ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

domestic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *domestic*, -domestic-

domestic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
domestic (adj.) เกี่ยวกับบ้าน See also: เกี่ยวกับครอบครัว Syn. heart-loving
domestic (adj.) เชื่อง Syn. tame Ops. wild, untamed
domestic (n.) ผู้ช่วยทำงานบ้าน See also: คนรับใช้ Syn. servant, household
domestic (adj.) ภายในประเทศ See also: เกี่ยวกับท้องถิ่น, พื้นบ้าน Syn. native, not foreign, indigenous Ops. foreign, imported
domestic animal (n.) สัตว์สี่เท้า Syn. four-legged animal
domestic carp (n.) ปลาคาร์พ Syn. Cyprinus carpio
domesticate (vt.) ทำให้เชื่อง See also: ทำให้เชื่อฟัง, ฝึกให้เชื่อ Syn. tame, breed, train
domesticated (adj.) ซึ่งใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา See also: ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ประจำวัน, เกี่ยวกับภาษาพูด Syn. native, natural
domesticity (n.) ความเป็นอยู่ภายในบ้านและครอบครัว
English-Thai: HOPE Dictionary
domestic(ดะเมส'ทิค) adj. เกี่ยวกับบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว ในบ้าน,เชื่อง,เกี่ยวกับประเทศของตน,ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ, Syn. domesticated,family,endemic,indigenous
domestic animaln. สัตว์เลี้ยง
domestic fowlเป็ดไก่
domestic sciencen. เคหศาสตร์, Syn. home economics
domesticate(ดะเมส'ทะเคท) vt. ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน,ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม, ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน, See also: domesticable adj. ดูdomesticate domestication n. ดูdomesticate domesticative adj. ดูdomesticate domesticator n. ดูdomesticate คำที่มีความหม
domesticity(โดเมสทิส'ซิที) n. ภาวะที่เกี่ยวกับบ้าน,ภาวะครอบครัว,เรื่องในบ้าน,งานในบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
domestic(adj) เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับบ้าน,ภายในประเทศ,ในบ้าน,เชื่อง
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domestic animalsสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไก่อู (n.) breed of domestic fowl
ในประเทศ (adj.) domestic See also: local, in the country Ops. นอกประเทศ, ต่างประเทศ
ปศุ (n.) domestic animal See also: livestock, cattle
ปศุสัตว์ (n.) domestic animal See also: livestock, cattle Syn. ปศุ
สัตว์เลี้ยง (n.) domestic animal
ไก่บ้าน (n.) domestic fowl
คหกรรมศาสตร์ (n.) domestic science See also: home economics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a lot bigger than any domestic problems you might be experiencing.เรื่องนี้ใหญ่กว่าปัญหาบางเรื่องที่คุณอาจจะมี
Of course, the oil companies used a skirmish over there to scare up domestic oil prices.และแน่นอนบริษัทน้ำมันใช้การต่อสู้ แกลอนละ 2 เหรียญ 50 ช่วยเพื่อนผมไม่ได้
I like domestic cigarettes but he smokes only imported ones.ฉันชอบบุหรี่ในประเทศ แต่เขาดันสูบแต่บุหรี่นอก
In humble pursuits... in domestic bliss... among the rank-and-file... spreading joy... winning popular acclaim without revealing our origins.ในอาชีพต่ำต้อย... ในบ้านที่สุขสบาย... อยู่ระหว่างแถวกับผู้คน...
It's a small domestic emergency here./N มีอุบัติเหตุเล็กน้อยที่นี่
PETN, that's the base explosive used by domestic terrorists.that the bomber came in direct contact with the victim.
Farmers are losing farms at an unprecedented rate and this could cause a severe blow to the Gross Domestic Product.ชาวไร่กำลังเสียไร่ไป ในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และนี่อาจมีผกระทบต่อ ผลผลิตมวลรวมของประเทศอย่างมาก
Huh. Fucker has western cigarettes. Smoke domestic you fuckers.ฮืม ไอ้พวกเวรมันมีบุหรี่นอก เอาบุหรี่มาจากที่บ้านเหรอ
THE SWAG, MELISSA ETHERIDGE BUYING ME A DOMESTIC BEER,การเผยตัว เมริสซ่า อีเธอริดจ์ เลี้ยงเบียร์ชั้นด้วย
I'm the one that answered that domestic dispute call way back when, remember?ฉันเป็นคนรับสายเรื่องวิวาทกัน ในครอบครัวตอนนั้น จำได้มั้ย
Vigilante justice is domestic terrorism.ระบบการตัดสินแบบศาลเตี้ย เป็นการก่อการร้ายภายใน
You know, my grandmother worked as a domestic so we wouldn't have to.เธอรู้ใช่มั้ย ยายของฉันทำงานบ้าน แล้วเราก็จะไม่ทำมัน

domestic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guān, ㄍㄨㄢ, 倌] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade
[kǒu, ㄎㄡˇ, 口] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc)
家畜[jiā chù, ㄐㄧㄚ ㄔㄨˋ, 家畜] domestic animal; livestock; cattle
家养[jiā yǎng, ㄐㄧㄚ ㄧㄤˇ, 家养 / 家養] domestic (animals); home reared
内懮外患[nèi yōu wài huàn, ㄋㄟˋ ㄧㄡ ㄨㄞˋ ㄏㄨㄢˋ, 内懮外患 / 內懮外患] domestic strife and foreign aggression
国内外[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 国内外 / 國內外] domestic and international; at home and abroad
国内线[guó nèi xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 国内线 / 國內線] domestic flight; internal line (air, train, ferry etc)
家庭暴力[jiā tíng bào lì, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, 家庭暴力] domestic violence
家用电器[jiā yòng diàn qì, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 家用电器 / 家用電器] domestic electric appliance
[shēng, ㄕㄥ, 牲] domestic animal
畜生[chù sheng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ˙, 畜生] domestic animal
畜类[chù lèi, ㄔㄨˋ ㄌㄟˋ, 畜类 / 畜類] domestic animal
国内生产总值[guó nèi shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, 国内生产总值 / 國內生產總值] gross domestic product (GDP)
国民生产总值[guó mín shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, 国民生产总值 / 國民生產總值] gross national product; gross domestic product (GDP)
生产总值[shēng chǎn zǒng zhí, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, 生产总值 / 生産總值] gross domestic production (GDP); total output value
内宾[nèi bīn, ㄋㄟˋ ㄅㄧㄣ, 内宾 / 內賓] guest from the same country; internal or domestic visitor (as opposed to international guest 外賓|外宾)
内外[nèi wài, ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 内外 / 內外] inside and outside; domestic and foreign; approximately; about
内务[nèi wù, ㄋㄟˋ ˋ, 内务 / 內務] internal affairs; domestic affairs; family affairs; (trad.) affairs within the palace
[chù, ㄔㄨˋ, 畜] livestock; domesticated animal; domestic animal
家禽[jiā qín, ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄣˊ, 家禽] poultry; domestic fowl
境内外[jìng nèi wài, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 境内外 / 境內外] within and without the borders; domestic and foreign; home and abroad
[yōng, ㄩㄥ, 佣 / 傭] to hire; to employ; servant; hired labourer; domestic help
国内[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, 国内 / 國內] domestic; internal (to a country); civil
[cāng, ㄘㄤ, 苍 / 蒼] dark blue; deep green; housefly (Musca domestica); surname Cang
牲畜[shēng chù, ㄕㄥ ㄔㄨˋ, 牲畜] domesticated animals; livestock
畜产品[xù chǎn pǐn, ㄒㄩˋ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 畜产品 / 畜產品] domesticated animal products
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 内向] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy)
境内[jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ, 境内 / 境內] within the borders; internal (to a country); domestic

domestic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP
ドメス;ドメ[, domesu ; dome] (n) (abbr) domestic
ドメスチック[, domesuchikku] (adj-na,n) domestic
ドメスチックサイエンス[, domesuchikkusaiensu] (n) domestic science
ドメスティック[, domesuteikku] (n,adj-no) domestic
ドメスティックバイオレンス[, domesuteikkubaiorensu] (n) domestic violence
一般廃棄物[いっぱんはいきぶつ, ippanhaikibutsu] (n) domestic waste; general waste; non-industrial waste
内乱[ないらん, nairan] (n) civil war; insurrection; rebellion; domestic conflict; (P)
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu)
内外[ないがい(P);うちそと, naigai (P); uchisoto] (n) inside and outside; domestic and foreign; approximately; interior and exterior; (P)
内外価格差[ないがいかかくさ, naigaikakakusa] (n) price variance between domestic and overseas markets; local-foreign price difference
内紛[ないふん, naifun] (n) domestic discord; internal discord; internal strife; internal struggle; infighting; storm in a teacup
内訌[ないこう, naikou] (n,vs) internal or domestic discord
合鴨;間鴨[あいがも, aigamo] (n) cross between a mallard and domestic duck
国内外[こくないがい, kokunaigai] (exp,adj-no) domestic and foreign; inside and outside the country
国内拠点[こくないきょてん, kokunaikyoten] (n) domestic locations (e.g. of a company); domestic bases
国内法[こくないほう, kokunaihou] (n) municipal (civic) law; domestic law; national law
土鳩;鴿[どばと;ドバト, dobato ; dobato] (n) (uk) domestic pigeon; feral pigeon
家事[かじ, kaji] (n) (1) housework; domestic chores; (2) family affairs; household matters; (P)
家事一切[かじいっさい, kajiissai] (n) all the domestic (housekeeping) chores
家事手伝い[かじてつだい, kajitetsudai] (n) domestic help; domestic helper; domestic servant; maid
家庭争議[かていそうぎ, kateisougi] (n) domestic dispute; family trouble
家庭内暴力[かていないぼうりょく, kateinaibouryoku] (n) household violence; domestic violence
家政学[かせいがく, kaseigaku] (n) home economics; domestic science
家犬[いえいぬ, ieinu] (n) domestic dog (carnivore, Canis (lupus) familiaris)
家畜[かちく, kachiku] (n) domestic animals; livestock; cattle; (P)
家畜商[かちくしょう, kachikushou] (n) domestic livestock dealer
家禽類[かきんるい, kakinrui] (n) domestic poultry
家鳩[いえばと, iebato] (n) (See 土鳩) domestic pigeon; feral pigeon
家鴨;鶩[あひる, ahiru] (n) domestic duck
御家騒動;お家騒動[おいえそうどう, oiesoudou] (n) family trouble (quarrel); domestic squabble; internal squabble (over headship rights) in a daimyo family in the Edo period
畜類[ちくるい, chikurui] (n) livestock; domestic animals
糠味噌臭い[ぬかみそくさい, nukamisokusai] (adj-i) overly concerned with domestic affairs; having an air of domesticity
骨肉相食[こつにくそうしょく, kotsunikusoushoku] (n) blood feud; domestic discord
十姉妹[じゅうしまつ;ジュウシマツ, juushimatsu ; juushimatsu] (n) (uk) Bengalese finch; society finch (Lonchura striata var. domestica)
家猫[いえねこ;イエネコ, ieneko ; ieneko] (n) domesticated cat
家蚕[かさん, kasan] (n) (See 野蚕) domesticated silkworm
慣れる(P);馴れる;狎れる[なれる, nareru] (v1,vi) (1) to grow accustomed (to); to get too familiar with; to get used (to); (2) to become domesticated; to become tame; (P)
猪;豬;豕[い, i] (n) (arch) hog (esp. a wild boar, but also including the domesticated pig)
飼いならす;飼い慣らす;飼い馴らす[かいならす, kainarasu] (v5s,vt) to tame (e.g. animal); to domesticate

domestic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีดีพี[n.] (jīdīphī) EN: GDP (gross domestic product) FR: PIB (produit intérieur brut) [m]
ไก่บ้าน[n. exp.] (kaibān) EN: domestic chicken ; domestic fowl ; Gallus gallus FR: volaille [f] ; Gallus gallus
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[n. exp.] (kāiyawiphāk) EN: anatomy of domestic animals FR:
การบินภายในประเทศ[n. exp.] (kān bin phā) EN: domestic flight FR: vol intérieur [m]
การบริโภคภายในประเทศ[n. exp.] (kān børiphō) EN: local consumption ; domestic consumption FR: consommation intérieure [f]
การค้าภายในประเทศ[n. exp.] (kān khā phā) EN: domestic trade FR:
คหกรรมศาสตร์[n.] (khahakammas) EN: domestic science ; home economics FR:
ค่าน้ำ ; ค่าน้ำประปา[n. exp.] (khā nām ; k) EN: water bill ; water charges ; domestic water charges FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ข่าวในประเทศ[n. exp.] (khāo nai pr) EN: local news ; domestic news FR: actualité nationale [f] ; actualité intérieure [f]
คนรับใช้[n. exp.] (khon rapcha) EN: servant ; valet ; maid ; housemaid ; attendant ; domestic ; retainer FR: servante [f] ; valet [m] ; domestique [m]
ความรุนแรงภายในครอบครัว ; ความรุนแรงในครอบครัว[n. exp.] (khwām runra) EN: domestic abuse ; domestic violence FR: violences conjugales [fpl]
เกี่ยวกับชนพื้นเมือง[adj.] (kīo kap cho) EN: indigenous ; domestic ; native ; original FR:
แมว[n.] (maēo) EN: cat ; domestic cat ; housecat ; pussy (inf.) ; Felis catus FR: chat [m] ; chatte [f] ; chat domestique [m] ; minet [m] (fam.) ; minou [m] (fam.) ; Felis catus
ในบ้าน[adj.] (nai bān) EN: indoor ; domestic FR: d'intérieur
ในประเทศ[adj.] (nai prathēt) EN: domestic ; local ; in the country FR: national ; intérieur
นโยบายภายในประเทศ[n. exp.] (nayōbāi phā) EN: domestic policy FR: politique intérieure [f]
ปศุ[n.] (pasu) EN: domestic animal FR:
ปศุสัตว์ [n.] (pasusat) EN: domestic animal ; livestock ; cattle raising FR:
ภายในประเทศ[adj.] (phāinai pra) EN: domestic ; in-house ; within the country ; local FR: intérieur ; national ; domestique
ผลิตภัณฑ์มวลรวม[n. exp.] (phalittapha) EN: Gross Domestic Product (GDP) FR:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ[n. exp.] (phalittapha) EN: Gross Domestic Product (GDP) FR:
ผลิตภัณฑ์ในประเทศ[n. exp.] (phalittapha) EN: Gross Domestic Product (GDP) FR:
พันธบัตรในประเทศ[n. exp.] (phanthabat ) EN: Domestic Bonds FR:
พื้นเมือง[adj.] (pheūnmeūang) EN: native ; aborigine ; indigeneous ; domestic ; local ; regional FR: natif ; autochtone ; indigène ; primitif ; aborigène
ผู้รับใช้[n. exp.] (phū rapchai) EN: servant ; domestic helper FR: serviteur [m] ; domestique [m]
ผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว[n. exp.] (phū thūk th) EN: victim of domestic violence FR: victimesde violences conjugales [f]
ประจำถิ่น[adj.] (prajamthin) EN: native ; local ; domestic ; regional FR:
สายการบินภายในประเทศ[n. exp.] (sāikānbin p) EN: domestic airtline FR: compagnie intérieure [f]
สัตว์เลี้ยง[n.] (sat liēng) EN: pet ; domestic animal FR: animal domestique [m] ; animal de compagnie [m]
เส้นทางภายในประเทศ[n. exp.] (senthāng ph) EN: domestic route FR: liaison intérieure [f]
เศรษฐกิจภายในประเทศ[n. exp.] (sētthakit p) EN: domestic economy FR:
ตลาดภายในประเทศ[n. exp.] (talāt phāin) EN: home market ; domestic market FR: marché intérieur [m]
ตลาดพันธบัตรในประเทศ[n. exp.] (talāt phant) EN: Domestic Bonds Market FR:
ทำในประเทศ[adj.] (tham nai pr) EN: domestic ; locally-made FR:
เที่ยวบินภายในประเทศ[n. exp.] (thīo bin ph) EN: domestic flight FR: vol intérieur [m]
อุปสงค์ภายในประเทศ[n. exp.] (uppasong ph) EN: internal demand ; domestic demand FR: demande intérieure [f]
เชือก[n.] (cheūak) EN: [classif.: domesticated elephants] FR: [classif. : éléphants domestiques]
เชื่อง[adj.] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle ; tractable ; submissive FR: apprivoisé ; domestiqué ; docile
การเลี้ยงสัตว์[n. exp.] (kān līeng s) EN: FR: élevage [m] ; domestication [f]
ขมิ้น[n.] (khamin) EN: curcuma ; turmeric ; Curcuma domestica ; Curcuma longa FR: curcuma [m] ; safran des Indes [m] ; Curcuma longa

domestic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleinvieh {n}small domestic animals
Haushaltszähler {m}electronic domestic supply meter
Binnenhandel {m}domestic trade
Binnenmarkt {m}domestic market
Ehekrach {m}domestic disturbance; marital row
Ehestreit {m}domestic quarrel
Familienglück {n}domestic happiness
Gebrauchsgeschirr {n}domestic ware; tableware
Haushuhn {n} [ornith.]Domestic fowl
Hausbrand {m}domestic fuel
Haushaltskeramik {f}domestic pots
Haushaltungslehre {f}domestic apprenticeship
Haushaltungsschule {f}domestic science school
Hausschwein {n}domestic pig
Hauswasserpumpe {f}domestic water pump
Hauswasserwerk {n}domestic waterworks
Inlandsabsatz {m}domestic sales

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า domestic
Back to top