ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกลียดชัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกลียดชัง*, -เกลียดชัง-

เกลียดชัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกลียดชัง (v.) loathe See also: hate, detest, despise, abhor Syn. เกลียด, ชัง, ชิงชัง Ops. รัก, ชอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor ###A. love, like
cynicism(ซิน'นิซิสซึม) ลัทธิเกลียดชังสังคมมนุษย์, See also: Cynicism ลัทธิของ Cynic, Syn. pessimism
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
infamous(อิน'ฟะมัส) adj. ชื่อเหม็นที่สุด,เลวทราม,น่าเกลียดชัง,แย่มาก,ซึ่งสูญเสียสิทธิพลเมืองบางอย่าง, See also: infamousness n. infamous, Syn. heinous,wicked
loathe(โลธ) vt. รังเกียจ,เกลียดชัง,เกลียด,ไม่ชอบ, Syn. detest
misanthropy(มิสแอน'ธระพี) n. ความเกลียดชังมนุษย์,ความไม่ชอบหรือไม่ไว้วางใจมนุษย์
nausea(นอ'เซีย) n. อาการคลื่นเหียน,ความสะอิด,สะเอียน,ความเกลียดชัง, Syn. motion
odium(โอ'เดียม) n. ความเกลียดชังมาก,ความขยะแขยง,ความอัปลักษณ์,ความอัปยศอดสู, Syn. opprobrium
opprobrious(อะโพร'เบียส) adj. น่าเกลียดชัง,น่าอัปยศอดสู,น่าตำหนิ,น่าสบประมาท,น่าละอายใจ., See also: opprobriousness n.
rancor(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
rancorous(แรง'เคอะเริส) adj. เจ็บใจ,แค้นใจ,อาฆาตแค้น,เกลียดชัง., Syn. hateful,malicious
rancour(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
repugnance(รีพัก'เนินซฺ) n. การต่อต้าน,การคัดค้าน,การเป็นปฏิปักษ์,ความรังเกียจอย่างแรง,ความเกลียดชัง,ความรู้สึกสะอิดสะเอียน, Syn. repugnancy ,aversion
English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
enmity(n) ความเป็นอริ,ความเป็นศัตรู,ความคุมแค้น,ความเกลียดชัง
execrable(adj) น่าเกลียดชัง,น่าชัง,เลวทรามมาก
execrate(vt) เกลียดชัง,เกลียด,ประณาม,ด่าว่า,แช่ง,สาป
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
hatred(n) ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
horror(n) ความกลัว,ความน่าเกลียด,ความเกลียดชัง
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
loathe(vt) เกลียดชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ
nausea(n) ความสะอิดสะเอียน,ความเกลียดชัง
odious(adj) น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง
rancor(n) ความเคียดแค้น,ความพยายาม,ความเกลียดชัง,ความเจ็บใจ
rancorous(adj) เคียดแค้น,พยาบาท,เกลียดชัง,เจ็บใจ,อาฆาตแค้น
repugnance(n) ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียดชัง,การคัดค้าน,การต่อต้าน
repugnant(adj) ต่อต้าน,เกลียดชัง,เป็นปฏิปักษ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incitement to racial hatredการยุยงให้เกลียดชังเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abhor (vt.) เกลียดชัง See also: เกลียด, ชิงชัง Syn. loathe, abominate, execrate, hate Ops. love, admire
ill (adj.) เกลียดชัง See also: ไม่เป็นมิตร, ไม่ชอบ Syn. hostile, unfriendly, unkind Ops. friendly, kind
misogynous (adj.) เกลียดชังผู้หญิง
abhorrence (n.) ผู้ถูกเกลียดชัง
abomination (n.) สิ่งที่น่าเกลียดชัง See also: สิ่งที่เลวทราม
animosity (n.) ความเกลียดชัง Syn. hostility, dislike, enmity
antipathy (n.) ความเกลียดชังอย่างมาก See also: ความชิงชัง, ความเป็นศัตรู, ความเกลียดชัง, การแตกร้าว Syn. aversion, hostility, hatred Ops. attraction, affinity
antipathy (n.) สิ่งที่เกลียดชัง
aversion (n.) การเกลียดชัง See also: การรังเกียจ Syn. dislike, antipathy, repugnance Ops. attraction, affinity
bad blood (n.) ความเกลียดชัง See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน Syn. hatred Ops. affection
bad feeling (n.) ความเกลียดชัง See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน Syn. bad blood
detestable (adj.) ที่เกลียดชัง See also: ที่รังเกียจ Syn. dislikeable
dislikeable (adj.) ที่เกลียดชัง See also: ที่รังเกียจ
glare at (phrv.) จ้องมองอย่างเกลียดชัง (แต่ไม่กลัวหรือไม่เกรง)
hatemonger (n.) ผู้ปลุกปั่นให้เกิดการเกลียดชัง See also: ผู้ทำให้เกิดการเกลียดชัง
hatred (n.) ความเกลียดชัง See also: ความเป็นศัตรู, ความเป็นปรปักษ์ Syn. abhorrence, detestation, loathing Ops. fondness, liking, love
misanthropically (adv.) อย่างเกลียดชังผู้อื่น
misogamy (n.) การเกลียดชังการแต่งงาน
misogynic (adj.) ซึ่งเกลียดชังผู้หญิง
misogynist (n.) ผู้เกลียดชังผู้หญิง Syn. sexist, misanthrope
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hated by everyone you love!เกลียดชังจากทุกคนที่ท่านรัก
A blast of wind to fan my hate!การระเบิดของลม แฟนเกลียดชังของฉัน!
We don't want to hate one another.เราไม่ต้องการให้ผู้คนเกลียดชังกัน
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน
Don't hate. Only the unloved and the unnatural hate.ไม่เกลียดชัง เพียงแค่ไม่มีใครรัก และความผิดปรกติของตัวเอง
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้
No. It was rude, hateful.ไม่ มันหยาบคาย เต็มไปด้วยความเกลียดชัง
As to his power, that's a fact. That's an odious fact.{\cHFFFFFF}ในฐานะที่เป็นอำนาจของเขาว่าเป็นความจริง นั่นคือความจริงที่น่าเกลียดชัง
That snake's poisoned you against the Earth.ฟังนะ งูนั่นปั่นหัวเธอให้เกลียดชังโลก
She, too, was being blackmailed by this odious man who now lies dead before us.เธอเองก็ถูกแบล็กเมล์จากคนที่น่าเกลียดชัง ที่ตอนนี้ชิงตายไปก่อนเรา
Now there's nothing but bitterness and hatred.แต่ในตอนนี้กลับมีเพียง ความขมขื่นและความเกลียดชัง
He will stop at nothing to bring down those he hates.และจะไม่หยุดจนกว่า จะทำลายคนที่เขาเกลียดชังได้
Consumed by his hatred for Nicholas and his family,ผลาญทุกอย่างด้วยความเกลียดชัง ต่อนิโคลัสและครอบครัว
Bear us no hate. Be at peace.จำเราไม่มีความเกลียดชัง จะอยู่ที่ความสงบสุข
You shall know my agony and my hatred.คุณจะได้ทราบความทุกข์ทรมานและความเกลียดชังของฉัน
He must have died full of hate.เขาต้องเสียชีวิตที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง
Will you breed new hatred and evil with those weapons?คุณจะก่อให้เกิดความเกลียดชังใหม่และความชั่วร้ายที่มีอาวุธเหล่านั้นหรือไม่
This is the hatred and bitterness that curses me!นี้เป็นความเกลียดชังและความขมขื่นใจที่ด่าฉัน!
No. That will only breed more hatred.ที่ที่จะก่อให้เกิดความเกลียดชังมากขึ้น
We gonna hate some niggers. That's what we'll do today.เราควรที่จะเกลียดชังพวกนิโกร / นั่นแหละสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกวันนี้
We've moved right into the hatred part.เราเคลื่อนตัวเรา เข้าสู่ด้านของความเกลียดชัง
But when he found out that he had been born in a horrifying experiment... he came to hate Shinra.ได้ค้นพบว่า ตนนั้นเป็นแค่ผลผลิตจากทดลองของชินระเท่านั้น เขาจึงเกลียดชังชินระ
And then finally came to hate everything.จนในที่สุด เขาก็เกลียดชังทุกสิ่งทุกอย่าง
Sephiroth, whose hate was so great that he tried to destroy the world...ด้วยความเกลียดชังอันมหาศาลนั้น เซฟิรอธเริ่มจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าแม้กระทั่งดวงดาว
There's like this cancer-causing ray of spirit hateมันมี รังสีอำหมิตของความเกลียดชัง
A psychotic terrorist, identified only as the letter v attacked the control booth with high-powered explosives and weapons that he used against unarmed civilians in order to broadcast a message of hate.ผู้ก่อการร้ายเสียสติร้ายนี้, ถูกระบุเพียงชื่อ "วี"... ...เข้าจู่โจมห้องควบคุม ด้วยระเบิดร้ายแรงและอาวุธ... ...เพื่อบังคับให้เจ้าหน้าที่สถานีนำสาร แห่งความเกลียดชังของเขาออกอากาศ
This so-called V and his accomplice, Evey Hammond neo-demagogues, spouting their message of hate.ไอ้เจ้า "วี" และยายผู้หญิงที่สมคบกับมัน, อีวี่ แฮมมอนด์... ...ไอ้พวกปลุกปั่น,ที่คอยกระจาย ข้อความแห่งความเกลียดชังของมัน.
It built my world, imprisoned me taught me how to eat, how to drink, how to breathe.มันกักขังผมไว้ในโลกของผมเอง... ...สอนผมให้กิน,ให้ดื่ม, และหายใจด้วยความเกลียดชัง
I thought I'd die with all the hate in my veins.ผมคงต้องตาย ด้วยความเกลียดชังที่ฝังอยู่ในเส้นเลือด
How does one collect love, rage, hatred, fear?"ใครจะไปเก็บเอา/Nความรัก ความรุนแรง ความเกลียดชัง ความกลัวได้?"
If you ever need anything...และมีร่องรอยของคอโรฟอร์ม ในขอของเขา มีอะไรบอกมั้ยว่าเป็นการกระทำจากความเกลียดชัง
We live in an age of darkness.โลกที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ความโกรธ ความเกลียดชัง
Into the fire she swallowed their hate.เข้าไปในกองเพลิง เธอดูดกลืนความเกลียดชังของพวกเขา
When you're hurt and scared for so long your fear and pain turn to hate and the hate starts to change the world.ในเวลาที่เธอเจ็บ และหวาดกลัวเป็นเวลานานๆ ความหวาดกลัวและเจ็บปวดกลายเป็นความเกลียดชัง และความเกลียดชัง เริ่มที่จะเปลี่ยนโลก
Alessa's hate grew and grew, burning inside her.ความเกลียดชังของอเลสซ่าโตขึ้นๆ เผาใหม้อยู่ในใจเธอ
Her hate got so strong she even hurt someone who was only curious.ความเกลียดชังของเธอแข็งแกร่งขึ้นเหลือเกิน เธอทำแม้กระทั่งทำร้ายคน ที่เพียงแค่อยากรู้อยากเห็น
The demon fathered this disgusting abomination from her child!ปีศาจให้กำเนิดสิ่งที่น่ารังเกียจ ความเกลียดชังจากลูกของเธอ
That he stood by me with honor.ข้าเติมเต็มดวงใจด้วย ความเกลียดชัง
I am tired of hatred, Dr. Garrigan.ผมเบื่อกับการเกลียดชังซะแล้ว หมอการ์ริแกน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกลียดชัง
Back to top