerned, insouciant Ops. enthusiastic, serious
nonchalantly (adv.) อย่างเมินเฉย
nonfeasance (n.) การเพิกเฉย (ทางกฎหมาย) See also: การละเลย, การละเว้นไม่ยอมปฏิบัติตาม, ความล้มเหลว Syn. failure, lack, omission
overlook (vt.) เมินเฉย See also: ละเลย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่ Syn. ignore, disregard Ops. regard, heed
passive (adj.) อยู่เฉยSee also: เรื่อยๆ, ไม่ดิ้นรน Syn. inactive Ops. active
poker face (n.) ใบหน้าเฉยเมย See also: ใบหน้าไร้ความรู้สึก
straight face (n.) ใบหน้าเฉยเมย
the cold shoulder (sl.) อาการเมินเฉย See also: อาการไม่ใส่ใจ Syn. cold shoulder
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They're ignoring meพวกเขาทำเพิกเฉยต่อฉัน / ไม่ฟังฉัน
Let us ignore it no moreขอพวกเราอย่าได้ทำเป็นเพิกเฉยต่อมันอีกต่อไป
Don't turn your back on thatอย่าเพิกเฉยต่อสิ่งนั้น
It's your fault for ignoring me, no matter how many times I calledเป็นความผิดของเธอเองนะที่เพิกเฉยต่อฉัน ไม่ว่าฉันจะร้องเรียกเธอสักเท่าไร
He's ignoring me on purposeเขาตั้งใจทำเพิกเฉยต่อฉัน
I can't stay still at a time like this!ฉันจะอยู่เฉยๆ ในเวลาอย่างนี้ไม่ได้หรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's empty. Security buffer.เราปิดไว้ เฉย ๆ งั้นปิดไม่ให้เข้าออก
I mean, how could she just disappear like that?ฉันหมายถึง จู่ ๆ เธอจะหายไป เฉย ๆ ได้ยังไงกัน
Nothing. I'm not gonna do anything.เฉยๆ ผมไม่ทำอะไรทั้งนั้น
Play it cool. Okay, that's him.เฉยๆเข้าไว้ โอเค นั่นเขาล่ะ
How can you be detached but not cold?เฉยๆแต่ไม่เย็นชา คุณทำยังไง
Stay back. She knows what she's doing.เฉยๆไว้ เธอรู้ว่าเธอทำอะไรอยู่
Act natural.เฉยๆไว้อย่าทำพิรุธนะแก
Settle down and eat your pancakes.เฉยหน่าลุง กินแพนเค้กไปเถอะ
Nothing is either as bad or as good as we think it is at the time.เฉยไว้ ก็ไม่บวกไม่ลบ ถ้าพร้อม ก็ทำซะ
Do not engage, wait for us to get there.เฉยไว้ รอพวกเราไปถึงก่อน
Do you suppose that sudden departure was intended to be funny?จู่ๆ ก็ปลีกตัวออกไปเฉยเลย นึกว่าตลกรึไง
Oh, I don't know. I just wondered.- ไม่มีอะไรค่ะ แค่สงสัยเฉย
I don't know. I just said it for something to say.ฉันไม่รู้ฉันแค่พูดขึ้นมาเฉย
Tied up to the jetties, sitting in the boat.- มันผูกติดสะพานอยู่ ผมนั่งเล่นเฉย
Nothing. Absolutely nothing. Don't touch any of the equipment.ไม่ต้องทํา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องเเตะอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น
I think that I am familiar with the fact that you'll ignore this particular problem until it swims up and bites you in the ass!ผมคิดว่าผมคุ้นเคยกับ ความจริงที่ว่าคุณเฉยเมยกับปัญหานี่... จนกว่ามันจะว่ายมากัดก้นคุณ!
A man who's been trained to ignore pain, ignore weather.ชายผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมที่จะเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดไม่สนใจสภาพอากาศ
You don't think we're just going to walk out of India.คุณคิดว่าเราจะเดิน ออกไปจากอินเดียเฉยๆ หรือ
I said to him, "You don't expect us just to walk out."ผมพูดกับเขาว่า "คุณคิดว่า เราจะเดินออกไปเฉยๆ หรือ"
Stay there.อยู่เฉยๆ ตรงนั้นก่อน
Your, uh, army has stopped guessing and is standing perfectly still in the middle of the room.ทหารของเธอ เขาหยุดค้นหาแล้ว เขาหยุดนิ่งไปเฉยๆ ที่ตรงกลางห้อง
You'll not be required to exert yourself at all, only to survive aggravated body temperature measurement. whoa! hot!พวกคุณไม่ต้องทำอะไรเลย แค่ยืนเฉยๆก็พอ ร้อน!
Will we stand by... and let cats wreck our lives?เราจะมัวอยู่เฉยๆ... ปล่อยให้พวกแมวทำลาย ชีวิตของพวกเรางั้นหรือ
We're just after having a good time.เราแกจะมาสนุกกันเฉย
No, Vern, they just let him in.ไม่ เวิร์น พวกเขาให้เข้าไปแข่งเฉย
Well, this guy came into this luncheonette one day and... we were all sitting around doing nothing.มีผู้ชายคนนึง เข้ามาในร้านอาหาร... เรานั่งกันเฉย ๆไม่มีอะไรทำ
As a mannequin, you'll always have work.คุณกลับดันทำโน่นทำนี่ แทนที่จะยืนเฉย
He learned by watching.แค่ดูเฉยๆ ก็ทำเป็นแล้วเหรอ.
I don't know. I'm just asking.ผมไม่รู้ ผมแค่ถามเฉย
I saw one of those things take thirty hits and keep on coming.ผมเห็นตัวนึง โดนยิงสามสิบนัด แต่ยังเดินเฉย
Are you gonna let this fucking punk get away with that?นายจะปล่อยเด็กพังค์นี่รอดไปเฉยๆเหรอ
Just talking and you don't understand nothing.แค่คุยเฉย ๆ และนายก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
Therefore, it stands to reason, does it not, sisters dear, that we must find the book, brew the potion... and suck the lives out of the children of Salem before sunrise.เพราะฉะนั้น, ฉันจะไม่อยู่เฉยแน่, น้องๆที่รัก พวกเราต้องไปหาหนังสือ, ทำยา... .
I don't know. Just keep watching. It's unbelievable.ผมไม่รู้ แค่จับตาดูเฉยๆ มันเหลือเชื่อ
A reality is just what we tell each other it is.ความจริงเป็นสิ่งที่เราเล่าสู่กันฟังเฉย
Well, stop standing around and help.งั้นก็อย่ายืนเฉย ช่วยกันสิ
You better get in there and stay in there.รีบเข้าไปอยู่ในนั้นเฉย ๆ เลย
After a while, he stopped comin' to work.หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็หยุดทำงานไปเฉย
Staying put would be a blunder."ขืนอยู่เฉยจะต้องเสียท่า"
Otherwise, all of this is simply speculation.อีกอย่าง นี่ก็เป็นเพียงการสมมติฐานเฉย

เฉย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
怠る[おこたる, okotaru] Thai: เพิกเฉย English: to neglect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉย
Back to top