ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intensifying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intensifying*, -intensifying-

intensifying ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[le, ㄌㄜ˙, 了] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intensifying
Back to top