ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เงียบสงบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เงียบสงบ*, -เงียบสงบ-

เงียบสงบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงียบสงบ (adj.) peaceful See also: calm, quiet, silent Syn. สำรวม, สงบเงียบ, อดกลั้น Ops. โวยวาย, ตีโพยตีพาย, เอะอะโวยวาย
English-Thai: HOPE Dictionary
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
calm(คาล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ภาวะนิ่งเฉย,ภาวะไร้ลมพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
composure(คัมไฟ'เ'อะ) n. ภาวะจิตที่ปกติ,ความสงบ,อารมณ์ที่สงบ,ความเงียบสงบ
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
equable(เอค'วะเบิล,อี'วะเบิล) adj. สม่ำเสมอ,เงียบสงบ, เสมอภาค., See also: equability n. ดูequable
even(อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
glassy(กลา'ซี,กลาส'ซี) adj. คล้ายแก้ว,เงียบสงบตา,ตาซึม., See also: glassily adv. glassiness n., Syn. dull
limpid(ลิม'พิด) adj. ชัดเจน,ใส,กระจ่าง,เงียบสงบที่สุด,ไร้กังวล., See also: limpidity n. ดูlimpid limpidness n. ดูlimpid, Syn. transparent
lull(ลัล) {lulled,lulling,lulls} vt. ทำให้นอนหลับ,กล่อม,ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้นิ่ง,หลอกให้รู้สึกว่าปลอดภัย. vi. เงียบสงบ,บรรเทา. n. ภาวะเงียบสงบ,ภาวะหยุดนิ่ง., See also: lullingly adv. ดูlull
placid(แพลส'ซิด) adj. เงียบสงบ,จิตสงบ, See also: placidity n., Syn. tranquil,
unruffled(อันรัพ'เฟิลดฺ) adj. เงียบสงบ,มั่นคง,คงที่,ราบรื่น,ไม่ย่น., Syn. serene,calm
secluded(ซีคลู'ดิด) adj. แยกตัว,เก็บตัว,สันโดษ,ตัดขาดจากโลกภายนอก,เงียบสงบ., See also: secludedly adv. secludedness n.
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
silent(ไซ'เลินทฺ) adj. เงียบ,นิ่งเงียบ,เงียบสงบ,ไม่พูด,ไม่ค่อยพูด,พูดน้อย,ไม่ได้กล่าวถึง,ถูกลืม,ลืมเลือน, (ภูเขาไฟ) สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง. n.. หนังเงียบ., See also: silently adv. silentness n.
smooth(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เรียบ,ลื่น,ราบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเราะ,กลมกล่อม,ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น,ไม่มีหนวดเครา,ไม่มีขน,ดึงดูดใจ,เพลิดเพลิน,สิ่งที่ราบ-รื่น,สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา
stillness(สทีล'นิส) n. ความนิ่ง,ความคงที่,การอยู่นิ่งเฉย,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
subdued(ซับดูด',ซับดิวดฺ') adj. เงียบ,เงียบสงบ,ลดน้อยลง,อ่อนลง,ถูกพิชิต,บรรเทาลง,ข่มอารมณ์,ลดเสียงลง, Syn. quiet,inhibited
tranquillity(แทรงควิล'ลิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น., Syn. serenity,placidity
English-Thai: Nontri Dictionary
calm(adj) เงียบสงบ,ใจเย็น,ไม่ตื่นเต้น
hush(vi,vt) หยุดเงียบ,เงียบสงบ,ระงับ
peaceable(adj) สงบสุข,เงียบสงบ,รักสงบ,รักสันติ
placid(adj) เงียบสงบ
quietness(n) ความเงียบสงบ,ความเงียบ,ความสงบเงียบ,ความสงบ
restful(adj) สงบ,ซึ่งพักผ่อน,เงียบสงบ
tranquil(adj) เงียบสงบ,เยือกเย็น,ราบรื่น,สงบสุข
tranquility(n) ความเงียบสงบ,ความเยือกเย็น,ความราบรื่น,ความสงบสุข
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
halcyon (adj.) เงียบสงบ See also: สงบสุข Syn. calm, peaceful, tranquil Ops. agitated, disturbed, unsettled
sedate (adj.) เงียบสงบ See also: เงียบขรึม, เคร่งขรึม, สงบ, ใจเย็น, สุขุม, ไม่ถูกรบกวนทางอารมณ์ Syn. calm, serene, tranquil, serious
calming (adj.) ซึ่งทำให้เงียบสงบ See also: สงบ, ใจเย็น, สงบประสาท, สงบอารมณ์, กดประสาท Syn. soothing, tranquilizing
lull (n.) ภาวะอากาศที่เงียบสงบ See also: ช่วงที่อากาศเงียบสงบ Syn. calm, quiet, stillness
quiescence (n.) การเงียบสงบ See also: ความเงียบสงบ Syn. quiet, calm, rest
quietism (n.) ความเงียบสงบ See also: ความสงบทางจิต Syn. mysticism
quietist (n.) ผู้เงียบสงบ
quietistic (n.) เกี่ยวกับความเงียบสงบ
restful (adj.) ซึ่งเงียบสงบและผ่อนคลาย
sedative (adj.) ซึ่งทำให้เงียบสงบ See also: สงบ, ใจเย็น, สงบประสาท, สงบอารมณ์, กดประสาท Syn. calming, soothing, tranquilizing
soothing (adj.) ซึ่งทำให้เงียบสงบ See also: สงบ, ใจเย็น, สงบประสาท, สงบอารมณ์, กดประสาท Syn. calming, tranquilizing
still (n.) ความเงียบสงบ Syn. peace, silence
tranquilizing (adj.) ซึ่งทำให้เงียบสงบ See also: สงบ, ใจเย็น, สงบประสาท, สงบอารมณ์, กดประสาท Syn. calming, soothing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where all is safe again, quiet and warm.ที่ที่ทุกคนปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง เงียบสงบ และอบอุ่น
♪ Peace and quiet and open air ♪ที่เต็มไปด้วยสันติ เงียบสงบ ปลอดโปร่ง
Come on, lets have you.เงียบสงบ ถือ อย่างต่อเนื่อง
So things are quiet. Not a lot of crystal on the streets right now.เงียบสงบขึ้นมาก ยาไอซ์เกลื่อนตามท้องถนนไม่มากนักในตอนนี้
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า
At times like these, the real world, the world from before, with its peaceful landscapes, could seem not so far off.เมื่อเป็นอย่างงี้ โลกที่เคยอาศัยอยู่ ที่ดูเงียบสงบ ดูเหมือนจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
The fish moved steadily, and they traveled slowly on the calm water.ปลาย้ายไปเรื่อย ๆ และมันเดินทางช้าลงในน้ำที่ เงียบสงบ
It was quiet in the harbor.มันเป็นที่เงียบสงบในท่าเรือ
Stand quiet with your banners and your signs.{\cHFFFFFF}ยืนเงียบสงบกับคุณ ป้ายและป้ายของคุณ
You've raised it a little bundle on the quiet.คุณได้ยกมัดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในที่เงียบสงบมีไม่?
How peaceful and quiet amigo.ช่างเงียบสงบเหลือเกิน เพื่อนเอ๋ย
It's a quiet little town.มันเป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบ
You must be very quiet.คุณจะต้องเป็นที่เงียบสงบมาก
If you are quiet.หากคุณมีความเงียบสงบ
As if the two of them leaning against the wall, silently smoking....ทั้งสองคนเอนหลังพิงกำแพง พ่นควันอย่างเงียบสงบ...
No prison for him, just a happy ending in a quiet, sunlit, peaceful psychiatric institute.ไม่มีคุกสำหรับเขา แค่อวสานอย่างมีความสุข... ...ในสถาบันโรคจิต ที่เงียบสงบ
He had a quiet way about him.เขามีวิธีที่เงียบสงบเกี่ยวกับเขา
There's nothing to indicate there's any kind of activity here. She's quiet.ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกถึงความมีเป็น ชนิดของกิจกรรมใด ๆ ที่นี่ เธอเป็นคนที่เงียบสงบ
She's quiet.เธอเป็นคนที่เงียบสงบ
Venice was a nice, quiet place to grow up.เวนิส เป็นสถานที่ ที่เงียบสงบ ดีสำหรับการใช้ชีวิต
I came to a place of deep silence...ฉันเข้าถึงที่ที่เงียบสงบที่สุด
Peaceful, isn't it?มันเงียบสงบดี ใช่ไหม
And speaking of crime...จะต้องเป็นช่วงที่เงียบสงบที่สุด และเมื่อพูดถึงอาชญากรรม...
But with a brush in my hand, the world just gets kinda quiet.แต่ในมือฉันมันมีแปรงวาดรูป โลกใบนี้กลับเงียบสงบ
You took your wife to the park, and you found a secluded area, and when you were sure no one was watching, you shot her.คุณพาภรรยาของคุณไปที่เดอะปาร์ค แล้วคุณเจอบริเวณที่เงียบสงบ แล้วเมื่อคุณมั่นใจว่าไม่มีใคร อยู่บริเวณนั้น คุณยิงเธอ
Seductive, even.มันสวย มีเสน่ห์ เงียบสงบ
I think I need some peace and quiet or whatever it is people go away for.หาที่เงียบสงบ หรืออะไรก็ได้ที่ชาวบ้านชอบกัน
An enchanting oasis of tranquility in a quiet English hamlet just 40 minutes from exciting London.""โอเอซิสอันมีมนต์ขลัง ในหมู่บ้านเล็กๆ เงียบสงบ" "ห่างจากแสงสีนครลอนดอนแค่ 40 นาที"
They were meant to remain in the silent shadows,keeping their secrets.พวกเขาควรจะอยู่ใต้ความมืดมิดที่เงียบสงบนั้นต่อไป ปกปิดความลับ
Everything looks quiet, but...อาจดูเงียบสงบแต่ก็...
Time's going by and it gets quieter.เมื่อเวลาผ่านไป ที่นี่ก็เงียบสงบ ไม่มีใครอยู่เลยสักคน
This place might be safe,but it's never quiet.ที่นี่อาจจะปลอดภัย แต่มันไม่เคยเงียบสงบ
Where everything gets quiet and there is nothing to interrupt...ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงบ แล้วก็ จะไม่มีอะไรขัดขวางเขาได้
It'll be so quiet that who'll come by it except a seagull?มันจะเงียบสงบ ไม่มีใครอื่นนอกจากนกนางนวล
It is secured by soft attraction, virtuous love and quiet in the early morning.มันจะถูกปกป้องด้วยเสน่ห์ที่แสนอ่อนโยน รักแท้ และความเงียบสงบยามเช้า
You live so quietly.คุณใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบ
Know anything about that? No, it's been real quiet all night.ไม่เลยครับ มันก็เงียบสงบแบบนี้ทุกคืน
It's been really quiet....มันเงียบสงบจริงๆครับ แล้วผมก็ไม่เห็นใครลงมาที่นี่เลย
They've all descended on the normally sleepy town of Warren valley, Ohio where the holiday and all of its strange traditions are taken very seriously.ได้โจมตีพร้อมกัน.. ..ในเมืองอันเงียบสงบ วอเรนวัลเล่ย์ รัฐ โอไฮโอ้ คือเมืองที่เทศกาล วันหยุด และประเพณี
A murder in this quiet neighborhood... has left the residents and the police stunned.ฆาตกรอยู่ในละแวกอันเงียบสงบแห่งนี้ ได้ทำให้ผู้อยู่อาศัย และตำรวจงุนงง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เงียบสงบ
Back to top