ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desperate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desperate*, -desperate-

desperate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desperate (adj.) ซึ่งสิ้นหวัง See also: ซึ่งหมดหวัง Syn. despairing
desperate (adj.) เต็มไปด้วยอันตราย Syn. dangerous, menacing, hazardou Ops. safe, undangerous
desperate (adj.) รุนแรง See also: ร้ายแรง Syn. drastic, severe, radical
desperately (adv.) อย่างเต็มที่ Syn. extreme, franticly
desperately (adv.) อย่างสิ้นหวัง See also: อย่างหมดหวัง
English-Thai: HOPE Dictionary
desperate(เดส'เพอริท) adj. อันตราย,เข้าตา,จน,ล่อแหลม,มีความต้องการอย่างมาก,ร้ายแรงมาก,เลวมาก,อย่างยิ่ง,เหลือเกิน,เต็มที่., See also: desperateness n. ดูdesperate, Syn. wild-A. cautious
English-Thai: Nontri Dictionary
desperate(adj) หมดหวัง,เข้าตาจน,ไม่กลัวอันตราย,ไม่คิดชีวิต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้าระห่ำ (adj.) desperate See also: reckless, audacious, crazy Syn. บ้าเลือด, บ้าบิ่น, บ้าดีเดือด
สิ้นคิด (adj.) desperate See also: despairing, desponding, forlorn, hopeless
บ้อท่า (adv.) desperately See also: hopelessly Syn. สิ้นท่า, สิ้นแต้ม
หมดท่า (adv.) desperately See also: hopelessly Syn. สิ้นท่า, บ้อท่า, สิ้นแต้ม
หมดรูป (adv.) desperately See also: hopelessly
ความหมดหวัง (n.) desperateness See also: hopelessness Syn. ความสิ้นหวัง Ops. ความหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Many people has desperate about their liveหลายๆ คนหมดหวังกับชีวิต
Why were you so desperate to get in this schoolทำไมเธอถึงได้กระหายอยากที่จะเข้ามาที่โรงเรียนนี้
You've never tasted desperateคุณไม่เคยลิ้มรสความสิ้นหวัง
He has tried desperately to reach meเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะติดต่อกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wonder if he has a plan or if he's just as desperate as I am.ฉันสงสัยว่าเขามีแผน หรือถ้าเขาเป็นเพียงหมดหวัง เป็นฉัน
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ
Well, can't you see that's the last act of a desperate man?ไม่เห็นหรือว่ามันเข้าตาจนแล้ว
Everyone is in a desperate situation.ทุกคนตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก
And martial law only shows how desperate the British are.และกฎอัยการศึกก็แสดงให้เห็นว่า คนอังกฤษสิ้นคิดขนาดไหน
That's why you were so desperate to get your hands on those negatives, photographs of you and Yvette in flagrante delicto, remember?นั่นคือเหตุผลที่คุณพยายาม จะชิงฟิล์มเนกาทีฟเหล่านั้น รูปถ่ายของคุณกับอีเว็ตต์ กำลังทำอะไรกันอยู่ จำได้ไหม?
We're in a desperate situation here. We need each other.เราอยู่ในภาวะคับขัน เราต้องการซึ่งกันและกัน..
You know, I'd make a desperate effort to raise somebody... just in the hope of gettin' away from your nasty mouth, Steel.ฉันพยายามหาคน ในที่อื่นๆมาตลอด เผื่อจะได้ไป ให้พ้นคนปากเสียอย่างนายซะที
I am in desperate need of your wisdom.ข้ากำลังเข้าตาจน และต้องการสติปัญญาของเจ้า
Desperate times call for desperate measures, my lord.เวลาที่เข้าตาจนก็ต้องเลือกใช้กฏหมายที่เข้าตาจนเช่นกัน ฝ่าบาท
They must've been desperate for evidence.พวกเขาต้องได้รับการ หมดหวังสำหรับหลักฐาน
Desperate times, desperate measures, desperate Englishmen.เวลาที่ฉุกเฉิน การวัดที่ฉุกเฉิน พวกคนอังกฤษที่ฉุกเฉิน

desperate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, 不可终日 / 不可終日] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation
危急[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, 危急] critical; desperate (situation)
血路[xuè lù, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄨˋ, 血路] desperate getaway (from a battlefield); to cut a bloody path out of a battlefield
四面楚歌[sì miàn chǔ gē, ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨˇ ㄍㄜ, 四面楚歌] lit. on all sides the songs of Chu (成语 saw); fig. surrounded by enemies, isolated and without help (refers to the desperate final hours of Xiangyu 項羽|项羽); lone dissenting voice
死战[sǐ zhàn, ㄙˇ ㄓㄢˋ, 死战 / 死戰] fight to the death; desperate struggle
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 颠沛流离 / 顛沛流離] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift
弹尽援绝[dàn jìn yuán jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽援绝 / 彈盡援絕] out of ammunition and no hope of reinforcements (成语 saw); in desperate straits
弹尽粮绝[dàn jìn liáng jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽粮绝 / 彈盡糧絕] out of ammunition and no food left (成语 saw); in desperate straits
亡命之徒[wáng mìng zhī tú, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 亡命之徒] runaway (成语 saw); desperate criminal; fugitive
火烧眉毛[huǒ shāo méi mao, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙, 火烧眉毛 / 火燒眉毛] singeing one's eyebrows; fig. extremely urgent; desperate situation
惨烈[cǎn liè, ㄘㄢˇ ㄌㄧㄝˋ, 惨烈 / 慘烈] bitter; desperate
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, 不得了] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly
绵惙[mián chuò, ㄇㄧㄢˊ ㄔㄨㄛˋ, 绵惙 / 綿惙] desperately ill; terminal illness
要死要活[yào sǐ yào huó, ㄧㄠˋ ㄙˇ ㄧㄠˋ ㄏㄨㄛˊ, 要死要活] desperate; matter of life or death

desperate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デスペレート[, desupere-to] (adj-na) desperate
一か八か[いちかばちか, ichikabachika] (exp,adj-no) (uk) sink or swim; high-stakes; desperate
切望[せつぼう, setsubou] (n,vs,adj-no) longing for; earnest desire; desperate desire; hope; yearning; hankering; (P)
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
最後屁[さいごべ, saigobe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
死中求活[しちゅうきゅうかつ, shichuukyuukatsu] (n) finding a way out of a potentially fatal situation; seeking a way out of a desperate situation
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits
窮余の一策[きゅうよのいっさく, kyuuyonoissaku] (n) (See 窮余の策) desperate measure; last-ditch effort
窮策[きゅうさく, kyuusaku] (n) desperate measure; expedient of last resort
絶体絶命;絶対絶命(iK)[ぜったいぜつめい, zettaizetsumei] (adj-na,n,adj-no) desperate situation; being driven into a corner; stalemate
自棄っぱち[やけっぱち, yakeppachi] (n) (1) (uk) (See やけ) desperation; (adj-na,adj-no) (2) desperate
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently
やけを起こす;自棄を起こす;焼けを起こす[やけをおこす, yakewookosu] (exp,v5s) to become desperate; to give way to despair
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place
咽から手が出る;のどから手が出る[のどからてがでる, nodokarategaderu] (exp,v1) to want something desperately; to want something (so badly one can taste it)
必死[ひっし, hisshi] (adj-na,adj-no) (1) frantic; desperate; (2) inevitable death; (3) (See 必至) brinkmate (inevitable checkmate) (shogi); (P)
必死に[ひっしに, hisshini] (adv) frantically; desperately; for one's life; (P)
必死になって[ひっしになって, hisshininatte] (exp) desperately; for one's dear life; (P)
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person
死守[ししゅ, shishu] (n,vs) defending to the last; defending desperately
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies
自棄になる[やけになる(uK), yakeninaru (uK)] (exp,v5r) (See 自棄) to become desperate; to give in to despair
遮二無二[しゃにむに, shanimuni] (adv) desperately; recklessly; rush headlong

desperate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมดตำรา[adj.] (mottamrā) EN: stymied ; desperate FR:
หมดท่า[adj.] (motthā) EN: desperate FR:
หมดหวัง[v.] (motwang) EN: give up hopes ; be desperate FR: abandonner tout espoir ; désespérer ; c'est sans espoir
หมดหวัง[adj.] (motwang) EN: hopeless ; desperate ; devastated FR: désespéré ; sans espoir ; dévasté (fig.)
ร้อน[adj.] (røn) EN: urgent ; imperative ; pressing ; in desperate need FR: urgent ; pressant
สิ้นคิด[adj.] (sinkhit) EN: desperate ; despairing ; desponding ; forlorn ; hopeless ; in a hopeless situation FR:
อย่างหมดหวัง[adj.] (yāng mot wa) EN: desperate FR: désespéré
อย่างสิ้นหวัง[adj.] (yāng sin wa) EN: desperate FR: désespéré
บ้อท่า[X] (bø thā) EN: desperately FR:
หมดรูป[adv.] (motrūp) EN: desperately ; hopelessly FR:
หมดท่า[adv.] (motthā) EN: desperately ; hopelessly FR:
ทิ้งไพ่ตาย[X] (thingphai t) EN: desperately FR:
อย่างเอาเป็นเอาตาย[adv.] (yāng aopen-) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately FR:
อย่างสุดชีวิต[X] (yāng sut ch) EN: desperately FR:

desperate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
todunglücklich {adj} [ugs.]desperately unhappy; extremely unhappy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desperate
Back to top