ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yearly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yearly*, -yearly-

yearly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yearly (adj.) ประจำปี See also: รายปี
yearly (adj.) เกี่ยวกับ 1 ปี
yearly (adv.) ปีละครั้ง
yearly (adv.) ต่อปี
yearly celebration (n.) การฉลองครบรอบปี Syn. commemoration
yearly report book (n.) หนังสือประจำปี Syn. yearbook
English-Thai: HOPE Dictionary
yearly(เยียร์'ลี) adj.,adv. เกี่ยวกับ 1 ปี,ทุกปี,ปีละครั้ง n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกปีละครั้ง, Syn. annual
English-Thai: Nontri Dictionary
yearly(adj,adv) ทุกปี,รายปี,ประจำปี,ปีละครั้ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yearlyตลอดทั้งปี [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทั้งปี (adj.) yearly Syn. ตลอดปี
ประจำปี (adj.) yearly See also: annual Syn. รายปี
รายปี (adj.) yearly See also: annual Syn. ทุกปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Make my yearly call again. "Dad, now what?"ไอคอนของผมขอเป็นสีฟ้าได้มั้ย?
That would blow half of Unser's yearly budget.นั่นต้องใช้งบประมาณทั้งปี ของอันเซอร์แล้ว
Chief Pope asked that I quantify the amount of cash stolen from several unidentified businesses, as a proportion of their yearly income, and I found some glaring discrepancies.หัวหน้าโป๊ปถามฉันว่าเงินสด ที่ถูกขโมยไม่มีหลักฐานทางธุรกิจ เหมือนเป็นสัดส่วนของรายได้ต่อปีของพวกเขา
Well, it seems that each business lost, in one night, up to 10% of their yearly gross, indicating a vast under-reporting of revenue.มันเหมือนว่าธุรกิจเขาสูญเสียรายได้ 10เปอร์เซ็นต์จากกำไรต้นปีในคืนเดียว บ่งชี้ว่ามีปัญหาใหญ่ในเรื่องของรายได้
Over the recommended 18-month schedule And had yearly boosters.มากกว่าที่แนะนำคือทุก18เดือน
Cars, clothes, a yearly stipend.รถ เสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายต่อปี
If only I'd had the presence of mind to reabsorb her, then I'd have a mole with hair in it instead of a tedious yearly Christmas letter.ถ้าตอนนั้นฉันมีสติพอ แล้วดูดซับเธอมารวมกัน ฉันก็จะคงได้ไฝ ที่มีขนขึ้น แทนจดหมายคริสต์มาส\ น่าเบื่อทุกๆปีแล้วละ
That would explain the yearly injuries.นั่นอธิบายว่าทำไมเขาถึงมีรอยแผลเป็นหลายที่นัก
And was in charge of the policemen's yearly raffle.และรับผิดชอบในการจัดการ ขยะมูลฝอยประจำปี ให้กับทางตำรวจ
$50,000 is more than your yearly salary, isn't it?50,000 เหรียญมากกว่า เงินเดือนทั้งปีของเธอไม่ใช่เหรอ?
Along with the yearly southern migration of the humpback whales along the East Coast waters,พร้อมกับการย้ายถิ่นตอนใต้ประจำปี ของปลาวาฬหลังค่อม ตลอดน่านน้ำชายฝั่งตะวันออก
My yearly rendition of "La Cucaracha"on Taco Tuesday used to be such a hit.การแสดง la Cucaracha ในวันอังคาร เคยดังมากๆ

yearly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
年年[nián nián, ㄋㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, 年年] year after year; yearly; every year

yearly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
年休[ねんきゅう, nenkyuu] (n) yearly paid vacation (holiday)
年分[ねんぶん, nenbun] (n) yearly amount
年初来高値[ねんしょらいたかね, nenshoraitakane] (n) yearly high (stocks)
年商[ねんしょう, nenshou] (n) yearly (annual) turnover; (P)
年払い[ねんばらい, nenbarai] (n) (See 年賦) yearly payment; annual payment
年掛け[としがけ, toshigake] (n) yearly payment
年間収益[ねんかんしゅうえき, nenkanshuueki] (n) yearly revenue
年額[ねんがく, nengaku] (n) yearly amount; (P)
毎年[まいとし(P);まいねん(P), maitoshi (P); mainen (P)] (n-t) every year; yearly; annually; (P)

yearly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประจำปี[adj.] (prajam pī) EN: annual ; yearly FR: annuel
ประจำปี[adv.] (prajam pī) EN: annually ; yearly FR: annuellement ; chaque année
รายปี[adj.] (rāi pī) EN: annual ; yearly FR: annuel

yearly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jahreseinkommen {n}annual income; yearly income
halbjährlich {adj}half-yearly; semi-annual; semiannual
halbjährlich {adv}semiyearly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yearly
Back to top