ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forswear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forswear*, -forswear-

forswear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forswear (vt.) สาบานว่าจะไม่กระทำ Syn. abjure, recant, renounce
forswear (vi.) ให้การเท็จ See also: เบิกความเท็จ Syn. perjure
forswear oneself (idm.) สาบานเท็จ See also: เป็นพยานเท็จ Syn. perjure oneself
English-Thai: HOPE Dictionary
forswear(ฟอร์ซฺแวร์') {forswore,forsworn,forswearing,forswears} vt. สาบานว่าจะเลิก,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ
English-Thai: Nontri Dictionary
forswear(vt) ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I will forswear ever feeding on you again if that's what it takes to convince you of that.และผมขอสาบานว่า ผมจะไม่ดื่มเลือดคุณอีก ถ้ามันจะทำให้คุณเชื่อผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forswear
Back to top