ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

local

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *local*, -local-

local ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
local (adj.) ของพื้นเมือง See also: ของชาวพื้นเมือง Syn. native
local (n.) คนพื้นเมือง See also: คนท้องถิ่น Syn. bus, train
local (adj.) ประจำท้องถิ่น See also: ส่วนท้องถิ่น, เฉพาะท้องถิ่น, แห่งท้องถิ่น Syn. community, district Ops. national
local (adj.) มีผลเฉพาะที่ในร่างกาย See also: มีผลเฉพาะแห่ง
local (n.) ร้านเหล้า
local (n.) ลักษณะพิเศษของเฉพาะท้องถิ่น
local (sl.) ร้านเหล้า See also: ผับ
local colour (n.) รายละเอียดหรือลักษณะต่างๆ ของท้องถิ่นในเรื่องที่นักประพันธ์จะต้องรู้เพื่อเพิ่มความสมจริง
local government (n.) เทศบาล See also: องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
local news (n.) ข่าวในประเทศ
local time (n.) เวลาในท้องถิ่น See also: เวลาในประเทศนั้น
local yokel (sl.) คนท้องถิ่น (ในชนบท) See also: คนพื้นเมือง
locale (n.) สถานที่เกิดเหตุ See also: สถานที่เกิดเรื่องราว, ที่เกิดเหตุ
locality (n.) สถานที่ See also: ถิ่นที่อยู่, ตำแหน่งที่
localize (vt.) จำกัด See also: จำกัดวง
locally (adv.) เฉพาะแห่ง See also: เฉพาะที่, เฉพาะส่วน, เกี่ยวกับสถานที่
English-Thai: HOPE Dictionary
local(โล'เคิล) adj. เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ซึ่งหยุดทุกสถานที่. n. รถไฟหรือรถเมล์ที่หยุดทุกสถานี,สาขาของสมาคม สโมสร สหภาพหรือองค์การ,คนท้องถิ่น,ร้านเหล้าประจำท้องถิ่น., See also: localness n., Syn. limited,regional ###A. general,worl
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)
local busบัสเฉพาะที่เป็นช่องว่างที่จะใช้เสียบแผ่นวงจร แผ่นวงจรที่เสียบนี้จะต่อตรงไปยังตัวประมวลผลโดยตรง ทำให้ทำงานได้รวดเร็วกว่าแผ่นวงจรอื่น ๆ เช่น แผ่นวงจรวีดิทัศน์ที่ใช้เชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์ (hard disk)
local terminalเครื่องปลายทางระยะใกล้หมายถึงเครื่องปลายทางที่มีสายเชื่อมต่อกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ มักจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
local variableตัวแปรเฉพาะที่เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้อธิบายถึงข้อมูลที่แยกออกไปอยู่ในบางส่วนบางตอนของโปรแกรม เช่น อาจเป็นตัวแปลที่อยู่เฉพาะในโปรแกรมย่อยเท่านั้น
localise(โล'คะไลซ) vt. ทำให้จำเพาะอยู่เฉพาะส่วนเฉพาะที่,จำกัด,จำกัดวง. vi. รวมอยู่ในที่หรือท้องที่หนึ่ง,จำกัดวง., See also: localizable adj. ดูlocalize localization n. ดูlocalize localizer n. ดูlocalize, Syn. limit,locate,c
locality(โลแคล'ลิที) n. สถานที่,ตำแหน่งที่,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่,ลักษณะเฉพาะที่เฉพาะถิ่น
localize(โล'คะไลซ) vt. ทำให้จำเพาะอยู่เฉพาะส่วนเฉพาะที่,จำกัด,จำกัดวง. vi. รวมอยู่ในที่หรือท้องที่หนึ่ง,จำกัดวง., See also: localizable adj. ดูlocalize localization n. ดูlocalize localizer n. ดูlocalize, Syn. limit,locate,c
locally(โล'เคิลลี) adv. เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,เฉพาะส่วน,เกี่ยวกับสถานที่
English-Thai: Nontri Dictionary
local(adj) ประจำท้องถิ่น,ภายในเมือง,ของตำบล,เฉพาะแห่ง
locality(n) ท้องถิ่น,ละแวก,สถานที่,ตำบล,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่
localize(vt) จำกัด,เฉพาะที่
locally(adv) ในท้องถิ่น,ภายในเมือง,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,เฉพาะส่วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
localเฉพาะที่, เฉพาะแห่ง, เฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
local area network (LAN)ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (แลน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
local busบัสเฉพาะที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
local colourสีสันท้องถิ่น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
local governmentการปกครองส่วนท้องถิ่น, ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
local variableตัวแปรเฉพาะที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
localised peritonitis; peritonitis, local; peritonitis, localizedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
localityท้องถิ่น, ท้องที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
localized peritonitis; peritonitis, local; peritonitis, localisedเยื่อบุช่องท้องอักเสบเฉพาะที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Localเฉพาะแห่ง, เฉพาะที่, จำกัดที่, [การแพทย์]
Local Area Network ระบบแลน เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ ระบบข่ายงานขนาดเล็ก [คอมพิวเตอร์]
Local bus โลคอลบัส [คอมพิวเตอร์]
Local governmentการปกครองท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Localizeเฉพาะแห่ง, บอกบริเวณได้ชัดเจน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
LAN (abbr.) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ เช่น ในอาคารเดียวกัน คอมพิวเตอร์เหล่านาจะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟแวร์ช่วยด้วย (คำย่อของ local area network)
กรมการปกครอง (n.) Department of Local Administration See also: Department of the Interior
ไข่ขวัญ (n.) peeled egg used in some local ceremonies Syn. ไข่ข้าว
ท้องถิ่น (adj.) local See also: district Syn. ภูมิภาค, พื้นบ้าน, พื้นเมือง, เฉพาะถิ่น
ประจำถิ่น (adj.) local See also: folk, homegrown, native, regional Syn. ท้องถิ่น, พื้นเมือง
พื้นถิ่น (adj.) local Syn. ท้องถิ่น
พื้นบ้าน (adj.) local See also: folk, homegrown, native, regional Syn. ท้องถิ่น, ประจำถิ่น, พื้นเมือง
ภูธร 3 (adj.) local
ส่วนท้องถิ่น (adj.) local
เจ้าถิ่น (adj.) local
เฉพาะถิ่น (adj.) local See also: regional, provincial, endemic
เฉพาะท้องถิ่น (adj.) local See also: regional, provincial
ประชาบาล (adj.) local (education, autonomy)
พื้นถิ่น (n.) local area See also: locality Syn. ท้องถิ่น
ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (n.) Local Area Network See also: LAN
แลน (n.) Local Area Network See also: LAN Syn. ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่
รัฐบาลท้องถิ่น (n.) local government See also: local authorities
ข่าวท้องถิ่น (n.) local news
ข่าวในประเทศ (n.) local news See also: domestic news
ส่วนท้องถิ่น (n.) local part
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The local authorities are not totally on our sideเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้เข้าข้างเราเลยสักนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a local man. Knew it instantly.เขาเป็นคนท้องถิ่นจํามันได้ในทันที
He went directly to a local junk shop where he bought one of those...เขาเดินตรงไปยังร้านค้าขยะในท้องถิ่นที่เขาซื้อหนึ่งในบรรดา ...
Though he was sure no local people would steal... ... the old man thought a gaff and a harpoon... ... were needless temptations to leave in a boat.และแม้ว่าเขาจะเป็นค่อนข้าง แน่ใจว่า ไม่มีคนในท้องถิ่นจะขโมยจาก เขา ชายชราคนหนึ่งคิดว่าฉมวก และฉมวกอยู่
Deong, my staff tells me that you've been seeing a lot of this... local Communist leader, Munsang.{\cHFFFFFF}Deong, {\cHFFFFFF}พนักงานของฉันบอกฉันว่าคุณได้ ได้เห็นจำนวนมากนี้ ... {\cHFFFFFF}ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในท้องถิ่น Munsang
The local bickering of Sarkhanese politicians and American ambassadors... is not important to us.{\cHFFFFFF}The local bickering of Sarkhanese politicians and American ambassadors... {\cHFFFFFF}is not important to us.
Daddy being the local master of the hounds.พ่อคือหลักในท้องถิ่นของสุนัข นั่นคือสิ่งที่ฉันได้รับมันจาก
It's a local inhabitant.มันคือชาวบ้านในท้องถิ่น
It was only local jurisdiction.- ยัง เเต่เเจ้งทางท้องถิ่น
And arrived in Germany at 10:40 p. m. Local time.และมาถึงเยอรมัน 4 ทุ่ม40 เวลาท้องถิ่น
And that the local people believed her to be a witch.และชาวบ้านท้องถิ่น เชื่อว่านางเป็น แม่มด.
I'm Jacob Stein, American Federation of Musicians Union, Local 200.ผม แจยโคบไซทน สหภาพนักดนตรีสหพันธรัฐคนอเมริกา ที่200.
Commander advises will contact Chicago precincts... for a local intercept.นาวิกโยธินแนะนำการติดต่อสื่อสารเขต ชิคาโก สำหรับท้องถิ่น

local ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因地制宜[yīn dì zhì yí, ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄧˊ, 因地制宜] (成语 saw) to use methods in line with local circumstances
习俗[xí sú, ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ, 习俗 / 習俗] custom; tradition; local tradition; convention
入乡随俗[rù xiāng suí sú, ㄖㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄟˊ ㄙㄨˊ, 入乡随俗 / 入鄉隨俗] When you enter a village, follow the local customs (成语 saw); do as the natives do; When in Rome, do as the Romans do
土产[tǔ chǎn, ㄊㄨˇ ㄔㄢˇ, 土产 / 土產] produced locally; local product (with distinctive native features)
乡亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, 乡亲 / 鄉親] fellow countryman (from the same village); local people; villager; the folks back home
组胺[zǔ àn, ㄗㄨˇ ㄢˋ, 组胺 / 組胺] histamine (a biogenic amine involved in local immune responses)
临时的本地管理接口[lín shí de běn dì guǎn lǐ jiē kǒu, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄉㄜ˙ ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, 临时的本地管理接口 / 臨時的本地管理接口] Interim Local Management Interface; ILMI
局麻药[jú má yào, ㄐㄩˊ ㄇㄚˊ ㄧㄠˋ, 局麻药 / 侷麻藥] local anesthetic
区域网络[qū yù wǎng luò, ㄑㄩ ㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 区域网络 / 區域網絡] local area network; LAN
区域网路[qū yù wǎng lù, ㄑㄩ ㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 区域网路 / 區域網路] local area network; LAN
土特產[tǔ tè chǎn, ㄊㄨˇ ㄊㄜˋ ㄔㄢˇ, 土特產 / 土特产] local speciality
土豪[tǔ háo, ㄊㄨˇ ㄏㄠˊ, 土豪] local strong man; local nobility
地方政府[dì fāng zhèng fǔ, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, 地方政府] local government
地方自治[dì fāng zì zhì, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄗˋ ㄓˋ, 地方自治] local autonomy; home rule
地方选举[dì fāng xuán jǔ, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄒㄩㄢˊ ㄐㄩˇ, 地方选举 / 地方選舉] local election
局域网[jú yù wǎng, ㄐㄩˊ ㄩˋ ㄨㄤˇ, 局域网 / 局域網] local area network (LAN)
慢车[màn chē, ㄇㄢˋ ㄔㄜ, 慢车 / 慢車] local bus or train; slow train with many stops
当地时间[dāng dì shí jiān, ㄉㄤ ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 当地时间 / 當地時間] local time
小气候[xiǎo qì hòu, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, 小气候 / 小氣候] microclimate; fig. local situation
名噪一时[míng zào yī shí, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄠˋ ㄧ ㄕˊ, 名噪一时 / 名噪一時] to achieve fame among one's contemporaries (成语 saw); temporary or local celebrity
达噜噶齐[dá lū gá qí, ㄉㄚˊ ㄌㄨ ㄍㄚˊ ㄑㄧˊ, 达噜噶齐 / 達嚕噶齊] Mongolian daruqachi, local commander in Mongol and Yuan times
达鲁花赤[dá lǔ huā chì, ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚ ㄔˋ, 达鲁花赤 / 達魯花赤] Mongolian daruqachi, local commander in Mongol and Yuan times
猎户臂[liè hù bì, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨˋ ㄅㄧˋ, 猎户臂 / 獵戶臂] Orion spiral arm or local spur of our galaxy (containing our solar system)
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 总监 / 總監] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general
地方主义[dì fāng zhǔ yì, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 地方主义 / 地方主義] regionalism; favoring one's local region
地痞[dì pǐ, ㄉㄧˋ ㄆㄧˇ, 地痞] local ruffian; riffraff
[tǔ, ㄊㄨˇ, 土] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu
千卡[qiān kǎ, ㄑㄧㄢ ㄎㄚˇ, 千卡] kilocalorie (Kcal)
土制[tǔ zhì, ㄊㄨˇ ㄓˋ, 土制 / 土製] locally manufactured
地方性[dì fāng xìng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄒㄧㄥˋ, 地方性] local
痹证[bì zhèng, ㄅㄧˋ ㄓㄥˋ, 痹证 / 痹證] localized pain disorder (in Chinese medicine); arthralgia syndrome; bi disorder
就地[jiù dì, ㄐㄧㄡˋ ㄉㄧˋ, 就地] locally; on the spot
小灵通[xiǎo líng tōng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄊㄨㄥ, 小灵通 / 小靈通] mobile phone (with a local, 7-digit phone number)
定位[dìng wèi, ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, 定位] position; location; localization
地区性[dì qū xìng, ㄉㄧˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄥˋ, 地区性 / 地區性] regional; local
本土化软件[běn tǔ huà ruǎn jiàn, ㄅㄣˇ ㄊㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 本土化软件 / 本土化軟件] software localization
[bian, ㄅㄧㄢ˙, 边 / 邊] suffix of a noun of locality

local ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
LAN[ラン, ran] (n) {comp} local area network; LAN
お国言葉;御国言葉[おくにことば, okunikotoba] (n) (pol) (See 国言葉) national language; local dialect
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P)
ジモ語[ジモご, jimo go] (n) (sl) (See 地元語) local language; local dialect
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] (n) {comp} text local coordinate system
バーチャルLAN[バーチャルラン, ba-charuran] (n) {comp} virtual Local Area Network; VLAN
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.)
ローカルエリアネットワーク[, ro-karuerianettowa-ku] (n) {comp} local area network; LAN
ローカルカラー[, ro-karukara-] (n) local color; local colour
ローカルタイムゾーン[, ro-karutaimuzo-n] (n) {comp} local time zone
ローカルニュース[, ro-karunyu-su] (n) local news
ローカルバス[, ro-karubasu] (n) {comp} local bus
ローカルバスグラフィックス[, ro-karubasugurafikkusu] (n) {comp} local bus graphics
ローカルバスビデオ[, ro-karubasubideo] (n) {comp} local bus video; local bus graphics
ローカル変数[ローカルへんすう, ro-karu hensuu] (n) {comp} local variable
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] (n) {comp} local competition (e.g. telephone)
ロケ地[ロケち;ロケチ, roke chi ; rokechi] (n) local site; location for making or filming a movie
一般選挙[いっぱんせんきょ, ippansenkyo] (n) (See 地方公共団体) general election (of all members of a local government body)
三割自治[さんわりじち, sanwarijichi] (n) the "thirty-percent autonomy" of local governments
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish)
住民監査請求[じゅうみんかんさせいきゅう, juuminkansaseikyuu] (n) resident audit request to local government authority
[ぞく(P);しょく(ok), zoku (P); shoku (ok)] (n) (1) layman (esp. as opposed to a Buddhist monk); laity; man of the world; the world; (2) local manners; modern customs; (adj-na,adj-no) (3) common; popular; (4) (ant
公園デビユー[こうえんデビユー, kouen debiyu-] (n) bringing one's child to the local park to play for the first time (wasei
内部変数[ないぶへんすう, naibuhensuu] (n) {comp} local variable
分局[ぶんきょく, bunkyoku] (n) branch office; local office
割拠[かっきょ, kakkyo] (n,vs) holding one's ground; defending local authority
区検[くけん, kuken] (n) local prosecutor
単位労働組合[たんいろうどうくみあい, tan'iroudoukumiai] (n) local labor union; local labour union
単位組合[たんいくみあい, tan'ikumiai] (n) local labor union; local labour union
国民宿舎[こくみんしゅくしゃ, kokuminshukusha] (n) inexpensive hotel operated by a local government; (P)
土味[どみ, domi] (n) local flavouring
土地柄[とちがら, tochigara] (n) local colour; local color; (P)
地元産[じもとさん, jimotosan] (n,adj-no) local product; homegrown; homebred
地元紙[じもとし, jimotoshi] (n) local newspaper
地域コード[ちいきコード, chiiki ko-do] (n) {comp} local code; area code
地域主権改革[ちいきしゅぎかいかく, chiikishugikaikaku] (n) regional sovereignty reform; decentralization of power to local governments
地域取引[ちいきとりひき, chiikitorihiki] (n) regional trade; local trade; exchange within a region
地域時刻[ちいきじこく, chiikijikoku] (n) local time
地場産業[じばさんぎょう, jibasangyou] (n) local (silverware) industry (of the town)
地方交付税[ちほうこうふぜい, chihoukoufuzei] (n) tax allocated to local governments
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system
ローカル[ろーかる, ro-karu] local (a-no)
ローカルエコー[ろーかるえこー, ro-karueko-] local echo
ローカルエリアネットワーク[ろーかるえりあねっとわーく, ro-karuerianettowa-ku] local area network, LAN
ローカルオペレータ[ろーかるおぺれーた, ro-karuopere-ta] local operator
ローカルキャリア[ろーかるきゃりあ, ro-karukyaria] local carrier
ローカルタイムゾーン[ろーかるたいむぞーん, ro-karutaimuzo-n] local time zone
ローカルテレビ[ろーかるてれび, ro-karuterebi] local television
ローカルバス[ろーかるばす, ro-karubasu] local bus
ローカルバスグラフィックス[ろーかるばすぐらふぃっくす, ro-karubasugurafikkusu] local bus graphics
ローカルバスビデオ[ろーかるばすびでお, ro-karubasubideo] (local bus graphics), local bus video
ローカル事項[ローカルじこう, ro-karu jikou] local matter
ローカル変数[ローカルへんすう, ro-karu hensuu] local variable
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone)
内部変数[ないぶへんすう, naibuhensuu] local variable
分局[ぶんきょく, bunkyoku] local office, branch office
地域コード[ちいきコード, chiiki ko-do] local code, area code
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers)
地域郵便属性[ちいきゆうびんぞくせい, chiikiyuubinzokusei] local postal attributes
地域電話会社[ちいきでんわがいしゃ, chiikidenwagaisha] local telephone company, RBOC (US)
地方時[ちほうじ, chihouji] local time
実装上の事項[じつそうじょうのじこう, jitsusoujounojikou] local matter
局内クロストーク[きょくないクロストーク, kyokunai kurosuto-ku] local crosstalk
局所アドレス管理[きょくしょアドレスかんり, kyokusho adoresu kanri] local address administration
局所モデリング変換[きょくしょモデリングへんかん, kyokusho moderingu henkan] local modelling transformation
局所変数[きょくしょうへんすう, kyokushouhensuu] local variable
局所的[きょくしょてき, kyokushoteki] local
局所的試験法[きょくしょてきしけんほう, kyokushotekishikenhou] local test methods
局所線形計画法[きょくしょせんけいけいかくほう, kyokushosenkeikeikakuhou] local linear programming
市内局番[しないきょくばん, shinaikyokuban] local office number
ラン[らん, ran] run, LAN (local area network)
ローカライズ[ろーからいず, ro-karaizu] localize (vs)
ローカルトーク[ろーかるとーく, ro-karuto-ku] LocalTalk
ローカル名称[ローカルめいしょう, ro-karu meishou] local-title
文化圏固有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] locale-specific behavior
日本語化[にほんごか, nihongoka] Japanese localization

local ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารพื้นบ้าน[n. exp.] (āhān pheūnb) EN: local dishes ; local delicacy ; local delicacies [pl] FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f] ; plat local [m]
อาหารพื้นเมือง[n. exp.] (āhān pheūnm) EN: local food FR: cuisine du terroir [m]
อาหารพื้นถิ่น[n. exp.] (āhān pheūn ) EN: FR: cuisine locale [f] ; plat local [m]
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngt) EN: local dishes ; local delicacy ; local delicacies [pl] FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f] ; plat local [m]
บ้านเรา[X] (bān rao) EN: local FR: local
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited ; local FR:
เฉพาะถิ่น[adj.] (chaphǿ thin) EN: local ; regional ; provincial ; endemic FR: endémique
เฉพาะท้องถิ่น[adj.] (chaphǿ thøn) EN: local ; regional ; provincial FR:
ห้อง[n.] (hǿng) EN: room ; chamber FR: chambre [f] ; pièce d'habitation [f] ; pièce [f] ; salle [f] ; taule [f] (fam.) ; piaule [f] (fam.) ; classe [f] ; local [m]
หอพัก[n.] (høphak) EN: dormitory FR: foyer [m] ; pension [f] ; dortoir [m] ; local d'accueil [m] ; chambres d'étudiant [mpl] ; kots [mpl] (Belg.)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[n. exp.] (jaophanakng) EN: local government promotion officer FR:
เจ้าที่[n. exp.] (jao thī) EN: spirit of the area ; protecting spirit of a place FR: esprit du lieu [m] ; esprit local [m]
เจ้าถิ่น[n. exp.] (jao thin) EN: local boss ; local bigwig FR: gros bonnet local [m]
จารีตประเพณีท้องถิ่น[n. exp.] (jārītpraphē) EN: local custom FR:
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น[n. exp.] (kān børihān) EN: local administration FR:
การบริโภคภายในประเทศ[n. exp.] (kān børiphō) EN: local consumption ; domestic consumption FR: consommation intérieure [f]
การเลือกตั้งท้องถิ่น[n. exp.] (kān leūakta) EN: local polls FR: élections locales [fpl]
การปกครองส่วนท้องถิ่น[n. exp.] (kān pokkhrø) EN: local government FR:
ขบวนรถท้องถิ่น[n. exp.] (khabūan rot) EN: local train FR:
ไข่ขวัญ[n.] (khaikhwan) EN: ceremonial boiled egg ; peeled egg used in some local ceremonies FR:
ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (แลน)[n. exp.] (khāi-ngān b) EN: local area network (LAN) FR:
ข่าวในประเทศ[n. exp.] (khāo nai pr) EN: local news ; domestic news FR: actualité nationale [f] ; actualité intérieure [f]
ข่าวท้องถิ่น[n. exp.] (khāo thøngt) EN: local news FR: information régionale [f] ; information locale [f]
ค่าสูงสุดเฉพาะที่[n. exp.] (khā sūngsut) EN: local maximum FR:
ค่าต่ำสุดเฉพาะที่[n. exp.] (khā tamsut ) EN: local minimum FR:
ข้อบัญญัติท้องถิ่น[n. exp.] (khøbanyat t) EN: local law ; local legislation FR:
ของพื้นบ้าน[n. exp.] (khøng pheūn) EN: local products FR: produits locaux [mpl]
คนท้องถิ่น[n. exp.] (khon thøngt) EN: native ; local people ; indigenous people FR: natif [m] ; native [f] ; indigène [m] ; autochtone [m]
กรมการ[n.] (krommakān) EN: government officer ; governmental administrative staff ; administrative staff of a local government FR:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[org.] (Krom Songso) EN: Department of Local Administration (DLA) FR:
ลูกบ้าน[n.] (lūkbān) EN: villager ; local people FR: villageois [m] ; villageoise [f] ; enfant du pays [m,f]
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น[n. exp.] (makkhuthēt ) EN: FR: guide local [m]
ในประเทศ[adj.] (nai prathēt) EN: domestic ; local ; in the country FR: national ; intérieur
นายทะเบียนท้องถิ่น[n. exp.] (nāi thabīen) EN: local registrar FR:
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น[n. exp.] (nangseūphim) EN: local newspaper FR: journal local [m]
นอก[adj.] (nøk) EN: rural ; rustic ; non local FR: rural
นกประจำถิ่น[n. exp.] (nok prajamt) EN: local bird FR: oiseau indigène [m]
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น[n. exp.] (Ongkān Børi) EN: Local Administration Organization FR:
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[n. exp.] (ongkøn pokk) EN: local administration FR:
องค์กรส่วนท้องถิ่น[n. exp.] (ongkøn suan) EN: local administration FR:

local ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsgericht {n}county court; local court
Heimatmuseum {n}local museum; museum of local history
Personenzug {m}slow train; local train; accommodation train [Am.]
Platzbedarf {m}space requirement; floor space; local requirements
Schulamt {n}supervisory school authority; local education authority (LEA)
Amtsleitung {f} (Telefon)trunk line; local loop
Borniertheit {f}localism
lokale Beleuchtung {f}local illumination
Gemeindesteuer {f}local rate
Heimatkunde {f}local history and geography
Ortsansässige {m}local man
Ortsnetz {n}local network
Ortsnetz {n} (Telefon)local exchange
Ortszeit {f}local time
Ortsbehörde {f}local authorities
Ortsgespräch {n}local call
Strichregen {m}local rain
lokale Ebene {f}local scale
örtliche Lösung {f}local separation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า local
Back to top