ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dislikeable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dislikeable*, -dislikeable-

dislikeable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dislikeable (adj.) ที่เกลียดชัง See also: ที่รังเกียจ

dislikeable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大嫌い[だいきらい, daikirai] (adj-na,n) very dislikeable; hate, loathe, abhor; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dislikeable
Back to top