ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impudently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impudently*, -impudently-

impudently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impudently (adv.) อย่างไม่เกรงใจ See also: อย่างไม่เคารพนับถือ Syn. insolent, rude, saucy

impudently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly

impudently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ๋อเจ๊อะ[adv.] (joējoe) EN: boldly ; impudently ; presumptuously ; audaciousl ; intrusively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impudently
Back to top