ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีไหวพริบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีไหวพริบ*, -มีไหวพริบ-

มีไหวพริบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีไหวพริบ (v.) be ingenious See also: be astute, be resourceful, be sharp, be clever, be bright, be smart Syn. เฉลียวฉลาด, ฉลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
acumen(อะคู' เมน) n. ความมีไหวพริบเฉียบแหลม. -acuminuous adj., Syn. keenness)
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
politic(พอล'ลิทิค) adj. ฉลาด,มีไหวพริบ,เฉียบแหลม,ปราดเปรื่อง,สุขุม,มีเล่ห์.
sagacious(ซะเก'เชิส) adj. ฉลาด,เฉียบแหลม,หลักแหลม,มีไหวพริบ., See also: sagaciousness n., Syn. shrewd,wise,intelligent
sensible(เซน'ซะเบิล) adj. มีเหตุผล,มีไหวพริบ,มีสติสัมปชัญญะ,ฉลาด,มากมาย,สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น., See also: sensibleness n. sensibly adv., Syn. intelligent,wise
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
tactful(แทคทฺ'ฟูล) adj. มีไหวพริบดี,มีปฎิภาณดี,ฉลาด,เชี่ยวชาญ.
tactless(แทคทฺ'ลิส) adj. ไม่มีไหวพริบ,ไม่รู้จักกาลเทศะ,ไม่มีประสบการณ์ในชีวิต,ไม่ฉลาด,ไม่เหมาะ, See also: tactlessness n., Syn. undiplomatic,rude
witty(วิท'ที) adj. มีสติปัญญา,เฉลียวฉลาด,มีไหวพริบ,มีความรู้,รอบรู้, See also: wittingly adv. wittiness n., Syn. facetious,humorous
English-Thai: Nontri Dictionary
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
cunning(adj) มีไหวพริบ,หลักแหลม,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง
intelligent(adj) มีเชาวน์,มีไหวพริบ,รู้จักคิด,ฉลาด
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
politic(adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ
sensible(adj) สมเหตุสมผล,ฉลาด,มีไหวพริบ,มีสติสัมปชัญญะ
tactful(adj) มีไหวพริบ,รู้จักกาลเทศะ,ฉลาด,เชี่ยวชาญ
unwise(adj) ไม่ฉลาด,ไม่มีเชาวน์,ไม่มีไหวพริบ
witty(adj) ฉลาด,หลักแหลม,เปรื่อง,เล่นสำนวน,รอบรู้,มีไหวพริบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญาความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
acumen (n.) ความมีไหวพริบเฉียบแหลม See also: ความฉลาดเฉียบแหลม
acutely (adv.) อย่างมีไหวพริบ Syn. keenly, shrewd
astuteness (n.) ความมีไหวพริบ See also: ความฉลาด, ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความฉลาดเฉลียว Syn. shrewdness, keenness
egghead (sl.) คนที่มีไหวพริบ
intelligent (adj.) ซึ่งมีไหวพริบ See also: ฉลาด, ซึ่งมีหัวคิด, มีเชาว์ปัญญา Syn. bright, clever, sharp, smart Ops. dull, stupid
keenness (n.) ความมีไหวพริบ See also: ความฉลาด, ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความฉลาดเฉลียว Syn. shrewdness
politic (adj.) ซึ่งมีไหวพริบ See also: เฉียบแหลม, ปราดเปรื่อง, สุขุม Syn. crafty, diplomatic, shrewd
quick-wittedly (adv.) อย่างมีไหวพริบ
quick-wittedness (n.) ความมีไหวพริบ
tactful (adj.) ซึ่งมีไหวพริบดี See also: ซึ่งมีปฏิภาณดี, ฉลาด Syn. diplomatic, considerate, perceptive
tactless (adj.) ซึ่งไม่มีไหวพริบ See also: ซึ่งไม่มีปฏิภาณ Syn. undiplomatic, unthoughtful
undiplomatic (adj.) ซึ่งไม่มีไหวพริบ See also: ซึ่งไม่มีปฏิภาณ Syn. unthoughtful
unthoughtful (adj.) ซึ่งไม่มีไหวพริบ See also: ซึ่งไม่มีปฏิภาณ Syn. undiplomatic
waggery (n.) การพูดตลกขบขันและมีไหวพริบ See also: (คำไม่เป็นทางการและล้าสมัย) Syn. joke, wit
waggishness (n.) การพูดจาตลกขบขันและมีไหวพริบ See also: (คำล้าสมัย)
wit (n.) คนมีไหวพริบ See also: ผู้มีเชาวน์ปัญญา, คนมีปฏิภาณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Smart, witty, romantic.ฉลาด มีไหวพริบ โรแมนติก
She's intelligent. She's intuitive, you know?เธอเป็นคนฉลาด มีไหวพริบ นายรู้รึเปล่า
Just a sweet, intelligent, funny girl.เธออ่อนหวาน มีไหวพริบ และสนุกสนานค่ะ
Known to be witty, hard-working, entrepreneurial...มีไหวพริบปฏิภาณ ขยันขันแข็ง
We want people who are aggressive, who know how to go after that edge you need to survive.เราต้องการคนที่มีไหวพริบ เอาตัวรอดในยามคับขันได้
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ
Determination, resourcefulness and if I may say so, a certain disregard for the rules.ความตั้งใจแน่วแน่ มีไหวพริบคล่องตัว และที่ไม่อยากบอก ไม่ยึดมั่นในกฎข้อบังคับ
Marshall was in his second year of law school, so he was pretty good at thinking on his feet.เขาก็เลยมีไหวพริบดีมาก จ๊ะเอ๋!
She has to be smart to work for such a big corporation.เธอเป็นคนมีไหวพริบ จึงทำงานในบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้ได้
People chasing death down, then trying to cheat it.คนที่ไล่ตามความตาย จากนั้นก็พยายามจะกลบเกลื่อน ทำอะไร ไม่มีไหวพริบเอาซะเลยสำหรับฉัน
He's innovative, he's intelligent. He's obviously highly motivated.เขามีความคิดสร้างสรรค์ เขามีไหวพริบ เห็นได้ชัดว่าเขามีแรงกระตุ้นอย่างสูง
They do say rats are very intelligent.เขาพูดกันว่าหนู่มีไหวพริบมากน่ะ
He's quite sensible, you know.เขามีไหวพริบดีมาก, คุณรู้มัย.
And he has resources. He has connections.เขามีไหวพริบ เขามีพวก
What does the blowfish do, Jesse? What does the blowfish do?ตัวเล็ก ไม่ได้รวดเร็วไม่ได้มีไหวพริบ
Merciless, cunning, greedy.ทั้งโหดเหี้ยม ฉลาดมีไหวพริบ แล้วก็ตะกละ
We're going to incinerate it.เราต้องเผามันไม้เป็นเถ้าถ่าน มีไหวพริบหนิ
Wow. Tactless.ว้าว ไม่มีไหวพริบเลย
You always prove to be more resourcefulนายมักจะพิสูจน์ตัวเองได้เสมอว่า นายมีไหวพริบ
Of course you wouldn't. You're tactful.แน่ละคุณไม่พูด คุณมันมีไหวพริบ
But you know what? I'm not, which is why I can sayแต่นี่รู้ไหม ฉันไม่มีไหวพริบ ฉันเลยพูดได้
Now, Chuck, I'm telling you, you just go in and you be fun and you be witty, and you be the charming guy she fell for.ทีนี้ ชัค ฉันจะบอกให้ นายเข้าไปในนั้น ทำตัวรื่นรมย์ ปฏิภาณดีมีไหวพริบ แล้วก็ทำตัวมีเสน่ห์ ให้เธอรู้สึก
They are ruthless and cunning and...พวกมันเหี้ยมโหดและมีไหวพริบ และ...
I know I have a flair for the dramatic.ฉันรู้ ว่าฉันมีไหวพริบสำหรับเรื่องแบบนี้
The two of you acted quickly and intelligently.คุณสองคนทำงานได้อย่างมีไหวพริบและรวดเร็ว
You may be older, but you don't have the market cornered on wisdom.ท่านอาจจะแก่กว่า แต่ท่านไม่มีไหวพริบเอาเสียเลย
You have a very good sense of direction.ท่านมีไหวพริบเรื่องทิศทางดีมาก
You have to be able to think on your feet.นายต้องมีไหวพริบดัดแปลงแผน
I'll be good.นักขืนใจผู้มีไหวพริบ ผู้มีไหวพริบที่ถูกขืนใจ เอาน่า
I was charming, witty and adorable.ผมมีเสน่ห์ เป็่นที่รักและมีไหวพริบ
He's a resourceful man when he wants to be.เขาเป็นผู้ชายที่มีไหวพริบ เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการจะเป็น
So she's funny...and brainy.ดั้งนั้นเธอน่าจะมีไหวพริบและฉลาด
I am smart, and so are you.ใช่ ฉันมีไหวพริบ นายก็เหมือนกัน
Whatever acumen I have for the job I owe to my father.ฉันมีไหวพริบอะไรก็ตามเกี่ยวกับธุรกิจ ฉันเป็นหนี้พ่อของฉัน
Mr. Wise, you are as resourceful as promised.นายฉลาดคุณมีไหวพริบ ตามที่สัญญา
An addict can be very resourceful.พวกติดยามีไหวพริบดีมาก
Amos, you've proven you're cunning, but you still must complete your quest.อาโมส นายพิสูจน์แล้ว นายมีไหวพริบ นายทำภารกิจสำเร็จแล้ว
This was a witty speech delivered after dinner to an audience at a private club.นี่เป็นคำพูดที่มีไหวพริบ ส่งหลังอาหารเย็นให้กับผู้ชมที่ คลับส่วนตัว
Fortunately, Walshy had about as much business acumen as a bucket of pig shit.โชคดีที่วอลชี่มีไหวพริบทางธุรกิจ มากเท่าไอ้โง่สมองหมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีไหวพริบ
Back to top