ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-ordered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-ordered*, -well-ordered-

well-ordered ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
秩序正しい[ちつじょただしい, chitsujotadashii] (adj-i) orderly; well-ordered
整った[ととのった, totonotta] (adj-f) well-ordered; in good order; well-featured; well-regulated; (P)
規律正しい[きりつただしい, kiritsutadashii] (adj-i) well-ordered; systematic

well-ordered ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เซตอันดับดี[n. exp.] (set andap d) EN: well-ordered set FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-ordered
Back to top