ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้า*, -ถ้า-

ถา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถา (v.) swoop down See also: rush, hurtle, dash, fly, lurch, lunge, plunge Syn. ถลา, โผลง
ถา (v.) hoe See also: hew
ถา (v.) graze See also: hit obliquely
ถา (v.) bark See also: shave off, whittle, trim off
ถาถา (v.) lampoon Syn. ค่อนว่า
ถา (v.) mow See also: clear, cut Syn. ดาย, แผ้ว
ถางพง (v.) clear land for farming See also: clear the jungle Syn. หักร้างถางพง
ถางพง (v.) clear a path Syn. หักร้างถางพง
ถางหญ้า (v.) remove grass See also: clear of grass, cut grass, mow grass
ถา (n.) tray See also: salver
ถา (n.) monk´s water closet See also: monk´s toilet, monk´s latrine/lavatory Syn. ส้วม
ถา (v.) ask Ops. ตอบ
ถามกลับ (v.) ask a question in return See also: retort (with a question) Syn. ถาม Ops. ตอบกลับ
ถามข่าว (v.) ask (about/after) See also: inquire after
ถามคำถา (v.) ask a question See also: pose a question Syn. ป้อนคำถาม, ถาม Ops. ตอบคำถาม
ถามถึง (v.) ask for Syn. ถามหา
ถามทุกข์สุข (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs Syn. ถามสารทุกข์สุขดิบ
ถามสารทุกข์สุขดิบ (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs
ถามหา (v.) ask See also: inquire, question Syn. สอบถาม
ถามไถ่ (v.) ask (about/after) See also: inquire after Syn. สอบถาม, ถาม, ไต่ถาม, ไถ่ถาม, ถามข่าว
ถาวร (adj.) permanent See also: lasting, enduring Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง
ถาวร (v.) be permanent See also: be lasting, be enduring Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง
ถาวร (adv.) permanently See also: for good Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง
ถาวรวัตถุ (n.) permanent structure See also: architecture, permanent thing, article or building which is permanent, durable and indestructible
ถาโถบ (v.) swoop down See also: pounce down upon, jump on Syn. โถบถา, โถม
ถาโถม (v.) swoop (down) See also: dash, rush in, sweep, pounce down Syn. ถั่งโถม
English-Thai: HOPE Dictionary
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
ad loc.ณ สถานที่นั้น, ไปที่นั่น
adytum(แอด' ดิทัม) n., (pl. -ta) สถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระบูชาเท่านั่น, ห้องลับ
adz(แอดซ) n., (pl. adzes) ขวานสำหรับแต่งไม้, ขวานถากไม้., Syn. adze
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถา
afghanistan(แอฟแกน' นิสแทน) n. ประเทศอัฟกานิสถาน อยู่ในทวีปเอเซียตะวันออกกลาง
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
air coverเครื่องบินที่ใช้ป้องกันทหารและสถานที่บนพื้นดิน เครื่องบินคุ้มกันในอากาศ., Syn. air umbrella
american national standarถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ancestress(แอน' เซสเทรส) n. บรรพบุรุษหญิงเทือกเถาเหล่ากอหญิง
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
ansi character setชุดตัวอักขระของแอนซีหมายถึง การกำหนดตัวอักขระต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ใช้ ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ โดยปกติจะประกอบด้วยตัวอักษรธรรมดาซึ่งมีอยู่ 26 ตัว (A-Z) และตัวเลข 10 ตัว (0-9) และยังมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น % # @ เป็นต้น ดู ANSI ประกอบ
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
antic(แอน' ทิค) n.,adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร,ตัวตลก,วิตถาร,เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous ###A. serious)
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n.,pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites)
antique(แอนทิค') adj. โบราณ, เก่าแก่, พันสมัย. -n. โบราณวัตถุ, สถานที่โบราณ. -antiqueness n., Syn. archaic, old)
architect(อาร์'คิเทคทฺ) n. นักสถาปนิก
architectonic(อาร์คิเทค'โทนิค) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหลักหรือกฎของสถาปัตยกรรม
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
architecture(อาร์คิเทค'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม,วิชาการก่อสร้าง,รูปแบบการก่อสร้าง,สิ่งปลูก สร้าง,ผลงานทางสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง.
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
ashram(แอช'แรม) n. สถานที่สอนศาสนาฮินดู., Syn. ashama
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat,crave)
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
athenaeum(แอธธินี'อัม) n. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้, ห้องสมุด., Syn. atheneum
aviary(เอ'วีเออรี) n. สถานที่เลี้ยงนก
barroom(บาร์'รูม) n. ห้องหรือสถานที่ที่มีการบริการเหล้า
bath(บาธ) n. การอาบน้ำ,น้ำอาบ,ที่อาบน้ำ,ถังอาบน้ำ,ห้องน้ำ,สถานที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ -Conf. bathe
bazaar(บะซาร์') n. ตลาด,สถานที่ขายสรรพสินค้า -Conf. bizaare
bazar(บะซาร์') n. ตลาด,สถานที่ขายสรรพสินค้า -Conf. bizaare
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
beachhead(บีชฺ'เฮด) n. หัวหาด,สถานที่ขึ้นบกทางทหาร
beehive(บี'ไฮฟฺ) รังผึ้ง,สถานที่จอแจ
beer gardenถานที่ดื่มเหล้า มักตกแต่งให้คล้ายสวน
beer hallบาร์หรือสถานรื่นรมย์ที่มีเหล้าดนตรีการเต้นรำและอื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academy(n) สถานศึกษา
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถา
ancestry(n) กำพืด,เทือกเถาเหล่ากอ
aquarium(n) สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ,บ่อเลี้ยงปลา
architect(n) สถาปนิก
architecture(n) สถาปัตยกรรม
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถา
ask(vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย,ห้องเสริมสวย,สถานเสริมความงาม
bespeak(vt) สั่งล่วงหน้า,บอกล่วงหน้า,แสดงว่าเป็น,ถามหา
bindweed(n) เถาวัลย์,ไม้เลื้อย
bizarre(adj) แปลกประหลาด,วิตถาร,ผิดปกติ,มหัศจรรย์
BLACK black art(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์
BLACK black magic(n) คาถา,เวทมนตร์
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง
cabana(n) ห้องอาบน้ำ,สถานที่อาบน้ำ
cabbala(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์คาถา,สิ่งลึกลับ
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน
catechise(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechism(n) การสอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechize(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
caustic(adj) กัดกร่อน,ถาถาง,เราะราย,เหน็บแนม
cavil(vi) จับผิด,ถาถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
censer(n) กระถางธูป
challenge(n) การท้าทาย,คำท้า,การขอดวล,การร้องถา
chancellery(n) ตำแหน่ง,สถานกงสุล,สถานทูต
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
chop(vt) สับ,ผ่า,ฟัน,ถาง,ตัด
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส,ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,กล่าวโดยละเอียด
clinic(n) คลินิก,สถานพยาบาล,ห้องรักษาโรค
clinical(adj) เกี่ยวกับคลินิก,เกี่ยวกับสถานพยาบาล
coaster(n) เรือยามฝั่ง,เรือค้าขายตามฝั่งทะเล,ถาดรองแก้ว
confine(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจำกัด,คุก,สถานกักกัน
conjuration(n) การร่ายคาถา,การอ้อนวอน,การปลุกผี,การใช้เวทมนตร์,การเรียกผี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
panถาด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanentถาวร, ตลอดไป, ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
academyบัณฑิตยสถาน, วิทยาสถาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
alarmismลัทธิสร้างสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
almshouseถานเคหสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
American National Standard Institute (ANSI)ถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ANSI (American National Standard Institute)แอนซี (สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
approved schoolโรงเรียนสำหรับเด็กที่กระทำผิดอาญา, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
architectonicถาปัตยลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
architectureถาปัตยกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
archiveหน่วยเก็บถาวร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
archived fileแฟ้มเก็บถาวร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
asylum๑. ที่ลี้ภัย๒. สถานสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
buggeryการชำเราแบบวิตถาร [ดู sodomy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burglaryการลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabaretถานเริงรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
call loanเงินกู้ที่ต้องชำระคืนเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
camp infirmaryถานพยาบาลเคลื่อนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lloyd's certificatesใบรับรองการประกันภัยของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chanceryสำนักงานสถานทูต (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
climber; vineไม้เถา, ไม้เลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
clinicเวชสถาน, คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonial architectureถาปัตยกรรมอาณานิคม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer architecture; architectureถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
consulateถานกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consulate generalถานกงสุลใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counsellor of embassyที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
curfewการห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
customhouse (A.); Custom(s) House (E.)ศุลกสถาน, ที่ทำการศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
defend in forma pauperisต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demandเรียกร้อง, ทวงถาม, เรียกให้ (กระทำการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detention centre; detention homeถานกักกัน, ศูนย์กักกัน, สถานพินิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detention home; detention centreถานกักกัน, ศูนย์กักกัน, สถานพินิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwellingเคหสถาน, ที่อยู่อาศัย [ดู mansion-house] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ecclesia (L.)ศาสนสถาน, ที่ชุมนุมศาสนิกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embassyถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enquiryการสอบถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
epilogueปัจฉิมกถา, ปัจฉิมบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
espalier drainage pattern; grapevine drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
establishment๑. สถานที่ทำการ, สถานที่ประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา๓. สถาบัน, กลุ่มผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Advocacy advertisingโฆษณาสถาบัน [TU Subject Heading]
Afghanistanอัฟกานิสถาน [TU Subject Heading]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Agoraphobiaความกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะซึ่งห่างจากบ, กลัวที่โล่ง [การแพทย์]
alnicoแอลนิโค, โลหะผสมระหว่างอะลูมิเนียม นิกเกิล และโคบอลต์ ใช้ทำแม่เหล็กถาวรอย่างดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
Ambulatory careการพยาบาลผู้ป่วยนอกสถานที่ [TU Subject Heading]
American Academy of Pediatricsถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา [การแพทย์]
American National Standards Instituteถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anosmiaการไม่รู้สึกกลิ่น, ไม่ได้กลิ่น, ขาดความรู้สึกรับกลิ่น, จมูกไม่ได้กลิ่น, การขาดประสาทสำหรับดมกลิ่น, การไม่ได้กลิ่นอย่างถาวร, การไม่ได้กลิ่น, ไม่ได้กลิ่นเลย [การแพทย์]
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Apses (Architecture)มุข (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]
Architectsถาปนิก [TU Subject Heading]
Arm Force Research Institute of Medical Scienceถาบันวิจัยทางการแพทย์ทหาร [การแพทย์]
Bases (Architecture)ฐาน (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]
Bus terminalsถานีรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Cabalaคาถา [TU Subject Heading]
Catechismsคำถามคำตอบ (คริสตศาสนา) [TU Subject Heading]
Celibacy การครองโสดถาวร บุคคลที่ยังไม่เคยสมรสคำที่มีความหมายเหมือน กัน คือสถานภาพโสด (single) (11) หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม [สิ่งแวดล้อม]
College administratorsผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
COM (Computer architecture)คอม (สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Commemorative Summitการประชุมสุดยอดหรือการประชุมระดับผู้นำประเทศ/หัวหน้า รัฐบาลในโอกาสครบรอบปีสำคัญ อาทิ การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน [การทูต]
Commuter ผู้ไปกลับเป็นประจำ บุคคลที่เดินทางจากสถานที่อยู่อาศัย ไปยังสถานที่ทำงานเป็นประจำ [สิ่งแวดล้อม]
Computer architectureถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Consulateตัวอาคารสถานที่ทำการของกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ทางกงสุล
Architectureถาปัตยกรรมโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Contractureการหดค้าง,การหดรั้ง,ข้อยึด,กล้ามเนื้อหดถาวร,การดึงรั้ง,การยึด,การยึดติดกันของข้อต่อ,การหดรั้งข้อต่อยึดติดแข็ง,หดสั้นผิดปกติ,การหดสั้น [การแพทย์]
Correctional institutionsทัณฑสถาน [TU Subject Heading]
Custodianผู้รับฝากทรัพย์สินธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาใบหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ ให้แก่กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บุคคลธรรมดา หรือบริษัทที่เป็นลูกค้า [ตลาดทุน]
Dentureการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [TU Subject Heading]
Detention Care Serviceถานกักและอบรม [การแพทย์]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Centralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลางการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง เป็นการนำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้กับส่วนกลางหรือหอสมุดกลาง และหน่วยงานอื่นๆ หรือห้องสมุดคณะ หรือห้องสมุดสถาบัน ภายใต้หน่วยงานใหญ่เดียวกัน โดยห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน จะทำหน้าที่บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน พื้นที่ป่าไม้ที่จัดแบ่งหรือกำหนดไว้ให้เป็น ของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และถาวรตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้ พื้นที่ป่าไม้สำหรับชุมชนนี้อาจเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกก็ได้ ป่าชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ ชุมชน (รวมบุคคลที่รวมกันขึ้นเป้นชุมชนด้วย) ป่าไม้และการเกษตร นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมตามหมู่บ้านในชนบท โดยแยกเป็นหมู่บ้านไปและพิจารณาถึงความต้องการของราษฎรเป็นส่วนรวมของหมู่ บ้านนั้นๆ เป็นพื้นฐาน [สิ่งแวดล้อม]
Decentralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจายการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย เป็นการจัดการงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเดียวกัน กล่าวคือ หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ต่างก็ทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chip (vt.) ถาSee also: สกัด, แกะ
lampoon (vt.) ถาถาSee also: เหน็บแนม
peck (vt.) ถาถาSee also: เหน็บแหนม Syn. nag
satirize (vt.) ถาถาSee also: เสียดสี, แดกดัน, เหน็บแนม Syn. parody, caricature
rogue (vt.) ถางทำลายพืชที่ไม่ดีออกไป
tray (n.) ถาSee also: กระบะ
tea tray (n.) ถาดชา
waiter (n.) ถาดที่ใช้เสิร์ฟอาหาร Syn. salver, tray
cake tin (n.) ถาดหรือกระทะสำหรับอบเค้ก
trencher (n.) ถาดหรือจานไม้
salver (n.) ถาดอาหารซึ่งมักทำด้วยโลหะ See also: จานอาหาร Syn. platter, tray
out tray (n.) ถาดใส่จดหมายหรือเอกสารในสำนักงาน
aks (sl.) ถา
ask (vt.) ถา
ask (vi.) ถาSyn. question, interrogate Ops. answer
enquire of (phrv.) ถาSee also: สอบถาม Syn. inquire of
look in (phrv.) ถาSee also: หาคำตอบให้กับ
pose (vt.) ถา
refer to (phrv.) ถาม (ข้อมูล) จาก (บางคน)
sound out (phrv.) ถามความเห็นของ Syn. feel out
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
Don't ask questionsอย่าถามคำถามใดๆ แค่ทำมัน
What was your question again?ขอคำถามคุณใหม่อีกทีนะ
Any questions before we go?มีคำถามอีกไหม ก่อนที่เราจะไป
When I arrived at the station, the train had already leftรถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี
May I ask you a question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
How can I get to the bus station?ฉันจะไปที่สถานีรถบัสได้อย่างไร
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
Can I just ask you one question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
We have time for one more questionพวกเรามีเวลาสำหรับอีกหนึ่งคำถา
Let's get this place cleaned upมาทำให้สถานที่นี้สะอาดหมดจดกันเถอะ
You'd better answer me right nowคุณควรจะตอบคำถามฉันตอนนี้
Professor, can I ask you something?ศาสตราจารย์ค่ะ ขอฉันถามอะไรบางอย่างได้ไหม
I think that's really difficult questionฉันคิดว่านั่นเป็นคำถามที่ยากจริงๆ
I think that depends on the situationฉันคิดว่านั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์
I've been to many countries, many placesฉันไปมาหลายประเทศ หลายสถานที่
If you don't mind my askingถ้าคุณไม่ว่าอะไรกับคำถามของฉัน
I forbid you to ask himฉันห้ามคุณถามเขา
I couldn't help itมันช่วยไม่ได้นี่นา เขาถามฉันขึ้นมากะทันหัน
He couldn't see any way out of his situationเขามองไม่เห็นทางออกใดๆ ต่อสถานการณ์ของตนเองเลย
I've got to go to the train stationฉันต้องไปที่สถานีรถไฟ
Did you get to the station on time?คุณไปถึงสถานีรถไฟตรงเวลาไหม?
I've got to go to the train stationฉันต้องไปที่สถานีรถไฟ
I'm supposed to go to the train stationฉันคิดว่าต้องไปที่สถานีรถไฟแล้ว
Can I ask you something?ขอฉันถามคุณบางสิ่งได้ไหม?
I didn't ask for the priceฉันไม่ได้ถามถึงราคา
You ask a lot of questionsคุณถามคำถามตั้งมากมาย
We're asking each other questions about…พวกเรากำลังถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ
I have a couple of questions about… for youฉันมีสองสามคำถามสำหรับคุณเกี่ยวกับ...
This is a pretty popular tourist placeนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาก
I can't remember the name of that placeฉันไม่สามารถจำชื่อของสถานที่นั้นได้
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
Even a child can answer this questionแม้แต่เด็กก็สามารถตอบคำถามนี้ได้
Can you recommend somewhere to stay?คุณช่วยแนะนำสถานที่พักบางแห่งหน่อยได้ไหม?
We cannot tolerate the situationพวกเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อสถานการณ์นั่นได้
I knew the answer as soon as she asked the questionฉันทราบคำตอบแล้วในทันทีที่เธอถามคำถา
Can I ask you something as our boss?ขอฉันถามอะไรคุณบางอย่างในฐานะที่คุณเป็นเจ้านายได้ไหม?
So I'm going to ask youดังนั้นฉันกำลังจะถามคุณ
Why don't you ask first?ทำไมคุณไม่ถามก่อนล่ะ?
I'm going back to Bangkok for goodฉันจะกลับไปกรุงเทพฯ อย่างถาวร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Ringwraiths... have been summoned to Dol Guldur.แกนดัล์ฟ: ถา ... ... ได้รับการเรียกตัวไป Dol Guldur
Well, if you have good reasons, would you mind if I heard them?ถาคุณมีเหตุผลทีดี ชวยบอกฉันไดไหม
You're not changin' anything.ถางัน คุณกชวยใครไมได
If we're getting away, we fucking leave together!ถาจะกลับ ตองกลับดวยกัน
Every coaster needs a doily. Every doily needs daily laundering.ถาดรองทุกอันต้้องมีผ้ารองอีกที แล้วผ้านั้นก็ต้องซักทุกวัน
The catch tray will collect the runoff and any particulates.ถาดรองนี่จะเก็บ/Nทุกๆอนุภาคเลยครับ
I eat a small pizza and not only am i still hungry, i'm angry, and you wouldn't want me hungry and angry, all right, 'cause then i get kind of cranky, then i get a little mean, then i kind of get sleepy.ถาดเล็กกินไม่อิ่ม พาลอารมณ์เสีย พออารมณ์เสีย ก็มีเคืองต่อ แล้วก็จะใจดำตามด้วยง่วงนอน
A tray of crab cakes coming in on your 10:00.ถาดใส่เนื้อปู กำลังมาทาง 10 นาฬิกา
If everyone thought like you, nothing would change.ถาทุกคนคิดเหมือนคุณ มันกเปลียนอะไรไมได
Hey if you hurt him I will seriously fuck with your shit.ถานายทำเขาเจ็บ โดนตื๊บนะโว้ย
If an alien came all this way wouldn't it be smart enough to come in peace?ถาพวกตางดาวมาทางนี... ... ....
If it's money they want...ถาพวกมันตองการเงิน...
Are they hostile? Will our species survive?ถาพวกมันเปนศัตรู พวกเราจะอยูรอดมัย?
If you think I feel bad for him, you're wrong.ถาพี่คิดว่าฉันรู้สึกผิดต่อเขา คิดผิดแล้ว
Ask Bianca who drove her home.ถาม บิยองก้า ใครขับรถมาส่งเธอวันนี้ แคท..
Ask him "what's your name" and "how are you". Do it, now.ถาม เค้าว่า"ชื่ออะไร"\กับ"เป็นอย่างไรบ้าง" เดี๋ยวนี้เลบ
Just ask Sedat!ถาม เซดาร์ท ดูก็ได้!
Asked as if I had a fucking clue.ถาม เหมือนกับฉันรู้อย่างนั้นหรือ
Yeah, but he, like, lied lied.ถาม แต่เขาก็โกหก และโกหก
Even asking about my parents.ถามกระทั่งพ่อแม่ของผมเป็นยังไง
Ask Jandi if she still has it.ถามกึม จันดีสิถ้าเธอมี
Ask the audience, fifty-fifty and call a friend.ถามคนดู ห้าสิบห้าสิบ และ 3.โทรศัพท์หาคนรู้จัก
Tell that to the guy who got, you know, coughed up by a grouper.ถามคนนั้นดู ใครโดน คุณรู้ ปลาทะเลตัวโตทำอย่างไม่เต็มใจ
Ask your visitor.ถามคนมาเยี่ยมนายดูละกัน
Check the neighbors! We're looking for the boy and anything they've noticed in the last few days.ถามคนแถวนี้ ว่าเห็นเด็กชาย หรือสิ่งผิดปกติในหลายวันนี้มั้ย
[ laughs ] You don't talk back to Judge Joe Brown.ถามครอบครัวลีว่าพวกเขารู้เรื่อง งานก่อการร้ายของลูกชายอะไรบ้าง
Ask the Lees what they know about their son's terrorist activity.ถามครอบครัวลีว่าพวกเขารู้เรื่อง งานก่อการร้ายของลูกชายอะไรบ้าง
Last time. Who hired you?ถามครั้งสุดท้าย ใครจ้างคุณ
Let's just see how she is.ถามความรู้สึกราเชลก่อน
Asking questions is a good habit.ถามคำถาม เป็นความคิดที่ดี
In order, you ask a question to the person you want to know something about.ถามคำถามกับคนที่เราอยากจะถา
Ask me anything, all right?ถามคำถามฉันสิ อะไรก็ได้
Ask rhetorical questions that make people uncomfortable?ถามคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบ
Ask me something you don't know.ถามคำถามที่ไม่รู้คำตอบดีกว่า
Tricking our mark into taking a mental health test.ถามคำถามธรรมดา แต่บ่งบอกถึงจิตใจเหรอ
Asking a stupid question.ถามคำถามปัญญาอ่อนอยู่
Asking questions about a student. ( period bell rings ) We're fine.ถามคำถามผมต่างๆนาๆ เกี่ยวกับนักเรียน พวกเราปลอดภัย เรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณ
Do any stories you want ask tough questions and get answers.ถามคำถามยาก ๆ และเค้นให้ได้คำตอบ เราก็คิดว่า
Ask her the question, Greg.ถามคำถามเธอดูสิ, เกร็ก
Can I ask you a question, hypothetically? Bit odd.ถามคำถามแง่คิดซักข้อนะ พิลึกหน่อย

ถา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
センター[せんたー, senta-] Thai: ศูนย์(ที่เป็นสถาบันหรืออาคารที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง)
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance
問答[もんどう, mondou] Thai: ถามตอบ English: questions and answers
問題[もんだい, mondai] Thai: คำถาม ข้อสงสัย English: question
[ば, ba] Thai: สถานที่ English: place
場所[ばしょ, basho] Thai: สถานที่ English: place
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
小田原[おだわら, odawara] Thai: ชื่อสถานที่ English: Odawara (pl)
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สถานการณ์ English: situation
現地[げんち, genchi] Thai: สถานที่จริง
申告[しんこく, shinkoku] Thai: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ English: report
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute
質問[しつもん, shitsumon] Thai: คำถาม English: inquiry
領事館[りょうじかん, ryoujikan] Thai: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน English: consulate
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place
[えき, eki] Thai: สถานี English: station

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้า
Back to top