ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untidu

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untidu*, -untidu-

untidu ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untidu (adj.) ซึ่งไม่มีระเบียบ See also: ซึ่งไม่มีระบบ, ซึ่งยุ่งเหยิง, ซึ่งสับสนอลหม่าน Syn. chaotic, scattered Ops. well-ordered, tidy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untidu
Back to top