ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whittle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whittle*, -whittle-

whittle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whittle (vt.) เหลา See also: เอาออกทีละเล็กละน้อย, เฉือน, เกลา Syn. carve, pare, shape
whittle (vi.) เหลา See also: เอาออกทีละเล็กละน้อย, เฉือน, เกลา
whittle away (phrv.) เฉือนออก See also: ตัดออก, เหลาออก Syn. whittle down
whittle down (phrv.) ตัดออก See also: เฉือนออก, เหลาออก Syn. whittle away
whittler (n.) ผู้เหลาออก
English-Thai: HOPE Dictionary
whittle(วิท'เทิล) vt.,.vi. เหลา,เฉือน,ตัด,เกลา,ถาก,หั่นให้น้อยลง,เอาออกทีละน้อย,ทำให้ลดน้อยลง n. มีด (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่) ., See also: whittler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
whittle(vt) แกะ,ถาก,เฉือน,เกลา,ทอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dr. Boorstein. Sarah Whittle calling.คุณหมอบัวสทีนคะ นี่ซาร่าห์ วิทเทิล
You throw 'em a comb, and hope they stop beating each other long enough to whittle it into a shiv.นายโยนหวีเข้าไปและหวังว่าพวกเขาจะหยุด ตีกันและมันนานเพียงพอ ที่จะเหลาหวีนั้นให้มันคม
I was able to whittle down the search, and that yielded this interesting pattern.ผมสามารถตัดผลการค้นหาออกได้ และมันแทนที่ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจ
I guess the plan is to whittle us down into smaller and smaller groups.เธ‰เธฑเธ™เธงเนˆเธฒเนเธœเธ™เธ„เธทเธญ เน€เธ‰เธทเธญเธ™เน€เธฃเธฒเน€เธ›เน‡เธ™เธเธฅเธธเนˆเธกเน€เธฅเน‡เธเน†
What's this whittle guy's name?เจ้าหนูนี่ชื่ออะไรเอ่ย?
Well, then you must know Sarah Whittle.งั้นคุณก็น่าจะรู้จักกับ ซาร่าห์ วิทเทิล
What do you want with Sarah Whittle?คุณต้องการอะไรจาก ซาร่าห์ วิทเทิล ซาร่าห์ใช่ไหม?
People knew how to whittle.ผู้คนเขารู้วิธีเหลาไม้อย่างไร
Means that we have whittled our list of genetic diseases...หมายความว่าเราได้คัด รายชื่อของโรคทางพันธุกรรม
I'm not going to miss because you can't whittle.ฉันจะไม่พลาด เพราะโอกาสของนายจะลดลง
I know how to whittle. Thanks.ฉันรู้วิธีการเหลา ขอบคุณ
I've whittled that list down to only those men who could have possibly been at all Red John murder sites.ผมคัดกรองลงไปเหลือเพียงผู้ชายกลุ่มนี้ บุคคลเหล่านี้สามารถเป็นเรด จอร์นได้ทั้งหมด

whittle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消磨[xiāo mó, ㄒㄧㄠ ㄇㄛˊ, 消磨] to wear down; to sap; to whittle away; to while away; to idle away
[mó, ㄇㄛˊ, 劘] whittle

whittle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り取る;切取る[きりとる, kiritoru] (v5r,vt) to cut off; to excise; to tear off; to cut out; to whittle down; to tear out; to cut down; to amputate
搾る(P);絞る(P)[しぼる, shiboru] (v5r,vt) to press; to wring; to squeeze; to narrow (down); to whittle (down); to tighten; (P)
[さく, saku] (n) plane; sharpen; whittle; pare; shave (leather); scrape off; crossout; reduce; curtail
削り花[けずりばな, kezuribana] (n) (arch) wooden flower whittled from a log
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P)

whittle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถาก[v.] (thāk) EN: hoe ; hew ; chip ; chop ; bark ; shave off ; whittle ; trim off FR: dégrossir ; dégauchir ; équarrir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whittle
Back to top