ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เคร่งขรึม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เคร่งขรึม*, -เคร่งขรึม-

เคร่งขรึม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคร่งขรึม (adj.) solemn See also: serious, stern, grave, austere
เคร่งขรึม (adv.) solemnly See also: seriously, sternly, gravely, austerely
เคร่งขรึม (v.) be solemn See also: be serious, be stern, be grave, be austere Syn. ขรึม, เยือกเย็น, สงบเสงี่ยม
English-Thai: HOPE Dictionary
demure(ดิเมียว') adj. อาย,กระดาก,เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม., See also: demureness n., Syn. modest
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
grim(กรีม) adj. เคร่งขรึม,เข้มงวด,น่ากลัว,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: grimly adv. grimness n.
serious(เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง, See also: seriousness n., Syn. grave,solemn,earnest,important,severe
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
solemn(ซอล'เลิม) adj. เคร่งขรึม,ขึงขัง,ถมึงทึง,น่าขนลุก,เอาจริงเอาจัง,เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,ตามพิธี., See also: solemnly adv. solemnness n., Syn. awesome,grave
English-Thai: Nontri Dictionary
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก
mope(n) คนเคร่งขรึม,คนเซื่องซึม
saturnine(adj) เซื่องซึม,เคร่งขรึม,ซึม
solemn(adj) ขึงขัง,เคร่งขรึม,เอาจริงเอาจัง,ตามพิธี
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี
solemnize(vt) ทำให้เคร่งขรึม,ทำให้ขนลุก,ทำให้ขึงขัง,ทำพิธี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
serious (adj.) เคร่งขรึม See also: เคร่งครัด, จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ซีเรียส Syn. solemn, earnest
demure (adj.) เคร่งขรึม (โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง) See also: ขี้อาย Syn. modest, quiet Ops. showy, pretentious
demurely (adv.) อย่างเคร่งขรึม See also: อย่างสุขุม Syn. modestly
grievousness (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความเอาจริงเอาจัง Syn. formality Ops. frivolousness, gaiety
seriousness (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความจริงจัง, ความวิตก Syn. earnestness, solemnity, thoughtfulness Ops. fun, gaiety
solemnity (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความเอาจริงเอาจัง Syn. formality, grievousness Ops. frivolousness, gaiety
thoughtfulness (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความจริงจัง, ความวิตก Syn. earnestness, solemnity Ops. fun, gaiety
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Too uptight. Too together.เคร่งขรึมเครียดมากจนเกินไป กระชั้นชิดจนเกินไป
Thus as this solemn wedding feast we shall enjoy the greatest delicacyแม้ว่าพิธีฉลองการสมรสเคร่งขรึมนี้ที่ we shall มีความสุขความละเอียดอ่อนใหญ่ที่สุด
Though he's strict, he loves his son.แม้จะดูเคร่งขรึมไปหน่อย,แต่รักลูกชายยิ่งกว่าอะไรดี
Uh, Bold Choice Of Attire, Mrs. Van Der Woodsen,อ๊า... ชุดดูเคร่งขรึมดีฮะ คุณนายแวน เดอ วูดเซน
It brings out the seriousness in your eyes.- มันเผยให้เห็นความเคร่งขรึมในตาของนาย
It was six years ago, and in my defense, it was before I'd gotten sober.มัน 6 ปีมาแล้ว กับคำให้การของผม มันก่อนที่ผมจะเป็นคนเคร่งขรึม
Then New Yorkers can go back to being their usual cold, callous selves.แล้วชาวนิวยอร์คทั้งหลายก็กลับ ไปเป็นเคร่งขรึม ใจดำแบบเดิมที่เป็นๆอยู่
Help me get rid of this mope, will you?ช่วยผมกำจัดไอ้คนเคร่งขรึมนี่ไปที
"I most solemnly declare that all the lately whispered rumors"ผมมากที่สุดอย่างเคร่งขรึมประกาศว่า ทั้งหมดข่าวลือกระซิบเมื่อเร็ว ๆ นี้
My mother always told me you Westerosi were a grim lot.แม่ข้าเคยบอก อยู่เสมอ พวกเวสเตอรอสน่ะ เคร่งขรึมกันตลอดเวลา
Grim, bearded, stinking barbarians that would row across the Narrow Sea and steal us from our beds.เป็นพวกคนเคร่งขรึมไว้หนวดเครา มีกลิ่นตุและไร้อารยธรรม ที่จะออกเรือข้ามทะแลแนร์โรว์
Not until I met the king of the grim, bearded, stinking barbarians.ไม่เลยจนกระทั่งข้าพบกับ กษัตริย์ผู้เป็นเจ้าชีวิต ของกลุ่มคนไร้อารยธรรมตัวเหม็น ใบหน้าเคร่งขรึมเต็มไปด้วยหนวดเฟิ้มเนี่ยแหละ
By the time you were born, your father's austerity had become hers.พอเจ้าเกิด แม่เจ้าก็คล้ายจะไปรับเอา ความเคร่งขรึมแบบพ่อเจ้ามาหมดแล้ว
She comes before you with a solemn heart, shorn of secrets, naked before the eyes of gods and men... to make her walk of atonement.นางยืนอยู่เบื้องหน้าท่าน ด้วยหัวใจเคร่งขรึม ปลดเปลื้องความลับ เปลือยเปล่าต่อหน้าทวยเทพและมนุษย์...
Dude, what is with that guy and the big Serious and Somber Act?อา ตาลุงนั่นเป็นบ้าอะไร ทำท่าเคร่งขรึมจริงจัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เคร่งขรึม
Back to top