ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prostation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prostation*, -prostation-

prostation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prostation (n.) สิ้นหวัง See also: ความรู้สึกสิ้นหวัง, ความหมดหวัง Syn. hopelessness, pessimism Ops. hopefulness, cheerfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prostation
Back to top