ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประจำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประจำ*, -ประจำ-

ประจำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจำ (v.) be stationed See also: be placed permanently, be posted Syn. ประจำการ
ประจำ 2 (adv.) regularly See also: habitually, frequently, often, constantly Syn. เป็นนิจ, เสมอ, เป็นปกติ, เป็นกิจวัตร, สม่ำเสมอ, เป็นนิตย์
ประจำ 3 (adj.) regular See also: habitual, constant
ประจำการ (v.) be stationed See also: be placed permanently, be posted, be on duty, be in active service, be on a active list Syn. ปฏิบัติหน้าที่, ทำงาน, ทำหน้าที่, ปฏิบัติราชการ
ประจำครั่ง (v.) seal See also: affix a seal
ประจำจังหวัด (adj.) provincial
ประจำชาติ (adj.) national
ประจำซอง (v.) take one´s combat position See also: be at one´s post, take one´s combat duty Syn. เตรียมพร้อม
ประจำตรา (v.) seal See also: affix a seal Syn. ประจำครั่ง
ประจำตัว (adj.) personal See also: private Syn. ส่วนตัว, ติดตัว
ประจำตำบล (adj.) district
ประจำตำแหน่ง (v.) be in the position of Syn. ประจำการ
ประจำตำแหน่ง (adj.) employer-provided
ประจำถิ่น (adj.) local See also: folk, homegrown, native, regional Syn. ท้องถิ่น, พื้นเมือง
ประจำถิ่น (adj.) native See also: local, domestic, homemade Syn. ท้องถิ่น, พื้นบ้าน
ประจำปี (adj.) yearly See also: annual Syn. รายปี
ประจำยาม (n.) name of a Thai design See also: name of a Thai decorative pattern
ประจำวัน (adj.) daily See also: everyday Syn. ทุกวัน
ประจำสัปดาห์ (adj.) weekly Syn. ประจำอาทิตย์
ประจำอาทิตย์ (adj.) weekly
ประจำเดือน (n.) monthly period See also: menstruation, menstrual period, menses, period Syn. ระดู, รอบเดือน, เมนส์
ประจำเดือน (adj.) monthly Syn. รายเดือน
ประจำเมือง (n.) Venus See also: evening star Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก
ประจำใจ (v.) adhere to See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind
English-Thai: HOPE Dictionary
active dutyประจำการ, Syn. full duty)
alma mater(อาล' มะมา' เทอะ,แอล' มาเม' เทอะ) n. โรงเรียนเดิมที่เคยศึกษามาก่อน, เพลงประจำโรงเรียน
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
alway(ออล' เวย์) adv. ตลอดเวลา,ตลอดไป,เป็นประจำ, Syn. always)
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
amenorrhea(เอเมนนอเรีย') n. ภาวะที่ไร้ประจำเดือน. -amenorrheal, adj.
anna(แอน' นะ) n. บันทึกหนึ่ง (โดยเฉพาะเหตุการณ์ประจำปี) ของ annals (a record)
annalist(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
annals(แอน' นัลซฺ) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี, บันทึกประวัติศาสตร์, หนังสือรายงานเป็นทางการของหน่วยงาน (a record of events)
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration)
annual(แอน' นวล) adj. ประจำปี, ทุกปี, เกี่ยวกับปี, เกิดขึ้นระหว่างปี, มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว. -n. พืชที่มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว, หนังสือหรือรายได้ประจำปี. -annually adv., Syn. yearlong, yearly
anon(อะนอน') adv. ไม่ช้า, เวลาอื่น, ทันที. -ever and anon เป็นประจำปี,บ่อย
arlington national cemetrสุสานประจำชาติของอเมริกาในรัฐเวอร์จีเนีย
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ,เครื่องมือต่อสู้,ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi.,vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน,คุมเชิง, Syn. shoot, branch)
assume(อะซูม') vt.,vi. สันนิษฐาน,นึกเอา,สมมุติ, รับ,ครอง,ยึดเอาดื้อ ๆ ,ประจำ, เข้ารับตำแหน่ง,แสดง,ปรากฎ,เสแสร้ง, Syn. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
avocation(แอฟวะเค' เชิน) n. งานอดิเรก,งานประจำ,อาชีพ, งาน,การเบนความสนใจ
bearer(แบ'เรอะ) n. ผู้แบก,ผู้รับ,เครื่องมือขนส่ง,ผู้ถือจดหมาย,ผู้ถือจดหมายสั่งของหรือรับเงิน,ผู้ประจำตำแหน่ง,คนใช้, Syn. messenger
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
blottern. กระดาษซับ,บันทึกประจำวันของตำรวจ
broad churchn. ศาสนาประจำชาติของอังกฤษ
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
calendar(แคล'เลนเดอร์) n. ปฎิทิน,หนังสือปฏิทิน,รายการประจำวันvt. บันทึก,บันทึกประจำวัน, See also: calendric adj. ดูcalendar calendrical adj. ดูcalendar
catamenian. ประจำเดือน,ระดู
change of lifen. ภาวะหมดประจำเดือน
checkoffn. การเก็บเงินค่าสมาชิกสหภาพกรรมการหรือแรงงาน โดยหักจากเงินเดือนประจำ
chronic(ครอน'นิค) adj. เรื้อรัง,เป็นประจำ, See also: chronicity n. ดูchronic
chronical(ครอน'นิค) adj. เรื้อรัง,เป็นประจำ, See also: chronicity n. ดูchronic
chronicle(ครอน'นิเคิล) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา,ประวัติศาสตร์,เหตุการณ์ประจำปี,จดหมายเหตุ,ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.
church of englandn. ศาสนาคริสเตียนประจำชาติของอังกฤษ ไม่นับถือสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนา
churchman(เชิร์ชฺ'เมิน) n. พระ,บาทหลวง,สมาชิกโบสถ์,สมาชิกศาสนาประจำชาติ, See also: churchmanship n.
commissioned(คะมิช'เชินดฺ) adj. ประจำการ,ซึ่งได้รับมอบอำนาจหน้าที่
commissioned officerนายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป) ,นายทหารประจำการ
commodity(คะมอด'ดิที) n. สินค้า,ของใช้ประจำ,ปริมาณ หรือจำนวนหนึ่งของสินค้า,ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่, Syn. articles,goods
continual(คันทิน'นิวเอิล) adj. ต่อเนื่อง,ไม่ขาดสาย,สืบเนื่อง,เป็นประจำ,บ่อยมาก., See also: continuality n., Syn. continuous -Conf. continous
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ,คนไข้,ลูกค้า,คนซื้อของ,ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
English-Thai: Nontri Dictionary
almanac(n) ปูม,ปฏิทินบันทึกเหตุการณ์,ปฏิทินประจำปี
always(adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี
annual(adj) รายปี,ประจำปี,ทุกปี
annuity(n) เงินปี,รายได้ประจำปี
arm(n) แขน,เท้าแขน,อาวุธ,ตราประจำตระกูล
armorial(adj) เกี่ยวกับเกราะ,เกี่ยวกับตราประจำตระกูล
armour(n) เกราะ,ยานเกราะ,ตราประจำตระกูล,อาวุธ
autobus(n) รถเมล์,รถประจำทาง
boarder(n) นักเรียนกินนอน,นักเรียนประจำ
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ,โรงเรียนกินนอน
bus(n) รถเมล์,รถบัส,รถโดยสารประจำทาง
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
charwoman(n) หญิงทำความสะอาดประจำวัน
COAT OF coat of arms(n) ตราประจำครอบครัวขุนนาง
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ,นายทหารสัญญาบัตร
commodity(n) สินค้า,โภคภัณฑ์,ของใช้ประจำ,ผลิตภัณฑ์การเกษตร
continual(adj) บ่อยๆ,ไม่ขาดสาย,ตลอดไป,เรื่อยไป,ต่อเนื่อง,เป็นประจำ
crest(n) ยอด,ปลาย,หงอน,โหนก,ตราประจำตระกูล
current(adj) ประจำวัน,ทั่วๆ ไป,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,แพร่หลาย
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน
DEATH death rate(n) อัตราการตายประจำปี
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล
diary(n) อนุทิน,สมุดบันทึกประจำวัน,สมุดไดอารี
disband(vt) ทำให้สลาย,แยกย้าย,ทำให้กระจายไป,เลิก,ปลดประจำการ
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
ensign(n) ธงประจำกอง,คนถือธง
escutcheon(n) โล่,แผ่นโลหะ,ตราประจำตระกูล
fix(vi) อยู่กับที่,ประจำที่,ยึด,ไม่เคลื่อนไหว,ติดแน่น,เกาะแน่น
fixture(n) เครื่องติดตั้ง,ของประจำที่,กำหนดการ,สิ่งยึดติด
frequent(adj) เสมอ,บ่อย,ถี่,ชุก,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน
frequently(adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง
habitual(adj) เคยชิน,ติดนิสัย,ทำจนเป็นนิสัย,ทำเป็นประจำ
habitually(adv) ติดนิสัย,เป็นนิสัย,เสมอ,เป็นเนืองนิจ,เป็นประจำ,เนืองๆ
shelve(vt) วางบนหิ้ง,วางบนชั้น,ปลดประจำการ,เลื่อนการพิจารณา
heraldry(n) ตราประจำตระกูล,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของทหาร
household(adj) ในบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว,ประจำบ้าน
incident(adj) อาจเกิดขึ้นได้,เป็นประจำ,ซึ่งตกกระทบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accredit๑. ส่งทูตไปประจำ๒. รับทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amenorrheaภาวะขาดระดู, ภาวะขาดประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
attributeลักษณะประจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bureaucracy๑. อำมาตยาธิปไตย๒. ระบบข้าราชการประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catamenia; emmenia; mensesระดู, ประจำเดือน [มีความหมายเหมือนกับ menstruation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
climactericระยะเริ่มหมดระดู, ระยะเริ่มหมดประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
commission๑. คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ, คณะมนตรี๒. การเข้าประจำการ๓. การขึ้นระวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commuteไปกลับเป็นประจำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
customary groundingsการติดตื้นที่แหล่งประจำ ดู customary strandings [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
customer๑. ลูกค้าประจำ๒. ผู้เคยค้า (ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diurnal๑. -กลางวัน๒. ประจำวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emmenia; catamenia; mensesระดู, ประจำเดือน [มีความหมายเหมือนกับ menstruation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
empanelการเรียกเข้าประจำที่ [ดู impanel] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endemic-ประจำถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ensign๑. ธงชาติ๒. ธงแสดงสัญชาติ๓. ธงประจำตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
identity cardบัตรประจำตัวประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
impanelการเรียกเข้าประจำที่ [ดู empanel] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mensesระดู, ประจำเดือน [ดู menstruation] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
menstruateมีระดู, มีประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
menstruation๑. ระดู, ประจำเดือน [มีความหมายเหมือนกับ catamenia; emmenia; menses]๒. การมีระดู, การมีประจำเดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nameplateป้ายประจำเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
nonresident routineรูทีนแบบไม่อยู่ประจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
overheadค่าใช้จ่ายประจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overheads, socialค่าใช้จ่ายประจำทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
portfolioตำแหน่งรัฐมนตรีที่ประจำตามกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regular army; regular forcesกองทัพประจำการ [ดู standing army] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rentierผู้มีรายได้ประจำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sonorityพลังประจำเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
standing armyกองทัพประจำการ [ดู regular army และ regular forces] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
topoalgia; topalgiaอาการปวดประจำที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Menstrual Abnormalityประจำเดือนที่ไม่ปกติ [การแพทย์]
accreditแต่งตั้งให้ไปประจำ
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]
Attached thermometerเทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Attributeลักษณะประจำ [Assistive Technology]
Birthstonesหินประจำเดือนเกิด [TU Subject Heading]
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ
Bus driversคนขับรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Bus terminalsสถานีรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Certificate of Alienใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว [การทูต]
Commuter ผู้ไปกลับเป็นประจำ บุคคลที่เดินทางจากสถานที่อยู่อาศัย ไปยังสถานที่ทำงานเป็นประจำ [สิ่งแวดล้อม]
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ
Corps Diplomatique หรือ Diplomatic Corpsคณะทูตานุทูตที่ประจำอยู่ในนครหลวง (Capital) ของประเทศ
Deposit accountบัญชีเงินฝากประจำ [การบัญชี]
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต
Displaced from Normal Sitesอยู่ผิดถิ่นที่ประจำ [การแพทย์]
Dosimeters, Personalเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล [การแพทย์]
Endemicระบาดเป็นแห่ง,ท้องถิ่นที่มีโรค,ประจำท้องถิ่น,ประจำถิ่น,โรคเรื้อรังประจำถิ่น,เกิดประปรายประจำ,การระบาด [การแพทย์]
Fauna ฟอนา, พรรณสัตว์ประจำถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
Fecundability ความสามารถมีบุตร ความน่าจะเป็นในการตั้งครรภ์ต่อวงจรประจำเดือน หรือวงจรระดู (menstrual cycle) [สิ่งแวดล้อม]
Flora ฟลอรา, พรรณไม้ประจำถิ่น พรรณพืชในบริเวณหรือยุคสมัยธรณีวิทยาหนึ่ง ๆ เช่น ฟอง หรือฝ้าไขโดยเกิดจากการอัดอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Gender Identity Disordersความผิดปกติในการรับรู้เพศประจำตัวของตน [การแพทย์]
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
Heraldryเครื่องหมายประจำตระกูล [TU Subject Heading]
High Commissioner1. เอกอัครราชทูตของประเทศในเครือจักรภพที่ประจำในสหราชอาณาจักรหรือประเทศใน เครือจักรภพด้วยกัน 2. ข้าหลวงใหญ่
Implementationงานบริการประจำของห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ [การแพทย์]
Inanimate Environmental Surfaceเชื้อติดเปื้อนอยู่ที่ผิวของเครื่องใช้ประจำวัน [การแพทย์]
Inherentอินฮีเรนท์, คุณสมบัติประจำตัว [การแพทย์]
Internship and Residencyแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำบ้าน [การแพทย์]
Market ตลาด สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า จะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นชุมนุมเพื่อ จำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Annual general meetingการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการยกระดับการมีบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดทุนไทยต่อไป [ตลาดทุน]
Menarcheการเริ่มแรกมีระดู; ระดู, การเริ่มมี; เริ่มแรกมีประจำเดือน; ประจำเดือนครั้งแรก; การเริ่มมีระดูครั้งแรก; ระดูครั้งแรก; การมีประจำเดือนครั้งแรก; ประจำเดือนครั้งแรก; ระดูครั้งแรก; ประจำเดือนครั้งแรก, [การแพทย์]
Menopausal Peroidวัยหมดประจำเดือน [การแพทย์]
Mid Cycleระยะกึ่งกลางรอบประจำเดือน, ระยะตกไข่, ระยะกลางของรอบประจำเดือน [การแพทย์]
Minibus linesการเดินรถประจำทางขนาดเล็ก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
base (vt.) ประจำการ
provincial (adj.) ประจำจังหวัด See also: ส่วนท้องถิ่น, ส่วนภูมิภาค Syn. rural
national (adj.) ประจำชาติ See also: ระดับชาติ, แห่งชาติ, ของชาติ Syn. federal, state, municipal
nationally (adv.) ประจำชาติ See also: เกี่ยวกับประเทศชาติ Syn. publicly
local (adj.) ประจำท้องถิ่น See also: ส่วนท้องถิ่น, เฉพาะท้องถิ่น, แห่งท้องถิ่น Syn. community, district Ops. national
annual (adj.) ประจำปี Syn. yearly, each year, every year
each year (adj.) ประจำปี Syn. yearly, every year
every year (adj.) ประจำปี Syn. yearly, each year
yearly (adj.) ประจำปี See also: รายปี
menses (n.) ประจำเดือน See also: ระดู
active duty (n.) การเข้าประจำการเต็มเวลา
address list (n.) รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ Syn. subscribers, list
amenorrhea (n.) ภาวะที่ไร้ประจำเดือน Syn. amenorrhoea
amenorrhoea (n.) ภาวะที่ไร้ประจำเดือน Syn. amenorrhea
annalist (n.) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals (n.) บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annual (n.) หนังสือประจำปี Syn. yearbook, yearly report book
annual festival (n.) เทศกาลประจำปี
bald eagle (n.) นกอินทรีใหญ่หัวสีขาว เป็นนกประจำชาติของอเมริกา
basic training (n.) การฝึกทางทหารขั้นพื้นฐาน (เมื่อแรกเข้าประจำการในกองทัพบก) Syn. basic
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They're usually quite busyพวกเขามักจะยุ่งอยู่ประจำ
Is it true that you went to boarding school?เป็นความจริงหรือที่เธอไปเข้าโรงเรียนประจำ?
We often call him by his nicknameพวกเรามักจะเรียกชื่อเล่นของเขาประจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Always damn fool idiots at best. But don't...เป็นไอ้โง่ทำเรื่องโง่ๆ ประจำ แต่อย่านะ...
I mean, if this is something you're gonna do... regularly... you should invest in some nail clippers, Danny.เรื่องนั้นน่ะนะ ถ้านายคิดจะทำเป็น ประจำ นายน่าจะลงทุนซื้อ ที่ตัดเล็บนะ แดนนี่
Your monthly mortgage of $4,200 is easily affordable, considering that you have 6.2 million in a Cayman Islands account.คุณมีรายได้ ประจำ 4200 เหรียญ อย่างสบายๆ ซึ่งตอนนี้คุณมีเงินเก็บ 6.2 ล้านเหรียญ ในบัญชี ที่เกาะ แคย์แมน
Pretty routine, you know, they done it like hundred times before.ประจำ คุณก็รู้ พวกเขาเหมือนทำมาเป็นร้อยครั้ง
United States Navy.ประจำกองทัพเรือสหรัฐ
That son of buck's been killin' since the 1860s.ประจำกองพันมอนโร ปี 1862
In guadalcanal on October 24 and 25, 1942.ประจำการ ณ กัวดาลคานาล ในวันที่ 24 และ 25 ตุลาคม 1942
I'm stationed at West Dover Military Base, about 10 miles back.ประจำการอยู่ที่ฐานทัพทหารเวสต์โดเวอร์ กลับไปประมาณสิบไมล์
Riflemen, faced outwards.ประจำจุดซ้ายและขวา หน่วยไรเฟิล..
Manning this fucking post, lieutenant.ประจำจุดเฮงซวยนี่ ครับผม!
Manning this fucking post, Lieutenant.ประจำจุดเฮงซวยนี่ไง ไม่เห็นเหรอครับ!
Positions, positions!ประจำตำแหน่ง ประจำตำแหน่ง!
Take your positions and wait for my command.ประจำตำแหน่ง รอคำสั่งของฉัน
To your positions. The gates shall not be opened no matter what!ประจำตำแหน่ง ห้ามเปิดประตู ไม่ว่าเกิดอะไรก็ตาม
Stay at your stations!ประจำตำแหน่งของคุณไว้!
Stand to your guns.ประจำตำแหน่งของตัวเอง
Take position overthe top ofthat bridge.ประจำตำแหน่งบนสะพานนั่น .
We in position?ประจำตำแหน่งหรือยัง?
The fleet is holding its position sire.ประจำตำแหน่งแล้วครับท่าน
Stay in position. Tell Larry to have his men stand down.ประจำตำแหน่งไว้ บอกลาร์รี่ให้คนของเขาวางอาวุธ
Hold your positions. Are you hurt?ประจำตำแหน่งไว้ก่อน คุณบาดเจ็บมั้ย?
On station. Locked.ประจำที่ ตั้งหัวเรือ
Places, everyone! Scooch, scooch, scooch, scooch, scooch.ประจำที่ ทุกคน! ผมคงทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จ
Back in place. Back in place, you bastards!ประจำที่ ประจำที่ ไอ้พวกระยำ
Stay with herประจำที่ แล้วตรวจดูให้แน่ใจ
You could have two bucks out of it all.ประจำที่.. เตรียมพร้อม..
I better take over. A bit tricky down here.ประจำที่ก่อนนะ แถวนี้มันขับยากนิดหน่อย
In place and ready.ประจำที่และพร้อมแล้ว
Of the order of Shairpur.ประจำนิกายแห่งชาปัวร์
And she works laying' whiskey downประจำบาร์ รินสุราแลกเงิน
Man the gun turrets, every goddamn one of them. Go!ประจำป้อมปืน ทุกป้อมปืนเลย เร็วเข้า
Thanks-living potluck dinner, where we remember all we have to be thankful for.ประจำปีของกรีนเดล สถานที่ที่เราทุกคนควรต้องขอบคุณ
Albuquerque District Office.ประจำภูมิภาค อัลบาเคอกี
That this week, at the fall homecoming assembly, the McKinley High School Glee Club performs a number by...ประจำฤดูใบไม้ร่วงสัปดาห์นี้ แมคคินลี่ย์ ไฮสคูล กลีคลับ แสดงเพลงของ...
At the consulate here in New York, I know.ประจำสถานกงสุลที่นิวยอกร์ก ผมทราบ
Get to your stations. We're going to detach.ประจำสถานี เรากำลังจะปลดยานออก
Man all battle stations!ประจำสถานีต่อสู้ทั้งหมด!
Gunships on station. Rolling hot.ประจำสถานีปืนรบ รัวได้
Battle stations! NOW!ประจำหน่วยรบ, เดี๋ยวนี้!
Stationed out of Fort Benning.ประจำอยู่ที่ ฟอร์ด เบนนิ่ง

ประจำ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日記[にっき, nikki] Thai: บันทึกประจำวัน English: diary
毎月[まいげつ, maigetsu] Thai: ประจำทุกเดือน English: monthly
行事[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประจำ
Back to top