ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีระเบียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีระเบียบ*, -มีระเบียบ-

มีระเบียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีระเบียบ (adj.) orderly See also: systematic, methodical Syn. มีระบบระเบียบ
มีระเบียบ (v.) be orderly See also: be systematic, be methodical Syn. มีระบบระเบียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
apollonian(แอพพะโล'เนียน) adj. เกี่ยวกับเรื่องของ Apollo, สุขุม, มีระเบียบ (serene)
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
formalise(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formalize(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
helter-skelteradv.,adj.,n. (ความ) ยุ่งเหยิง,ไม่มีระเบียบ,อุตลุด,ไร้ระเบียบ, Syn. disorderly
master-at-arms(มาส'เทอะ อัท'อาร์มซ) n. ทหารเรือชั้นจ่ามีหน้าที่ควบคุมวินัยในเรือ,เจ้าหน้าที่ควบคุมความมีระเบียบวินัย pl. masters-at-arms
methodical(มะธอด'ดิเคิล) adj. มีระบบ,มีแบบแผน,มีระเบียบ,มีเหตุผล,อดทน,รอบคอบ
misrule(มิสรูล') n. กฎที่เลว,การปกครองที่เลวหรือไม่ฉลาด,ความไม่มีระเบียบแบบแผน vt. ปกครองไม่ดี,จัดการไม่ได้, Syn. mismanagement
orderliness(ออร์'ดะลินิส) n. ความมีระเบียบ,ความมีวินัย,ความเรียบร้อย
orderly(ออร์'เดอลี) adj.,adv. มีระเบียบ,มีวินัย,รักษาวินัย,เกี่ยวกับคำสั่ง,ตามลำดับ,ตามขั้นตอน n. เจ้าหน้าที่ข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ทั่วไป,ทหารที่ส่งคำสั่ง,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล., Syn. neat,proper
pitched battlen. การสงครามที่ได้มีการจัดกองกำลังทหารอย่างมีระเบียบและมีการกำหนดสนามรบไว้ก่อน,การรบแบบตั้งที่มั่น,การรบที่ดุเดือด
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
shape(เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ
straight(สเทรท) adj.,adv.,n. (ความ) ตรง,โดยตรง,ตรงแน่ว,ต่อเนื่องกัน,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง,สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีระเบียบ,เรียบร้อย, (เหล้า) ไม่เจือปน,ปกติ,ชอบด้วยกฎหมาย,ดื่มดวด, (ไพ่) เรียงแต้ม,ทันที,ฉับพลัน, -Phr. (straightly off ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง)
undisciplined(อันดิส'ซิพลินดฺ) adj. ไม่มีระเบียบวินัย,ไม่ได้รับการฝึกฝน,มั่ว,เปะปะ,ตามอำเภอใจ
unkempt(อัน'เคมพทฺ) adj. (ผม) ยุ่งเหยิง,เป็นกระเซิง,รุ่มร่าม,หยาบ,หยาบคาย,สกปรก,ไม่มีระเบียบ., See also: unkemptly adv. unkemptness n., Syn. untidy,careless
unsettle(อันเซท'เทิล) vt. ทำให้ไม่มั่นคง,เปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ทำให้อ่อนแอ. vi. กลายเป็นไม่มั่นคง,กลายเป็นไม่มีระเบียบ., See also: unsettlement n., Syn. upset
English-Thai: Nontri Dictionary
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
methodical(adj) ทำตามระเบียบวิธี,รอบคอบ,มีระเบียบ,มีเหตุผล
misrule(n) การปกครองไม่ดี,ความไม่มีระเบียบ
muss(n) ความยุ่ง,ความสับสน,ความอลหม่าน,ความไม่มีระเบียบ
systematic(adj) ตามระบบ,มีแนวการ,มีระเบียบ,มีกฎเกณฑ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amorphousอะมอร์ฟัส โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
cycleรอบ,วง, วัฏจักร, ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก  เช่น รอบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา วงชีวิตของกบวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reserved bookหนังสือจองคือ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหนึ่งๆ กำหนดให้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาที่สอน โดยได้แจ้งให้ห้องสมุดและบรรณารักษ์จัดแยกหนังสือดังกล่าวออกเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นเฉพาะ หนังสือที่ถูกจัดเป็นหนังสือสำรอง จะมีระเบียบการยืมคืนพิเศษกว่าหนังสือทั่วไป คือ ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มผู้เรียน นอกจากระยะเวลาการยืมที่สั้นกว่าหนังสือทั่วไปแล้ว ค่าปรับกรณีที่ยืมเกินกำหนดส่งคืนก็จะสูงกว่าหนังสือทั่วไปด้วยเช่นกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ceremony (n.) ความมีระเบียบแบบแผน
disordered (adj.) ซึ่งไม่มีระเบียบ See also: ซึ่งไม่มีระบบ, ซึ่งยุ่งเหยิง, ซึ่งสับสนอลหม่าน Syn. chaotic, scattered, untidu Ops. well-ordered, tidy
methodizer (n.) ผู้มีระเบียบแบบแผน
methodologist (n.) ผู้มีระเบียบแบบแผน Syn. pedant
orderly (adv.) อย่างมีระเบียบ See also: อย่างมีแบบแผน Syn. methodically, regularly
self-discipline (n.) ความมีระเบียบวินัยในตัวเอง See also: การรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง Syn. temperance, self-restraint
uncorrect (adj.) ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย See also: ซึ่งไม่อยู่ในความควบคุม, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนไว้ Syn. untrained, uncontrolled Ops. disciplined
undisciplined (adj.) ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย See also: ซึ่งไม่อยู่ในความควบคุม, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนไว้ Syn. untrained, uncorrect, uncontrolled Ops. disciplined
unsystematic (adj.) ไม่มีระเบียบ Syn. disorderly, untidy Ops. tidy
untidu (adj.) ซึ่งไม่มีระเบียบ See also: ซึ่งไม่มีระบบ, ซึ่งยุ่งเหยิง, ซึ่งสับสนอลหม่าน Syn. chaotic, scattered Ops. well-ordered, tidy
untrained (adj.) ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย See also: ซึ่งไม่อยู่ในความควบคุม, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนไว้ Syn. uncorrect, uncontrolled Ops. disciplined
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It may not seem like it, Mr. Wade, but we got law and order in this town, just like any other.มันก็ไม่เชิงหรอก คุณเวด อย่างน้อยที่นี้ก็มีกฎ มีระเบียบ เหมือนเมืองอื่นน่ะแหละ
Neat freak. Healthy.มีระเบียบ สุขภาพดี ไม่สูบบุหรี่
Is there C.I.A. protocol for how to do it?มีระเบียบการCIAบ้างไหมว่าต้องทำยังไง?
There are lots of FAA regulations that keep people from turning the sky into a playground.มีระเบียบมากมายของกองการบิน... ...ที่กันผู้คนออกห่างจากท้องฟ้า มาอยู่แค่พื้นดิน
There are strict Department of Corrections guidelines that govern every aspect of an execution.มีระเบียบเข้มงวดอย่างมาก ไว้สำหรับทุกขั้นตอนในการประหารชีวิต
Guys, could we please get organized?ทุกคน ช่วยมีระเบียบหน่อย
Well, now I, too, need structure, a little fucking discipline.ก็ ตอนนี้ฉันต้องการมีกฎ มีระเบียบบ้านั่นนิดหน่อย
You're so neat!นายมีระเบียบดีจังนะเนี่ย !
I will bring order after centuries of chaos.ข้าจะทําให้มันมีระเบียบ หลังยุ่งเหยิงมานานนับศตวรรษ
Move in an orderly fashion to security checkpoints.เคลื่อนที่อย่างมีระเบียบ ไปที่จุดเช็คความปลอดภัย
Please proceed in an orderly fashion. Do not run.กรุณากระทำด้วยความมีระเบียบ อย่าวิ่ง
And then, then you have a giant mess.แล้วจากนั้น จากนั้นนายจะเป็นคนที่ไม่มีระเบียบมากเอาเสียเลย
You have ruined me. Before we met I was a disciplined man.คุณทำร้ายจิตใจผม ก่อนที่เราเจอกัน ผมเป็นคนมีระเบียบ
Organized killers have a fascination with law enforcement.พวกฆาตกรที่มีระเบียบแบบแผน จะมีความหลงไหลในกระบวนการด้านกฎหมาย
They are not as disciplined... and they let their emotions interfere with their duty.พวกมันไม่มีระเบียบวินัย... พวกมันยังเอาแต่คิดเรื่องตัวเอง ไม่ห่วงหน้าที่
I need everyone to leave the store in an orderly fashion.ขอให้ออกไปจากร้านอย่างมีระเบียบ
The boy needs discipline, Anne.เด็กต้องมีระเบียบวินัย แอน
Get across the bridge. Move in a quick and orderly fashion.ให้ทุกท่านรีบข้ามสะพานไป อย่างมีระเบียบ
Different from Takao, he doesn't have any debts and is very methodical.ต่างจากทาคาโอะ, เขาไม่มีหนี้สินและเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผน
He's disorganized, picks an opportunistic weapon at a crime scene, strikes with rage...เขาไม่มีระเบียบ ใช้อาวุธสังหารจากในบ้าน ลงมือด้วยแรงโกรธ
Organized enough though,to follow a ritual after he kills.แต่ก็มีระเบียบพอ ที่จะทำสิ่งต่างๆ หลังจากการฆ่าได้
He's obsessively neat and clean.เขามีระเบียบ รักสะอาด
They're undisciplined,inarticulate,and they have a lot to learn about respect.พวกเขาทั้งไม่มีระเบียบวินัย นิ่งดูดาย และพวกเขายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความเคารพ
You have no idea what it takes to be a knight - courage, fortitude, discipline.นายไม่รู้หรอกว่าอัศวินน่ะต้องมีอะไรบ้าง ความมีระเบียบวินัย
Obviously they're not disciplined to be out in public.จริงๆ แล้วคุณไม่ควรพาเด็กๆ ที่ไม่มีระเบียบ มาที่สาธารณะอย่างนี้ด้วยเลย
I'm better suited to a life of thought, debate, intellectual discipline.ผมเหมาะกับชีวิตที่ใช้ความคิด การถกเถียง และความมีระเบียบวินัยทางปัญญา
Fortunately, we have protocols to follow.โชคดีที่เรายังมีระเบียบการปฏิบัติให้ทำตามอยู่
So she's not just organized, she's also methodical.ดังนั้นเธอไม่แค่มีระเบียบแต่ยังมีวิธีการด้วย
Michelle's highly organized, she's precise, light of hand, so left-handed.มิเชลมีระเบียบ เธอละเอียด เขียนเบามือ ถนัดซ้าย
Just because we're thieves doesn't mean we need to be untidy.เพียงเพราะว่าพวกเราเป็นขโมย ไม่ได้แปลว่าเราจำเป็นต้องเป็นคนไม่มีระเบียบ
It's being referred to as the Pattern.หมายถึงมีระเบียบแบบแผน
But it is a surgical procedure, so there is a question of safety, given your age.แต่มันมีระเบียบขั้นตอนการผ่าตัดอยู่ ดังนั้น ต้องถามเพื่อความปลอดภัย\ เนื่องจากอายุของคุณ อายุผม
It looks like one neat aspect.มันดูเหมือนเป็นคนที่มีระเบียบ
My parents forced us to be primพ่อแม่ฉันบังคับเราให้มีระเบียบ
Usually unravel, get sloppy.โดยปกติต้องการแก้ไข ความไม่มีระเบียบ
Cam's a good tenant you know, pays the rent on time, never leaves the apartment.แคมเป็นคนที่มีระเบียบมาก เธอจ่ายค่าเช่าตรงเวลา และไม่เคยทิ้งห้องไปไหน.
There's nothing you can do to me.มันมีระเบียบในตัวของมันเองอยู่ แต่ไม่ใช่จากคนที่ตาย
It is a matter of discipline.เพื่อความมีระเบียบวินัย
The vampire agenda, pure and simple.พวกแวมพ์ช่างมีระเบียบ บริสุทธิ์ผุดผ่อง และถ่อมตัวจริงๆ
Order in successful societies depends upon enforced rules.สังคมที่มีระเบียบวินัย ขึ้นอยู่กัีบการบังคับใช้กฎหมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีระเบียบ
Back to top