ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สละ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สละ*, -สละ-

สละ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สละ (n.) Zalacca See also: Zalacca wallichiana, sweet variety
สละ (n.) species of marine fish Syn. ปลาสละ
สละ (v.) sacrifice See also: renounce Syn. เสียสละ
สละ (v.) leave See also: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off Syn. ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง
สละชีพ (v.) sacrifice one´s life See also: give up one´s life Syn. สละชีวิต
สละชีวิต (v.) sacrifice one´s life See also: give up one´s life Syn. สละชีพ
สละตำแหน่ง (v.) resign See also: quit, abandon one´s position, retire, leave
สละราชบัลลังก์ (v.) abdicate See also: renounce (the royal throne) Ops. ครองราชสมบัติ
สละราชบัลลังก์ (v.) abdicate See also: renounce (the royal throne) Ops. ครองราชสมบัติ
สละราชสมบัติ (v.) abdicate See also: renounce (the royal throne) Syn. สละราชบัลลังก์ Ops. ครองราชสมบัติ
สละราชสมบัติ (v.) abdicate See also: renounce (the royal throne) Syn. สละราชบัลลังก์ Ops. ครองราชสมบัติ
สละสลวย (v.) be beautiful See also: be elegant, be graceful, be fine, be well-arranged, be smooth Syn. สวยงาม, เป็นระเบียบ
สละสิทธิ์ (v.) give up one´s right (e.g. to remain silent) See also: forego one´s right/s
สละสิทธิ์ (v.) give up one´s right (e.g. to remain silent) See also: forego one´s right/s
สละเวลา (v.) devote time See also: spend time, give time to
สละให้ (v.) give See also: bestow, grant, hand out Syn. ให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้
English-Thai: HOPE Dictionary
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
agrestic(อะเกรส' ทิค) adj. บ้านนอก, ไม่สละสลวย, เซอะซะ (rural, rustic, awkward)
bestow(บีส'โท) {bestowed,bestowing,bestows} vt. มอบของขวัญให้,มอบรางวัลให้,ให้ใช้,จ่าย,สละให้,เก็บ,วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present,grant
cede(ซีด) {ceded,ceding,cedes} vt. ยกให้,ยอม,ทอดทิ้ง,สละ,ยอมยก, See also: ceder n., Syn. yield
demission(ดิมิช'เชิน) n. การสละราชสมบัติ,การลาออกจากตำแหน่ง, Syn. abdication
demit(ดิมิท') vt.,vi. ลาออก,สละ, Syn. resign
devote(ดิโวท') vt. อุทิศ,สละ,ใส่ใจ, Syn. dedicate
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
disclamation(ดิสคละเม'เชิน) n. การสละสิทธิ์,การปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,การไม่ยอมรับ
elegance(เอล'ละเกินซฺ) n. ความงดงาม,ความเก๋,ความสละสลวย,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่เรียบร้อย,สิ่งที่เก๋,ความดีเลิศ, Syn. fineness
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม,เก๋,สละสลวย,สวยงาม,เรียบร้อย,ดีเลิศ, Syn. refined
euphemism(ยู'ฟะมิสซึม) n. การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สละสลวย, See also: euphemist n. ดูeuphemism euphemistic adj. ดูeuphemism euphemistical adj. ดูeuphemism
euphuism(ยู'ฟิวอิสซึม) n. สำนวนโวหารหรือถ้อยคำที่สละสลวยหรือหยดย้อยเกินไป, See also: euphuist n. ดูeuphuism euphuistic adj. ดูeuphuism euphuistical adj. ดูeuphuism
expatriate(เอคซฺเพ'ทริเอท) vt.,adj.,n. (ซึ่งถูก) เนรเทศ, (ซึ่ง) อพยพไปอยู่ต่างประเทศ, (ซึ่ง) สละสัญชาติเดิม n. ผู้อพยพไปอยู่ต่างประเทศ,ผู้ถูกเนรเทศ., See also: expatriation n., Syn. banish
expense(อิคซฺเพนซฺ') n. ค่าใช้จ่าย,การใช้จ่าย,การสละ,ค่าเสียหาย,ความสิ้นเปลือง. -Phr. (at the expense of สูญเสีย) -Phr. (at his (her,our,etc.) expense ทำความเสื่อมเสียแก่), Syn. cost
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
flowery(เฟลา'เออรี) adj. ซึ่งปกคลุมหรือประดับด้วยดอกไม้,เป็นลายดอก,เป็นสำนวนสละสลวย,คล้ายดอกไม้., See also: floweriness n.
forgo(ฟอร์โก') {forwent,forgone,forgoing,forgoes} vt. ละทิ้ง,สละ,ละลาย,เลิก,จากไป., Syn. quit
gambit(แกม'บิท) n. การเล่นหมากรุกโดยการยอมเสียสละหมากเพื่อเดินได้เปรียบขึ้น,กลเม็ด,แผนที่สุขุมรอบคอบ, Syn. stratagem,plan
gent(เจนทฺ) n. สุภาพบุรุษ, See also: gents ห้องน้ำผู้ชาย adj. งดงาม,สละสลวย
genteel(เจนทีล') adj. เกี่ยวกับสังคมผู้ดี,งดงาม,สละสลวย,สุภาพ, Syn. refomed,elegant
gentility(เจนทิล'ลิที) n. ความสละสลวย,บุคคลชั้นสูง,บุคคลที่เกิดในตระกูลผู้ดี, Syn. refinement,nobility
legislatorial(เลจจิสละทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับกฎหมาย,เกี่ยวกับสมาชิกหรือสภานิติบัญญัติ,นิตินัย
melodic(มะลอด'ดิค) adj. ไพเราะ,สละสลวย., See also: melodically adv., Syn. melodious
melodious(มะโล'เดียส) adj. ไพเราะ,สละสลวย, See also: melodiousness n., Syn. musical
pretty(พริท'ที) adj. สวยงาม,งดงาม,สละสลวย,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไพเราะ,ชวนตา,ชวนใจ,มาก,มากมาย,กล้าหาญ,แข็งแรง. n. คนหรือเครื่องตกแต่งหรือเครี่องแต่งกายที่สวยงาม -adv. อย่างพอควร,มาก,ทีเดียว. -sitting pretty ได้เปรียบ ประสบความสำเร็จ. vt. ทำให้สวยงาม,ทำให้ชวนตาชวนใจ,
provincial(พระวิน'เชิล) adj. เกี่ยวกับจังหวัด,เกี่ยวกับมณฑล,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค,ใจคับแคบ,ไม่สละสลวย,บ้านนอก. n. ชาวต่างจังหวัด,ชาวบ้านนอก,คนใจแคบ.
purple(เพอ'เพิล) n.,adj. สีม่วง,ผ้าสีม่วง ,ตำแหน่งพระราชา,ตำแหน่งที่สูงเด่น,ตำแหน่งพระราชาคณะ,สีแดงเข้ม,สีแดงสด,สำนวนสละสลวยเกินไป,vt.,vi. ทำให้เป็นสีม่วง กลายเป็นสีม่วง, Syn. eminence
quixotic(ควิซอท'ทิค) adj. เสียสละมากเกินไป,เป็นไปได้,เพ้อฝัน,คลั่ง., See also: quixotical adv.
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย,ขัดเกลา,สละสลวย,ปราศจากสิ่งสกปรก,กลั่น,กรอง,ประณีต,ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle)
releasor(รีลี'เซอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ปลดหนี้,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
relinquish(รีลิง'กวิช) vt. ยกเลิก,สละ,ปลดปล่อย,ถอน, See also: relinquisher n. relinquishment n., Syn. renounce,give up
remitter(รีมิท'เทอะ) n. ผู้ส่งเงิน,ผู้ส่งคดี,การส่งคดี,การสละสิทธิ์,การคืนตำแหน่ง
render(เรน'เดอะ) vt. ทำให้,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดให้มี,แสดง,ทำรายงาน,แสดงบัญชี,เสนอ,จ่าย,ส่ง,ส่งคน,ถอดความ,แปล,สละ,ฉาบปูน vi. ให้รางวัล,หลอมสกัด n. ปูนที่ฉาบครั้งแรก, See also: rendesable adj. renderer n.
rendition(เรนดิช'เชิน) n. การกระทำ,การแปล,การถอดความ,การสละ,การแสดง,การให้,การทำรายงาน, Syn. version,interpretation
English-Thai: Nontri Dictionary
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
bestow(vt) ให้,มอบรางวัลให้,สละให้
cede(vt) ยอมให้,ยกให้,สละให้
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
devote(vt) มอบให้,อุทิศ,ยกให้,สละ
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย
euphemism(n) การใช้ถ้อยคำสุภาพ,การใช้ภาษาสละสลวย
euphuism(n) การใช้ภาษาหรู,การใช้ภาษาสละสลวย
flowery(adj) มีดอก,สละสลวย,หรูหรา,ไพเราะ
give(vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
prettiness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความเก๋,ความสละสลวย,ความไพเราะ
pretty(adj) น่ารัก,สวย,เก๋,สละสลวย,ไพเราะ
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น
relinquish(vt) ปล่อย,ละทิ้ง,ยกเลิก,สละ
renounce(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ละทิ้ง,สละ
renunciation(n) การสละ,การยกเลิก,การประกาศเลิก,หนังสือสละสิทธิ์
resign(vi) ยอมตาม,ลาออก,เลิก,มอบตัว,สละ
resignation(n) หนังสือลาออก,การลาออก,การมอบตัว,การสละ,การยอมจำนน
roughen(vt) ไม่สละสลวย,ทำให้หยาบ,ทำให้กระด้าง,ทำให้ขรุขระ
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน
SELF-self-sacrifice(n) การเสียสละประโยชน์ส่วนตัว
vacate(vt) ทำให้ว่าง,ถอน,สละตำแหน่ง,ย้ายที่
waive(vt) ยกเลิก,ทิ้ง,สละ,เพิกถอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
renounceสละ, ยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiveสละ, ละทิ้ง, ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abdicationการสละราชสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appeasementการจำยอมสละ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expatriation๑. การถูกขับออกจากบ้านเมือง๒. การถูกถอนสัญชาติ๓. การสละสัญชาติ๔. การออกไปอยู่นอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Latin squareจัตุรัสละติน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
made goodทรัพย์สินสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quitclaimการสละสิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relinquishmentการสละ, การปลดเปลื้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renunciationการสละ, การยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender๑. คืน, เวนคืน, ปล่อย, สละ๒. ยอมจำนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiverการสละสิทธิ์, การละเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Discriminative Functionสัมผัสละเอียด [การแพทย์]
Incoordinationการเคลื่อนไหวไม่สละสลวย, ไม่ประสานกัน, กล้ามเนื้อไม่ประสานกัน, ขาดการประสานงาน, การสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหว, การไม่ประสานงาน [การแพทย์]
Plug and Abandonการอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะ, การอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะที่ไม่พบปิโตรเลียมเพื่อการสละหลุม
renunciation of areaการสละพื้นที่ [การทูต]
waiver of immunitiesการสละความคุ้มกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
relinquish (vt.) สละ See also: ละทิ้ง Syn. cede, renounce, surrender
surrender (vt.) สละ See also: ละทิ้ง, ปล่อย, ยกเลิก Syn. abandon, give up, relinquish
abdicate (vi.) สละราชสมบัติ See also: สละราชบัลลังก์, สละอำนาจ, ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์) Syn. renounce, relinguish
relinguish (vi.) สละราชสมบัติ See also: สละราชบัลลังก์, สละอำนาจ, ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์) Syn. renounce
dilicate (adj.) สละสลวย See also: ประณีต, ละเอียดลออ Syn. fine, precise
polished (adj.) สละสลวย See also: ซึ่งขัดเกลาแล้ว
refined (adj.) สละสลวย See also: ประณีต, ละเอียดลออ Syn. dilicate, fine, precise
disclaim (vi.) สละสิทธิ์ See also: เลิกสัญญา Syn. renounce, forswear
disclaim (vt.) สละสิทธิ์ See also: เลิกสัญญา Syn. renounce, forswear
waive (vt.) สละสิทธิ์ Syn. disclaim, relinquish, renounce
abdicate (vt.) ทำให้สละราชสมบัติ See also: ทำให้สละราชบัลลังก์, ทำให้สละอำนาจ, ทำให้ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์)
abdication (n.) การสละราชสมบัติ Syn. stepping down
atoning (adj.) เกี่ยวกับการเสียสละ See also: เกี่ยวกับการบูชายัญ Syn. conciliatory
flourish (n.) สำนวนสละสลวย
giving up (n.) การสละ See also: การละทิ้ง Syn. abandonment, denial
martyr (n.) ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนาหรือความเชื่อของตน See also: ผู้ยอมพลีชีพ
pass (n.) การสละสิทธิ์
renunciation (n.) การสละ See also: การละทิ้ง Syn. abandonment, denial, giving up
renunciation (n.) การประกาศสละสิทธิ์ Syn. relinquishment
sacrifice to (phrv.) เสียสละตนเพื่อ See also: อุทิศตัวให้กับ, สละเพื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take...take you out? What does that mean?สละ สละสิทธิ์ นายพูดอะไรกันเนี่ย?
Renounce your vows?สละคำปฏิญาณตนเป็นพระหรือเปล่า
Gave his life for my daughter.สละชีวิตของเขา เพื่อลูกสาวของฉัน
Bestow this sword to Baegeuk, and tell him about its legacy.สละดาบนี้ให้แบกิอุค แล้วบอกว่าท่านได้รับสืบทอดมา
Gave up his position as the eldest son and ran away.สละตำแหน่งลูกชายคนโต และหนีไป
Sacrifice Lucian sons to save his own?สละลูกหลานลูซิส เพื่อให้ลูกตัวเองรอด
Losing my soul -- is it going to hurt?สละวิญญาณ .. มันจะเจ็บไหม
Abandon ship or abandon hope.สละเรือ ไม่ก็สละชีวิต
Take a second, think about our children.สละเวลาให้คิดเกี่ยวกับลูกหลานของเรา
"But to remain great we must sacrifice.""แต่จะให้ดีกว่านี้ เราต้องเสียสละ"
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ
I know that it is the wish of all of us to be chosen this night to die for Tomainia.ผมรู้ว่าพวกคุณ ต้องการเช่นนั้น ผู้ที่โชคดีในคืนนี้ จะสละชีพเพื่อ โทไมเนีย
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ
I'm taking the next boat out of here.ฉันสละเรือต่อไปออกจากที่นี่
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง
(Murmuring) She cannot be sacrificed without the ring.เธอไม่สามารถเสียสละโดยไม่ต้อง แหวน
Without the ring, there will be no sacrifice, without the sacrifice, no congregation.จะไม่มีการเสียสละ ถาไม่มีเสียสละ จะไม่มีการชุมนุม
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง
If he is to be sacrificed before Kaili, why is he not painted red?ก่อนที่จะเสียสละความกลัว ไคยีลี, ทำไมเขาไม่ได้ทาสีสีแดง?
And sacrificed jolly with a knife, so I'm told, with that ring.และเสียสละครึกครื้นด้วยมีด หรือเพื่อให้ฉันได้ยิน กับแหวนที่ สามชั่วโมงจะมีชีวิตอยู่
I get all sorts. Rubbish, though, isn't it?ขยะแค่คือไม่ได้หรือไม่ เสียสละ
Until this moment you were safe because my sister was chosen and no other could be sacrificed to Kaili.จนถึงขณะนี้คุณมีความปลอดภัย เพราะว่าน้องสาวของฉันได้รับการ คัดเลือก และไม่มีการอื่น ๆ ที่อาจจะมีการ เสียสละเพื่อ ไคยีลี
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ
Clang had the whole temple transported here for your sacrifice.คแลง วัดได้ทั้งส่งที่นี่ จากทางทิศตะวันออกเพียงสำหรับ การเสียสละของคุณ
We were eager to secure a Rhine river bridgehead but we despaired of taking a bridge intact.สะพานแม่น้ำไรน์ แต่เราหวังสละสะพาน เหมือนเดิม
No, because what I'm talking about is the kind of love that calls for a sacrifice.ไม่ ผมกำลังพูดถึง ความรักที่คุณจะต้องเสียสละ
Are you willing to make a sacrifice to show God how much you love him?คุณยินดีที่จะเสียสละแล้วรึยัง เพื่อแสดงให้พระเจ้า เห็นว่าคุณรักท่านแค่ไหน
See if we can put your band on contract waivers for tonight.ดูนะ ถ้าพวกเราสามารถให้วงของคุณสละสิทธิ์สัญญาสำหรับคืนนี้
I hope so. Thank you for your time, sir.ผมก็หวังว่าอย่างนั้น ขอบคุณที่สละเวลาให้
Do you know the sacrifices people have made?รู้ใช่มั้ยว่าประชาชน เสียสละกันขนาดไหน
It doesn't take a very smart man to appreciate the risk that I am taking by being here with you, Dr. floyd.มันไม่ได้ใช้เป็นคนที่ฉลาดมาก ที่จะชื่นชมความเสี่ยงที่ฉันสละ โดยอยู่ที่นี่กับคุณดร.
The Thuggee was an obscenity that worshipped Kali with human sacrifices.ทักกีเป็นลามกอนาจารที่บูชาพระแม่กาลี กับการเสียสละของมนุษย์
This is a bachelorette party?นี่ปาร์ตี้สละโสดหรือไง
Anybody who does not get on that staircase now is disqualified....ตอนที่ผมประกาศคนชนะ ใครไม่ขึ้น... ...ถือว่าสละสิทธิ์ ผมพูดจริงๆ นะ
Two selfless martyrs.ผู้ยอมสละชีวิตโดยไม่เห็นแก่ตัวเพื่อศาสนา ทั้งคู่
What a fool to give up thy life for thy sister's.แกมันโง่อะไรอย่างนี้ สละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยน้องสาว.
This is the most important sacrifice a daughter can make for her mother.นี่เป็นการเสียสละที่สำคัญมากที่สุด... ที่ลูกสาวจะสามารถทำให้แม่ของตัวเองได้
Two days after the law is passed that allJews have to wear the star, thejewish tailors are turning them out by the gross... in a variety of fabrics at three zloty each.ยิวทุกคนต้องติดปลอกแขนรูปดาว ช่างยิวรับเย็บกุรุสละ 3 ซล็อตตี้ มีไวน์อะไรบ้าง
No buts about it. You're in for a lot of sacrifices.ไม่ต้องแต่ นายจะต้องเสียสละเยอะแยะเลย
And on top, a thin slice of melted cheese.และด้านบนเป็นแผ่นบางของชีสละลาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สละ
Back to top