ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บรรเทา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บรรเทา*, -บรรเทา-

บรรเทา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บรรเทา (v.) relieve See also: alleviate, ease, mitigate Syn. ทุเลา Ops. กำเริบ
บรรเทา (v.) abate See also: decrease, diminish, alleviate, reduce Syn. ทุเลา, ลดลง, ผ่อนลง, คลาย
บรรเทาทุกข์ (v.) rescue See also: alleviate distress, relieve distress Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์
บรรเทาเบาบาง (v.) ease See also: alleviate, relieve Syn. ลดลง, เบาลง, ลดน้อยลง Ops. เพิ่มขึ้น, หนักขึ้น, เพิ่มมากขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
acesodyneสารบรรเทาความปวด
acetophenetiden(แอสซิดทฟิเนท' ทิดิน) chem. ยาลดไข้และบรรเทาปวด., Syn. phenacetin
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe)
alleviate(อะลี' วิเอท) vt. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, Syn. lessen, mitigate ###A. aggravate)
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง
alleviative(อะลี' วิเอทิฟว, อะลี' วอะโทรี) adj. ซึ่งทำให้ลดน้อยลง, ซึ่งบรรเทา
analgesic(แอนนะจี' ซิค) n. ยาบรรเทาปวด.
anodyne(แอน' นะไดนฺ) n. ยาบรรเทาอาการปวด สิ่งที่บรรเทาความทุกข์ (analgesic)
antidiabetic(แอนทีไดอะเบท' ทิค) n. ยาป้องกันหรือบรรเทาอาการโรคเบาหวาน
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน
antiplastic(แอนทีพลาส' ทิค) adj. ซึ่งบรรเทาหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)
antitussive(แอนทีทูส' ซิฟว) adj.,n. ซึ่งบรรเทาการไอ, ยาบรรเทาการไอ, ยาแก้ไอ
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)
assuasive(อะซเว'ซิฟว) adj. ซึ่งบรรเทา
attemper(อะเทม' เพอะ) vt. บรรเทา, ทำให้สงบ, ทำให้เหมาะสม, ปลอบใจ (soothe, mollify)
balmy(บาล์'มี) adj. บรรเทา,ชุ่มชื้น,นิ่ม,เย็นคล้ายยาหม่อง,มีกลิ่นหอม,โง่, See also: balminess n. ดูbalmy, Syn. pleasant ###A. irritating
becalm(บีคาล์ม') {becalmed,becalming,becalms} vt. ทำให้สงบ,ทำให้ไร้ลม,บรรเทา, Syn. calm
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
cushion(คู'เชิน) {cushioned,cushioning,cushions} n. เบาะ,นวม,เบาะพิง vt. ใส่เบาะ,ใส่นวม,บรรเทา,ลด,ระงับ, Syn. pillow
damper(แดม'เพอะ) n. คนที่ทำให้หมดสนุก,เครื่องทำให้ ชื้น ,เครื่องบรรเทา
decrease(ดีครีส') vi.,n. (การ) ลดลง,บรรเทา vt. ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ปริมาณที่ลดลง, Syn. lessen
demulcent(ดิมัล'เซินทฺ) adj. ซึ่งบรรเทาอาการระคายเคือง
deplete(ดิพลีท') vt. ทำให้หมดสิ้นหรือลดน้อยลงมาก,ทำให้สูญเสีย,ทำให้ว่างเปล่า,บรรเทา, See also: depletion n. ดูdeplete depletive adj. ดูdeplete, Syn. empty ###A. fill
disembarrassvt. ทำให้ไม่ลำบากใจ,บรรเทา,ขจัด
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
extenuate(อิคซฺเทน'นิวเอท) vt. ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้เบาบาง., See also: extenuation n. extenuator n. extenuatory adj. extenuative adj.
hush(ฮัช) {hushed,hushing,hushes} interj. คำอุทานขอให้เงียบ. vi.,adj. เงียบ,ปิดบัง,ทำให้สงบ,บรรเทา. -n. ความเงียบ., See also: hushedly adv. hushful adj. hushfully n., Syn. silence,quiet
irresoluble(เออริซอล'ละเบิล) adj. แก้ไขไม่ได้,บรรเทาไม่ได้., See also: irresolubility n. adv.
lay(เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วาง,ปู,พาด,ลาด,ปู,ปล่อย,ทา,ตีแผ่น,เผยแพร่,นำเสนอ,ฝัง,ลงราก,กำหนด,ตั้ง,วางแผน,วางโครง,ออกไข่,ทิ้งระเบิด,กำหนดโทษ,วางเดิมพัน,พนัน,กะ,วัด,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เล็งปืน vi. วางไข่,ออกไข่,พนัน,วางเดิมพัน,ขันต่อ,วางโครงการ,นอ
lessen(เลส'เซิน) {lessened,lessening,lessens} vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง,ลดลง,ลดคุณค่า,บรรเทา,ผ่อนคลาย
lull(ลัล) {lulled,lulling,lulls} vt. ทำให้นอนหลับ,กล่อม,ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้นิ่ง,หลอกให้รู้สึกว่าปลอดภัย. vi. เงียบสงบ,บรรเทา. n. ภาวะเงียบสงบ,ภาวะหยุดนิ่ง., See also: lullingly adv. ดูlull
meliorate(เมล'ยะเรท,มี'ลิโอเรท) vi.,vt. ทำให้ดีขึ้น,บรรเทา,แบ่งเบา,ปรับปรุง., See also: meliorable adj. melioration n. meliorative adj. meliorator n., Syn. ameliorate
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
obtund(อับทันดฺ) vt. ทำให้เฉื่อยชา,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, Syn. blunt. dull,deaden
English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
balm(n) ยาบรรเทาปวด,ยาหม่อง
balmy(adj) ซึ่งบรรเทาปวด,อ่อน
becalm(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบลง
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา
decrease(n) การบรรเทา,ความลดลง
extenuate(vt) ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาลง
heroin(n) ยาบรรเทาปวด,ยาเสพติด,เฮโรอีน
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
meliorate(vt) ทำให้ดีขึ้น,บรรเทา,แบ่งเบา,ปรับปรุง
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
mitigation(n) การบรรเทา,การแบ่งเบา,อาการทุเลา
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย
quench(vt) ดับ,ระงับ,บรรเทา,ปราบ,ทำให้หมด
relent(vi) อ่อนข้อ,อ่อนลง,บรรเทา,ผ่อนผัน,กรุณา
relieve(vt) ช่วยเหลือ,บรรเทาลง,ทำให้โล่งใจ,สงเคราะห์,แบ่งเบา
remedy(vt) รักษา,แก้โรค,เยียวยา,ขจัด,บรรเทา,ฟื้นฟู
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ
reprieve(vt) พักผ่อน,บรรเทา,เลื่อนการประหาร
respite(n) การผ่อนผัน,การหยุดพัก,การทุเลา,การบรรเทา
salve(n) ยาบรรเทา,ยาขี้ผึ้ง,สิ่งบรรเทา
slake(vt) ทำให้เย็นลง,บรรเทา,กลั้ว(คอ),เจือน้ำ
solace(vt) บรรเทาทุกข์,ปลอบโยน,ห่อนใจ,ปลอบขวัญ
succor(n) การสงเคราะห์,การช่วยเหลือ,การบรรเทา
thaw(n) การละลาย,การบรรเทา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alleviate; palliateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliate; alleviateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relieveบรรเทา, แก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abirritant๑. สารบรรเทาระคาย๒. -บรรเทาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviation; palliationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative; alleviative๑. -บรรเทาอาการ, -ประทังอาการ๒. ยาบรรเทาอาการ, ยาประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
demulcentยาบรรเทาระคาย [มีความหมายเหมือนกับ torpent ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mitigating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigationการบรรเทา, การลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obtundent๑. -ทำให้มึนชา๒. ยาบรรเทาปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliation; alleviationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative medicationโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poor reliefการบรรเทาทุกข์คนยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redress๑. บรรเทา, ปลดเปลื้อง๒. ชดใช้, ทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relax๑. ผ่อนคลาย, หย่อน, ลดความตึง๒. บรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation๑. การผ่อนคลาย, การหย่อน, การลดความตึง๒. การบรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reliefการบรรเทา, การแก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extenuating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [TU Subject Heading]
Civilian reliefการบรรเทาทุกข์พลเรือน [TU Subject Heading]
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Palliative careการดูแลเพื่อบรรเทาอาการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
allay (vt.) บรรเทา See also: ระงับ Syn. relieve, reduce, alleviate
ease (vi.) บรรเทา See also: ผ่อนคลาย Syn. alleviate, lessen
lessen (vt.) บรรเทา See also: แบ่งเบา, คลาย
meliorate (vt.) บรรเทา See also: แบ่งเบา Syn. amend, correct, improve
mitigate (vi.) บรรเทา See also: ลดลง, อ่อนลง Syn. relieve
slake (vt.) บรรเทา See also: คลาย, ทำให้สดชื่น Syn. allay, quench
still (vt.) บรรเทา See also: ทำให้ลดลง Syn. allay, relieve
anodyne (adj.) บรรเทาความเจ็บปวด Syn. soothing, comforting
soothe (vt.) บรรเทาความเจ็บปวด Syn. alleviate, relieve
soothing (adj.) บรรเทาความเจ็บปวด Syn. comforting
balsamic (adj.) บรรเทาปวด See also: แก้ปวด Syn. soothing
paregoric (adj.) บรรเทาปวด See also: แก้ปวด Syn. soothing, balsamic
soothing (adj.) บรรเทาปวด See also: แก้ปวด Syn. balsamic
moderate (vi.) บรรเทาลง See also: ลดลง Syn. soften, weaken, lessen Ops. intensify, increase
alleviate (vt.) ทำให้บรรเทา Syn. relieve, soothe, allay
alleviation (n.) การบรรเทา See also: การทำให้น้อยลง Syn. relief
alleviative (adj.) ซึ่งช่วยบรรเทา Syn. mitigative Ops. intensifying
analgesic (n.) ยาบรรเทาปวด
anodyne (n.) สิ่งที่บรรเทาปวด
counterirritant (n.) ยาที่ใช้บรรเทาการอักเสบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ease his pain.บรรเทาความทุกข์ให้เขา
Some alleviate their burning desire with small acts of kindness.บรรเทาความปรารถนาให้ลดลง ด้วยการมีน้ำใจ
You deal with the pain and suffering of humanity.บรรเทาความเจ็บปวดทุกข์ทรมานของมนุษย์โลก
To help those in need,บรรเทาทุกข์ของประชาชน
And will it balm festering wound?บรรเทามันเป็นเครื่องมือแผล ...
Get some relief from all the struggle And strifeเธอหายาบรรเทาได้จากการต่อสู้ดิ้นรน
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ
He made me relieve myself of all that was in my bowelsเขาทำฉันบรรเทาตัวเองของ all that อยู่ในลำไส้ของฉัน
A chamberpot was arranged for two to sit on, back to back, and relieve themselves simultaneouslychamberpot ถูกจัดเรียง... ...สำหรับสองที่จะนั่งบน, กลับเพื่อกลับ,\ Nand บรรเทาตัวเองพร้อมกัน
Imhaus of the Zurich relief fund.และ ดร.Imhaus จากกองทุนบรรเทาทุกข์ซูริค
Ease his pain. What ... What the hell does that mean, ease his pain?มันหมายความว่าอะไร "บรรเทาความทุกข์ให้เขา"
He said, "Ease his pain."เขาบอกว่า "บรรเทาความทุกข์ให้เขา"
Ease whose pain?- บรรเทาความทุกข์ให้ใคร
Fascist. I'd like to ease her pain.เผด็จการ ฉันอยากบรรเทาความทุกข์ให้หล่อน
I know whose pain I'm supposed to ease.ผมรู้แล้วว่าความทุกข์ของใคร ที่ผมควรบรรเทา
What? I know whose pain I'm supposed to ease.ผมรู้แล้วว่าความทุกข์ของใคร ที่ผมควรบรรเทา
How are you supposed to ease it? I don't know. Ray.- คุณจะบรรเทามันได้ยังไง
So, in order to ease his pain, you're supposed to take him to a ballgame.ใช่สิ เพื่อบรรเทาความทุกข์ให้เขา คุณควรพาเขาไปดูเบสบอล
"Ease his pain.""บรรเทาความทุกข์ให้เขา"
Is there nothing you can take for your present relief?มีอะไรที่คุณต้องการ เพื่อบรรเทาอาการตอนนี้มั้ยครับ
Your Majesty, if we distributed some of the food... that has been reserved for the army... there would be plenty of time to gather more--ถ้าเราเอาเสบียงหลวง สำหรับกองทัพไปบรรเทาทุกข์ ก็คง...
Prescribed medication for pain management will take the usual forms... of morphine drip, percocet, darvocet.สำหรับยาบรรเทาปวด หมอจะให้มอร์ฟีนเหลว เพอร์โคเซ็ต ดาร์วอเซ็ต
You blew it. I'm relieving you of duty, pending an investigation.คุณพัดมัน ฉันบรรเทาคุณจากการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการสอบสวน
And in the evenings, to temper the sting of loneliness, there was Martha Shaw.และในตอนเย็น / เพื่อบรรเทาความเปล่าเปลี่ยว ที่นั่นมี มาธาร์ ชอว์
An obsessive fear of committing sin, which creates so much anxiety that he's compelled to do something to ease that anxiety.ถูกครอบงำด้วยความกลัวที่ว่าจะทำบาป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก/Nจนบังคับให้เขา ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อบรรเทาความกังวลนั้น
Nothing soothes a rusty bumper like Rust-eze.ไม่มีอะไรบรรเทากันชนสนิมเหมือนสนิม
Due to the overwhelming interest, he has opened his barn to the public allowing them to view the rocket themselves only hoping to alleviate some of this congestion.ด้วยความสนใจที่มีมากมาย เขาได้เปิดยุ้งฉางให้สาธารณชน... ...ได้เข้าชมจรวดด้วยตัวของพวกเขาเอง... ...ด้วยหวังว่าจะบรรเทา ความอยากเห็นนี้ได้
To ease his pain, he took a little white pill recommended by his doctor.เพื่อบรรเทาอาการปวด เขาต้องกินยาสีขาวนั่นตามคำสั่งแพทย์
We have to reduce the shock as much as possibleพวกเราต้องพยายามบรรเทาอาการช็อค-v'gTv.sh,kdmujl6f
Which suggests the anaphylaxis had enough time to subside.แสดงให้เห็นว่าอาการภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอมมีเวลาบรรเทาลง
Government sources seem to be optimistic about the turnaround and say that it is to alleviate economic blockades while rumors state that it is because his ability to produce biological weapons has been removed.ทางรัฐบาลหวังว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป้นไปได้ด้วยดี และช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจถดถอย มีข่าวลือว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะ
We're taking her through sedated detox. She'll be out for a couple of days.เรากำลังพูดเรื่องเธอผ่านการบรรเทาสารพิษ เธอจะกลับบ้านได้ในอีกสองสามวัน
To ease the pain.ที่จะบรรเทาความเจ็บปวด
Thank you Ron, what a relieve.ขอขอบคุณ Ron, สิ่งที่บรรเทา.
Your job's a nightmare, so you seek out anything to ease the pain.อาชีพนายนี่มันฝันร้ายชัดๆ ดังนั้นนายก้อเลยมองหาสิ่งที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด
All we're doing here is just maskingสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือการบรรเทา
I have no choice but to take the case because the rage doesn't abate.ฉันไม่มีทางเลือกที่จะทำคดีเพราะ ความโกรธไม่ได้บรรเทาลง
I can't foresee the future but even conservatively speaking I can say that you bought yourself some real time here.งั้น เอ่อ เมื่อไหร่เขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้คะ ตอนนี้อาการเขาได้บรรเทาลงแล้ว โอเค
There's the antiemetic, the antitussive, the this, the that, not to mention the chemo itself.ยาแก้อาเจียน ยาบรรเทาอาการปวด ยานั่น ยานี่
The hormones in it will help you regulate your period.ใช้ฮอร์โมนบรรเทารอบเดือน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บรรเทา
Back to top