ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abhorrence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abhorrence*, -abhorrence-

abhorrence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abhorrence (n.) ความชิงชัง See also: ความเกลียดชัง Syn. execration, detestation
abhorrence (n.) ผู้ถูกเกลียดชัง
English-Thai: HOPE Dictionary
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
English-Thai: Nontri Dictionary
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My behaviour at the time was unpardonable. I can hardly think of it without abhorrence.ความประพฤติผมเวลานั้นไม่ควรให้อภัยเลย มันยากที่จะคิดถึงมันโดยปราศจากความรังเกียจ

abhorrence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭離穢土[えんりえど;おんりえど, enriedo ; onriedo] (n) abhorrence of (living in) this impure world
自己嫌悪[じこけんお, jikoken'o] (n,adj-no) self-hatred; self-abhorrence; self-loathing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abhorrence
Back to top