ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อวดดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อวดดี*, -อวดดี-

อวดดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อวดดี (adj.) overconfident See also: vain-glorious, arrogant, impudent, impertinent, vain, conceited Syn. ถือดี Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
อวดดี (v.) be conceited See also: show off, be arrogant, be impudent, be impertinent, be vain, be overconfident Syn. ถือดี, ผยอง Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
arrogate(แอร'โรเกท) vt. อวดดี,แอบอ้างสิทธิปัดไปให้คนอื่น,เหมาเอาว่า. -arrogation n.
assuming(อะซูม'มิง) adj. หยิ่ง,โอหัง,อวดดี,ถือสิทธิ, Syn. presumptuous)
boastful(โบสทฺ'ฟูล) adj. คุยโม้,อวดดี,ขี้คุย, See also: boastfulness n. ดูboastful, Syn. bragging
bold-faced(โบลดฺ'เฟสดฺ) adj. ทะลึ่ง,มุทะลุ,อวดดี,มีตัวพิมพ์ที่หนา, See also: bold-facedness n.
bumptious(บัมพฺ'เชิส) adj. อวดดี,หยิ่งโอหัง,ทะลึ่ง, See also: bumptiousness n.
cocksy(คอค'ซี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส
cocky(คอค'คี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส, See also: cockiness n. ดูcocky cockily adv. ดูcocky
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important,eventful
ego tripn. การกระทำที่อวดดี,การกระทำที่โอ้อวด
egotist(เอก'กะทิสทฺ,อี'กะทิสทฺ) n. คนคุยโว,คนอวดดี,คนทะนงตัว, Syn. boaster
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
guff(กัฟ) n. การพูดที่อวดดี
haugty(ฮอ'ทิ) adj. หยิ่งยโส,โอหัง,อวดดี,จองหอง,สูงส่ง., See also: haugtiness n., Syn. snobbish
high horseท่าทางที่อวดดี,ท่าทางที่หยิ่ง
ill-advisedadj. ไม่รอบคอบ,ทะลึ่ง,ไม่บังควร,อวดดี, See also: ill-advisedly adv., Syn. imprudent
impudence(อิม' พิวเดินซฺ) n. ความทะลึ่ง, ความยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ภาษาหรือคำพูดที่ทะลึ่งหรือยโส., Syn. impudency
impudent(อิม' พิวเดินทฺ) adj. ทะลึ่ง, ยโส, อวดดี, โอหัง., See also: impudently adv. impudentness n., Syn. brazen, saucy, bold
insolence(อิน'ซะเลินซฺ) n. ความอวดดี,ความทะลึ่ง,ความดูถูก,ความไร้มารยาท.
insolent(อิน'ซะเลินทฺ) n..adj. (คนที่) อวดดี,ทะลึ่ง,ไร้มารยาท., Syn. disrespect
lip(ลิพ) n. ฝีปาก,สิ่งหรือส่วนที่คล้ายริมฝีปาก,ขอบภาชนะ,ริม,การพูดทะลึ่งหรืออวดดี
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงส่ง,ชั้นสูง,โอหัง,อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall,exalted,arrogant
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
perky(เพิร์ค'คี) adj. ทะลึ่ง,เสือก,อวดดี,ว่องไว,ปราดเปรียว., See also: perkily adv. perkiness n., Syn. spirited
proud-heartedadj. ภูมิใจ,ลำพองใจ,หยิ่ง,อวดดี,ถือดี
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง,การกระทำตามอำเภอใจ,ความอวดดี,ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness
stuck-up(สทัค'อัพ) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี., See also: stuck-upness n., Syn. snobbish
uppish(อัพ'พิซ) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี., See also: uppishly adv. uppishness n.
uppity(อัพ'พิช) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี
English-Thai: Nontri Dictionary
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
unassuming(adj) สุภาพ,ไม่อวดดี,ถ่อมตัว
bighead(n) ความยโส,ความอวดดี,ความถือดี,ความโอหัง
bumptious(adj) ทะลึ่ง,ทะเล้น,อวดดี,หยิ่ง
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
impudence(n) ความอวดดี,ความยโสโอหัง,ความทะลึ่ง
impudent(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,ยโสโอหัง,อวดดี
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส
overweening(adj) หยิ่งยโส,อวดดี,จองหอง
presumptuous(adj) ทะลึ่ง,อวดดี,ไม่เกรงใจ,ทะนง,บุ่มบ่าม
prig(n) คนพิถีพิถัน,คนเจ้าระเบียบ,คนอวดดี
proud(adj) ภูมิใจ,หยิ่งจองหอง,อวดดี,ถือทิฐิ,ยโส
proudly(adv) อย่างภูมิใจ,อย่างจองหอง,อย่างอวดดี,อย่างถือทิฐิ
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี
STUCK-stuck-up(adj) หยิ่งยโส,ทะนงตัว,โอหัง,อวดดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boastful (adj.) อวดดี See also: ยกตนข่มท่าน, คุยโว, โอ้อวด Syn. bragging, cocky
bragging (adj.) อวดดี See also: ยกตนข่มท่าน, คุยโว, โอ้อวด Syn. cocky
egoistic (n.) อวดดี See also: ทะนงตัว, สำคัญตัวผิด Syn. arrogance, vain
insolent (adj.) อวดดี See also: โฮกฮาก, ไร้มารยาท
nervy (adj.) อวดดี See also: ยโสโอหัง Syn. cheeky, impudent
presumptuous (adj.) อวดดี Syn. arrogant, insolent
self-important (n.) อวดดี See also: ทะนงตัว, สำคัญตัวผิด Syn. arrogance, egoistic, vain
brag (n.) คำพูดอวดดี See also: การพูดอวดดี Syn. boast
brag (vi.) พูดอวดดี See also: ฝอย Syn. boast
forwardness (n.) ความอวดดี
guff (n.) การพูดอวดดี (คำสแลง) Syn. gibberish, nonsense, hot air
hot air (n.) การพูดอวดดี (คำสแลง) Syn. gibberish, nonsense
impudent talk (n.) คำพูดทะลึ่งหรืออวดดี (คำสแลง) Syn. back talk
insolently (adv.) อย่างอวดดี See also: อย่างโฮกฮาก, อย่างไร้มารยาท
lip (n.) คำพูดทะลึ่งหรืออวดดี (คำสแลง) Syn. impudent talk, back talk
peacock (n.) คนอวดดี See also: คนหลงตัวเอง, คนที่ทะนงตน Syn. vain
presumptuously (adv.) อย่างอวดดี Syn. impudently, insolently
presumptuousness (n.) ความอวดดี Syn. forwardness
saucily (adv.) อย่างอวดดี See also: อย่างไม่เกรงกลัว
sauciness (n.) ความอวดดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... insolent, arrogant, impudent,""... อวดดี จองหอง หยิ่งยโส"
Maybe the fact that you grew from an itty-bitty fetus into a full-size adult in less than a calendar year has made you cocky, Robin Sylvester, but around here, we like our protein shakes to taste like human foodความจริงบางทีเธออาจจะโต มาจากครรภ์น้อยๆ เป็นตัวโตเต็มไว น้อยกว่าเดือนในปฎิทิน ทำให้เธอหยิ่ง อวดดี โรบิน ซิลเวสเตอร์
Confident. Reckless. Irresponsible.อวดดี บ้าระห่ำ ไร้ความรับผิดชอบ
A mockery, on all accounting.อวดดีนัก ทุกคำพูดที่แจกแจงออกมาเลย
That would make you guys a bunch of boneheads who couldn't even spot that and loaned me the money.อวดดีเกินไปหรือเปล่า ฉันก็รับเงินกู้มาเพราะพวกนายยืนยันจะให้
He had the insolence to pull away from meเขามีความอวดดี to pull ออกไปจากฉัน
She forgets that we are the rulers by acting against us impertinently.มันหลงลืมว่าเราคือผู้คุมกฏ แล้วยังจะอวดดีต่อต้าน
You will become my wife soon... so I will forgive your impudence, for now.ดังนั้นข้าจะให้อภัย ความอวดดีของเจ้า สำหรับตอนนี้
What arrogance!ช่างอวดดีอย่างไร้ที่ติจริง ๆ!
But don't you get too cocky.แต่คุณไม่ได้รับอวดดีเกินไป
This peacock here put his hands on my statue?เจ้าคนอวดดีนี่เหรอ ที่จะเป็นคนดูแลสาวน้อยของฉัน
Your land, you insolent slut? !ที่ดินเธอ นางหญิงส่ำสอนอวดดี
Your insolence and its repercussions.ความอวดดีของเธอ เป็นปัญหา
I don't use highfalutin' words.ฉันไม่ได้ใช้คำพูดอวดดีนะ
It was through my mistaken pride that Mr Wickham's character has not been made known.มันเป็นเพราะความอวดดีที่ผิดพลาด ที่ไม่ยอมบอกให้ใครรู้ถึงนิสัยของคุณวิคแฮม
It was an arrogant presumption, based on a failure to recognise your true feelings and Miss Bennet's.มันเป็นข้อสันนิษฐานที่อวดดีและความเหลวไหล ที่นึกว่ารู้ความรู้สึกแท้จริงของนายและมิสเบนเน็ต
As a child I was given good principles, but was left to follow them in pride and conceit.ตอนเป็นเด็กผมก็ได้รับการสั่งสอนที่ดี แต่ก็ทิ้งมันไปเพราะความทะนงตนและความอวดดี
We've been impudent since the day we were born!เราได้เคยอวดดีตั้งแต่วันที่เราเกิด!
You might regret this momentเธอจะเสียใจที่บังอาจอวดดีกับฉัน
Insolent dog. Seize him.เจ้าหมาบ้า อวดดีนัก จับมันไว้
How dare you to answer my call in such impudent manner?นี่เธอกล้าดียังไงรับโทรศัพท์ฉัน ด้วยท่าทางอวดดีห๊า?
You think I'm being cocky?คุณคิดว่า ผมอวดดีงั้นเหรอ
Your arrogance and conceit, your selfish disdain for the feelings of others made me realise you were the last man in the world I could ever marry.ความหยิ่งยะโสและความอวดดี และความเห็นแก่ตัวที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น ทำให้ฉันรู้ว่า ถึงคุณจะเป็นผู้ชายคนเดียวในโลก ฉันก็จะไม่แต่งงานด้วย
The impudence of the man. I wonder he dare show his face.ความอวดดีของเขา ฉันสงสัยว่าเขาจะกล้ามาให้เห็นหน้ามั้ย
Mr Darcy? The insolence of it. What does he think of, coming here?คุณดาร์ซี่งั้นหรือ คนอวดดี เขาคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงมาที่นี่
You're selfish, conceited and you don't know what the world is like!คุณน่ะเห็นแก่ตัว อวดดีแล้วก็ไม่รู้ว่าโลกน่ะเป็นยังไง
They're always so arrogantพวกนั้นทำตัวอวดดีตลอด
They're the ones being stubborn and trying to show us offพวกนั้นแหละที่ดื้อ อยากอวดดีกับเรา
Whoa, don't strain yourself.โธ่ อย่าอวดดีไปหน่อยเลย
She's getting sassy.เธอช่างเป็นผู้หญิงที่อวดดีนัก
You've got a bloody cheek.เธอนี่มันทะลึ่งอวดดีจริงๆ
I want you to take your ego out of the equation and to judge the situation dispassionately.ฉันอยากให้เธอละทิ้งความอวดดีซะ ...และตัดสินสถานการณ์เบื้องหน้า ด้วยความสงบเยือกเย็น
There isn't enough room for me and your ego.ลิฟท์ตัวนี้คงไม่มีที่พอสำหรับ ความอวดดีของคุณหรอก
I was impatient, maybe I was arrogant, but I can beat him.ผมใจร้อน อวดดีเกินไป แต่ว่าผมสามารถชนะเขาได้
The dinosaurs got cocky and made enemies.ไดโนเสาร์ทำอวดดี และมีศัตรู
Easy to sound cocky when you got no ride.ง่ายๆการที่จะทำเสียงอวดดี เมื่อนายไม่มีรถ
But her face looks swollen, and her eyes are dazed.แต่หน้าของเธอดูอวดดี และตาของเธอ
Jung Min-jae, you insolent bastard.จองมินเจ คุณมันอวดดี
You naughty girl need to get punished.เด็กอวดดี แบบนี้ต้องลงโทษให้หนัก
[I am not conceited, but...]ผมไม่ได้อวดดี แต่ว่า ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อวดดี
Back to top