ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ้นหวัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ้นหวัง*, -สิ้นหวัง-

สิ้นหวัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นหวัง (v.) dispirit See also: discourage, dampen, dishearten Syn. ท้อแท้, หดหู่ใจ, หมดหวัง
สิ้นหวัง (v.) be hopeless See also: have no hope Syn. หมดหวัง Ops. สมหวัง, สมปรารถนา, สมใจ
สิ้นหวัง (v.) become gloomy See also: be depressed, look black, be discouraged Syn. หมดหวัง, หดหู่, เศร้าโศก, ท้อแท้, เศร้าใจ
สิ้นหวัง (v.) be despondent See also: be disheartened, be discouraged Syn. ทอดอาลัย, หมดอาลัยตายอยาก, หมดหวัง
สิ้นหวัง (v.) tired See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หมดหวัง
สิ้นหวัง (v.) despair See also: be hopeless Syn. หมดอาลัย, หมดหวัง, ท้อใจ, ท้อแท้
สิ้นหวัง (v.) dejected See also: be depressed, be dispirited, be miserable Syn. ท้อแท้, หดหู่
English-Thai: HOPE Dictionary
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
despairing(ดิสแพ'ริง) adj. หมดหวัง,สิ้นหวัง
desperation(เดสพะเร'เชิน) n. ภาวะที่ล่อแหลม,ภาวะที่ร้ายแรง,ความสิ้นหวัง., Syn. rcklessness
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful,-A. cheerful
run-down(รัน'เดานฺ) adj. หมดแรง,เหน็ดเหนื่อย,มีสุขภาพทรุดโทรม,สิ้นหวัง, (นาฬิกา) ลานหมด, Syn. tired,exhausted,fatigued
English-Thai: Nontri Dictionary
despair(n) การสิ้นหวัง,การหมดศรัทธา,ความหมดอาลัยตายอยาก
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม
forlorn(adj) ถูกทอดทิ้ง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,สิ้นหวัง
frustrate(vt) กำจัด,ทำลาย,ทำให้สิ้นหวัง,ทำให้ไร้ผล,ลบล้าง,ทำให้ไม่สมหวัง
hopeless(adj) ไม่มีหวัง,สิ้นหวัง,หมดหนทาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Despairท่าทีหมดหวัง,สิ้นหวัง,ความรู้สึกสิ้นหวัง,กลัวความตาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
defeatist (adj.) ซึ่งมีแนวโน้มจะล้มเหลว สิ้นหวัง หรือพ่ายแพ้ See also: คาดว่าจะไม่สำเร็จ
despair (n.) สิ้นหวัง See also: ความรู้สึกสิ้นหวัง, ความหมดหวัง Syn. hopelessness, prostation, pessimism Ops. hopefulness, cheerfulness
despair (vi.) สิ้นหวัง See also: หมดหวัง Syn. concede, quit, surrender Ops. resist, oppose
prostation (n.) สิ้นหวัง See also: ความรู้สึกสิ้นหวัง, ความหมดหวัง Syn. hopelessness, pessimism Ops. hopefulness, cheerfulness
bleak (adj.) โดยสิ้นหวัง See also: โดยหมดหวัง Syn. cheerless, depressing
defeat (n.) ความสิ้นหวัง See also: ความผิดหวัง, ความล้มเหลว Syn. failure, loss Ops. success, triumph, victory
despairing (adj.) ซึ่งรู้สึกหรือแสดงความสิ้นหวัง Syn. hopeless, pessimistic Ops. hopeful, optimistic
desperate (adj.) ซึ่งสิ้นหวัง See also: ซึ่งหมดหวัง Syn. despairing
desperately (adv.) อย่างสิ้นหวัง See also: อย่างหมดหวัง
desperation (n.) ความสิ้นหวัง See also: ความหมดหวัง Syn. despondency, gloomy Ops. hopefulness
despond (n.) ความสิ้นหวัง See also: ความเศร้าโศก, การหมดกำลังใจ Syn. hopelessness, despair
forlorn (adj.) เหงาหงอยและสิ้นหวัง Syn. lonely, miseable, unhappy Ops. cheerful, happy
hopeless (adj.) ซึ่งสิ้นหวัง See also: ซึ่งหมดหวัง, ซึ่งไม่มีหวัง Syn. forlorn Ops. hopeful
lost (adj.) ที่สิ้นหวัง See also: ไร้ความหวัง, หมดหวัง Syn. distraught, desperate, hopeless
miseable (adj.) เหงาหงอยและสิ้นหวัง Syn. lonely, unhappy Ops. cheerful, happy
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You've never tasted desperateคุณไม่เคยลิ้มรสความสิ้นหวัง
Everyone, please don't lose hope!ทุกคนอย่าได้สิ้นหวังนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is the Buddhist Goddess of Mercy who absolves the suffering of all creatures and leads us to happiness.นั่นคือพระเทพแห่งความเมตตา สำหรับคนที่ สิ้นหวัง และนำพาเราไปพบความสุบสมหวัง
Misery, sadness, loss of faith, no reason to live.ความทุกข์ ความเศร้า สิ้นหวัง ภาวะการไร้ซึ่งเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
The expression isn't as if you were about to cry. It says a silent but hurt expression, doesn't it?ในบทไม่ได้ให้ร้องไห้ แต่ต้องแสดงให้เจ็บปวด สิ้นหวัง เข้าใจมั๊ย
Into stage five--despair... daddy, we hided, but you didn't seek.ขั้นที่ห้า สิ้นหวัง พ่อค่า เราไปซ่อนแล้วแต่พ่อไม่ยอมหา
She's lonely. Desperate. Clearly.เธอโดดเดี่ยว สิ้นหวัง / เห็นได้ชัด
Hopeless is what they sing songs about, write poems about.สิ้นหวัง คือสิ่งที่ผู้คนร้องเพลงถึง แต่งกลอนถึง
I just don't get it.สิ้นหวัง อยากอยู่คนเดียว
Hopeless outcasts...สิ้นหวัง โดดเดี่ยว...
Despair. Mortality. Paralyzing fear.สิ้นหวัง ใกล้ตาย กลัวเป็นอัมพาต
Hopeless is the stuff of legend, Bothos. And being a legend will get you laid.สิ้นหวัง ไม่เคยทำให้ใครเป็นตำนาน เป็นการเป็นตำนานจะทำให้นายได้แอ้มสาว
I was desperate to get her back.สิ้นหวังจะได้นางกลับคืนมา
Your situation is hopeless, Skywalker.สิ้นหวังแล้ว สกายวอล์คเกอร์ สถานการณ์ของเจ้า
Everything's hopeless.สิ้นหวังไปซะทุกอย่าง
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด
To those who can hear me I say, do not despair.ผู้ที่ได้ยินผมพูด อย่าสิ้นหวัง
It's all over for you now.ตัวนายน่ะสิ้นหวังแล้ว
Sometimes it is when you are quite without hope and in utter darkness that God comes to the rescue.บางครั้ง ที่เราสิ้นหวัง และอับจนอยู่ในความมืด
Oh, God, it's hopeless!โอ้ พระเจ้า มันช่างสิ้นหวังจริง ๆ!
Through the Depression when we didn't have anything.ตอนที่สิ้นหวัง เราแทบไม่มีอะไรกันเลย
I was hoping to avoid this, but this is an hour of desperation.เค้าหวังว่าเรื่องมันจะจบด้วยดี แต่ดูท่าว่ามันคงจะสิ้นหวังซะแล้ว
You struggle, struggle and struggle your desperate cries unheard.คุณพยายามว่าย ดิ้นรน ต่อสู้ แต่เมื่อความสิ้นหวังเกิดขึ้น ในส่วนเล็กๆของใจคุณ
All shall love me and despair.ทุกสิ่งจะยอมศิโรราบแก่ข้า และสิ้นหวัง
That hopeless future.อนาคตที่สุดแสนจะสิ้นหวัง.
Despair is red Ether.การสิ้นหวัง คือ อีเธอร์ สีแดง
Anger is more useful than despair.ความโกรธมีประโยชน์ มากกว่าความสิ้นหวัง
(Man) 'Whenever I get gloomy with the state of the world,เมื่อไหร่ที่ผมรู้สึกสิ้นหวัง รันทดกับความเป็นไปของโลก
The scene unfolding here behind me is one of desperation and frustration.เป็นภาพแห่งความสิ้นหวังและโกรธซึ้ง
For days, we've despaired about the fate of the people who are trapped in the North.หลายวันที่เราสิ้นหวังกับชะตากรรมของผู้คน ...ที่ติดอยู่ทางตอนเหนือ
Got a little desperate.รู้สึกสิ้นหวังมากเลย
Rhonda, this is hopeless.รอนด้า นี่มันทำให้ฉันรู้สึกสิ้นหวัง
About the universe, you know? The big one. I mean, should I keep doing what I'm doing?ให้ผมทำอย่างที่ผมทำต่อไป หรือมันสิ้นหวัง
The woods are hopeless. Don't waste your time.เรื่องป่ามันสิ้นหวัง เสียเวลาเปล่า เพราะมันจะถูกทำลาย
"The mass of men lead lives of quiet desperation,"บุรุษเกือบทั้งหล้า ปล่อยให้ชีวิตมันอยู่กับความสิ้นหวังที่เงียบงัน
Maybe the desperation can't be quiet anymore,บางทีความสิ้นหวังนั้น/Nอาจไม่สามารถทนเก็บเงียบงันต่อไปได้
So you're that desperate. Hasn't anyone made a move yet?เธอสิ้นหวังจนถึงขนาดต้องใช้ฉันเป็นข้ออ้างเลยเหรอ
If I tell them the truth, they'll lose faith.ถ้าผมบอกไป พวกเขาคงสิ้นหวังกัน
And with each new defeat. The Japanese army becomes more desperate.และทุกครั้งที่ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้ พวกเค้าก็ยิ่งรู้สึกสิ้นหวัง..
He took on what seemed to many like a hopeless task - the job of turning a group of raw.เขามารับหน้าที่บังคับการในสถานการณ์ ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังอันนี้.. นั่นคือการทำให้เหล่านายทหาร..
But you never give up hope, ever.แต่คุณอย่าได้สิ้นหวัง
Why are you so desperate?ทำไมแม่ถึงสิ้นหวังขนาดนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ้นหวัง
Back to top